Pécsi Napló, 1930. május (39. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-03 / 99. szám

2. oldal. PÉCSI NAPLÓ A BRAZÍLIAI SZEGÉNYLEGÉNY Legközelebb 8 f­ianozitian DOUGLAS FAIRBANKS legbravúrosabb filmje GAUCHO A pécsi hírlapírók gyásza, Pécs, m­ájus 2. Csütörtök délután várat­lanul elhunyt Baranyai Jenő, a Dunántúl régi munkatársa és segédszerkesztője. A szerkesz­tőségi munka május 1-én szünetelt és így a kávé­házban ülve kibicelt ismerősök kártyajátékának. Hirtelen rosszullét fogta el, mire hazasietett csa­ládja körébe. Lepihent, feleségétől pohár vizet kért, és amire az visszasietett férjéhez, azt már eszméletlen állapotban találta. A gyorsan elő­hívott, legközelebb található volt Jüngling Kál­mán dr. főorvos már csak a szívszélh­üdés követ­keztében beállt halált állapíthatta meg. Baranyai Jenő váratlan halálának híte városszerte igaz részvétet keltett, mert mindenütt szerették és nagyra becsülték azt a talpig úriembert, aki ép olyan jó, mint lelkiismeretes újságíró, mint elfogu­latlan bírálója volt az adott eseményeknek. Hírlap­írói tevékenységénél nagy segítségére volt univer­sális képzettsége és a hírlapíró pályára való fel­­készültsége. Sok hasznát látta pályáján a gyors­­irászatban való jártasságának, mely téren való felkészültségét hivatalos helyeken is gyakran igénybe vették. Hivatalos helyeken is kedvelték, mert a közigazgatási ügyeket alaposan ismerte, mert azokkal 18 éve foglalkozott és minden fel­merülő üggyel alaposan tisztában volt. Megbízható­­ újságíró volt, aki soha nem élt vissza a beléhelyezett­­ bizalommal. 1889 november 15-én született Budapesten és családi kapcsolatai révén Pécsre került, ahol a cisztercita főgimnáziumnak egyik legjobb tanulója volt. A papi pályára érezvén hajlamot, érettségi után Kalocsára került mint teológus, a IV. év­folyamból kilépett és kenyérkereső pályára ment. Biedermann Rezső báró gyermekei mellé került Szentegátra mint nevelő és ott két éven át műkö­dött. 1913-ban már a Dunántúl kötelékében találjuk , ahol hamarosan helyettese lett a felelős szerkesz­tőnek. Mint hírlapíró jogot is hallgatott és a pécsi püspöki jogakadémián államtudományi képesítést­­ is nyert. 1920-ban nősült és három kis gyermeke sok örömöt szerzett hírlapírótársunknak. Szom­baton délután 176 órakor a központi temető rava­talozó terméből helyezik örök nyugalomra. A budai külvárosi katholikus kör már régebben titkárává választotta és ezen tisztségének is lelki­­ismeretesen felelt meg. A gyászmisét az elhunyt lelki üdvéért hétfőn reggel 8 órakor mutatják be a Ferenciek templomában. Holttestét a kórbonc­tani intézetbe vitték és onnét ,szombaton délután 2 órakor szállítják a központi temető ravatalozó termébe. Tizenkét évi­­egyházra ítélte a törvényszék Riegel Jánost, aki a mezőn agyonverte édesapját. — AZ IC.YfISZ PÉLDÁS HIVTETÉST KÉRT. — Pécs, máj. 2. Élénk érdeklődés mellett, zsú­folt padsorok előtt tárgyalta a törvényszék Szücs tanácsa ifj. Riegel János 31 éves püspöknádasdi földműves bűnügyét. Ifj.­­Hegel Jánost a kir. ügyészség felmenő ágbeli rokonon elkövetett szándékos emberölés bűntettével vádolja mert édesapja id. Illegh Jánosnak 1930.márc. 26-án délután 6 óra tájban a püspöknádasdi határban fekvő szántófil­dön rövid szóváltás után egy akácfal­usánggal több ízben fejére sújtott. Id. Riegel János koponyája az elszen­vedett ütések folytán ketté hasadt és szörnyet halt. Az elnök kérdésére bűnösségét beismeri és azzal védekezik, hogy atyja a mezőn rátámadt és ostorral verte meg s efeletti felindulásában követte el végzetes tettét, amit nagyon megbánt. Majd részletesen elmondja az eset előzményeit. — Édesapámmal és családommal húgom ki­csapongó és meg nem felelő életmódja miatt napi­renden voltak közöttünk a veszekedések. A vi­szony a család és köztem annyira elmérgesedett, hogy elköltöztem otthonról. Néhány hét múlva apám visszahívott és én tovább dolgoztam otthon. Húgom viselkedése mindinkább tűrhetetlen lett, ami miatt többizben szóltam neki. A veszekedések ismét napirenden voltak közöttünk. Ekkor atyám egy alkalommal kijelentette, hogy húgomat job­ban szereti nálamnál és én pedig takarodjam ki házából. Én ennek ellenére mégis otthon maradtam, mert azt hittem, hogy apám szándéka időközben meg fog változni. Utóbb már annyira elfajultak a ve­szekedések, hogy­ apám több ízben rám támadt. A folytonos zsörtölődések és a birtokból való ki­tagadás miatt ez év március 22-éin a hidasi csend­­őrségnél panaszt tettem szüleim ellen. Ezután a vádlott a gyilkosság napján tör­ténteket mondja el. — Március 26-án apám már kora hajnalban egy csekélység miatt vasvillával támadt reám. , Én ezután befogtam a kocsiba, apámmal, unoka­­­­öcsémmel és feleségemmel együtt kimentünk a szántóföldre. Apám és unokaöcsém a szántóval szomszédos szőlőbe mentek, mig én feleségemmel a mezőn szántottam­. Délben húgom ebédet hozott nekünk s ekkor elmondotta, hogy délelőtt nálunk voltak a csendőrök, mert én feljelentettem őket. Apám ekkor ismét kijelentette, hogy takarodjam el ott­honról, mert ő csak még három napig ad nekem enni. Erre szó nélkül felkeltem és átmentem a szántóra dolgozni. Néhány perc múlva apám át­jött, ismét veszekedni kezdett, majd kikapta kezemből az ostort és azzal kezdett ütlegelni engem. Menekülni próbáltam, de egy rögben el­­botlottam, mire hozzám ért azt mondtam neki: — Ha még egyszer rám üt, odavágok. — Erre ő rámütött. Elöntött a düh, felug­rottam, a szőlőbe szaladtam és egy karót kaptam fel és a felém­ közeledő, ostorral hadonászó apám fejére sújtottam. Az első ütés nem talált, mire én másodszor vágtam a fejé­re. Apám szó nélkül véresen esett össze s mikor feléje hajoltam, rémülten láttam, hogy koponyája valósággal kettéhassadt, majd néhány pillanat múlva ir­tózatos kínok között meghalt. Fa­r­a kétségbeeséstől félőrülten álltam apám hullája mellett s csak arra emlékszem, hogy kocsin vittek a csendőrségre. Ezután a tanukat hallgatja ki a biróság, akik hasonló értelemben vallanak. Varga Károly dr. vádbeszédében szigorú ítéletet kér, majd igy fejezi be vád­beszédét : — A régi rómaiak bőrzsákba varrták és vízbe dobták az apagyilkost. Sümegi Mihály dr. védőbeszédében enyhe ítéletet kért, mert szerinte az apa és család bánás­módja volt közvetlen előidézője a gyilkosságnak, amint a vádlott még a cselekmény elkövetésekor megbánt. Hosszas tanácskozás után hirdette ki a tör­vényszék ítéletét Szüts Jenő dr. tanácselnök. A bír­óság bűnösnek mondja ki ifj. Sliegel Já­nost felmenő ágbeli rokonon elkövetett szán­dékos emberölés bűntettében és 12 évi fegy­­házra mint fő és 10 évi hivatalvesztésre mint mellékbüntetésre ítélte. Az ügyész súlyosbításért, a vádlott és védője enyhítésért felebbeztek. 