Pesti Hírlap, 1841. július-december (53-104. szám)

1841-12-01 / 96. szám

Megjelen e’hírlap minden héten kétezer, szerdán és szombaton. Féléri előfizetés a’két fővárosban házhozhordással 5 ft, boritékban fi ft, postán borítékkal 6 ft pengő pénzben. — Előfizet kei­ni helyben Landerer Lajos kiadótulajdonosnál, hatvani-utczai Horváth-házban 483-ik szám alatt, egyebütt minden cs. kir. posták iratainál. — Mindenféle hirdetmények fölvétet­nek, ’* egyegy hasábsorért, petit betűkkel, 5 pengő krajczár szám itta­tik. ________________________ ________________________________________ a’ „Pesti­­Hírlap“ kiadó tulajdonosa. Előfizetés a’ „Pesti Hírlap“ 1848-ik évi folyamára. A’ „Pesti Hirlapu-nak—mindig több tökélyre törekvés mellett— továbbá is Kossuth Lajos ur szerkesztése alatt úgy alakja, mint előfizetési föltételei 1848-ik évre változatlanul maradnak. Helyben (ha tetszik, házh­ozhor­­dással) egész évre 10 pengő ft, fél évre 5 p. ft; postán küldve egész évre 18, fél évre 6 pengő ft. — A’ czímek hibátlan beküldése ’s a’ megrendelés siettetése kéretik, hogy a’ nyomtatás a’ kellékhez alkalmaztathassék. Az ausztriai birodalomba ’s egyéb külföldi tartományokba küldetni kivánt példányok iránt a’ megrendelés csak a’ bécsi cs. fő postahivatal útján történhetik. Landerer Lajos, TARTALOM. Vezérczikk. (Bi­r­t­ok­ a­r­is t­o c r­a­t­ia.) Deák Ferencz megtiszteltetései Megy­e­i dolg­ok. P­es­t­i gyülés folytatása. Szabolcs (pótlék a’ múlt gyűlési tudósításhoz). Győr (előintézkedések a’ főispáni székfoglalásra,megyei kör­levelek). Nógrád (főispáni válasz tisztválasztás iránt, borsodi levél, hivatalteli felfüggesztés). Zala (reversalisok 1647: 14 magyar útlevelek, patrim. vérbiróság). Zólyom vallásos súrló­dások , megyei körlevelek). Tolna (tisztelkedés Deák Fe­renc­z­nek, vegyes-házasság,rab-statistica). Rövid közlések: 1. Heves. 11. Ba­r­a­ny­a.ill. B­ács. IV. Mar­oss­z­ék. Er­délyi országgyűlés. Vidéki levéltárcza. Nemeskosz­­t­o­l­á­n­y (egyház­gyűlés, unió, papválasztási feltétel a’ magyar nyelv, az ev. tanoda nemzeti iskolává átalakittatik). Un­gh­v­ár (zsidók mint szorgalmas munkások.) Felelet a’ B. megyei helységből jött vádra. Szegszárd (a’ selyem-eladás ügyé­ben). N. V­á­r­a­d (magyar zsidó olvasó egyesület). V. Or­a­s­z­i (Lukács Gy. nyilatkozása). Figyelmeztetés. •— Ausztria. Külf. napló. Angol­, Franczhon. Hiv. tudósítások. Hird. MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY. Vmrczikk. (Birtok -aristocratia.) A’ na­ponkint élesebben kitűnő politicai színezetek egy­hangúlag mondják, hogy az átalakulás korszakát éljük , vagyis —mikint nem rég mondatott — „h­o­­nunk a’ múlt századok elavult formáiból kivergődni ’s az idő ’s körülmények kel­lékeivel magát öszhangzásba tenni törek­szik.“ Ezt igaznak vallja minden színezet, ez tehát a’ nép szava, miről irva van, hogy isten szava. — Ebben ki van a’ czél, ki van az irány fejezve, melly felé politicai életünk minden léptének gravitálni, ez a’ „kibleh“, melly felé fordulnunk kell, mint Mec­ca felé fordul az imádkozó muzulmán. Ha ez igaz és való, nem gondolunk ellenzésre találni, midőn állítjuk, hogy az átalakulás ime’ korszakában az idő­s’ körülmények kellékeivel, a’ nyíltan vallott czél­­lal ’s iránynyal minden törekvés merőben ellenkezik, melly a’ helyett, hogy az osztályzatokat egybefor­rasztani, hogy az érdekek szerte vonulása által sza­kadozott nemzeti testet összeolvasztani iparkodnék, még azon is túl menve , mit csak smint elavultnak vallott, alkotmányellenes suprematia követeléseivel az osztályzati különbségeknek uj meg új nemeit igyekszik felállítani. És pedig vannak, kik ezt cse­lekszik , vannak, kik bár magok in praxi alkalma­sint kívül esnének az igényelt suprematiai qualifica­­tio vonalán (mit csak azért említünk, mivel a’ keve­sebb vagy semmi birtokból politicai kiskorúságot szeretnek következtetni), elméletileg mégis ollytant hirdetnek, mellynek térdoctrinái részt vejtenének méhökben, ’s különösen azon érdekeket, mellyek­­nek legyezésére számitvák, veszélyeztetnék, ha­­hogy nyilaik mind azoknál, a’ kik mellett szólani lát­szanak, mind azoknál is, kik ellen sokszor epés gúnynyal szólanak, a’ fel világosodott józan értelem, jogszerűség ’s politicai bölcseség paizsán meg nem törnének. — Ekkorig nép és nemzet között jogtani­­lag különbség vala, ’s hogy e’ két nevezet nem egy­értelmű , hogy a’ jog- ’s érdekegység hatalmas kap­csa még ma is csak jámbor óhajtás, ezért vagyunk így a’ mint vagyunk, hogy átalakulásról kellene gondoskodnunk; de bár nép’s nemzet között egy­ség nincs, ekkorig alkotmányunk szerint legalább az aristocratiát egy testnek hittük, mellynek köré­ben törvény szerint jogban különbség nincs , ’s ha jogban nincs, politikai hivatásban sem lehet. És mi — szegény tévelygők — azt gondolok, épp ezen egység, jogban hivatásban teszi lehetségessé az át­alakulás békés nyugalmas processusát, mert a’ma­gyar aristocratia eléggé számos, hogy a’ sánczokon kívül esők érdekeivel igen sokakban találkozzék , melly találkozás megannyi horogkapocsnak tekinthe­tő az összeolvasztás nagy munkájában. Majd ismét azt gondolok, olly időt élünk , mellyben az értel­­mességnek szava van, bárha nem kastélyból szólal is föl; azt gondolok, hogy midőn arról van szó, mi jó, mi nem jó, mit kell, mit nem kell tenni, ok harczoland­oknak ellenében , nem pedig gyermeki dacz, melly igy kérkedik: „legyen bár jó, én még sem teszem, mert TE javaslád“; azt gondolok, nincs senki közöttünk, ki Brennus­ kint kardjának (vagy akármi súlynak, legyen bár birtok, avvagy más súly) mérlegbe vetésével akarná dönteni a’ kérdé­seket , miknek csak jogszerűség ’s ennek körébeni józan politica által kellene döntetniük.— Mind ezek­nél fogva megemlékezénk, mikint a’ magyar aristocra­­tiában vannak nagy és kis urak, van fő, van közönsé­ges aristocratia; de oligarchiáról törvény ’s alkotmány semmit sem tud, ’s ha nemzetünk leélt viszontagságai közt illy vágy mutatkozott, az egész nemzetnél min­dig a’ leghatározottabb ellenzésre talált, ’s vagy en­gedni vala kénytelen, vagy a’ hont ’s királyt ve­szélybe dönté; és ha ez emlékezet folytában lelkis­­meretünk mélyében önmagunknak kérdést tevénk, kik hivatvák honunkban az átalakulás munkásaivá ? keblünkön átrezgett a’meggyőződés, mellyet már más­kor is nyíltan kimondánk, ’s ki­mondunk most is, hogy hivatva van általában a’ honszeretet szent érzelmei­vel ’s kölcsönös türelem indulatával ikerített értel­­messég, bárhonnan, bárkitől jőjön; mert a’ bitor­­lott reputatiók ideje lejárt, ’s ész a’ hatalom, ész és tudomány, melly privilégiumot nem ismer, ’s melly­nek , valamint az istenszeretet csillagos mennyezetű nagy templomának ajtai nyitvák minden halandó előtt, ki parányisága szerény körében is emberi mél­tóság indulatával érzi keblében az istenszikra szelíd melegét, hivatva van tehát ész és értelem általában is; de mivel körülményeink természetében fekszik, hogy a’ békés átalakulás csak a’ fenálló alkotmányos for­mák között történhetik, különösen hivatva van az ész ’s értelmesség a’ magyar aristocratia egy és osz­tatlan testületéből, mellyben minden érdek találhat, ’s talál képviselőt. E’ nézet mellett azonban—nyíl­tan kimondjuk — örökké elevenen áll emlékezetünk előtt, hogy a’jogszerűség, civilisatio ’s alkotmányos élet legfőbb factorát, a’ nemzeti erő valódi megtör­­hetlen magkövét, a’ középrendben keresendőnek mutatják a’ történetek évkönyvei,—azon középrend­ben , melly nem áll olly magasan , hogy osztályzati érdekeit a’ nemzeti tömeg érdekeivel ellentétben képzelné, ’s azért mások fölött kény és kedv szerint uralkodni vágynék; nem áll olly alant, hogy mások suprematiai vágyának eszközeivé alacsonyulna; melly szerény szükségeinek sze­rény vagyonában, vagy munkás szorgalma gyü­mölcseiben kielégítésére talál, ’s függetlenségé­nek alapját ön keblében lelvén föl, magát sem pénzért, sem csillámokért áruba nem bocsátja; mi­vel pedig aristocratiai alkotmányunk mellett a’ pri­­vilegiált osztályok sánczain kívül e’ középrendet hasztalanul keresnők, azt,—mig alkotmányunk job­ban kifejlenék—egyedül a’középrendű nemesség so­raiban véltük föllelni, azon középrendű nemesség­ben , mellynek politicai cselekvősége a’ municipalis élet körében forog, mellyet mi e’ szerint a’ közvé­lemény képviselőinek tartunk, olly képviselőknek, kiknek szemei előtt a’ municipalis rendszer a’ hala­dás érdekeivel testvéri kapcsolatban áll, kik tehát a’ kettővel együtt, nem egymás ellenében, élni tud­nak , szeretnek, akarnak is.­­ Azonban midőn a’ középrendű nemességbe ennyi erőt helyezünk, azt koránsem osztálykülönzési, hanem inkább egybe­­forrasztási szempontból teszszük , nem felejtők, és soha sem fogjuk felejteni, hogy a’ nemesség egy és osztatlan; nem felejtők, hogy e’ nemzet élete histó­riai alapokon nyugoszik; ’s azért fejeztük ki mind­járt hirlapszerkesztési pályánk kezdetén , hogy ha olly név tűnik föl e’ nemzet előtt az életben, melly­­hez nagyszerű históriai emlékezetek csatolvák, a’ közvélemény őt bizodalomteljesen fogadja vezéré­vé , ’s kétszer meleg lelkesedéssel követendi az ős neveket a’ béke utján, mikint egykor ősei követék a’ harcz mezején; ha tudniillik nem követelnek im­­peratori igényeket, miknek ellenében minden má­sokra csak hallgatag engedelmesség vár; ha őszin­tén összeolvadnak a’ közvéleménynyel, mellyről gr. Széchenyi már évek előtt mondá, hogy e’ honban már van, ’s hogy tanácsosabb azt követni, mint ne­ki ellenszegülni. — Mi úgy vélekedünk, hogy dicső szerep az, melly e’ nézet szerint a’ históriai nevek­re várakozik, csakhogy senki ne vélje, mintha e’ szó: „hi­st­oriai né­v“ a’ főaristocratiával, vagy épen a’ gazdagsággal egyértelmű volna; mert ez utóbbit az alkotmányos lét szellemi részeiben factor­­nak részünkről elismerni soha sem fogjuk, hanem nyomadéknak igenis, mellynek értékét azonban a’ személyesség föltételezi; az elsőben pedig vannak olly nevek, mikhez vagy semmi, vagy csak kedvet­len históriai emlékezet csatlakozik; ezek bírjanak bár terjedelmes uradalmakkal, a’ nemzet bizalmára foglalót még nem nyújtottak; ’s ha észnek, értelem­nek, hazagságnak ’s a’municipalis élet körében nyi­latkozó közvéleménynek ellenében csupán gazdag­ságuknál fogva igényelnének túlnyomó suprematiát, szerepök Brennuséhoz hasonlítna, ha hátok mögött győztes gallusok, előttök legyőzött rómaiak állaná­nak ; de minthogy sem az, sem ez nem igy van, csak sajnálkozással találkoznának. Ez a’ mi véleményünk a’ kérdés iránt, hogy kik hivatvák honunkban az átalakulás munkásaivá? — Ennek ellenében legközelebb egy egészen új doctri­­nát hallottunk, azt, hogy a’ fekvő birtoknak kell átalakulásunk processusában túlnyomó befolyással bírnia; és ámbár minden gyermek tudja, miképen a’ birtok-aristocratia nem egyéb, mint a’ pénz-aristo­­cratiának egyik neme, mégis mivel ez utóbbi szó hazánkban — ’s méltán — gyűlöletes, a’ magyar al­kotmány szellemével merőben ellenkező doctriná­­nak azzal akarnak bementijegyet szerezni, hogy azt mondják: ,,a’ birtok-aristocratiának a’ pénz­­aristocratiával semmi köze“, ’s a’ mi még ennél is különösebb, a’ fekvőbirtok túlnyomó befolyásának hasznait Anglia példájával akarják igazolni; csak­hogy mondhatlanul rossz kútfőből meriték példájo­­kat, minthogy a’ dolog Angliában merőben, de me­rőben ellenkezőleg áll, mint ők állítják. Itt már nem vélemény, mellyben különbözhetünk, hanem histó­riai tény forog kérdésben; ’s mégis csak különös gondolkozással lehet a’ statushistoriai tudományok ismerete felől hazánkban, ki olly tényt állít föl, mely­­lyet egyhangúlag megczáfol a’ história. — És ez az, mire nézve némelly felvilágosító közléseket jövő szá­munkra halasztunk, mielőtt a’birtok-befolyás igé­nyéről elmondanók véleményünket, és szólanánk a’ megyei rendszer köréről, hatóságáról is, mit any­­nyival inkább tennünk kell, mivel az említett uj do­­ctrina mellett egy irányt látunk keletkezni, melly a’ haladási kérdéseket egyenesen a’ municipalis hatás­kör megszorításával szeretné összekötni; miből né­zetünk szerint a’ legboldogtalanabb eredmény kö­vetkezhetnék *). *) Alkalmat veszek ez úttal gr. Dessewffy Aurél urat tisztelettel megkérni, hogy ha szavaimból idéz valamit, ne méltóztassék ollyast rám fogni, mit én soha sem állítottam. Én a’ múlt pesti gyűlésen azt mondám , hogy vannak, kik szorosan a’ me­gyei hatóság körébe tartozó kérdéseket is a’ törvényhozás körére szeretnék vonni; mert megyei gyűlésen a’ szegény Kossuth Lajos ’s hozzá hasonló ellenében csak úgy állanak, hogy szavazatkor egyet az egyből—marad semmi, mig az országgyűlésen mint hatalom állanak egész megyéknek el­lenében; a’ gróf pedig „Vilá­g“­a 95-ik számában azon egyednek, ki a’ most idézett thesist felállitá, e’ szavakat adja szájába: „ámde mi a’ mi sorsunk szegény nemeseké, kikn­ek részé­r­e alig mosolyg azon remény, hogy valaha sz­e­mél­y­e­s ré­sz­t vehes­sünk a’ tör­vény h­oz­á­s­ba­n"; miből aztán a’nemes

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék