Pesti Hírlap, 1888. június (10. évfolyam, 151-180. szám)

1888-06-29 / 179. szám

most már, ki írja mindezen gyalázatosságokat: egy férjes, gazdag, nemes nő, a­ki ellen fel fogok lépni, ha jogom és női méltóságom védelmezésére kény­szerít.“ E szerint e felkiáltás: Gherchez la femme!­e szomorú kérdésben is helyén van. Hériotné e sze­mély leveleinek vészes befolyást tulajdonít férje szellemi épségére; a nyilvánosságra új rejtélyt ké­peznek, melyet megközelíteni azonban nem a mi dolgunk. Becsesebb az eset megítélhetésére nézve Hériotné egy nyilatkozata, melynek horderejével ta­lán ő maga sem volt az első pillanatban tisztában: „Minden törvényes eszközt megragadok, — mondá — hogy gyermekeim érdekeit megóvjam. Erre nézve családommal megegyeztünk és anyai kö­telességemet megteendem, a nélkül, hogy hitvesi kö­telességemet elhanyagolnám.“ Ez elég világos. Ezen szavak elárulják, hogy a család törekvései, Hériot-t gondnokság alá helyezni, nem tartoznak a mesebeszédek közé, s hogy neje ugyanezt a célt tartja szem előtt. A szerencsétlen nőre nézve, ki férjét gyöngéden szereti, ez elég fáj­dalmas lehet. Ha rosszalást érdemel ezért? ő anya és azért küzd, hogy gyermekeinek megóvja azt a vagyont, mely politikai kalandorok bandájának eshet áldozatul, kik a hazafiság köpenye alatt egy férfit akarnak kiszívni, kit nem érhet más vád, mint hogy tulságig vitte a barátságot. Törvénykezés. — A miskolci kiházasitók ügye. A „bor­­sod-miskolci kiházasitó egyletének tizenhat év óta húzódó bűnügyében ma hozott végérvényes ítéletet a kir. kúria, a­melynek I. büntetőtanácsában Daru­­váry Alajos elnöklete alatt Popovics Jenő délelőtt 10 órától délutáni fél 4-ig referálta az akták töme­gének tartalmát. Az ügy tényállása röviden a kö­vetkező: Miskolcon 1871-ben Eördögh István ügy­véd, Záborszky Endre, Sdinek Antal, Deutsch Sá­muel, Friedmann Mór és többeknek közreműködé­sével kiházasító egylet létesült. Megalakulása után az egyletbe ezren meg ezren léptek be tagokul és a pénzforgalom csakhamar milliókra szaporodott. Idővel azonban az igazgató-választmány tagjai közt egyenetlenség támadt. Rosszhírű üzérkedők csem­pészték be magukat az üzletbe, a­kik az egylet vagyonán élősküdve, meggazdagodtak. Tömeges há­zasodási esetek az egylet pénztárát csakhamar ki­ürítették és az intézet nemsokára tönkrement, mire a följelentések egész özöne zúdult az egylet veze­tőinek fejeire. A miskolci törvényszék azonban a végtárgyaláson az összes vádlottakat fölmentette. A kir. tábla ellenben az ügyész fölebbezése folytán Eördögh István és Deutsch Samu vádlottakat a btk. 361., 362. és 363. szakaszaiba ütköző hűtlen keze­lés bű­ntettében bűnösöknek mondta ki és Eördöghöt mint tettest 5 évi börtönre, Deutsch Sámuelt pedig mint bűnsegédet 4 évi börtönre ítélte. Időközben Eördögh István meghalt. Deutsch Sámuel büntetését ma a kir. kúria két évre szállította le, a melyből négy hónapot kitöltöttnek vett. — A házasságigéret. özv. Roller Adolfné szül. Heisch Lina csalás miatt tett följelentést a budapesti törvényszéknél Tichtl Károly magánzó el­len, mert állítólag a neki tett házassági ígéretet megszegte, a mellett pedig az ő ékszereit használta föl pénzzavarának rendezésére. A törvényszék el­évülés címén megszüntette ez ügyben az eljárást. A magánpanaszosr­ ő fölebbezett, de most a kir. tábla helybenhagyta a törvényszék megszüntető hatá­rozatát. —­ Vasúti per. Érdekes esetben hozott íté­letet e napokban a budapesti kereskedelmi és váltó­­törvényszék. Egy külföldi kereskedő perelte be egyik hazai vasutat kártérítés iránt az alapon, hogy az általa leszámítolt feladási rrvények szerint két vagyon búza lett itt a vasúton címére feladva, de az hozzá még nem érkezett és mert igy az áru el­veszettnek tekintendő, a vasút kártérítéssel tartozik. Minthogy azonban a vasút tagadja, hogy a búza nála valósággal föladatott volna és a vevényeket hamisítványoknak állítja, a bíróság felperesi kerese­tével elutasította azért, mert a feladási revény maga nem alkalmas arra, hogy azzal alperes vasút tagadása ellenében a búzának tényleg történt fel­adása igazoltassák. Az ítélet ellen dr. Fülöp Károly ügyvéd, a felperes képviselője felebbezéssel élt és jogászkörökben érdeklődéssel tekintenek a felsőbíró­ságok határozata elé. — Életfogytig­ tartó fegyházból — föl­­mentés. A pozsonyi törvényszék Schulhof József szeredi vállalkozót alvó nején elkövetett gyilkosság miatt életfogytiglani fegyházra ítélte. Az ítélet ki­hirdetésekor a vád olt ájultan esett össze. A kir. tábla a törvényszék ítéletét helybenhagyta. Tegnap a kir. kúria I. büntetőtanácsa foglalkozott ez ügg­­­yel, a­melyet Sebestyén Mihály kúriai bíró referált. Hosszabb tanácskozásnak az lett az eredménye, hogy a kir. kúria megváltoztatva az alsó bíróságok PESTI HÍRLAP Ítéletét, Schulhofot a vád alól teljesen föl­mentette. A legfelsőbb bíróság ugyanis nem találta kétségtelenül megállapítottnak az alanyi tény­­álladékot és különösen a gyilkosságnál használt lőfegyver tekintetében támadtak aggályai, a­mennyi­ben az Schulhof tulajdonát képezte ugyan, de hosz­­szabb idő előtt tőle ellopták. Kivonat a hivatalos lapból. Kitüntetések. A király Brühl Antal udvardi plébánosnak, fegyintézeti lelkészi minőségé­ben szerzett érdemei elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet adományozta, M­o­­­i­torisz János honvédelmi miniszteri irodatisztnek, nyugdíjaztatása alkalmából, hosszú és bű szolgálatának elismeréséül, a „segédhivatali igazgató“ címet adományozta. Kinevezések: A vallás- és közoktatás­­ügyi m. kir. miniszter, dr. ifj. Apáthy István orvos­tudornak, az állatok összehasonlító bonctanából a budapesti egyetemen magántanárrá történt képesíté­sét jóváhagyólag tudomásul vette és nevezettet ezen minőségében megerősítette; — dr. Balogh Jenőnek a magyar büntetőjog és eljárásból egyetemi magán­tanárrá történt képesittetését jóváhagyta s a neve­zett tudort jelzett minőségében megerősítette. — Angyal Dezső budapesti m. kir. vincellérképezdei segédtanárt, a budapesti állami elemi és polgári is­kolai tanitóképezdéhez a gazdaság és kertészet szak­tanárává nevezte ki. — A m. kir. igazságügyminiszter, a gödöllői kir. közjegyzői állásra: dr. Szalay Sámuel kir. közjegyzői helyettest, —­ jegyzővé a temesvári kir. törvényszékhez: dr. Pavlovits Márk tevári gya­korló ügyvédet, — aljegyzővé a gyulafehérvári kir. törvényszékhez: Szentmiklósy József ottani joggya­kornokot, — segédtelekkönyvvezetőkké: a balassa­gyarmati kir. törvényszékhez: Vályi László szécsé­­nyi, a hosszuaszói kir. járásbírósághoz: Urmánczi Kristóf szászrégeni és a galánthai kir. járásbíróság­hoz: Dertzen Ottó mohácsi kir. járásbirósági írno­kokat, — Írnokokká: a székelykereszturi kir. járás­bírósághoz , Kiss János dévai kir. ügyészségi írnokot, a csákovai kir. járásbírósághoz, Beder Gábor ottani, a kulai kir. járásbírósághoz pedig: Kohlhammer Lipót ugyanottani bijnokokat nevezte ki; — Kisfa­ludy Tivadar tapolcai kir. járásbirósági segédtelek­­könyvvezetőt a tabi, és Deák Imre bosszúaszói kir. járásbirósági segédtelekkönyvvezetőt a kovásznai kir. járásbírósághoz helyezte át; — Faur Endre máramarosszigeti kir. járásbirósági írnokot az ottani kir. törvényszékhez, Borosnyay István kőhalmi kir. járásbirósági írnokot az erzsébetvárosi kir. járásbí­rósághoz, Pataky János kassai kir. törvényszéki és Gerenday Géza szepsii kir. járásbirósági írnokokat pedig kölcsönösen áthelyezte. — A m. kir. belügy­minisztérium vezetésével megbízott ő felsége szemé­lye körüli m. kir. miniszter: Gruber József ügyvéd­­jelöltet a fővárosi m. kir. államrendőrséghez díjtalan gyakornokká nevezte ki. — Am. kir. belügyminisz­térium számvevőségéhez: Neviczky Tivadar díjtalan számgyakornok díjas számgyakornokká, Nebsnführer József dijnok pedig díjtalan számgyakornokká ne­veztetett ki. — Am. kir. honv. miniszter: Fülöp Imre ideiglenes minőségű IV. oszt. irodatisztet ezen állásra véglegesen kinevezte. — A vallás- és közok­tatásügyi m. kir. miniszter: Némethy Anna biai állami óvónőt, Ponor Eszter ungvári állami óvónőt jelen állásában végleg megerősítette.— A pestvidéki kir. törvényszék elnöke : ifj. Kerekes József zilahi kir. járásbirósági segélydijas joggyakornokot, a pest­vidéki kir. törvényszékhez segélydijas joggyakornokká nevezte ki. — A gyulafehérvári kir. járásbírósághoz: Szőcs Ákos végzett joghallgató segélydijas joggya­kornokká neveztetett ki. Névváltoztatások: Auschender Gyula nyírbátori illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevé­nek „Adorjánéra, Weiszmayer Róza szarvasi illető­ségű, aradi lakos vezetéknevének „Turi“-ra, Braun Mihály kecskeméti illetőségű ugyanottani lakos ve­zetéknevének „Barna“-ra kért átváltoztatása belügy­minisztériumi rendelettel megengedtetek. Árverések Budapesten. Zsigmond­ u. 48. jul. 2. Unterweger N. ingós. 653 frt. — Újpest, Fő­ ut 61. jul. 3. Grünbaum F. ingós. 910 frt. — Váci­ út 61. jul. 4. Braun M. ingós 465 frt. Árverések a vidéken. Debrecen jul. 20. Inczédi J. ing. 3762 frt. —­ Újfalu (Nezsider) aug. 6. Ambrus F. ing. 3745 frt. — Koltori (Per­lak) jul. 3. Volár A. ing. 1944 frt. — N.­Ürögd­i N.­­Várad) jul. 19. Szilágyi M. ing. 6120 frt. — Nyí­regyháza okt. 1. Fitkonidesz S. ing. 2984 frt. Pályázatok. Vukovárott pénzügyi fogal­mazói állásra jul. 31-ig. — Ó-Budán m. kir. jószági igazgatósági számtiszti áll. 2 h. a. — Hont-Börzsö­­nyön, Kocsordon és Benesházán postamesteri áll. különböző határidőkre. — Kunszentmiklóson a ref. gimnáziumnál két tanári állás jul. 20-ig, neki is az apaj praktikusan, kézzel foghatólag de­monstrálja neki, hogy micsoda furcsa állapot az, mikor valaki könnyelműen adósságba veri magát. Például megengedi, hogy valahonnan „nem fizetés“ miatt­­ kidobják az ifiurat. Ön megmutathatja neki például Chamillacot, a­hol szintén van egy ilyen léha fickó. Az igaz, hogy ez kemény leckét kap és megtér tőle; a mi aranyos ifjúságunk pedig pénzköltő és adósságcsi­náló kedvében annyi alacsony léhaságot tanúsít, hogy szinte erősebb medecinára kell szorítani. Hogy milyenek legyenek azok az anyai okta­tások . Ezt már mi nem tudjuk elmondani. De tény, hogy az anyai „jó szív“ szokott pénzt dugdosni a vásott fiú zsebébe, mikor az apa megelőzőleg dere­kasan összeszamarazta és leszidta a fiatal nagysá­gos urat. Ebben a korban már csakugyan hozzá kellene látni a „kúrához.