Pedagógiai Szemle, 1952 (2. évfolyam, 3-6. szám)

1952-05-01 / 3. szám

г fl KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TUDOMÁNYOS PEDAGÓGIAI FOLYÓIRATA Szerkesztőbizottság: Ágoston György, Davida Leóné, Jóború Magda, Kovács József, Köves Károly, Lázár György, Orbán László, Simonovits Istvánné, Szokolszky István, Tettamanti Béla, Trencsényi-Waldapfel Imre Felelős szerkesztő : Vaszkó Mihály Szerkesztőség: Budapest, V., Szalay-u. 10—14. Telefon: 121 — 215, 128—580 Kiadóhivatal: Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest, V., Szalay-u. 10—14 A kiadásért felelős: A Közoktatásügyi Kiadóvállalat igazgatója Terjeszti: Posta Központi Hirlap Iroda II. V. Előfizetés, személyes ügyfél­­szolgálat: Budapest, V., József nádor­ tér 1. (Üzlethelyiség.) Telefon: 183—022, 180—850. Postatakarékpénztári csekkszámla: 61.256. Megjelenik évente hatszor Előfizetési ár: egy évre 24.— Ft, félévre 12.— Ft, egyes szám­ára: 5.— Ft TARTALOM Jóború Magda: Irodalomtanításunk helyzete és feladatai.................................... 193 A nevelés mint társadalmi jelenség sajátosságaira vonatkozó vita összefoglalása 212 Orlov: A történelemtanítás egyes kérdései Sztálinnak az alapra és felépít­ményre vonatkozó tanítása megvilágításában.................................................... 233 Lénárt Edit—Baranyai Erzsébet: Válasz újabb hozzászólásokra és a vita tanulságai..................................................................................................................... 247 NEMZETKÖZI SZEMLE A közoktatás fejlődése a népi Lengyelországban..................................................... 264 KÖNYVSZEMLE Fogarasi Béla: Logika (Nádor György) ....................................................................... 269 Gorjacskin: A fizikatanítás módszertana (I—II. kötet) (M. Zemplén Jolán) . 273 FOL­YÓ­IRATSZEMLE A „Szovjetszkaja Pedagogika“ című szovjet folyóirat 1952. évi 3. számának ismertetése......................................................................................................................... 280 Folyóirataink és újságjaink pedagógiai vonatkozású cikkei................................. 285

Next