Pécsi Napló, 1914. május (23. évfolyam, 99-123. szám)

1914-05-20 / 114. szám

1914. május 20 „Pécsi Napló,, — Evangélikus konfirmáció. A pécsi evang. egyház lelkésze f. hó 21-én Áldozó­csütörtökön délelőtt 10 órakor tartja meg a konfirmációs ünnepélyt az egyház Dischka Győző utca 4. sz. alatti templomában. Az ünnepélyt úrvacsoraosztás követi, úgy a konfirmált ifjak, mint a felnőttek számára. — Mangra a miniszterelnöknél. Mangra Vazul ma délelőtt fél 11 órakor kihallgatásra jelentkezett Tisza István gróf miniszterelnök­nél. A miniszterelnök azonban megkérte, hogy a delegációban való elfoglaltságára való te­kintettel halassza e nagyobb időt igénylő beszélgetést máskorra. — A szerb gazdaszövetség. Lipikről je­lentik : A szerb gazdaszövetség itt tartja ez­­idei kongresszusát, amelyre a Bácskából, Baranyából, Bánátból, Szlavóniából és Bosz­niából több száz kiküldött jött el. A kon­gresszus két napig tart. —* A Pécsi ..Törekvés*' Testedző Kör csapatát, melynek fegyelmezettsége a vidéki egyesületeknél imponál, újabb meghívást kapott a barcsi Sport Club részéről. Ugyanis a barcsiak csütörtökön látják vendégül a „Törekvés” I. csapatát s pünkösd első nap­ján a Bajai Sport Egylet lesz ellenfele Baján. A „Törekvés” Barcson az alábbi összeállí­tásban szerepel: Nyitrai — Kovács I., Rózsár — Verbulecz, Zelms I., Kovács III. — Szalay, Móricz, Zelms II., Farkas, Hor­váth. — Tartalék : Koch Lajos. A csapat csütörtökön a reggeli vonattal indul Barcsra s este érkezik vissza. — Mibe került a kaposvári csatornázás.. A csatornázással Kaposvár alaposan meg­előzte Pécset. A csatornákat minden nagyobb fennakadás nélkül fektették le és most már fél éve az rendesen működik is. A csatorna építési munkálatai 545.000 koronát vettek igénybe, amihez még 320.000 korona járult kisajátításokért, így az egész csatornázási mű 865.000 koronába került. A vállalkozó­val még egy 30.000 koronás tétel irányában vannak differenciák, de ezek is sima elintézést fognak nyerni. A belügyminisztérium egész­ségi osztályának főmérnöke, Joó István ma hivatalosan felülvizsgálta a csatornázást, az illetékes tényezők közreműködésével és azt a legteljesebb rendben lévőnek találta. — Halálos szerencsétlenség falbontásnál. Az izr. templom mögötti telket, a hatósági utasítás értelmében most rendezik , a régi falkerités egy részét lebontják s az uj utca frontján téglafalat húznak. E munkálatok közben ma reggel egynegyed nyolc órakor végzetes szerencsétlenség történt. Bankos János 18 éves munkás egy alacsony falat bon­tott le csákánnyal. Bankos nem tartotta be a munkavezető utasítását, hogy felülről lefelé bontsa a régi falat, hanem a fal alá állva, alul kezdte meg a bontást. Így történt azután, hogy egy kifeszített kővel két méter­mázsa súlyú faltömeg ráesett. Bankos el akart ugrani a zuhanó fal alól, de szerencsétlen­ségére megbotlott és elesett. A szerencsétlen fiatal munkásnak a lezuhanó falrész a kopo­nyáját bezúzta és több bordáját eltörte. Még ott a helyszínen, alig néhány perc alatt meg­halt. A megjelent rendőri bizottság : Ludwigh Ferenc dr. tb. főorvos és Komáromy József ügyeletes rendőrbiztos már csak a beállott halált konstatálhatták. A holttestet a köz­ponti temető halottasházába vitték. A rendőri vizsgálat megállapította, hogy gondatlanság senkit sem terhel a végzetes szerencsétlen­ségért, a fiatal munkás saját vigyázatlan­ságának lett áldozata. Bankos János után, István utca 38. szám alatt lakó özvegy édes­anyja maradt, akit ő tartott el. — A károlyvárosi bankbukás. Zágrábból jelentik: Hermann Károlyt, a károlyvárosi takarékpénztárnak csalás miatt letartózta­tott igazgatóját ma átkísérték a zágrábi tör­vényszékre. A pénztári hiány állítólag másfél­­millió korona. — Szerelem és apróhirdetés. Az ügyész­ség a napokban több fővárosi napilap : Az Est, A Nap, a Magyarország és a Neues Pes­ter Journal ellen eljárást indított, mert egyes leközölt apróhirdetéseket az új sajtótörvény­re való tekintettel inkriminált. Ma az igaz­ságügyminiszter intézkedésére az eljárást a lapok ellen beszüntették. Pécsi orvosi körökből. A pécsi orvosi kar ambiciózus és szép készültségű fiatal orvossal lett gazdagabb. Szántó László dr. egyetemi tanulmá­nyainak Budapesten történt befejezése és kiváló orvosprofesszoroknál való asszisztálás, majd Ber­linben speciálkurzusok hallgatása után hazajött szülővárosába és itt mint belgyógyász és gyermek­­orvos nyitotta meg Indóház­ utca 5. szám alatt rendelőjét. A szép képzettségű fiatal orvos nálunk bizonyára hamarosan gyökeret fog verni. — Névmagyarositás. Varga Ferenc, továbbá kiskorú Varga Julianna és Olga siklósi illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének „Szonta”.-ra kért átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. — Amerikai házasság. Bors Emil dr. egyet, magántanár, nyug. pécsi jogakadémiai tanárnak két fia él Chicagóban szép és tekintélyes állásban. Most legfiatalabb fia, Alfons arról értesíti hozzá­tartozóit és itteni ismerőseit, hogy április havában házasságot kötött. Kivel, arról nem szól az értesí­tés, de ha valaki jó kívánságaival jó barátai és volt iskolatársai sorából föl akarja keresni, azok­nak az angol nyelvű értesítésben megadja címét is, közölvén, hogy május 15-től Chicagóban ill. 914. Airdive Place-on lakik. Házasságkötésével bizonyára legjobban szüleit lepte meg a vállalkozó szellemű fiatal­ember, aki aránylag még csak rövid időt tölt Amerikában. — Siklósi diákok a Balatonon. A siklósi polgári fiúiskola 36 növendéke négy tanár, ezek között igazgatójuk vezetésével május 29-én reggel Bar­cson át Keszthelyre rándul, hova aznap este érkez­nek. Onnét kirándulnak Hévízre is. Keszthelyről Tapolcán át Badacsonyba mennek, honnét gyalog járják be ezen hegyvidéket, fölkeresve annak poétikus, nevezetes pontjait, majd Balatonfüredre, onnét pedig Siófokra mennek, honnét Fonyód — Pécsen át térnek vissza Siklósra. Az egész szép kirándulás 25 koronába kerül, melyből az iskolai kirándulás-alap diákonként 10 koronát fedez, de az iskolaszék nem talált fedezetet, hogy a Bala­tonra tervezett kirándulást anyagilag támogassa.­­ A magyar vasutak 1914. évi március hó­napban elért ideiglenes szállítási bevételei így alakultak : — Állatjárvány Nagykanizsán. Nagykanizsán fellépett a járványos száj- és körömfájás. A betegség máris igen nagy arányokat öltött, beteg a kanizsai állatállománynak vagy háromnegyed része Hétfőn reggel megérkezett a vármegyei hatósági állat­orvos is, akinek segítségével a városi állatorvosok valamennyi udvart megvizsgálják. A vásárokat, állatfelhajtást természetesen betiltották s igy nemcsak az állattartó gazdákat éri érzékeny vesz­teség, hanem a várost is, amely elveszíti jelenté­keny helypénzjövedelmét. A zárlat az orvosok nyilatkozata szerint a legjobb esetben is legalább négy hétig tart. A betegség nagyfokú elterjedését az okozza, hogy a fertőzés a legelőn történt, maga a legelő is fertőzve van, úgy látszik, hogy a ragadós száj- és körömfájás, amely. Szabályos sugárzatban terjed Székesfehérvártól dél felé, feltartóztathat­­lanul halad Horvátország felé és mindenütt ott­hagyja rettenetesen pusztító nyomait. A nagy közelség miatt a leggondosabb óvatossági intéz­kedésre van nál­unk is szükség, mert a kóros betegségben alig néhány éve itt is bőven volt részünk és most is drágán kellene megfizetni a vigyázatlanságot. — Férfiaknak fontos tudni való, hogy a Turul cipőgyár üzletében kaphatók finom, tartós serro félcipők 10 koronáért és magas fűzőset 11 és 12 koronáért a legdivatosabb formákban. — A szerelmi bájital. Egyik baranyai községben történt; a szereplők és a falu neve nem fontos, maga az eset azonban jellemző és érdemes a megörökítésre. Egy holdvilágos estén egyik falubeli gazda az udvarán tar­tózkodva észrevette, hogy egy női alak­oson a kertjén át s valamit dobott a kútjába. Más­nap azután jelentést tett a csendőrségen a dologról, abban a hiszemben, hogy az asszony akit felismert, tán valami ártalmas anyaggal megmérgezte a kút vizét. A csendőrség csak­hamar kiderítette, hogy nem az a menyecske járt a gazda udvarában, akit ő felismerni vélt, hanem annak a testvére. Vallatóra fogták tehát a gyanúsítottat, aki töredelme­sen be is ismert mindent. Előadta, hogy az esetet megelőzőleg egyik közeli községből vonaton haza felé utazott. A kocsiban egy előtte ismeretlen asszonynak elpanaszolta, hogy milyen szomorú az élete. A férje­ ura elhidegült tőle s másra vetette a szemét. Az asszony erre megvigasztalta, hogy majd ő segít a bajon. Egy csomagot adott át néki, hogy ezt dobja egyik haragosa kútjába s másnap azután igyék egy pohárral annak a kútnak vizéből. Ennek utána a férje ismét szeretni fogja s ő nem fogja meghallani a róla terjesztett híreket. Megfogadta a tanácsot s azért dobta a kútba a papirosba csomagolt holmit, a „szerelmi bájitalból” azonban már nem ihatott. A csendőrség megállapította, hogy valami zsíros, nem kellemetlen szagú ismeretlen anyag lehetett a csomagban, ami­től a kút vize kissé megzavarodott. — A békekongresszus Bécsben. Bécsi tudósítónk jelenti: Berchtold Lipót gróf kö­zös külügyminiszter a szeptember 15 és 19 között Bécsben megtartandó 21-ik békekon­gresszus bizottságának elnöki tisztét elfo­gadta. A békekongresszusra a hollandi paci­fisták is az osztrák fővárosba érkeznek. Szep­tember 20-án két napi tartózkodásra a béke­kongresszus tagjai Budapestre érkeznek, ahol szeptember 22-én a zeneakadémia dísztermé­­ben tiszteletükre díszülés lesz, amelyen ma­gyar, német, francia és angol szónoklatok fognak elhangzani. Az ülés után a magyar kir. Operaházban a békekongresszus tagjai tiszteletére díszelőadás lesz. — Az eltűnt pékmester. — él. Ismeretes még Róth László tabi pékmester kalandos története. Fiatal feleségével az esküvő után Abbáziába érkezett, de nyomban eltávozott lakásáról s azóta nyoma veszett. Most azután Tabon lakó édesanyja levelet kapott tőle. Ebben megírja, hogy sokáig nyomorgott odakinn, végre pincér lett és most elég jól keres. Az eltűnt férj hajójegyet is küldött szüleinek, hogy jöjjenek utána az újvilágba. A fiú szülei nem adnak semmiféle felvilágo­sítást arról, mi volt a rejtélyes szökés oka. — Egy nagy vételt Pécsett a király­ utcában tett egy vidéki nagy társaság, a Turul cipőgyár üzletében. Finom tartós serro női félcipőket vettek páronkint 8 koronáért, fekete, barna és szürke színekben. M. kir. államvasutak.... Déli vaspálya (magy. hál.) Kassa—oderbergi vasút... Győr-sopron-ebenfurti vát Mohács-pécsi vasút.......... Pécs-barcsi vasút ............ 191-ben : 34,642.700 2,102.418 1,766.244 224.163 110.970 132.900 1913-hoz képest­­ + 675.803 -101.703 - 75.646 - 23.978 + 19.192 - 2.522 Fővasutak együtt........ 38.979.395 +491.146 Helyi érdekűek együtt----- 7.808.335 + 59.461 összesen ........................ 46,787.730 +550.607 Látjuk tehát, hogy a M. kir. államvasutak bevételei, amelyek az előző két hónapban vissza­maradtak, újra fellendülnek. Az év elejétől kezdve a megfelelő bevételek ezek : M. kir. államvasutak... 94,609.500 —2,696.658 Fővasutak együtt........ 107,154.018 -3,417.255 Helyi érdekűek együtt.. 21.756.120 - 204.978 összesen...................... 128,910.138 -3,622.233 3 Pünkösdikuglóf! Egy világos fej kivágja ezen receptet és kipróbálja. Hozzátételek : 25 dkg vaj, 20 dkg cukor, 7 tojás, melynek fehérje habbá lesz verve, 50 kg búzaliszt, 1 csoma­gocska Dr. Oetker-féle sütőpor, 10 kg malaga, 10 kg mazsola, 5 kg citrom­kivonat, egy fél citrom lereszelt héja, kevés só, Vs—VI liter tej. Elkészítés : a vajat habosra keverni, cukrot, tojássárgáját, tejet, sót, lisz­tet sütőporral keverni és végül a malagát, a mazsolát, a citromkivona­tot és a citromsárgáját és a tojás­habot hozzátenni. E keveréket azután a zsírral meg­kent és a mandulával beszórt for­mákba kell önteni és kerek 1 és 3 óráig sütni. Jegyzet: A tésztához annyi tejet kell adni, hogy az a kanálról vastagon lecsurogjék. 6. 2

Next