Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja 1903-1943

...

Gyűjteményünk az egykori Magyar Királyság egyik legnagyobb, legsűrűbben lakott és leggazdagabb vármegyéjének hivatalos közlönyét teszi közzé. 1903. júliusában a lap első számában közölt első rendelet saját magának, Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapjának szabályzatát tartalmazza. A Beniczky alispán által jegyzett rendelet precízen szabályozza a kiadvány működését, szerepét.

„Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja 1903. évi július hó 2-tól kezdve rendszerint hetenkint egyszer, csütörtökön jelenik meg; rendkívüli számokat a szerkesztőség a szükséghez képest a rendes időn kívül is adhat ki. A rendes és rendkívüli számok megjelenésük sorrendjében folyó számút kapnak, mely az évbeli első számmal kezdődik; az év folyamán megjelent összes számok egy évfolyamot képeznek; minden évfolyamban a folyó számok újra kezdetnek. … Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye hivatalos lapja a törvényhatóság hivatalos kiadványa, melynek rendelkezése a címzésben megjelölt hivatalt vagy tisztviselőt külön rendelkezés nélkül is épen úgy kötelezi, mint az írásban kiadott külön rendelet. … Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye hivatalos lapja vármegyei szabályrendeletek, közérdekű határozatok, általános jellegű miniszteri vagy középfokú hatósági rendeletek és utasítások kihirdetésére, értesítések, elvi jelentőségű határozatok s más hasonló természetű közlemények közlésére, további intézkedést igénylő általános rendeleteknek végrehajtás végett való kiadására, hivatalos jellegű személyi ügyek, meghívók, tárgysorozatok, pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények, s egyáltalán oly hivatalos közlemények közzétételére szolgál, melyek nem bizalmas természetűek, s melyek nem egyes hatósághoz vannak intézve, hanem a hatóságok nagyobb körét érdeklik. … Azok a vármegyei határozatok és szabályrendeletek, melyek közérdekű voltuknál fogva közhírré teendők, a hivatalos lapban hirdettetnek ki és az 1901. XX. t.-c. 33. §-a értelmében a hivatalos lap megjelenését követő nyolcadik napon szabályszerűen kihirdetetteknek tekintendők, mely utóbbi naptól számít a 15 napos fellebbezési határidő. … Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye hivatalos lapja a kiadó nyomdavállalat által mindig a szükség szerinti példányban állíttatik elő rendeletre s megküldetik hivatalból és pedig: a) díjmentesen, illetve a vármegyei házipénztár terhére egy-egy példányban: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főispánjának; az alispánnak; a vármegyei fő- és aljegyzőknek; az árvaszék elnökének; a tiszti főügyésznek; a vármegyei tiszti főorvosnak; a főlevéltárnoknak; a törvényhat. m. kir. állatorvosnak; a várm. áll. ép. hivatal főnökének; valamennyi járási főszolgabírónak; szolgabírónak; járásorvosnak; járási számvevőnek; jár. m. kir. állatorvosnak; a vármegyei kir. tanfelügyelőnek és a kecskeméti tanf. kirendeltségnek; a budapestvidéki kir. pénzügy igazgatónak; a közigazgatási bizottság összes eddig fel nem sorolt tagjainak; a vármegyei gazdasági egyesületnek; végre mindazon egyéneknek vagy hatóságoknak, akiknek a vármegye alispánja a hivatalos lapot megküldeni rendeli. Egynél több példányban kapják a hivatalos lapot: a vármegyei árvaszék (mint hivatal) 11 példányban; a budapestvidéki kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség 6 példányban. Hivatalból, de előfizetési díj mellett küldetik a hivatalos lap: a vármegye területén levő r. tan. városoknak 3-3 példányban; a vármegye összes nagy- és kisközségi elöljáróságainak 1-1 példányban, ezenkívül minden községi önálló vagy felruházott hatáskörű jegyzőnek, u. m. pl.: közig., adóügyi és árvaügyi szakjegyzőnek és körjegyzőnek 1-l példányban. Végre a megállapított és miniszterileg jóváhagyott évenkénti 12 korona előfizetési ár mellett a hivatalos lapot magánegyének is járathatják. … A hivatalos lap azon példányait, melyek főorvost, főlevéltárnokot és a törvényhatósági m. kir. állatorvost illetik: nevezettek a megjelenéstől számított 48 órán belül átolvasni és láttamozni kötelesek. Az árvaszék, az államépítészeti hivatal, a számvevőség és egyéb testületi hatóságok részére megküldött példányok tartalmának tudomásul vételéről és az ezt igazoló láttamozások pontos teljesítéséről a hivatalfőnök gondoskodik. … A főszolgabíró a hivatalos lap minden egyes példányát - az érkezés napján - teljesen átolvasni és ezt az illető lappéldányra vezetett nyilatkozattal (olvastam) és névaláírásával igazolni köteles. A járási előadók a hivatalos lapot a megjelenéstől számított 48 órán belül átolvasni, az ott közölt rendeleteket és más közleményeket rendszeresen tanulmányozni és ezek megtörténte után a hivatalos lapot névaláírásukkal láttamozni kötelesek. … A községi jegyző és körjegyző Pest-Pilis-Solt-Kiskun-vármegye hivatalos lapját megérkezése után azonnal gondosan áttanulmányozza és megteszi mindazokat az intézkedéseket, melyeket a lapban közölt rendeletek és határozatok a községi elöljáróság vagy jegyző kötelességévé tettek. … A lapkiadó a közzétett hirdetésekről rendszeres jegyzéket vezet, melyben a hirdetés és a lap száma, úgyszintén a hirdetés díja feltüntetendő s mely mellett a hirdetés eredeti szövege, folyószám szerint rendezve, megőrzendő. … Az összes vármegyei hivatalok, városok, községi és körjegyzők kötelesek a hivatalos lap példányait rendben összegyűjtve kezelni, évfolyamonként a tárgymutatóval együtt beköttetni s a köteteket a hivatal könyv- vagy irattárában megőrizni. Budapest, 1903. június hó 25.”

Tartalomjegyzék 25 050 oldal