Pécsi Közlöny, 1902. november (10. évfolyam, 188-212. szám)

1902-11-28 / 210. szám

1902 november 28. „PÉCSI KÖZLÖNY e­ rődnek, hogy nemcsak élettelen mun­kaerő értékével becsülik, hanem ben­nük látják az állam, a nemzet fön­­tartó elemét, az emberiség egy leg­­jelentőségesebb részét, a­mely ugyan mindig volt és lesz is — mert hisz a szegénység és munkálkodás az emberiség természetes állapota — de lesz úgy, hogy léteznie, élni érdemes, mert szegénysége csak emeli emberies szépségét, munkássága pedig drága kincsévé teszi a nemzet elitjeinek közbecsülésében, a mely őrizni, istá­­polni s mindenekfölött szeretni fogja a krisztianizmus valódi szellemében. Mttter Károly: Színház és művészet Fedák Sári. — San Toy — Szerző: Nem reflektálok arra, hogy valaki a darabomban jellemfestést, igazsá­got, drámai actiót és egyéb dramaturgiai valamit beledisputáljon. Az én San­ Toyom nem akar valaki lenni, csak egy ruhababa, melyre a primadonna ráaggathat minden­féle színű, csillogós, aranyos ruhácskát, csak arra vigyázzon, hogy az szép és ízlé­ses legyen. A valószínűséggel nem törődöm, mert ha törődnék vele, a kínai császárt, Csulit, a szobalányt és a többit nem kari­katúrának, hanem vígjátéki alaknak festettem volna. Különben is operettet írtam, melyben fő a muzsika, a tánc, a kosztüm, az ének, a mimika, s mikor a szobaleány és Csuli duettet táncol, kikérek magamnak minden fontoskodást, a kinek nem tetszik, ne jöj­jön színházba, hanem olvasson az Íróasz­tala mellett valami jó dramaturgiai érte­kezést. Fedák Sári­: Köszönöm a szíves fel­világosítást és ahhoz fogok alkalmazkodni. Ha ön nem karakterizálja a kis San­ Toy alakját, engedelmével én olyant csinálok­­ belőle, a­milyen nekem tetszik. Én őt ilyennek gondolom : San Toy egy hatalmas, kínai értelemben omnipotens mandarin el­kényeztetett, fiúnak nevelt leánya, a­kiről mindenki úgy beszél, hogy férfias, erős stb, a­ki merész, pikáns nótákat énekel, veszekszik az agyafúrt diákkal és szerel­meskedik a szép angol legénnyel. A­ki előtt mindenki félve hajol meg, mert a mandarin, a hatalmas nagy úr fia. A­ki épen ennél­fogva elkapatott, duhaj kis teremtés lesz,­­ csinálhatok belőle olyan kis eleven ör­dögöt, a­milyen nekem tetszik, csak szép legyen és ízléses. Ha nem vagyok szép és elegáns, ha a ruháim nem pazar fényesek, és előkelők, ha a táncom nem distingvált és pompás — akkor elfogadom a kritikát, s igyekezni fogok szebb, fényesebb és jobb táncos lenni, de ha fölfogást és mo­dort kifogásol, úgy kénytelen vagyok a szerző intenzióra figyelmeztetni. Az utolsó felvonásban megmutattam, hogy komoly és szolid is tudok lenni, így el tudnám játszani az egész szerepet .... Csakhogy! Csakhogy akkor nem kellenék nektek, mert nem én bennem van a hiba, hanem bennetek, a­kik a diskrét és egy­szerű hatásokkal nem elégedtek meg, hanem szemfárasztó, idegölő látványosságokat kö­veteltek. Tessék. A közönség: Éjen Fedák Sári! Kritikus : Angolországban a színházi viszonyok egész másképen fejlődtek és egész más jelenségeket mutatnak, mint nálunk. Ott a komoly művészetet élesen elválasztották a szórakozást, puszta gyö­­györködést szolgáló bohóságoktól, az ope­rett, bohózat, komédia és látványosság tutti-fruttijától. Van ott teljesen görög mintára beren­dezett classikus színház, a­hol a koturnu­­sos művészet ideális komolyságán tanul és gyönyörködik az angol publikum amaz intel­ligens része, melyet nálunk a Nemzeti szín­ház törzspublikuma helyettesít. De ezek mellett vannak nagyméretű, fényes, kápráztató elegantiával épített or­­feumszerű vígszínházak, a­hol az akrobata mutatványoktól kezdve a tánc­operettig min­dent megtalál az angol, a­ki a börzék, cle­aring house-ok, gyártelepek és bankok lé­lekölő munkája után néhány önfeledt, vidám pillanatban akar szórakozni. A graciózus tánc, a vidám, csilingelő muzsika és a kép­telen, néhol groteszk és paprikás, de min­dig könnyed, harmonikus, fátyolfinom bo­hóság itt született és kelt világkörútra. A legkomolyabb, legreálisabb és legbecsülete­sebb nép rideg életnézetének reactiója hozta létre, a­mint reactiója volt Aristofanes a Sofoklesek akropolisi színművészetének. Már most nálunk, magyaroknál, kissé fonáknak tetszik és deprimálólag hat, hogy a színházban, melynek hivatását, szellemét és karakterét nem az angol táncoperettek kultiválásában láttuk, hanem a koturnusos drámában és az attikai komédiában, ezeket az eszményeinket Fedák Sári egyszerűen halomra dönti. S panaszkodunk a színmű­vészet elkorcsosulásáról — és igazunk van- De nem egészen. A világon mindig volt Nemzeti színház és Vígszínház. A kor jel­lemétől függ egyik vagy másiknak szerepre jutása s uralkodása. Változtassátok meg a kor jellemét s a komoly művészetnek nyis­satok utat a szivekbe! Burányi Miklós tornak, akár ügyvédnek vagy kocsisnak, de még ha gyepmester segédnek született is. Azt mondják: az ember nem állat. Hát Darwin nem-e az ennek ellenkezőjét állító tanítása által lett híressé ? És Zolát nem-e epen az ember állatiasságát oly élénken fültüntető művei tették nagggyá? Hát ezeknek elhiszik, hogy az ember állat­tól származott, én meg ha csak (santitó) hasonlatkép hozom is fel, hát még hegyi­­kém is zúdulnak ? Én ugyan nem állítom, hogy állattól származunk, mert éppenséggel nem töltene el dicsősséggel az a tudat, hogy valamelyik ős­apám fát tépő gorilla volt, valamint azt hiszem, egy­­reményteljes állapotbeli me­nyecskére sem lenne hízelgő azt hinni, hogy egyik ősanyja a fiahordó kenguru volt. Nem akarom utánozni Darwint, sem (az ő hitek szerint) már szintén örök álmát alvó Zolát, most meg már épen nem — nem vagyok álomszuszék. De most veszem észre, mennyire eltántorodtam tárgyamtól. Hol is hagytam el? Ja igen, az i-á-nál. Na hát térjünk vissza az i-á-ra. Hát bizony rettenetes nehéz és szuszi­­muszi munka az, a­mig csak azt a szamár­nótát is meg bírja tanultatni az ember. Hát még régente, a midőn a silabizálás kenetlen, fatengelyes szekerén haladt a tanítás ! Bizony csikorgatta is szörnyen hegynek föl az a szekér: Jó ég segíts! jó-ó é-é-ég segíts! jó-ó-óó-oóó é-é-ég se-e-e-eeegits! Mint biztató szer, pedig ugyan csak működött a korbács. Ám a midőn célt ér nagy keser­vesen, hegynek le már vigabban haladt, s akkor már más nótán is nyekeregte tovább a hálátlan. Ha segít is, ha nem is, leme­gyek én magam is, ha segítsz is, ha nem is. . . . Elvégre célt értek vele is., ha lassan ment is eleinte. Hisz a közmondás is azt mondja: Lassan járj, tovább érsz. És talán különb­irók képződtek általa, mint manap­ság ! Van-e egy Vörösmartyt, Aranyt, Petőfit, Jókait, Kossuthot, Széchenyit, Eötvöst és a többi számtalan jeleseket fölülmúló írónk, pedig ezek bizonyára silabizálva tanulták az olvasást, írást. Később persze, midőn már föltalálták a vasutat, minden gyorsabb tempóban moz­gott, tehát az írvaolvasás tanmódja sem maradhatott a régi, fölhozták a hangoztató rendszert. Míg az előbbinél három esztendő kellett az írás-olvasás elsajátítására, addig ezzel már fél, háromnegyed év alatt meg lehetett tanulni. Persze, hogy azért lassabban koczogó vicinálisok sem hiányoztak. Attól függött, hogy milyen volt a masina, meg a gépész. Ma meg, a­midőn az automobilok, repülőgépek korszakát éljük, ebben sem maradhatunk a réginél, hisz mindent gőz, villany kerget, az emberek ideges lázban hajszolják magukat a sír, a födeles teknyő (koporsó) felé, nincs idő szuszogni, mint a kéresnek, az ismeretek és a tudományok megszerzésének legszükségesebb eszközét, az írást olvasást is mielőbb el kell sajá­títani. Erre legalkalmasabb method újabban a phonomimika, melylyel már két hónap alatt ki lehet képezni a babázó kis­lányt arra, hogy az újságok apró hirdetéseit meg­értse. Na ugyan! Hisz még ma is találkozik öreg mester, a­ki silabizálva tanít, még a módszer se jutott be mindenhova, s már megint új módszer ? Hja! a vonat csak arra tud menni, a­merre a vasutat megcsinálták, de az auto­mobillal, repülőgéppel keresztül-kasul, utób­bival hanyatt-homlok lehet utazni a világ- NAPI HÍREK. Pécs, 1902. november 27. MT Felkérjük azon előfi­zetőinket, kiknek levélbeli fel­szólítást küldtünk, hogy hátra­lékaik kiegyenlítését minél ha­marabb eszközölni méltóztassa­­nak, nehogy a lap szétküldése fennakadást szenvedjen. 3

Next