Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1904 (2. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

Pest megyei Levéltár 31. Iliják Ai­­ „Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja" 1904. évfolyamának TARTALOMJEGYZÉKE: Alisp. sz. Old. sz. Anyakönyvi nyomtatványok meg­rendelése 141­4 Anyakönyvvezetői tiszteletdijaknak az adóhivataloknál való utalványozása 4561.i«1­4 Apostag állomásnak marharakodóul engedélyezése 4365 53 Automobilok gőzfejlesztőjének ható­sági felügyelete 1149 104 Anyakönyvvezetők által a fegyveres erő és csendőrség ideiglenesen szabad­ságolt és nem tényleges állományú egyé­neinek elhalálozására vonatkozólag ki­adandó tanúsítványok kibővítése 11155 152 Abony-újkécskei vic­inális közút irá­nyának megállapítása. 35222 181 Aranka irtása 14852 216 .,Az elhagyott gyermekek védelmeh­ez. könyv ajánlása 11962 219 Acetylon gyártásra vonatkozó szabály­zat módosítása 16702 219 Acetylen-gáz előállitása és felhasz­nálása 16844 228 Aranka-irtás határideje 17818 235 Aszód—zsámbok—t.-sülyi th. közút kiépítése 18090 284 Acetylén ipari szabályrendelet 19666 297 Apaállatvizsgálati díjak rendezése 16796 300 Aranka-irtásra vonatkozó rendelet 22816 303 Alomgyüjtés engedélyese 27229 343 Arankás keréseknek logetteum­e való használat 28125 269 „A gyermekápolás“ cz. könyv ajánlása 24858 396 Amerikai hatóságok által a bevándor­lás megnehezítése czéljából tett intéz­kedések 31515 405 Anyakönyvi nyomtatvány szükséglet 37488 473 , Adókivető bizottságok megalakítása 1905—07. évre 38305 484 ■ Alispáni titkári és árvaszéki nyilván­tartói állás­szervezés 38935 506 Anyakönyvvezetői tiszteletdíjak folyó­sítása 41461 524 Adóalap-megszűnés és behajthatlanság miatt törlendő t­. pótadók 39420 647 Állandó felülvizsgáló bizottságok szer­vezése az 1904. évre és felülvizsgálatok foganatosítása 1670 22 Állatvásárokon kellő számú marhale­­vélkez­elő alkalmazása 2723 37 Árvaszékhez intézett jelentésekben a határozatok iktatószál­mák megjelölése 4629­ a 61 Állandó sorozóbizottság működése 6981 67 „ „ 7784 80 „ 7868 81 20413 257 „ „ 43189 545 Állandó sorozóbizottság (bpesti várme­gyei) 1904/5. működési napjainak meg­állapítása " 10074 145 Árvaszéki iktatóhivatalban munkaerő szaporítása 10945 186 Alisp. sz. Old. sz. Állati szőrméket feldolgozó ipartelepe­­­­ken alkalmazott munkások egészségének megóvása 1424­1 189­­ Álla­mi kezelésbe vett erdőterületeket , érdeklő vízimunkálatok 12429 189 Állami mének bevonása 27097 229 • Államépítészeti hivatalok műszaki tiszt­­­­viselői által felszámítható illetmények 20432 298 Áporka község filoxéra-zár alá helye­zése 23688 315 .Árvaszéki fogalmazói állás szervezése 30558 427 Árvapénzek gyümölcsöző elhelyezésé­­r­ől szóló szabályrendelet 30374 428 Állatorvosok részére engedélyezendő­­ szabadságidők 35558 466 Államépítészeti hivatal személyzetének az út- és mezőrendőri kihágásoknál való igénybevétele 36799 486 Baja-báttai th. út folytatását képező részének a th. úthálózatba való felvétele 45272 19 Harta Albert vizbefult tengerész illető­ségének megállapitása 6695 86 Batta-tököli komp vámdíjtétele 504/kb. 218 Baja-mélykuti th. közutnak a th. köz­mi hálózatba felvétele , 19851 279 Baba-ösztöndíjak 35631 477 Barthel és társa takarmány­pótlék for­galomba hozása 41872 549 Bács-Bodrogh vármegyének a házaló­­­ kereskedést eltiltó szabályrendeletének­­ jóváhagyása 3721 53 Betegsegélyző pénztári járulékok után­­ szedhető késedelmi kamatok 2886 45 Belépési bizonyítványok kiállítása a hadseregbe való önkéntes belépéshez 9814 183­­ Behívási parancsnak nem engedelmes­kedő legénységről vezetett előjegyzési könyvnek az ellenőrzési szemlére való elvitele 10894 148 Bélyegrövidítések 12650 188 Betegsegélyző pénztáraknak a tagok kórházi ápolásából folyó fizetési kötele­zettsége 14848 197 Békéltető bizottságok megalakulásánál követendő eljárás 16396 220 Belügyi és Rendőri Közlöny előfizetési árának­ felterjesztése 18045 235 Betegsegélyző pénztárak kórházba kül­dött tagjai utalványainak kiállítása 20495 346 Bélyegmentes telekkönyvi kivonatok beszerzése 30219 383 Beruházási hitel terhére végrehajtandó útépítések 32945 426 Belföldi állatszállítmányoknak bármely állomáson kirakhatása 40201 512 Belügyi Közlöny 1905. évi előfizetése 43243 546 Biztositó társaságok helyi ügynökségei 10442 151 Biavetyeki h. é. vasút előmunkálati engedélye 30198 376 Bíróságok (kir. ) szintjére küldött pénz­küldemények czim­zése 33271 421

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék