Pesti Hírlap, 1846. január (599-616. szám)

1846-01-29 / 615. szám

szántán veti magát alá a­ sors* rendeletének, melly azt kí­vánja, hogy az ember homloka­ verejtékével keresse ke­nyerét. De ha ezen bátor nép szavát felemeli, ’s azt kíván­ja, hogy ne tétessék nehezebbé a’ születés által öröklött sors, ha azt kívánja, hogy a’ törvényhozás ne tegye kese­­rűebbé a’ munkát, hol van azon a’ nép által választott­­al­sóim , melly ezen kívánságnak tovább ellenálljon ? ’S je­gyezzük meg ezen kívül, hogy a’ gabonabehozatalra ve­tett vámok’ teljes eltörlése még szorosabbra fűzné a’ békét és barátságot az idegen országokkal, ’s különösen az éj­szakamerikai Egyesült statusokkal. Nem akarok e’ helyen a’ határkérdésben nyilatkozni, mellyben a’ két nemzet’ becsülete nincs érdekelve, ’s melly barátságosan elintéz­hető nyugodt kormányférfiak által. Nem látom a’ háborúnak semmi lehetőségét, ha a’ két kormány szabad viszonyokat akar , nem kívánja megszorítani az amerikai terményeknek hozzánk hozatalát, ’s angol gyártmányoknak az Egyesült statusokba vitelét, szóval ha megengedtetik az amerikai­aknak minket táplálni, ’s nekünk őket ruházni. E’ két egy fajú és nyelvű nép kétségtelenül százados barátságra szá­­­­molhat ’stb. Nem sokára az alsóházban fogok nyilatkozni ezen fontos kérdésekről. Én nem félek a’ vitától. Nem fé­lek az ellenvéleménytől, ha mindjárt, mikép’ egy alsóházi jelölt tévé , az ördöghöz hasonlítanak is. (Nevetnek.) Az ördög után már semmit sem mondhatnak ellenem ’stb. An­glia’ és Scotia’ nagy városai el vannak határozva nem tűrni tovább az egyedárusságot, ’s kereskedelmi szabadságot ki­vánnak. (Tetszés.) Ezzel a’ gyűlés szétoszlott, ’s a’ nemes­­ lord, távoztával, a’ reá várt roppant néptömeg által zajos tetszéssel üdvözöltetett. Ismét hire jár , hogy lord Lyndhurst egészsége’ gyön­­gesége miatt le fog lépni Anglia’ lordcancellárságáról, melly esetben Sir Edward Sugden fogná őt hivatalában kö­vetni. Albert herczeg Windsor városnak megígérte, misze­rint, ha fel fog mentetni a’ szegényi adó alól, a’ különben reá eső összeget szabad ajánlatképen fizetni fogja. HOLLANDIA. Meg akarván magát boszulni ezen ország Belgiumon , mivel ez a’ burgonya-kivitelt eltiltotta, hason­lóan több ki-és beviteli vámokat fölebb emelt, ’sokkép’ valóságos vámháború van a’ két ország között­; a’ hollan­diai kereskedőség azonban a’ kormánynak e’ nemű lépései­vel nincs megelégedve, attól tartván , hogy , Belgium in­ger ehetvén , a’ háborúskodás majd nagyon is hosszan talál tartani, minek az iparűzök és kereskedők fogják legnagyobb kárát vallani. BELGIUM. A’Hollandia által neki dobott keztyűt a’belga kormány nem késett felvenni, ’s öt nap múlva megjelent a’ visszatarló kir. rendelet. Hir szerint mindez csak sivár v­.elem , ’s a’ két kormány igen jól érti­ egymást. A’ porosz­belga kereskedelmi szerződést is illy látszólagos keserű ellenségeskedések előzték meg. POROSZORSZÁG: Az uj év’ kezdetén teljesedésbe vé­­tetettt Berlinben azon kir. rendelet, melly a’ kérházak’ be­záratását tárgyazza. Boroszlóban Ronge ellen bűnvádi eljáráshoz készülnek. A’ poseni mozgalmakról még mindig nem tudhatni bizo­nyost. HELVETIA: Az új év’ kezdetével a’ szövetségi elnök­ség, Zü­richcanton’ egyik polgármesteréről, Furrer tanár­ról, Zehnder tanárra ment át. Luzerncantonban ítélet hozatott azon három katona (Landjäger) ellen , kik Steiger tanárral, mint ennek őrei, együtt elszöktek; az első hat, a’második öt és fél, a’ harmadik öt évi börtönt kapott, ha t. i. meg tudják őket kapni. Berncantonban Aalbergben január’ 11-én nagy radical népgyűlés tartatott, hol némellyek szerint 3—4 ezer, mások szerint 4500 ember lehetett jelen. A’ gyűlés az alkotmány’ teljes átvizsgálata mellett nyilatkozott,’s ha a’nagytanácsban ezen terv többséget nem nyer, tehát egy Bernben tartandó népgyülést nyilvánított szükségesnek. Mi czélu akar ezen Bernben tartandó nagy népgyülés lenni, ha a’ terv többséget nem nyer, úgy hisszük, elég világos.— Az aalbergin kívül még számos más helyeken is tartattak Berncantonban ha­sonló népgyűlések. OLASZORSZÁG. A’ római udvar és orosz kormány kö­zött Rómában folyvást folynak az alkudozások a’ lengyel cath. egyház’ ügyében Az orosz biztos, Nesselrode, neveze­tes nemzetiségű emb­r, angol hajón született Lissabon’ révében, német családból származik, és orosz szolgá­latban van Szerkeszti Csengery*Antal. 68 615. szám. C56) Árverési hirdet­m­­én­y. (3, 3) A' nagyméltóságu magy. kir. udv. kincstár kegyes engedelméből közhírré tétetik, hogy a’ tokayi kir. kincstári uradalom részéről, a’ tolcsvai és erdőbényei szőlőkben 1845ik évben termett 46 V* hordó két puttonos máslás és 48 hordó közönséges majorsági, szintén ez évi termésű borok­­ , továbbá tokayi, tarczali és mádi 1845ik évi termésű 8 hordó négy puttonos és 89 hordó két puttonos máslás, és 25 hordó majorsági bor, nemkülönben 30 hordó szintén 1845iki termésű dézma-borok, folyó 1846. év február 9dik napján Tarczalon tartandó nyilvános árverés utján a’ legtöbbet ígérőnek készpénz fizetése mellett eladatni fognak. Hivatalos tudósítások. Jan. 29-én 1816C­sődök. 45491. Sopron vármegye jelentése szerint, Ungar Hirschl Abrahám németkeresztúri izraelita kereskedő hitelelői csődületére 1846dik évi január 30-a tűzetvén ki határnapul, perü­gyelővé Szarka Károly tiszti alü­gyész, tömeggondnokká pedig Kohrer József esküdt neveztetett. Mi is ezennel közhírré tétetik. Költ Karácson ha lodikán 1845. 43815. Vas vármegye felírása szerint, Fenusz Ferencz kebelbeli Sz. Gothárdi lakos hitelezőivel barátságosan megegyezvén, az ellene rendelt csőd biróilag megszüntetett. Mi is ezennel kihirdettelik. Költ Karácson ha­jdikán 1845. Folyó január hó 31-kén okvetetlenül megtörténik az 501. szám alatti lembergi nagy bérház’ sorsjátékénak fó- és véghuzása. E’ sorsjáték — mellyben semmi ingyen­ sorsjegy nincs — a’következő nyereményekből áll: 200,000 v. ft 40,000 14,400 6000 5000 4000 55 55 55 55 3500 v. ft. 3000 2500 2000 2000 2000 55 55 55 55 55 1800 v. ft. 1500 1500 1440 1200 1000 55 55 55 55 1000 v. ft. 1000 1000 1000 1000 1000 55 55 55 55 1000 v. ft. 1000 „ 1000 .. 1000 , és igy lefelé. 55 A’ páros végszám­ú sorsjegyek mind a’ fő- mind a’ végit«,»­ás­b­an 11668 nyerőszámokra játszanak. — A’ páratlan végszám« sorsjegyek pedig, az előbbiekkel együtt, a’ fölfutásban 9661 nyerő­számokra játszanak. Egy páros­ és egy páratlan végszám« sorsjegy összesen, mind a’ két tuszásban játszik 3-szor, mellyekkel 240*000 váltó forintot nyerhetni. Winner D. és társa cs. kir. szabad, nagykereskedők Bécsben. Sorsjegyek kaphatók Is 11 e ff ff illatszer-kereskedésében Kristof­­téren ,,a’ Minervához“ Pesten. (39) Az álarczos lövész-bál (2, 3)’ vasárnap f. évi február 1-jén fog az újon diszitett kir. városi táncztermekben tartatni , hova az alálirt igazgatóság a’ t. ez. közönséget tisztelettel meghívja. Mayr Károly ur dústartalmu virág-gyűjteményével, cameliákkal és külföldi növényekkel fogja a’ feljárást és a’ nagy teremet a’ legmeglepőbb módon feldíszíteni. Morelly Ferencz ur fogja a’ nagy teremben a’ hangászkart igazgatni, és szerencsés leend e’ tánczvigalomra általa újon szerzett „vadász-dalok szöveg nélkül“ czimü keringőt előadni. — A’ kisebb teremben pedig a’ Bihary-fé­l« hand­a fog, a’ nagy terembeli hangászkart felváltva, legkedveltebb nemzeti zene-darabokat előadni. urnái­ban, — merling „ ------ „ , , . . , Syarmathy G. urnái kecskeméti kapuban, — Privorszky F. ur­vaczi-utczai „korona czimű káveházában,— Hebert Engelbert urnái a’ redoute-épületbeli kávéházban és Scheibl J. urnái a’ gőzfürdőben. Kezdete esteli 8 órakor. A­ lövészbál Igazgatósága, (72­­0, 18) Gazdasági íris vető­magok u. m. tisztított luezerni lóh­ere-mag „ styriai lóhere „ ,­ réti lóhere hulladék lóhere „ baltaezim (esparzette) olasz, franczia, angol borsókág perje(raggras) morva hahó (Wicke) muhar, kender- és lenmag továbbá­' török és bánáti rizs, 1845-iki valódi török édes szilva, 1844-iki a nehéz csatornat zab a‘ legjutányosb áron kapható Híd­bít­lár Cs» «90110S nagykereskedőnél Pesten, i­ószobája: király-utczai Majthény­i-féle házban 572 sz. alatt; raktára: rombach-utczában 557. sz. alatti házban. Belföldi vásznakat, báli ruhákat princes-, cassir-, foulard-, moll- és battistból, továbbá férfiaknak a’ legújabb mintájú atlasz-, selyem- és pique-mellényeket és nyakkö­tőket ajánlja a’ jelenlegi farsangra — szabott áron pengő pénzben — JEillel Tamás, „Reményhez“ városháztéren, a’ városi (19) (6, 0) gyógyszertár mellett Pesten. Épen most érkezett Csetneki uj dohány találtatik nagybani eladás végett a’ f­­agyar kes*esker­ele*s! társaságnál (feldm­asor, Cobu­rg-ház) Pesten. (66) (2, 3) (73) Agarászat. (I, 3) A­ hevesi polgári agarász-egy­letnek f. évi január 12dikén Török-Sz.-Miklóson tartatott agarászata alkalmval, az egyleti 50 po­ntos dijt elnyerte Fazekas Károly Szikra nevű agara. A’ jövő agarász-egyleti közgyűlés, a­hol az alapszabályok módosíttatni ’s hivatalnokok is vá­lasztatni fognak — e’ 1. év február 17kén délutáni 5 órakor Egerben az „oroszlánt' nevű vendégfoga­dóban lészen megtartandó, — mellyre általam ezen­nel minden részvényes tag illően megh­ivatik. Költ Pesten január 21kén 1846. (gróf­a Kapáry J­ózsef társulati ideiglenes elnök. (7'° Hirdetmény. ég 3) Szabad kir Újvidék város tanácsa által hoz­ott végzésnél fogva mindenki felszóllitatik, és óvako­­dóvá tétetik, hogy néhai Riepl Pál újvidéki választott polgár ’s lisztárus’ Terézia özvegyének és Károly fiának, a' törvényes gondnokok tudta nélkül, pénzt kölcsön ne adjon, mert minden illyen a’ megrendelt gyámnokok hire nélkül tett adósság nem fizettetik ki. Szabad királyi Újvidék város tanácsa által. (75) (1, 3) C a n d i d a t, angol telivér ménje, 16 és fél markos arany-sár­ga , minden jegy nélkül, m m­t hágni fog Ácsán (Pest megyében) minden egy darab egészséges anya­­kanczát 7 darab aranyért, a’­liágatandó kanczáknak minden tekintetben rendes és jutányos árom­ ellátási mellett. Boeahe Pél báró Prónay Gábor acsai számtartója. „Ypsilanti czimü kereskedésben Pesten több 1000 db kész fehérnemű mindenféle férfi, asszony és gyermek­ fehér ruhákból álló, lepedők, párna és dunyhaczi­­hák ”s asszonyi öltönyök ’stb ajánltatnak. Gabonnát váltó f­arasoleban. Pesten, 1846. jan. Ujbecsén, „ Győrött, Szegeden, „ Mosonyban, „ Nagyszombatban, „ Pozsonyban, Miskolczon, „ Tisztabúza 23. (pesti m.)-----215 16. (pozs. m.) 120—135 Kétszeres Rozs Árpa Zab Kukoricza ---------- 150-165 -----120 80- 87 110-118 90—100 ---------- 40- 45 40- 45 45— 50 17. 21. 15. 13. 20. 14. 145-160 125-132 124-128 80- 85 58- 60 86- 90 -----130 110 ------------------- 50 ----- 45 55 150-210 132-145 130-140 85-100 61- 80 84-106 174-178 ---------- 144-150 97-102 50- 52 ----------165-198 -----------145- 95-101 63- 70 100-104 150—155 135—140 125—130 82— 85 49— 50 85— 90 Statuspapirosok és részvények árkelete-Bécs, jan. 23-án 5 pcent.sz. köt. 113’/1 Kft. p. 4 pcent st.köt. 101*/« ft. 3 pcent.st.köt. 77 ft. 1834ki st kötes. (500 ft) 801 /« ft. 1839ki (250 ft) 304'/i, ft. 1839ki (50ft) 60“/« ft. — Bankrészvények darabja 1589 ft. Pesti középp. vasút (100 ft) 105 ’/» ft. Nagy­­szombati (100 ft) 75 ft. Pesti lánczhid-részvény. (100 ft)— ft. Gőzhajó részv. (500 ft.) 720 ft. — Eszterházy-sorsjegy 56*/­ ft. p. p. Dunavizállás. Budán jan. 24kén­t év. regg. 5' 1" 0'" 0 fölött, Kiadja Landerer Lajos.

Next