Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1918 (16. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja Pest megyei Levéltár­i Oldal­ a 1918. — \ ^— XVI. évfolyamának L­u Mia simurní TARTALOMJEGYZÉKE. -------— Alispáni, árvaszéki és ülnöki állások stb. betöltése 515 Alispáni figye­keztetés 421 Alispáni elismerések 197, 204 Alomszalma igénybevétele 369 Alomszalma szálastakarmánynak való használata 431 Angolországból visszatért internáltak népfölkelési szemléje 203 Anya és csecsemővédelem szervezése 156 Anyakönyvi nyomtatványok szükséglete 77 Ammóniák és kristályszóda, majonátrium forgalombahozatala 218 Apaállatok be­zerzése 89 Apaállat szemlék 409 Aratás biztosítása 207 Aratási munkaerő bejelentése 187 Arató menetszázad és afogoly munkáscsoportokra intéz­kedések 209 Aratórész elszállítására szóló igazolvány 367 Állandó vegyes felülvizsgl­ó bizottságok működése 72 Állami mének gondozása 472­­Állami mének átvétele 485 Állami fedözőmének szükséglete 342 Állami üzemek és közhivatalok papírszükséglete 288/a Állami közutak karbantartása 31 Állami facsemeték árai 301 Államsegélyt hozó osztrák állampolgárok hazaszállítása 469 Államsegély a tvhatóságnak 424 Államsegély ügyekbeni válasz, katonai megkeresésekre 253 Államvasutak alkalmazottainak lisztellátása 330 Állatorvosok díjának felemelése 123 Állati szőrfélék forgalomba hozatala 83 Állatbőröknek bérben való cserzése 19 Állatösszeírás végrehajtása 67 Állást kereső menekült jegyzők 504­, 509, 510, 522, 529 Általános útvámszedési jogra vonatkozó műszaki művelet 273 Árdrágító kihágások megtorlása 310 Ármegállapító bizottságok árjegyzékei 517 Árvaszéki előszámok közlése 115 Árvédelemnél igénybevehető katonák 68 Áruuzsora fékezése 492 B­­ab, borsó, lencse stb. zár alóli feloldása 498 Bab, borsó, lencse stb. zár alá vétele 299/a Balla Gyula szolgabíróvá választása 31 Bányahatóság kiküldöttének előjogat 501 Bejelentést nem igénylő hordók 431 Beszerzési csoport czukorellátása 136 Belrend helyreállítása­­ 474 Beteg hadiárvák szanatóriumba való felvétele 82 Betegkísérők napidija 179 Bevonulás elhalasztása az 1900. évi népfölkelőknek 99 Biai vadőri iskolát végzetteknek jelvények­ ellátása s az iskola beszüntetése 113 Bikák és mének biztosítása 166 Bizottságok, helyi tanácsok stb. élelmi intézkedéseinek hatálytalanítása 467 Bor igénybevétele a hadseregnek 429 Boroshordók bejelentése 398 Boroshordók zár alá vétele 368 Bőrök kicserzése 525 Bőrök kiutalása -v 164 Bőr és textilügyekre beadványok 139 Budapest—budaörs—budakeszi h. é. vasút előmunkálati engedélye 51 Budapest—monori h. é. vasút előmunkálati engedélye 128 Budapesti városi villamosvasút meghosszabbítása 136 Budapest környék élelmezése 140 Budapesti szegénysorsú tüdőbetegsanatóriumnál a várme­gye alapítványának felemelése 206 Oldal Budapesti 32 közös gy. e. árvaházának segélyezése 206 Budapesti 32. közös gy. e. árvaháza .. 255 Budapest—pilisszentkereszti h. é. vasút engedélye 256 Budapestvidéki közéletm. kormánybiz, helyettes támogatása 256 Budapest—szentlőrinczi h. é. vasút engedélye 281/a Budapesti spanyol konsul kinevezése 494 Bujakóros, trachomas pénztári tagok ellenőrzése 213 Bulgáriában levő hadkötelesek hazaszállítása 2 Burgonya minőségi kifogásai 464 Burgonyáért fizetendő ártöbblet 379 Burgonyafajták megérésének bevárása 217 Burgonyatermés zár alá vétele 185, 288/a 336 Burgonyaszükséglet fedezése 25 Burgonyarequirálás 343 Burgonyaellátás a közv. ellátásba levő üzemek alkal­mazottainak 386 Burgonyaárrequirálési kimutatások felterjesztése 433 Burgonyaszállrtásnál zsákhasználati díj 441 Burgonya, tengeri és árpa, szesztermeléshez való hasz­nálata 460 Bűntetteseknek adatokkali bekisérése fogházakba 510 Bükk és tölgymakk gyűjtése 400, 413 Bükk és tölgyvetőmag beszerzése 439­­ Czeglédi környéki gazd. vasút előmunkálati engedélye 89 Czeglédvidéki h­é.­vasút engedélye 166 Czikoriatermés felkarolása a Czipőnetló hatósági díjainak elszámolása 330 Czipők és bőrök elosztása 285 Czipőkért követelhető legnagyobb árak 176, 379 Czipészeti munkák biztosítása 200 Czipővel vásározó iparosok foglalkoztatása 354 Czukor termelése forgalombahozatala 482 Czukoradagok leszállítása 29 Czukorszállítási igazolványok elszámolása 61 Czukorszállítási igazolványok szétosztása 96 Czukorrépa tárgyábani miniszeri rendelet 191 Cs Csalángyűlés 263, 370 Csarics Sándor gyümölcsészeti tanácsadó áthelyezése 402 Császártöltési jegyző dicsérete 137 Csecsemő és gyermekvédelem 479 Cselédkönyvek árai 305 Csendőrök és családtagjaik fejadagja 314 Cser kitermelésénél a munkások lisztellátása 139 Cséplőgépészek és fűtők fölmentése 2, 298/a Csépléshez fűtőanyag biztosítása 185 Cséplés és őrléshez külön előadók kijelölése 300/a Csöves paprika árai 191 D Délvidékre küldendő táviratok szövegezése 505 Diftéria elleni vérsavó ára 19 Dohánytermés beváltásának napjai 463 Dohánybeváltási árak 2 Dunai­ meszesi útszakasznak az úthálózatba való felvétele 206 Dunai hajózás biztosítása 170 Dunapataj—baja- kiskőrösi helyi és vasút előmunkálati engedélye 132 E Ecet, ecetsav hamisítása 390 Egyes humoráruk árai 440 Egyes sajtótermékek utcai árusítása 373 Ege épületekbe a szerencsejáték el­oltása 218 Egységes lótakarmány kiutalása 26

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék