Pécsi Napló, 1938. december (47. évfolyam, 272-295. szám)

1938-12-03 / 273. szám

1938 december 3. PÉCSI NAPLÓ KISHÍREK A NAGYVILÁGBÓL Átfúrta dobhártyáját a fogóból kicsúszott drót Vida Gyuláné debreceni gyári munkás­­asszonynak. — Ismeretlen méreggel mérgezte meg magát Munkácsi Mária 22 éves debreceni leány. — Belezuhant a téglaégetőbe és belehalt sérüléseibe Skrincki József debreceni tégla­gyári munkás. — Öngyilkos lett Molnár István 36 éves téti kocsis, mert nem tudott élni a lo­vai nélkül. — Halálra forrázta magát egy fazék forró vizzel Kozák Mihály 1 éves, királyteleki kisfiú. — Harmadszor nyitik az orgona Kovács Elek tiszaszentimrei gazdálkodó kertjében. — Duhajkodó tápéi legények leütöttek egy rend­őrfőtörzsőrmestert. — Angliában rákellenes törvény készül, amely kimondja, hogy minden rákos beteget ingyen kezelnek és 15 millió pen­gőért rádiumot vesznek a rákkutatóintézetek részére. — A varsói fogorvosi akadémia egyik klinikáján súlyos összeütközés volt lengyel és zsidó diákok között. A klinikát további intéz­kedésig bezárták. RÖVIDESEN ELTÖRLIK A LISZTFORGALMI ADÓT A fővárosból nyert értesülésünk szerint vi­téz I­m­r­é­d­y Béla miniszterelnök szociális el­gondolásai között szerepel a lisztforgalmi adó "kérdésének gyökeres és végleges megoldása is. Bár a miniszterelnök kifejezetten nem nevezte meg ezt az adónemet, hír szerint a legköze­lebbi intézkedések között szerepel a lisztfor­galmi adó eltörlése. Az érdekelt gazdák és a fogyasztók egy­aránt hosszú idők óta kívánják és sürgetik ennek a kérdésnek rendezését, amely számos ígéret ellenére is még mindig fennáll és nyug­talanítja a piacot. Az érdekeltek remélik, hogy I­m­r­é­d­y Béla miniszterelnök ebben a kérdésben is mó­dot talál a sürgős és megnyugtató intézkedésre. A baranyai tanítók és óvónők parlamentje 7-én ül egybe Pécsett Pécs, dec. 2. A Baranyavármegyei Általá­nos Tanítóegyesület és az Állami tanítók és óvónők Országos Egyesületének Baranyavár­megyei köre december hó 7-én, szerdán dél­előtt 8 órai kezdettel a Pécs-belvárosi állami elemi fiúiskola 14. számú tantermében együttes­­közgyűlést tart. Az együttes közgyűlés napirendje: 1. El­nöki megnyitó. 2. „Vártuk és megérkezett“ (A felszabadult Felvidék.) Előadás, tartja: V­a­­r­a­­­t­i Károly társulati népiskolai tanító. 3. Az ifjúság testi és szellemi felnövekedésének biz­tosítása az elemi és továbbképző népiskolában. Előadás, tartja a testnevelési kirendeltség meg­bízottja. 4. Kisebbségi népiskoláink a nemzet­­nevelés szolgálatában. Előadás, tartja: Balázs Ferenc, a vallás- és közoktatásügyi minisztéri­umhoz beosztott áll. népisk. igazgató. 5. Lég­védelem és légoltalom a népiskolában. Előadás, tartja: vitéz Dombay Miklós, áll. tanító. 6. A tanító szociális helyzete. Előadás, tartja: V­e­l­é­n­y­i László áll. népisk. igazgató. 7. Évi jelentés: a) Baranyavármegyei Általános Ta­nítóegyesület, b) Áll. Tanítók és Óvónők Or­szágos Egyesülete helyi köre. 8. Pénztári jelen­tés mindkét egyesület részéről. Indítványok a közgyűlést megelőzőleg 4 nappal nyújtandók be az elnökséghez. A közgyűlés után tartandó közös ebédre f. hó 5-ig S­o­m­s­s­i­c­h Sándor körzeti iskola­felügyelőnél (Pécs, Egyetem utcai népiskola) lehet előjegyezni. Teríték ára 2 pengő. Rövid táviratok London, dec. 2. Ha egészségi állapota meg­engedi, a pápa bizalmas megbeszélést fog foly­tatni Chamberlainnel. Beirut, dec. 2. Hetvenhárom angol katona elesett, 80 súlyosan megsebesült egy többórás harcban, Palesztinában. Ma, szombaton a Mecseki Üdülő Szálló Kikelet Grilfjében Elek Ica előadó művésznő vendégszerepel . Az alispán elrendelte a községi köz­munka összeírását és kivetését. Vitéz Hor­­v­á­t István dr. alispán elrendelte Baranya vár­megye egész közigazgatási területén a községi közmunka összeírását és kivetését. Az össze­­írási és kivetési munkálatok december 31-éig befejezendők. • 5. oldal. " Szeretetcsomagok gyűjtése a felvidéki szegénysorsú leventék számára Pécs város polgármestere felkéri a város kö­zönségét, társadalmi intézményeit és kereskedőit, hogy a felszabadult Felvidék ifjúságának ünnepé­lyes üdvözlésére, a testvéri összetartozás érzésének kimélyítésére és a Felvidéken is kiépítendő levente­intézmény lelki alapjainak lefektetésére folyó hó 5-én Kassára, s egy későbbi időpontban Munkácsra induló levente-századdal minél több szeretetcsomagot küld­jenek a felvidéki szegénysorsú ifjúságnak. A szeretetcsomagok súlya legfeljebb 3 kg. lehet. Ne tartalmazzanak romlandó élelmiszereket, szeszes italokat, vagy melegben olvadó dolgokat. A szere­tetcsomagok összeállítása, bár teljesen egyéni,­­ ne szolgálja mégsem pártpolitikai röpiratok, vagy sajtó­termékek terjesztését. A szeretetcsomagban legyen feltüntetve a küldő neve, állása, pontos lakhelye, továbbá, hogy hova kívánja irányítani, Kassára vagy Munkácsra. A szeretetcsomaggal megajándékozott felvidéki ifjúságot felszólítják, hogy azt a feladónak köszönje meg. A szeretetcsomagokba alábbi cikkeket ajánlják elhelyezni: A) Élelmi cikkek: szárazkolbász, nyerssonka, sza­lámi (szalonna nem, mert melegben olvad, átzsírozza a leventék felszerelését), konzervek, szárazsajt, cso­koládé, téli gyümölcs, keksz, alma, füge, mazsola­­szőlő, szentjánoskenyér, cukrozott gyümölcs, dió, mandula, mogyoró, dió­bél. B) Ruházati cikkek: meleg ing, alsónadrág, haris­nya, zsebkendő, érmelegítő, kesztyű, kötött ujjas, levente ing, zöld levente nyakkendő, levente sapka, s egyéb cikkek. C) Pipere cikkek: szappan, fogkrém, fogkefe, hajkefe, fésű, beretva, beretvaszappan, bajuszpedrő, zseb­tükör. D) Papír és írószer, könyvek: hazafias olvasmá­nyok, tankönyvek, levélpapíros, boríték, képes leve­lezőlapok a város nevezetességeiről, látképsorozatok, helyi újságok példányai, ceruzák, tollak, vonalzók, rajzeszközök, jegyzőkönyvecskék, naptárak stb. E) Trafikáru: dohány, hüvely, cigaretták, ciga­retta papíros, töltőkészlet stb. A szeretetcsomagokat legkésőbb folyó hó 4-én déli 12 óráig a városháza portásánál kérik átadni, s az ott elfekvő előjegyzésbe az adományt bevezetni. HÍRÜK — IDŐJÓSLAT: Mérsékelt szél. Túlnyo­móan borult és sok helyen ködös idő. Több helyen eső. A hőmérséklet az ország keleti fe­lében csökken. — o— — József kir. herceg jelenlétében december 12-én alakul meg a légoltalmi liga helyi cso­portja. A IV. kerületi Légoltalmi Liga előké­szítő bizottsága és annak pécsi helyi csoportja folyó hó 12-én, délután 5 órakor a Városháza közgyűlési termében tartja meg alakuló köz­gyűlését. Ezen az alakuló közgyűlésen J­ó­­z­s­e­f kir. főherceg, tábornagy, mint a Lég­oltalmi Liga országos elnöke is megjelenik. — A Pécsi Kat. Kör II. adventi estje. A Pécsi Katolikus Kör f. hó 4-én rendezi II. ad­venti estjét a következő műsorral: 1. Nemzeti dal. Szövege József kir. herceg­től, zenéjét szerezte Molnár M. Magdolna, előadja a Boldog Margit tanítónőképző énekkara, zongorán kísér a szerző. 2. A Krisztus-arc. Előadja Szentes Károly. 3. Kéler: Magyar nyitány. Zongorán előad­ják F­e­r­k Edit és Molnár Etel. 4. Somogyváry Gyula: Kassa énekel. Szavalja Pandur Ilona. 5. Rossini: A szeretet. Előadja a Boldog Margit tanítónőképző énekkara. Zongorán kísér Molnár M. Magdolna. A karokat Tóth Aladár vezényli. — Kezdete este 6 órakor. — Az egyetemi adventi konferencia-beszé­dek. Az egyetemi templom igazgatósága az idei évben is megrendezi a karácsonyi szentgyónást és áldozást előkészítő adventi konferencia­beszédeket. Kovács Lajos dr. gödöllői pre­montrei kanonok és vicarius vállalta a beszéde­ket, amelyek december hó 6-án és 7-én este 8 órakor az egyetem központi épületének aulájá­ban lesznek. Férfiak és nők egyazon beszédet hallgatják. Névre szóló belépőjegyeket nem ad ki a templom-igazgatóság. Az előző évek gya­korlatának megfelelően ezeken a konferencia­beszédeken is együtt lesznek az egyetem taná­rai, a hallgatók és tisztviselők; hozzájuk csat­lakozhatnak még az Emericana famíliái. Mecsek szappan "LVII . A belügyminiszter egyesítette Magyar­­szentiván és Vásárosszentgál községeket. A magy. kir. belügyminiszter Magyarszentiván és Vásárosszentgál községek kisközség jelleg­gel való ideiglenes egyesítését rendelte el és a községek Szentgálosiván névvel történő egyesí­tésének végrehajtását a vármegye alispánjára bízta. Valódi ezüst 6 személyes evőeszköz zárható dobozban Előnyös árban eladó: Kemény Béla ISTSSSS-Q* Kabátok Lőwyr Testvéreknél — Karácsonyi vásár. Az Evangélikus Dia­­konia ma, szombaton nyitja meg jótékony ka­rácsonyi vásárját, melyen a nyomorenyhítés céljára sok kézimunkát ad el és sorsol ki. A vá­sár nyitva van délelőtt 10 órától 13 óráig, dél­után pedig 3-tól 6 óráig. A vásárt rendező Dia­­konia ezúton is szeretettel hív mindenkit jó­tékony vásárjára. A vásár vasárnap délben zá­rul.­­ A „Magyar a magyarért“ mozgalom ja­vára Baranya vármegye főispánjánál Bors Er­zsébet, Fáncsy Józsefné, Gyuriss Sarolta, Bárt­­fai Józsefné, Réthelyi Emilia, Dobszay Jolán, Cziráky Márta és Krasznay Erzsébet névnap­megváltás címén 3—3 pengőt, összesen 24 pen­gőt adományoztak. — Balázs dr. péntekre hirdetett előadását a szabadlíceumban „Slovénia és Horvátország gyógyfürdőiről“ címen, a légvédelmi gyakorla­tok miatt, folyó hó 3-án, szombaton délután 6 órakor tartja meg a városháza közgyűlési ter­mében.­­ Közlekedési segélyt kapnak a tortyogói vízmű alkalmazottainak gyermekei. A közérde­keltségek felett felügyeletet gyakorló hatóság engedélyezte a városnak a tortyogói vízműnél alkalmazottak gyermekei részére, 6—12 évesek után, közlekedési segélyek folyósítását. — Jó emésztés — fél egészség. Az utóbbi 2 évtizedben, úgy az orvosok, mint a közönség között nagy népszerűségre tettek szert az Artin­dragéek, mert hatásuk biztos, mégis eny­he. Népszerűségüket különösen annak köszön­hetik, hogy olcsók és nem mint hashajtók hat­nak, hanem fájdalommentesen, normális ürülést idéznek elő. Este 2—3 szem Artin­dragée be­vétele után a rendes, mindennapi ürülés áll elő, úgy hogy az ember nem is gondol arra, hogy előző este hashajtót vett be. — Közigazgatási gyakornoki beosztás. A vármegye alispánja Andalíts Gyula dr. díj­talan vármegyei közigazgatási gyakornokot az előírt gyakorlat megszerezhetése végett decem­ber hó 1-től az újpetrei körjegyző mellé szol­gálattételre beosztotta. — Télen szünetel a katonai térzene. A téli időszakra, folyó évi december hó 1-től, to­vábbi intézkedésig a vasár- és ünnenapokon ed­dig megtartott térzene szünetel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék