Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-53. szám)

Tartalomjegyzék

Pest-Pilis-Solt-Kiskun Varmegye Hivatos Lapja 1914. XII. év­olyamának ALOM JEGYZÉKE. A Oldal Abonyi járás főszolgabirájánál a hivatalos órák meg­változtatása 237 Adatok gyűjtése a IV. évnegyedi jelentéshez 508 Allevéltárnoki állás irattárnokivá való átszervezése . Altisztek családtagjainak kórházi ápolási költsége 260 Amerika felé széke­ben levő terheltek nyomozása 170 Amerikai egyes hajójáratok ideiglen­es beszüntetése 382 Analfabéta tanf­lyamok elmaradása­­ 388 Analfabéta tanfolyamok támogatása 331 Angel és franczia konzulok működhetésének vissza­vonása 339 Anyakönyvi nyomtatvány-szükséglet beterje­sztése 1­51 Anyakönyvvezetők kézikönyvére vonatkozó pótlékok keresztül vezetése 120 Anyakönyvvezetők által halálesetről adandó­­értesítések 120 Anyakönyvi utasítás 249. sz­nak módosítása 121 Apaállat beszerzések 418 Apaállat vizsgálatok 079 Aranyos ederbegyi tűzkárt szenvedet­ek segélyezése 27­1 Artisták névsora . 47 Atyka községben tűzkárt szenvedettek segé­yezése 178 Automobil beszerzése a budapesti m­. kir. államépitészeti hivatal részére . 218 Automobil club által rendezendő túraút 55 Ágostonlaki tűzkárt szenvedettek segélyezése 328 Államerdészeti tisztikarnak a fertőző betegségek elleni védekezés körüli eljárásba való bevonása 525 Államépítészeti hivatal előterjesztése egy auton­obil be­szerzése tárgyában 246 Államépítészeti hivatal jelentése 243 Állami erdei facsemeték adományozása 257 Állami anykönyvvezetők kézikönyvében szükséges mó­dosítások 120 Állami kozpineték 4­93­ Állami közutaknak ródlizás ezéljéra való igénybevéte­linek tilalma 518 Ad­ói és megyei dijnokok ut- és pótadd-metessége 88 Álla­tsegély kérése elhagyott gyermekek gondozási díjai céljára 197, 505 Áll­ategészségügyi fertőtlenítések 533 Állategészségügyi vizsgálatok megtartása 74 Állati betegségek elleni gyógyszerek külföldi behozásának tilalma 146 Állatorvosi főiskolákra vonatkozó ,Pályázati Hirdetmény“ 17!) Állítástól távollevők büntetésének szigorítása 54 Állatoknak hátb­atolt marhalevéllel vak, eladása 352 Alhírek koholásának és terjesztésének tilalma 431 Általános mozgósítás esetén be nem vonult legénységi egyénekkel követendő eljárás 886 Árvízkárosultak pénzsegélyezése 83 Ázsiai kolera ellen való védekezés 426 B B. osztályú népfölkelőkötelesek behívása 412 Barakkok szállotása 428 Bariban, Brindisiben és Veneziában állomásozó konzu­látusok leveleinek bérmentesítése 490 Bányamunkások külföldre csábítása 121 Behívójegyek megküldése 278 Bejelentési kötelezettség belföldiekre v­aló kiterjesztése 362 Belgrádi hólyagos-himlő meghegedés 87­1 Belügyi és Rendőri Közlöny, megrendelése és előfizetése 9,361 Belügyminiszter rendelete a közp. választmány megala­kításáról 174 Belügyminiszter 161000—914. sz. körrendeleté 625 Belügyminiszter 4222—914. sz. körrendeleté 360 Belügyminiszter 170291— VIII . 194 sz. körrendeleté 445 Beniczky-féle alapítólevél módosítása 498 Benzinszállítás 397 Beruházási útépítésről szóló jelentés 163 Besorozott hadkötelesek beosztási lajstromba való felvétele 404 Oldal Bevonult községi alkalmazottak illetménye 439 Bevonult vasgyári munkásoktól az államsegély megvonása 448 Bevonultak családtagjainak segélyezésénél kör. eljárás, ha azok más segélyben is részesülnek 461 Bevonult gazd. cselédek államsegélye 383 Bevonultak családtagjainak segélyezése 393 Bélyegezetlen húsok elkobzása va O Beke idején Antwerpenben és Belgium más részeiben l­*kott magyar és osztrák állan­polgárok hazatérése 509 Bicskei rév vámdíjtételei 1.A Bivalyvész elleni védekezésről ] .7 Borbélyügyi szabályrendelet 0­17 Bosznia-Herczegovina kolera­mentessége 43 Budapesti áll. sorozóbizottság működési napjai 447 Budapesti áll. sorozóbizottság elé vezetendő hadkötelesek és kirokonok számának bejelentése 0 1­1) Budapesti áll. sorozóbizottság működési napjai 259 5,5 Budapest esztergomi közúton levő útteknők kiküszö­bölésére szükséges összegről tett előterjesztés K13 Budapesti utósorozások napjai 33 Budapesti villamossági rt. népfölkelő kötetes munkásainak felmentése 421) c Cegléd város kövezetvám-szedése 437 Czégény és Dányád községek egyesítése 61 Chase E. Benjamin fiumei amerikai konzul kinevezése 468 Cs. és kir. hadapród-iskola részéről érkező megkeresések 277 Cs. és kir. haditengerészeti altiszti iskolába való felvételről 12­) Cs. és kir. közös hadsereg katonai nevelő­intézeteiben fenntartott helyek betöltése­­65 C­aládfen­ntartási kedvezményi ügyekben való jogcím­igazolási eljárás elhalasztása 547 Családi értesítők kiállítása­­ 490 Cserebogár irtás 12., Csertőszállás­i ksz. tagválasztó kerületbe­ való beosztása 238 Cséplőgépvállalkozók kötelességei 77 o Di Lucchi Guidó lovag fiumei ,főkonzul kinevezése 332 Dohánybeváltási határnapok 467 Dohányjövedéki hivatalok részére feladott szállítmányok vámmentessége 271 Dunaharaszti —tassi h­ó villamos előmunkálati engedőivé 111 E Egri szervitabúcsú elmaradása 403 Egyévi önkéntes orvosnövendékek szolgálata 22­) Egyéves önkéntességre igényt nyújtó intézetek 43 Ellenséges államokban internálta volt, de hazabocsájtottak segélyezése 498 Előfizetési felhívás a statisztikai hivatal kiadványaira 58, 390 Előmunkálati engedélyek meghosszabbítása 26, 27, 61, 75, 87, 98, 107, 148, 153, 179, 200, 209, 223, 376, 277, 352, 449, 461, 480, 536 Elhagyott gyermekek segélyezése a községek (városok) által 43 Elhagyott gyermekek gondozásával túlterhelt községeknél az államsegély feosztása 176 Elnökök kinevezése községi gyámadók vizsgálására 448 „Empress of Ireland“-on kárt szenvedettek segély­igényé­nek bejelentése 359 Erdélyi árvízkárosultak felsegélyezése 108 Erdőőri és vadőri szakvizsgák megtartása 416 Erdőőrzési költségek kivetése 198 Erzs­ébetfalva szemét kihordási szabályrendelete 229 Élelmiszerek, stb. áremeléseinek megtorlása 403 Élelmiszer-szállító kocsiknak a kerepesi vámvonalon való átengedése 287

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék