Pécsi Napló, 1941. július (50. évfolyam, 147-172. szám)

1941-07-11 / 156. szám

1941 július 11. PÉCSI NAPLÓ 5. oldal. glIMI ÜGYELETES ÉJJELI GYÓGY­SZERTÁRI SZOLGALAT: JÜLIUS 7-TŐL 14-IG. Nemes István „Szűz Mária“ gyógy szertára. Szigeti országút 1. sz. Irgalmasrend „Gránátalma“ gyógy­szertára, Széchenyi tér. Gzv. Csincsák Béláné „Magyar Ko­rona“ gyógyszertára, Kossuth u. 2. Tróber Márta „Kis Szent Teréz“ gyógyszertára, Petrezselyem u. 2/a 20 óra 40 perc A lakóházak és egyébb épületek, valamint .járóművek elsötétítését július 11-én, pénteken 20 óra 40 perckor kell végrehajtani és 12-én 3 óra 55 percig tart. —О— — Nikolits Mihály főispán Budapestre utazott. Nikolits Mihály főispán szerdán Bu­dapestre utazott. A főispán a magyar főváros­ban felkeresi Laky Dezső közellátásügyi mi­nisztert, aki előtt ismertetni fogja Pécs város élelmezési problémáit. Valószínű, hogy a főis­pán a közellátásügyi miniszternek javaslatot tesz arra, hogy Pécs Városa az elkövetkező hó­napokban nagyobb mennyiségű közszükségleti élelmezési cikkhez jusson hozzá. Nikolits Mi­hály főispán a pénteki napot is Budapesten tölti, majd előreláthatólag szombaton tér visz­­'sza Pécsre. — Fehér Sándort számvevőségi főtanácsos­sá léptette elő a belügyminiszter. Tegnap dél­előtt örvendetes hír érkezett Pécs városához. Keresztes-Fischer Ferenc magyar királyi bel­ügyminiszter ugyanis az alája rendelt pécsi vá­mosi számvevőség közszeretetének örvendő fő­nökét, Fehér Sándort, tegnap kiadott rende­letével számvevőségi főtanácsossá nevezte ki. Fehér Sándor már eddig is címzetes főtaná­csosi jelleget is megkapta. Fehér Sándor ппдг denkor a rokonszenves, szolgálatkész^ munkáját szaktudással és pontossággal végző városi tiszt­viselő mintaképe volt. Kinevezése azért a város tisztviselői karában és a nagyközönség köré­ben nagy örömet keltett. — Rendőrtiszti áthelyezések. A belügymi­niszter Barna Gábor rendőrtanácsost Balassa­gyarmatról a pécsi kapitányságra helyezte át. Ugyancsak a belügyminiszter vitéz dr. Péterffy Zoltán rendőrkapitányt a pécsi kapitányságról a mohácsi kapitányságra he­­helyezte át és egyben megbízta a mohácsi kapi­tányság vezetésével. — Több mint 7000 tanító vesz részt a ter­més megállapítás nagy munkájában. Az idei ter­més-számbavétel a községi elöljárókat nagy fel­adat elé állítja. A községi elöljárósághoz a csép­­lési eredménylap kerül, amelynek adatait min­dennap előbb felül kell vizsgálni abból a szem­pontból, hogy helyesen töltötték-e ki. A gaz­dáknak kereseti kimutatásba kell foglalni azo­kat, akiknek természetbeni járandóságuk fejé­ben gabonát szolgáltat ki. Ezek a kereseti ki­mutatások ugyancsak a községi elöljáróságokra kerülnek. Az eredménylapok alapján a községi elöljáróság kiállít, a termelők számára a kere­seti kimutatások alapján a szegődményesek, a részes aratók és cséplőbuzások, nyugdíjasok stb. számára gabonaalapot, amely magában fog­lalja a vámőrlési tanúsítványt is. Az idei ter­més biztosítása ily módon nagy munkafeladatot jelent a községi elöljáróságnak. Az adminiszt­rációs munka lebonyolítására igénybe veszik a tanítókat. Az egész országban több, mint 7000 tanító vesz részt a termés megállapítás nagy­­munkájában. — Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda és Mára­­marossziget kétmillió pengős OTI kölcsönnel modern szállót épít központi fűtéssel, hideg­melegvíz szolgáltatással. Egy-egy szálló építési költsége 6—700.000 pengő lesz. Hargitatetőn épül az ország legmagasabb fekvésű szállodája 1370 méter magasságban. — A gyomor és a bélcsatorna alapos ki­tisztítására igyunk hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József“ keserűvizet, mert ez gyorsan és biztosan takarítja ki az emésztés salakkal telt útjait és az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát! — Házasság. Hantos Edit, Kispest és Dr. Hilfreich István ügyvéd, Pécs há­zasságot kötöttek. — Csathó Kálmán lemondott a Magyar Színház igazgatásáról, utóda Vaszary János. Régen elterjedt már a hír a színházi világban, hogy Csathó Kálmán, a kiváló író, a jövő sze szómra nem vállalja a Magyar Színház és az Andrássy Színház igazgatását, mivel kizárólag irodalmi tevékenységet óhajt kifejteni. Lemon­dásával kapcsolatban a következő hivatalos felvilágosítást adta a színház: „Csathó Kálmán visszavonul a Magyar és az Andrássy Színház vezetésétől, hogy a jövőben kizárólag irodal­mi működésének szentelhesse idejét. A szín­házak szívélyesen búcsúztak Csathó Kálmán­tól és hálás köszönetüket nyilvánították neki működéséért. A színházkonszern vezetésében a jövőben sem lesz semmi változás, a két szín­ház nyitási kérvényét Vaszary János, az ismert író és színpadi szerző nyújtotta be a polgár­­mesterhez és a Színészkamarához.“ — Meggyujtották a velük bezárt kutyát a magukrahagyott gyerekek — füstmérgezésben meghaltak. Kosa Gizella 25 éves komáromi lakos két kis gyermekét felügyelet nélkül hagy­va a lakásában a városba ment.. A gyerekek já­ték közben meggyújtották a velük együtt lévő kutya szőrét. A kutya az ágy alá bújt mire az ágy is kigyulladt és a két gyereket a füst megfoj­totta. Kosa Gizellát gondatlanságból okozott emberölés vádja alapján a komáromi törvény­szék jogerősen egy évi fogházra ítélte. — Felhívás. Felkérem azt az egyént, aki retikülömet a villamosból f. hó 10-én reggel VdO-kor magával vitte, kellemetlenségek elke­rülése végett sürgősen küldje vissza, annál is inkább, mert ismerem. Kertész Károlyné, Szigeti országút 33. — MEGKÖTÖTTE MÁR ÉLETBIZ­TOSÍTÁSÁT? — Anyakönyvi hírek. A város anyakönyvi hivatalában házasságot kötöttek: Ausch István cukrászmester és Krénusz Katalin, dr. Pilisy László kir. járásbíró és Bernhadt Klára, Alec­­ker István sörgyári munkás és Mezei Julianna, Zemplényi Antal városi villamostelepi tisztvi­selő és Knolmayer Veronika. Szabadkai István fuvaros és Meláth Katalin, Rapp János villa­mos kocsivezető és Kálai Mária. — Ugyanott az alábbi elhalálozásokat jelentették be: özv. Báli Jánosné Czike Katalin r. kát. 78 éves, Fritsch Ferenc kereskedő segéd r. kát. 34 éves, Miliczki György magánzó, r. kát. 83 éves, özv. Darányi Áronné Baka Zsófia ref. 53 éves, Hof­­fer Ferenc Miklós r. kát. 1 éves, Szentlőrinc, özv. Hosszú Istvánná Lehotzky Verona r. kát. 75 éves, Sebők János r. kát. 3 hónapos, Szent­véri Tiborné Vajszada Judit kereskedelmi is­kolai tanárnő r. kát. 45 éves, Dolgos Józsefné Dömötör Zsuzsanna r. kát. 38 éves, Szabadi Ilona r. kát. 28 éves. — Tartsuk zárva lakásunk ajtaját. A1 p á r Alfrédné Rákóczi ut 39/b szám alatti lakos fel­jelentette a rendőrségen az ismeretlen tolvajt, aki lakásába surranva ellopta kulcsait és 3 pen­gő 80 fillért tartalmazó pénztárcáját . A szoká­sos nyomozás megindult. — Ellopták a kölcsönkért biciklit. Szegedi Gyula Hegyalja ucca 10 szám alatti lakos be­jelentette a rendőrségen, hogy ismeretlen tet­tes ellopta Vandler „Royal“ 18059 sz. gyártmá­nyú kölcsönkért kerékpárját. A rendőrség ke­resi a bicikli tolvajt. — Halálozás. Súlyos veszteség érte P á 1 d у Géza ny. MÁV felügyelőt, a Mecsek Egyesület főtitkárát, édesanyja övz. Páldy Endréné, született M о 1 e c z Izabella áldásos életének 80. évében elhunyt. Végtisztessége 12-én, szomba­ton délután 4 órakor megy végbe a központi temető ravatalozó csarnokából. Lelke üdvéért az engesztelő szentmiseádozatot a temetés nap­ján reggeli 8 órakor mutatják be, a Pálos temp­lomban. Jftagyar hősök az orosz hadszíntéren 1916 július 11. Gömöry Árpád volt debreceni 39. kö­zös gyalogezredbeli százados mint a 3. honvéd huszárezred lövészosztályának pa­rancsnoka a Galuziatól keletre és a Sto­­chod folyónál vívott harcokban kima­gaslóan bátor, öntevékeny és elszánt ma­gatartásáról tett tanúságot. Gömöry szá­zados ezen a napon a többszörös túlerő­ben levő oroszok összes támadásait vére­sen visszaverte és idejében kiadott intéz­kedéseivel az ellenségnek átkarolási szán­dékát még csirájában meghiúsította. Az elrendelt visszavonulást a legpéldásabb rendben hajtotta végre, miközben egy rohamozó ellenséges lovasosztagot meg­semmisített. A számára kiutalt állásrészt a közvetlenül utána nyomuló ellenség be­hatása következtében csak nehezen tudta megszállani, de azért az utána nyomuló ellenséget mégis biztosan és fölényesen visszaverte a Stochod folyó túlsó partjára. Kimagaslóan bátor és eredményes ma­gatartásáért a Lipót rend lovagkeresztjét kapta. —o— _ , \ • я 1 . GABONÁT A „VIASZ-ÉRÉS“ ÁLLAPOTÁBAN KELL ARATNI A gazdák általában azt a hibát követik el, hogy gabonájukat egészen érett állapotban aratják. Már pedig ilyenkor a megérett szemek egy része kipereg és elhull. Azért az aratást nem kell akkor végezni, amikor a gabona egészen megérett, hanem az úgynevezett viasz-érés állapotában. Amikor a gabona sízem még nem kemény, ha­nem lágyan törik, ez azonban teljes nedvet nem enged magából, hanem belseje viasz­szerű. (MTI) — Orvosi hír. Dr. Ferenczi Andor szülész és nőgyógyász szakorvos rendelését ismét megkezdte Fürdő ucca 1 szám alatt. — Áramszünet lesz folyó hó 11-én, pénte­ken délután fél 2 órától fél 4 óráig a Szabadság és -Bajnok uccában, Rét ucca középső részén, Ispitaalja ucca keleti részén. — Mától kezdve augusztus 10-ig éleslövé­szet lesz Patacson. Pécs város közigazgatási hatósága közli, hogy Patacson a ma! napon a lőtéren éleslövé-:íet lesz. Az éleslövészet egé­szen augusztus hó 10-ig tart. Az éleslövészet meghatározott nap ai a következők: július il, 14, 14, 16, 21, 22, 23, 2-1 és 31, míg augusztusban 4 és 5-ike. — A Természetbarátok Turista Egyesülete pécsi csoportja folyó hó 13-án, vasárnap egész­napos munkatúrát vezet Kanta várra. Útirány: Dömörkapu, Kisrét, Kantavár. Találkozás 13- án, vasárnap reggel 6 órakor a Tettyén. Vezető: G ö d ö n у László. A menedékháznál ügyeletes: Kállenberg Tibor. — VIGYÁZZ, jobbra hajts, balra előzz! — A szőlősgazdák szerint a sör egészség­telen versenyt okoz a bornak. A múlt év óta a legtöbb cikk ára emelkedett, a boré vissza­esett. Ennek oka a szesz és a sör alacsony ára. Tekintettel az idei magas szőlőtermelési költ­ségekre és a várható gyenge termésre, a bor­árakat meg kell szilárdítani. Erre némi reményt nyújt a borexport megindulása. wéwMmm. Budapest, július 10. TERMÉNYTŐZSDE. A készárupiacon az ógabonaneműek ára válto­zatlan maradt. Zürich, július 10. (Devizazárlat.) Páris 9.65, London 17.20, Newyork 431.—, Milánó 22.675, Berlin 172.50, Szófia 4.25, Bukarest 2.25. Mad­rid 39.50.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék