Pécsi Szemle, 2008 (11. évfolyam, 1-4. szám)

2008 / 2. szám - Márfi Attila: A boldog békeidők utolsó évei Pécsett. Arató Jenő visszaemlékezései 1909-1914. II. rész

----------------------------------------- A BOLDOG BÉKEIDŐK UTOLSÓ ÉVEI PÉCSETT ----------------------------------------- évben újra és újra félettelenül ledarálja őket. Fárasztó és unalmas hadarását hall­gatni, melyben nincs egy önálló gondolat, önálló vélemény. Dr. Angyal Pál, a köztiszteletben álló öreg Angyal Pál ny. táblai tanácselnök fia, az 1910/11. tanév első szemeszterében a jog és állambölcsészetet adja elő és a gyermekek züllésének okairól beszél. Az 1911/12. tanév mindkét szemeszteré­ben a büntetőjogot, második szemeszterében hozzá a büntető perjogot adja elő. Csendes modorú úr, előadása halk, kissé monoton, de igen nagy tudású ember, Balogh Jenővel, Bernolák Nándorral, Finkey Ferenccel együtt előharcosa a mo­dern büntetőjogi eszméknek. Rengeteget dolgozik, egymásután jelennek meg büntetőjogi dolgozatai, szervezi a patronázst,a rabsegélyezést stb. Bennünket, hallgatóit is bevon munkájába, pártfogó, tisztviselői feladatokkal bíz meg (én példá­ul három esetben is szerepelek a büntető járásbíróságon, mint bűnöző fiatalkorúak mellé kirendelt pártfogó tisztviselő.) 1912. június 10-én egész hallgatóságát kiviszi a püspöknádasdi fiú javító-nevelő intézetbe, mely Bujnovszky Tamás, egy apostoli lelkületű pap vezetése alatt áll, és itt közvetlenül tanulmányozzák a javító-nevelés intézményét. Mindenképpen méltó emberre esik a választás, amikor 1912. márci­us 10-én kinevezik a budapesti egyetemre a büntetőjog professzorának. Dr. Bozóky Géza, az 1910-ben nyugalomba vonuló Dr. Mutschenbacher Viktor helyét foglalja el. Az 1911/12. tanév mindkét szemeszterében a magyar polgári törvényke­zési jogot, ezenkívül az első szemeszterben a kereskedelmi jogot, a második sze­meszterben a váltójogot adja elő. Alacsony, zömök, buldog­ képű ember, kacsázó lé­péseivel úgy megy az utcán, hogy tekintetét fel nem emeli a földről. Nagy tudású ember, de előadását rettentő hadarása élvezhetetlenné teszi. Kongregalista,3 har­cos katholikus és határozottan bátor ember, eljárogat a szocialista népgyűlésekre, melyeken mindig felszólal, vitatkozik, miközben csak úgy zúdulnak rá a piszkolódá­­sok. Párszor kicsiny híja, hogy meg nem verik. 1912-ben kinevezik a pozsonyi egye­temre a kereskedelmi és váltójog professzorának. Dr. Vasváry Ferenc az 1911/12. tanév második szemeszterében a magyar állam statisztikáját, az 1912/13. tanév mindkét szemeszterében a közigazgatási jo­got, ezenkívül az első szemeszterben a közigazgatási perjogot, második szemesz­terében a statisztikát adja elő. Satnya, vékony alakján csak úgy lóg a rossz, gyűrött ruha, szakállas, pápaszemes arcából két ijedt szem tekint a világba. Hirtelen beszéde, kalimpáló gesztusai mosolyt keltenek. Van lényében valami komikusan professzoros. De nem közönséges ember, csodálatos memóriával rendelkezik, el­méje rengeteg adatot halmoz fel a tudományok minden ágából. Valósággal poli­hisztornak lehet mondani, beszél jóformán minden európai nyelven. Túlságosan sokat bíbelődik a részletekkel, adatokkal ahhoz, hogy valami összefüggő nagy mű­vet tudjon alkotni. Egyetlen könyve jelenik meg, egy közigazgatási jog. Egyébként élete felaprózódik akadémiai előadásai, különböző társadalmi egyesületekben ki­fejtett tevékenysége, és elsőrangúan karban tartott szép szkókói szőlője között. Agglegény, régi pécsi „tüke” család sarja, ezért a városban nagy a tekintélye; tagja . Azaz a Pécs-Baranyai Patronage Egylet, a szó francia eredetű, s jelentése: züllésnek kitett gyerme­keket, olykor felnőtteket gondozó, jótékonysági egyesület. 3 A hitbuzgalmi egyesület, a kongregáció tagja.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék