Százhalombattai Hírtükör, 2008 (21. évfolyam, 1-26. szám)

2008-04-17 / 8. szám

2. oldal Nem lehet egy az egyben a lakosságra hárítani Folytatás az 1. oldalról­­ Azt említette, hogy az árakat kor­dában kell tartani, mégis azt hallani, hogy a közüzemi díjaknál jelentős ár­emelésre készül az önkormányzat.­­ Bár a közüzemi árrendszer átalakí­tása nem kerülhető meg, most csupán a szennyvízdíjakról van szó. A város na­gyon sokat költ a legrászorultabbak terheinek mérséklésére, így a közüzemi szolgáltatások esetében is lehetőség van szociális alapú kompenzációra. Jöve­delmi viszonyai alapján rendszeres díj­­kompenzációra a lakosság mintegy tíz­tizenöt százaléka jogosult, de ha valaki akár csak kétszáz forinttal is túllépi a jövedelmi határértéket, már nem kap támogatást. Mivel a segélykérést sokan nagyon megalázónak tartják, a rászo­rultak egy része kimarad a támogatás­ból. Én semmiképpen sem támogatom a szennyvíz­díj köbméterenként ötven forintos emelésére vonatkozó mostani javaslatot. Nem lehet a költségnöveke­dést egy az egyben áthárítani a lakos­ságra. Százhalombatta az idei szigo­rúbb gazdálkodás mellett is van olyan helyzetben, hogy magára vállalja a többletköltségeket, de megítélésem szerint azt a negyvenötmillió forintot, amiről szó van, a SZÁKOM önmaga is ki tudja gazdálkodni.­­ Nagyon komoly tételként terheli a családi kasszát a távfűtés is. A lakosság és a szakemberek többsége a panelprog­ramtól várja a megoldást, amelynek idén változott a feltételrendszere.­­ Részben átalakultak az állami tá­mogatáshoz jutás feltételei, de megíté­lésünk szerint ez is a lakosság érdekeit szolgálja. Új célként támogatás adható az egycsöves fűtési rendszerek kétcsö­vessé alakítására, termosztátos radiá­torszelepek felszerelésére, a lakáson­kénti mérés megteremtésére, s ezzel együtt az állami támogatás felső határa az eddigi négyszázezer forint helyett ötszázezer forint lett. Százhalombattán már kiírtuk a pályázatot, amelyre júni­us 30-ig jelentkezhetnek a lakóközös­ségek. A helyben már elfogadott pályá­zatokat második lépcsőben szeptember 30-ig bírálják el. Jelentős változás, hogy az önkormányzat sokkal szigo­rúbban ellenőrzi a folyamatokat és a pénzfelhasználást, ezért képviselőket delegál például valamennyi döntési pontra, így a közbeszerzési bizottságba is. A témához tartozik, hogy az igazsá­gosabb teherviselés érdekében 35 mil­lió forintból az idén a 112 önkor­mányzati tulajdonú bérlakásban bizto­sítani kívánjuk az egyedi mérés lehető­ségét.­­ A családi házas övezetben élők gyakran hangoztatják, hogy túl sok közpénzt fordítanak a társasházakra. Most itt van a Gesztenyés utca 15-17- 19. szám alatti ház esete. Miért támo­gatja az önkormányzat az épület felújí­tását?­­ A márciusi képviselő-testületi ülé­sen valóban arról döntöttünk, hogy az önkormányzat 46 millió forinttal hoz­zájárul a lakóközösség tulajdonában lé­vő ház épületszerkezeti kárainak 67 millióra becsült helyreállítási költségei­hez. Ezzel persze nem szeretnénk pre­cedenst teremteni, de a technológiára (csapadékvíz-elvezetés), illetve termé­szeti adottságra (feltételezett földalatti vízér) visszavezethető problémák miatt a lakók önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, amelynek terheit egyedül nem tudták volna vállalni. (vizsg) Tűzoltósági vélemény kell a panelpályázatokhoz Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter február 4-én kihirdette az ipa­rosított technológiával épült lakóépüle­tek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt pályáza­tát (továbbiakban: panelprogram). A pa­nelprogram pályázati anyagában szere­pelnek az épületek tűzvédelmét javító elemek is. Amennyiben a pályázat műszaki tar­talma az alábbiak elvégzésére vonatko­zik, csatolni kell a pályázathoz a terüle­tileg illetékes önkormányzati tűzoltóság véleményét, és a kivitelezést vélemé­nyeztetni kell a tűzoltósággal - olvasha­tó Vörös János tűzoltó ezredes, az érdi tűzoltóság parancsnoka felhívásában. • Lépcsőházak hő- és füstelvezetése (pl. felület növelése, nyitás-zárás gépesí­tése) • Homlokzatok és födémek hőszige­telése (homlokzati tűzterjedési gátak) • Szellőzőrendszerek korszerűsítése (pl. aknafalak, szintenkénti szakaszolás, tűzgátló csappantyúk) • Fűtési, melegvíz-ellátási rendszerek (pl. aknafalak, lezárások, szintenkénti szakaszolás, tűzgátló csappantyúk) • Felvonók korszerűsítése (biztonsági felvonó) A pályázat csak akkor lehet sikeres, ha a tűzoltóság pozitív véleményt ad. Mivel a pályázati kiírás a véleményező szervek­nek nem teszi lehetővé kikötések rögzíté­sét, a tűzoltóság véleménye is csak abban az esetben pozitív, ha a pályázat műszaki tartalma minden tekintetben megfelel a tűzvédelmi előírásoknak. Ellenkező eset­ben sajnos negatív véleményt kell a be­nyújtott pályázatról kiadnunk. A tűzvédelmi szempontból sikeres pá­lyázat érdekében lehetőség van az előze­tes tervegyeztetésre is az ügyfélfogadá­son (Érd, Fehérvári u. 79/a) kedden 8- tól 14 és pénteken 8-tól 12 óráig, illetve telefonon történő előzetes egyeztetés alapján Törökbálinton, a Raktárvárosi út 1. szám alatt (a DEPO bejáratainál). Telefonszám: 23/335-505 Képviselő-testületi előzetes A százhalombattai képviselő-testület április 24-én tartja soron következő ülését. A tervezett napirenden szere­pel a szociális és lakbérekről szóló rendelet módosítása. Tájékoztatót hallgatnak még a Lakásügyi, Egészség­­ügyi és Szociális Bizottságra, az Okta­tási, Művelődési, Idegenforgalmi és Sport Bizottságra, valamint a Vagyon­gazdálkodási Bizottságra átruházott hatáskörben meghozott döntésekről Döntenek a 2007-es zárszámadás és egyszerűsített beszámoló elfogadásáról. Javaslatot vitatnak meg a helyi tömeg­­közlekedés jövőbeni biztosításának le­hetőségeiről. Döntenek a Rádió 6-ot működtető Promotion Service Kft. 2007. évi beszámolójáról és az ügyve­zetői pályázatára beérkezett jelentkezé­sekről. Javaslatot vitatnak meg az M6- os autópályát keresztező műtárgy keze­lésbe történő átvételéről, valamint Százhalombatta Város Digitális Szoli­daritási Programjáról. Ismét napirend­re tűzik az új közüzemi árrendszert, és megvitatják az egészségügyi kompenzá­cióra vonatkozó önálló képviselői in­dítványt. Zárt ülésen döntenek a Peda­gógiai Díj és Elismerő Oklevél valamint a Környezetvédelmi Díj odaítéléséről. Jogi lépéseket tesz az oltóanyag-forgalmazó Továbbra sem lehet tudni, hogy kik és milyen céllal árasztották el a százhalom­battai postaládákat a HPV elleni védőol­tás veszélyeiről szóló kéretlen levelekkel, de az bizonyos, hogy egy oltásellenes szervezet angol nyelvű honlapjáról vet­tek át információkat - olvasható az ön­­kormányzat sajtóközleményében. A százhalombattai oltási programban részt vevő MSD Magyarország Kft. hazai és nemzetközi szinten egyaránt fel kíván lépni az őt és forgalmazott oltóanyagát ért támadások ellen, ezért jogi lépéseket tesz. A cég a napokban írásos tájékozta­tó anyagot juttat el a városlakókhoz, amelyben részletesen cáfolják a kérdéses szándékú névtelen levelek tartalmát. Az országosan is figyelemfelkeltő in­gyenes oltási programot január végén in­dította el a százhalombattai önkormány­zat a humán papillomavirus által oko­zott megbetegedések - mint a méhnyakrák vagy a nemi szervi szemöl­csök - megelőzése érdekében. Azóta 428 battai lány kapta meg a három részes so­rozat első oltását, 175-en pedig már a másodikon is túl vannak. A napokban ismeretlenek, név nélkül, lezárt borítékban olyan tájékoztató anyagot juttattak el százhalombattai pos­taládákba, amelyben az oltás hatékony­ságát, sikerességét vonják kétségbe, és különböző súlyos mellékhatásokkal rio­gatnak. A négy oldalas, angol nyelvű internetes hivatkozásokat is tartalmazó írás komoly aggodalmat keltett a szülők körében. Vezér Mihály polgármester az esetet követően azonnal felvette a kapcsolatot a vakcinát forgalmazó gyógyszercéggel, a helyi szakorvosokkal és független szak­értőkkel. Az önkormányzat beszerezte az Európai Betegségmegelőzési és Jár­­ványkontroll Központ jelentését, amely szerint a serdülőkorú lányok oltása haté­kony stratégiát jelent a méhnyakrákkal szemben. Ugyancsak rendelkezésre áll a londoni székhelyű Európai Gyógyszer­­ügyi Hatóság nyilatkozata a Százhalom­battán is használt vakcina biztonságossá­gáról, valamint a hazai forgalmazó sajtó­­közleménye. A hivatalos forrásból be­szerzett jelentések mindegyike cáfolja azokat a rémhíreket, amelyeket a névte­len levél írói terjesztenek. Dr. Teremi Fe­renc nőgyógyász főorvos, a százhalom­battai oltási program vezetője megerősí­tette, hogy az oltóanyag biztonságos, és nagy betegszámú vizsgálatok után enge­délyezték a használatát. A városunkban is alkalmazott négy­­komponensű védőoltást először 2006- ban törzskönyvezték, majd azt követően világszerte 93 országban kapott enge­délyt. Közülük 76 országban került for­galomba, és használata gyorsan terjed. Eddig több mint 20 millió adagot forgal­maztak belőle világszerte. A fiatal (15-44 éves) európai nők kö­rében még mindig a méhnyakrák a rákos halálozások második leggyakoribb oka az emlőrák után. Évente mintegy 33 500 nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot, és 15 ezer nő hal meg a betegségben. Több százezer nőnél diagnosztizálnak emellett más, genitális HPV-megbetege­­déseket, amelyek a méhnyakrák kialaku­lása előtt jelennek meg, és a méhnyakon kívül más nemi szerveket is érinthetnek. Ezek közé tartoznak a rákmegelőző és korai méhnyak-elváltozások, a szemé­remtest- és hüvelyrák, a szeméremtest- és hüvelyelváltozások, valamint a nemi szervi szemölcsök (condylomák). Becslések szerint a 6, 11,16, 18-as ví­rustípusok okozzák az Európában elő­forduló méhnyakrákos esetek 75 száza­lékát, a szeméremtest- és hüvelyrákok 70 százalékáért, a rákmegelőző méh­nyak-elváltozások (CIN2/3) 70 százalé­kát, a korai méhnyak-elváltozások (CIN 1) 35-50 százalékát, a rákmegelőző szeméremtest- és hüvelyelváltozások 70 százalékát, továbbá a nemi szervi sze­mölcsök 90 százalékát. A 6/11-es vírustí­pusok az Európában előforduló korai méhnyak-elváltozások 10 százalékáért felelősek, amely hozzáadódik a 16/18-as típusoknak tulajdonítható 25 százalék­hoz. A nemi szervi szemölcsök 90 száza­lékának hátterében a 6/11-es vírustípu­sok állnak. SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XXL ÉVFOLYAM 8. SZÁM Premier plán - Szalai Gáborné Igazi tü­ndérkeresztanya Nem tudom, miért pont Holle anyó jut eszembe róla. Talán a simogató pillan­tása, a kedves kis kacajai, vagy a belőle áradó végtelen jóindulat miatt. Igazi mindenki anyukája típus, aki bölcs tanácsaival jó útra téríti a megtévelyedette­­ket. Szalai Gáborné Márta mintha most lépett volna elő az egyik hőn szeretett könyvéből. Vajon egy ilyen tündérkeresztanya figura milyen vágyakkal indult neki az életnek? - Komáromban nőttem fel, rengeteg emlék köt a városhoz. Akkoriban problémás volt átjutni Szlovákiába, pedig sok mindenkinek élt ott rokona, ismerőse. Mivel közel laktunk a határ­hoz, szinte nap mint nap figyelemmel követhettem, ahogy a Duna magyar és szlovák partján álló emberek a vízre hajolva üzentek egymásnak. Szép éve­ket töltöttem Komáromban, már gim­náziumba jártam, amikor elköltöz­tünk. Tizenhét éves koromban jöttünk Százhalombattára a családdal, így a középiskolát Érden folytattam. Ekkor még szülésznő szerettem volna lenni. Ez a vágy viszont egy egész más dolog­ból eredt: bábozni tanultam az indiai származású Joshi Bharat bábművész­től. Amikor darabról darabra össze­rakta a bábukat, és azok először moz­dultak meg, az számomra maga volt a születés csodája. - Végül hogyan lett a szülészszobá­ból könyvtár? - Úgy gondoltam, hogy ha gyereke­im lesznek, az előbbi vágyam valami­lyen módon megvalósul. A szüleim hatására és az olvasás szeretete miatt döntöttem úgy, hogy könyvtáros le­szek. Akkor még azt hittem, így majd egész nap a könyveket bújhatom. Per­sze, hamar kiderült, hogy ez koránt­sem így van, hiszen a hivatásunk ren­geteg munkával jár. - Ennek ellenére nagyon szeretheti, hiszen annyi éven át kitartott mellette. - 1970 óta dolgozom a könyvtárnál, lassan negyven éve. Nem csoda hát, hogy az életem fontos részévé vált. Számomra nem munkahely, hanem a hivatásom, a hobbim, a szórakozá­som, az életem kiteljesedésének a helyszíne. Úgy érzem, a jelenlétemmel és a munkásságommal adtam is egyfaj­ta arculatot a könyvtárnak. Fontosnak érzem, hogy könyvet adjak az embe­rek kezébe, és megértessem velük az olvasás fontosságát. Arra a szellemi út­ra, amit a könyvtár az utóbbi tizenöt­húsz évben bejárt, én is rányomtam a bélyeget. Azért merek és tudok erre büszke lenni, mert ma már akármilyen programot szervezünk, biztos, hogy benn ül nyolcvan-száz ember. Ez szá­momra igazolja, hogy érdemes volt dolgoznom. - Számtalan közösségi munkát is vállal a könyvtár vezetése mellett. - Mindig szerettem a közösségért tevékenykedni, közösségeket teremte­ni, vagy ahhoz tartozni. Az élet pedig hozta a lehetőségeket. A Fort­ másnak a társadalmi vezetője, a “Matrica” Múzeum civil háttérszervezetének az elnöke és a Népfősskola egyik szerve­zője lettem. Ezen kívül a Csobolya Borbarát Klubnak is tagja vagyok. - Minden tennivalójában a férje a legfőbb segítője, támasza. Hogyan is­merkedtek meg? - Fiatalkoromban elvégeztem egy idegenvezetői tanfolyamot, mert pénzt akartam keresni. Az első túrá­mon pillantottuk meg egymást. Ő azonnal kiszemelt magának, én vi­szont az idegenvezetésre koncentrál­tam. Nemsokára udvarolni kezdett, egy hónapra volt szüksége, hogy ma­gába bolondítson. Utána megállítha­­tatlanok voltunk, csak azért vártunk kilenc hónapig az esküvővel, hogy a szüleinket is meggyőzzük: egymásnak vagyunk teremtve. Azóta is boldog há­zasságban élünk, mostanra már nagy­szülőkként, négy unokával. - Kit ajánlana a következő lap­számba? - A következő interjúalanynak Do­bos Ágnest ajánlom. Fontos eredmé­nyeket ért el a “Matrica” Múzeum és a Régészeti Park PR munkatársaként. Mindkettő sokat köszönhet a munkás­ságának. Takács Gyöngyi Fidesz sajtótájékoztató A legutóbbi, márciusi testületi ülés néhány döntésével kapcsolatban fej­tette ki álláspontját a százhalombat­tai Fidesz-KDNP frakció április 3-i sajtótájékoztatóján. Szabó Zoltán, az Oktatási, Művelő­dési, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottságának nehéz volt racionális döntést hozni a kulturális és sport támogatási keretek felosztása során a támogatási összegek csökkenése miatt. Köszönetet mon­dott a testvérvárosi találkozó szerve­zőinek, és kiemelte, hogy jóváhagyták a Százhalombatta-Szováta­ és Brzesko testvérvárosi együttműködési megálla­podását. A képviselő-testület a legutóbbi ülésen 15 millió forintot szavazott meg a termálkút-fúrás munkálatainak foly­tatására további maximum 250 méter mélységig. Nagy Balázs képviselő en­nek kapcsán arról tájékoztatott, hogy egyhangúlag támogatták a döntést. El­mondta: szakértők szerint további fú­rás esetén nagy valószínűséggel 90 fo­kos víz hozható felszínre, amelynek hasznosításában nagy lehetőségeket látnak. Pátkai Zsolt képviselő hangsúlyoz­ta, hogy nem támogatják a közüzemi díjak emelését, és szerintük a megol­dást a Szákom Kft. központi igazgatá­si költségeinek lefaragása jelentheti. Hozzátette: a Fidesz-KDNP frakció 20 százalékos csökkentést javasolt, a testület végül 10 százalékban egyezett meg. SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR VÁROSI KÖZÉLETI LAP Főszerkesztő: Czifrik Katalin Kiadja: Batta-Invest Kft., Százhalombatta. Felelős kiadó: Mérges István ügyvezető Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a százhalombattai 1. sz. Postahivatalban (Szent István tér). Előfizetési díj: egész évre 1152 Ft. A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság út 7. Tel./Fax: (23) 524-240 E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu Nyomdai munkák: Hírhalom Kft. Százhalombatta, Csenterics út 4. Tel./fax: (23) 354-048 ISSN 0238-972 X

Next