1930. május 3. Grafológia tenyérvonal elemzés. Hugoff grafológus, Perczel ucca 4 szám 1411 A V­IDÉKI V­ÁROSOK HELYZETE, Budapest, május 2. A munkanélküliség ügyé­ben tartott tanácskozás után Sipőcz Jenő polgár­mester kihallgatáson jelent meg gróf Bethlen Istvá miniszterelnöknél, mint a városok kongresszusá­nak elnöke beadta azt a memorandumot, mely a vidéki városok helyzetével foglalkozik. Sipőc tájékoztatta a miniszterelnököt a vidéki városok­ban ma is mily nagyarányú a munkanélküliség és ezért a közmunkák sürgős megindítását és ma hasznos intézkedést kér a munkanélküliség eny­hítésére. A városi hitel kérdésének megoldását is figyelmébe ajánlotta Sipőcz polgármester a mi­niszterelnöknek, aki nagy megértéssel hallgatta az előterjesztést. -----— A REFORMÁTUS ORSZÁGOS ZSINAT MEG­KEZDTE ÜLÉSEIT. Budapest, május 2. A ref. országos zsinat Budapesten ma kezdte meg ülését, amelyen Mak­id­ry Károly, a tiszántúli egyházkerület lelkész főjegyzője helytelenítette, hogy­ a 16 éves egyház­tagok is választójogot kapjanak. A protestáns tábori püspökség megalakításával régi kívánság teljesül, helyet kellene bizt­osítani a protestáns tábori püspöknek az egyetemes kon­vent­ben. A zsinatot holnap folytatják. KOMPROMITTÁLT KATONATISZTEK, Budapest, május 2. Néhány nappal ezelőtt bizalmas feljelentés alapján nyomozás indult meg a katonai parancsnokságnál. A feljentés arról szólt, hogy a Balassagyarmaton állomásozó három katonat­iszt, Juhász és Palotay századosok, továbbá Gulyás főhadnagy anyagi természetű visszaéléseket­­ követtek el. Az azonnal elrendelt házi vizsgálat és az ennek kapcsán foganatosított rovancsolás meg­állapította, hogy ezek a tisztek, akik a legénység pénzét kezelték, bizonyos összeget saját céljaikra költöttek. A kihallgatás során Palotay százados fel­­mutatott egy takarékkönyvet, mellyel igazolta hogy az összeget visszatérítette, de a másik két ka­tonatiszt nem tudta az elköltött pénzt pótolni. Az esetből kifolyólag Juhász százados azonnal beadta rangjáról való lemondását; mindhárom lisztet előzetes letartóztatásba helyezték és ügyükben továbbfolytat­ják az eljárást annak megállapítására, hogy egyedül követték-e el a bűncselekményt. A BUDAPESTI SZÍNHÁZAK SAIROS TERHEI ELLEN. Budapest, május 2. A budapesti színházak helyzetének megjavításáról m­a délelőtt ankétet tartottak a városházán. Az ankéten elhatározták, hogy a vigalmi adó fizetése alól felmentik a szín­házakat, csupán a jogelismerés címén kell bizonyos összeget befizetni a főváros pénztárába. Buzáth alpolgármester ezenkívül ígéretet tett a világítási díjaknak, a tűzoltási illetékeknek és a hirdetési díjaknak önköltségi árakra leendő leszállítására. Rövid táviratok Budapest, május 2. A budapesti büntető tör­vényszék illa kezdte tárgyalni a tanító­bank buká­sából kifolyólag az igazgatóság több tagja és néhány tisztviselő ellen indított bűnügyet. Budapest, május 2. A londoni lapok jelentése szerint a hangulat Indiában kezd lecsillapodni. Azt hiszik, hogy ha Gandhi valóban megkísérli ki­fosztani a sóraktárt, okvetlenül letartóztatják. Kope­nhága, május 2. (Wolff.) A dán Nemzeti Bank holnaptól kezdődő hatállyal a leszámítolási kamatlábat 4 'wo/ 4%-ra csökkentette. Genf, május 2. (MTI.) A Graf Zeppelin, amely ma regel 8 órakor Friedrichshafenből svájci útjára indult, 1 órakor egész alacsonyan elrepült a nemzetközi munkaügyi hivatal felett és 1.45-kor eltűnt nyugat felé. —­ A V­eteorológiai Intézet jelenti. Hazánk­ban a lecsapódások csökkentek. A Dunántúlon tegnap már nem esett. A hőmérséklet egyelőre megsülyed, a minimum keleten 5 fok C volt. Buda­pesten május 2-án délben a hőmérséklet 15 fok C. Időjóslat : Változékony felhős idő, éjjeli lehűléssel, később melegebb idő valószínű.

Next