Pécsi Napló, 1934. március (43. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-27 / 69. szám

1934 március 27. PÉCSI NAPLÓ Villamossági szerelési anyagok, főzők, vasalók, izzók, csillárok legolcsóbban, takarékossági könyvecskére is vásárolhatók. MOLNÁR ARTUR technikus, rádió-szaküzlete Pécs, Nádor­ szálló épületében. Több csomagot loptak menetközben a Budapest—pécsi mozgóposta mellékkocsijából Pécs, márc. 26. Vakmerő postakocsirablás történt vasárnapra virradóra a Budapest—pécsi személyvonat mozgóposta csomagszállító mellék­­kocsijában. A Budapest—pécs,­i mozgóposta csomagszállító mellékkocs­­ának lakatját is merd­­en tettes Pincehely és Ujdombóvár között feltörte és onnan öt darab különböző,ismeretlen tartalmú csomagot ellopott.­­Majd a lakatot visszatette helyére. A kocsi fel­törést csak Ujdombóváron a postakezelés alkal­mával fedezték fel. Illetékes helyen nyert értesülésünk szerint a tolvaj Pincehely előtt valamelyik állomáson lopódzott fel a mozgóposta kocsi mögött lévő csomagszállító vagonba. Útközben, a robogó vo­naton a lakatot feltörte, behatolt a kocsi bel­sejébe és Pincehely közelében a keze migyébe eső csomagokat kidobta. Amikor pedig a vonat a pincehelyi állomásra berobogott, a tettes nyugodtan, mintha mi sem történt volna, leszállt a Vonatról. A csendőrség a tettes kézrekerítése érdekében széleskörű nyomozást indított meg. HÍREK: Drága a vasút Tegnap indult Pécsről az első filléres­ vonat­­az idei szezonban. Az útirány: Budapest. Vall­juk be őszintén, nem a legkényelmesebb utazási mód ez a ,,filléres vonat“. Nem túlságosan kel­lemes reggel ötkor felkelni, beülni a kemény paddal felszerelt harmadosztályú kocsiba és döcögtetni magát a négyórás után. És mindezek ellenére, ennek az első filléres vonatnak több, mint félezer utasa volt tegnap. Pedig vasárnap volt, az üzleteket zárva tartják Budapesten, senki fillér árut sem vásárolhat és mégis, több mint 500 ember ült vonatra, mert­­ olcsón árusították a jegyet. Nem új megállapítás, amikor kijelentjük, drága, nagyon drága a vasút. Pécsről 20 pengő a harmadosztály Budapestre és vissza. Ezért üresek a vonatok. Az ember százszor meggon­dolja, amíg rászánja magát a pesti útra. Ha volna is fenn tennivalója, húzza-halasztja, ab­ban a reményben, hogy közben kihúzzák a sors­jegyét, vagy valami más kellemes csoda révén pénzhez jut. Csodák azonban mai napság nem adódnak (még a Huszli Ibolyák tündérisége is semmibe vész) szegény földi halandó, a 250 pengős havi fizetésű tisztviselő nem is jut el Pestre, mindaddig, amíg a reménytelen vára­kozásból az ötpengős filléres­ vonat ki nem ló­dítja. Igaz, a rövid 8—10 óra alatt a dolgát alig tudja ellátni, de mert olyan régóta,készü­lődik már, ezért megváltja a bilétát és ha komoly ügyet elintézni nem is tud, de a potya pár pen­gőt az anyósa meglátogatása is megéri. Drága a vasút! Holott rossz politika ez, mert üzleti vonatkozásban is helytállóbb volna kevés pénzért sok utast szállítani, mint drága 1еУ9Уе1 üres vagonokat vontatni. Olcsóbbodik a ruha, a cipő, a tojás, a lak­bér, csak a vasút marad drága. A Máv­ nem ossz tudomást az egész vonalon végighullámzó olcsóbbodásról, legföljebb abban a formában, hogy kellemes pukedlival átnyújtja időnként a sovány erszényű atyafiaknak az ötpengős filléres­ vonat­jegyet. Nem mondjuk, ez is va­lami, ezt is köszönettel vesszük, de nem lehetne radikális intézkedéssel a ,,közönséges“ vona­tok hágcsójára is felsegíteni azokat, akik köz­napon is áhítoznak hazánk szép fővárosába? -------- L. — Felhívás a pécsi munkaadókhoz. A húsvéti ünnep április elsejére esvén, az alkalmazottaknak nem lesz módjukban bevásárlásaikat eszközölni, ha fizetésük idejekorán folyósítva nem lesz. Tekin­tettel a fontos közgazdasági érdekre, felkérjük a munkaadó pécsi cégeket a testületünk kötelékébe tartozó kereskedőket is, hogy alkalmazottaik fize­tését már e hó 28. és 29-én folyósítsák.Pécsi Keres­kedők Testülete. — Revíziót követelünk a megsértett nemze­teknek és igazságos békét az egész emberiségnek. — Házasságkötés, Koltay Gyula és Wellner Elza házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) — A Fűszerkereskedők Áruforgalmi Részvény­­társasága f. hó 25-én tartotta 13-ik évi közgyűlését a részvényesek élénk érdeklődése mellett. A köz­gyűlés egyhangúlag tudomásul vet­t­e az igazgatóság és felügyelőbizottság évi jelentését, valamint a mérleg és eredményszámlát és elfogadta az igaz­gatóság javaslatát, hogy a vállalat az 1933. üzlet­­évre 5% osztalékot fizessen ki. A közgyűlés az igazgatóságba Köves Gusztávot, a felgyelőbizott­­ságba Pohli Henriket új tagként választotta meg. A 12. számú szelvényeke 1926-tól a vállalat pénz­táránál (Siklósi utca 7.) kifizetésre kerülnek. GIT­A­N borotva krém SA­ 1 A száraz arcot Gitánnal bekenjük, gyengén eldörzsöljük és leberetváljuk. — 30 fillér, ■ISdgethy Remény Patika Péca — Mecsér András lett a csengeri kerület képviselője. A Szuhányi Ferenc halálával meg­üresedett csengeri választókerületben vasárnap volt a képviselőválasztás. A választáson vitéz Mecsér András nemzeti egységpárti jelölt 3829, vitéz Gyenes Pál független kisgazdapárti 3002 szavazatot kapott. A kerület mandátumát tehát 827 szótöbbséggel Mecsér András kapta meg. — A Magyar Reviziós Liga mindenkiért küzd. — Orvostovábbképző tanfolyamot tart a pécsi m. kir. Erzsébet Tudományegyetem, április hó 7, 14, 21, 28-án, május 4, 12, 19, és 26-án szombaton délután ’/*3—■ /47 óráig. Jelentkezési határidő április hó 5-ig. A tanfolyam célja né­hány fontosabb betegségi kör áttekintése a gya­korlat szempontjából. Előadások: Gyakorlati fel­adatok a szénhydrát anyagcsere zavarában. A cho­­leti­thiasis. A fertőző betegségek néhány fonto­sabb gyakorlati kérdése. A fájdalom csillapítása. Az extrapulmonal­is tuberkulosis néhány kérdése. A lues gyógyításának néhány gyakorlati kérdése. A mandulagyulladás. Az allergiás megbetegedések gyakorlati kérdése. Azok az orvos urak, akik a Továbbképző Tanfolyam nyomtatott programmját valamely oknál fogva nem kapták meg, fordul­janak az orvosi továbbképzés pécsi helyi bizott­sága elnökéhez (Garay utca 3.), aki az orvosok elhelyezése és ellátása ügyében is készséggel nyújt segítséget. Jelentkezni ugyanitt lehet.­­ A földmivelésügyi miniszter a közel 30 évvel ezelőtt létesített mezőgazdasági múzeum gyökeres átszervezését határozta el, hogy a mú­zeum kiállítási anyaga az ország lakosságának mai fejlettségét, magas színvonalát, gazdasági terményeink és termékeink kiválóságát és minő­ségben való versenyképességét minél hivebben tükrözze vissza. Minden biztosíték meg van arra, hogy ez év június havában összeülő nemzetközi mezőgazdasági kongresszus idejére mezőgazda­­sági múzeumunk felújított állapotban lesz már a külföldi érdeklődők előtt bemutatható. A mú­zeumot az átrendezési idő tartama alatt zárva tartják. nálati A htísa : Ш ngén Ш Mér. Щ — ■ 5. oldal. Súlyos fegyházbüntetésre ítélte a törvényszék a betörő testvérpárt Weiland Ferenc 29 éves pécsi napszámos és fivére Weiland Henrik 36 éves pécsi cipész, vala­mint Szőlösi Gyula 19 éves pécsi napszámos több­rendbeli betöréses lopást követtek el ez év folya­mán Pécsett. Több présházat, lakást raboltak ki. Többek között betörtek a pécsi IV. kerületi nép­jóléti irodába is, ahonnan 40 pengőt és nagyobb mennyiségű fa- és szénutalványt vittek el. A lopott holmit részben lakásukon rejtették el, részben Gratzl Pálné és Weiland Henrikné hasz­nálták el. A veszedelmes betörőket a rendőrség rövid nyomozás után elfogta. A pécsi törvény­szék Szüts-tanácsa hétfőn vonta felelősségre Weilandékat és társait. A törvényszék többrend­beli betöréses lopás bűntettéért Weiland Ferencet két és félévi, Weiland Henriket 3 évi fegyházra, Szőlősi Ferencet 10 havi börtönre, Gratzl Pálnét egyrendbeli folytatólagosan elkövetett orgazdaság vétségéért 2 heti fogházra ítélte, míg Weiland Henriknét felmentette az ellene emelt vád alól. Az ítéletnek csak Weilandné felmentésére vonat­kozó része jogerős. M­­ariuháfon halat a Halcsarnokból I­s nagy neten (Nem lett drágább). — Nagy sikere volt az idei első filléres gyors­nak. A vasárnapi filléres gyorsnak, amely ez év­ben az első volt, nagy sikere volt. Mintegy 500 pécsi és környékbeli utas utazott fel a budapesti Országos Mezőgazdasági Kiállításra. Úgy oda­­menet, mint visszajövet a közönség a legjobb hangulatban volt. A vonat hajnali negyed ötkor minden zavaró momentum nélkül érkezett Pécsre. — Hoztál-e már valami áldozatot a revízió érdekében ? —• Halálozás. Szombaton délután hosszas szenvedés után meghalt Stummer Márta, pécsi járásbírósági kezelőnő. A 45 évet élt tisztviselőnő temetése 27-én, kedden délután 1z5 órakor lesz a központi temető ravatalozójából. A­ jó testvért és példig kötelességtudású tisztviselőnőt három nővére és kartársai gyászolják.­­ Meghalt a magyarszentiváni plébános. Virágvasárnapján délután 4 órakor, példás meg­adással elviselt szenvedés és a haldoklók szentsé­gének áj­tatos felvétele után, áldásos életének 64., áldozópapságának 40-ik évében elhunyt Ábrahám István magyarszentiváni plébános, egyházkerületi tanfelügyelő. Az elhalálozás mély gyászba döntötte Ábrahám Gyulát, a Pécsegyházmegyei Takarék­pénztár vezérigazgatóját, aki fivérét veszítette az elhunytban, kinek földi távozását még mint közeli hozzátartozók Ábrahám Fábiánná, özv. Fónagy­né Ábrahám Emma, továbbá Ábrahám Irén, Gizella és Aranka siratják. Gyászos Magyarszentiván köz­ség, mert buzgó, a hitéletet apostoli módon ápoló, áldozatos,örökké tevékeny,nemeslelkü lelkivezérét veszítette fenkölt gondolkozásu, megértő és hívei­vel együttérző plébánosában. Az elhunyt végtisz­tessége f. hó 27-én, kedden délután 4 órakor Pécsett megy végbe a központi temető ravatalozó csarnokából. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise­áldozatot a székesegyház Corpus Christi kápolnájá­ban a temetés napján reggeli 1z9 órakor mutatják be a Mindenhatónak. — Ormányság néprajzi bemutatója. A Pécs- Baranya megyei Múzeum Egyesület ez idei má­sodik néprajzi bemutatóját április 6-án, pénteken délután 5 órakor tartja meg a színházban. Ezt a szép népi­ bemutató előadást Ormányság tarka szép viseletű népe, a sellyeiek mutatják be ere­deti ősi népies ruházatukban. Tizenkét pár jön be Pécsre, s itt a színházban mutatják be a falu életében előforduló életképeket: a fonó kedves megkapó jelenetét, a leánykérést, a gyűrűzést, az esküvőt és más népi szokást. Minden egyes életkép tele lesz a legeredetibb nótával, dallal, víg ropogós tánccal, melyek mindegyike a pécsiek előtt még teljesen ismeretlen. A nóta ősi motí­vumai sok száz évre mennek vissza. A táncok között van egy ősi rigmusos tánc, melynek ere­detét a sellyeiek még a középkorba teszik­. Na­gyon érdekes a sellyeiek tájszólása, s a minden­napi beszédükben állandóan előforduló példázás, tréfálás, mókázás. A Múzeum egyesület elnöksége ez után is meghívja a nagy érdeklődést érdemlő előadásra az egyesület minden tagját, valamint Pécs város közönségét. Belépődíjak: színházi ün­nepi filléres helyárak, a legmagasabb ár 90 fillér.

Next