“ Mert megfigyelendő az is, hogy ez a mi tár­sadalmi életünk — már legalább az önök régiójá­ban — inkább tékozlásra, hogysem helyes gazdál­kodásra van berendezve. Mikor a felnőtt, állással és névvel bíró emberek sem restellik a „magyar ipart“ úgy pártolni, hogy a szabót vagy cipészt nem fizetik ki, no akkor az új nemzedék bizonyosan túl­tesz majd rajtuk! Mert meg vagyon írva, hogy csak sast nemzenek a sasok. Véleményünket az adósság dolgában na­gyon rövidre foghatjuk. Egy adós ember olyan mint a fogyatkozó holdvilág. Vagyis meg van kisebbülve nemcsak pénzében, de egész állásában, sőt morali­tásában is. Akire például egy közönséges pénzköl­­csönző üzérnek is van befolyása (s a hitelezőnek mindig van adósára), az nem független ember s arra nem sokat lehet bízni. Most pedig engedje meg nagyság, hogy ne folytassuk. Attól tartunk, hogy igen sokan megsér­tődnének . . . — B. M. Eger. Bizony nem rossz kívánság. Igen sokan kiváncsiak arra a statisztikára, többek között mi magunk is. De azt még pénzért sem le­het megszerezni. Megmondani megmondják, ha az ember kérdi, csakhogy tiszta hazugság lesz az egész.­­— A. E. Budapest. Levele elkésve érke­zett s igy már nem intézkedhettünk. A közlemé­nyek már nem jöhetnek. Különben nincsen aggoda­lomra ok. — K. A. Néhány szó stb. Jönni fog; a mai számból azonban tárgyhalmaz miatt már ki­rekedt. — Sz. K. B e r e 11 y ó-U j f a l u. A mi sze­dőink nem ismerik. Nyomdáról nyomdára nem tu­dakozódhatunk. Ha mégis tudomásunkra jut holléte, közölni fogjuk. — 26789. sz. előf. Béliek. Van itt egy kisdedóvó-képzőintézet is, még pedig VII. ker. óvoda­utcában. Bővebb felvilágosítással P. Szathmáry Ká­roly ur szolgálhat. — U. J. Ha mi azt tudnók! Azt mondják, hogy a megerősítés valószínű. — Hitbuzgó. Nyugodtan ehetik húsételt, mert a pápa a böjti nap dacára az összes katholi­­kus híveknek megengedte a húseledelek élvezetét az idei Péter-Pál-napra. — H. L. Temesvár. Szíveskedjék Lampel Róbert könyvkereskedéséhez fordulni. Ha megjelent, ott kapható. — 30388, előfizető. Csak ha megsürge­tik, intézik el oly hamarosan a kérvényt. A kérde­zett névre nem emlékszünk. — S. R. Szolnok. Dr. Chyzer Kornél könyve, a „Magyar fürdők“, minden könyvkereske­dés útján megrendelhető. — Ha olvasó. Mit, hogy a Fonciére pa­lota alapköve alá 100,000 arany és ezüst volna elhelyezve?! Vajh, ki mondhatott önnek ily kolosz­­szális badarságot ? Rég ellopták volna . . . — G. M. B.­Bresztovác. — 417. Dr. V. E.­­— B. J. Nagy-Sáró. — G. K. Fülöpszál­­lás.— Kr. Tornya. — E. K. Budapest. —■ Th. I. S­ü­k­ö­s­d. — L. K. R­e­s­i­c­a. — K. J. K­i­s-Ő­s­z. — A. L.­vasúti, Budapest. — F. A. Kassa. — R. L. Luka. — Pészak. •— F. Zs. Ózd. Sorsjegyeiket eddig nem húzták ki. — J. A.Tamási. Sorsjegyeit eddig nem húzták ki. A bazilika-sorsjegyek húzása folyó hó 30-án, a magyar vöröskereszt sorsjegyeké pedig jú­lius 2-án lesz. — S. G. Álmosd. Sorsjegye mindeddig nincs kihúzva. Húzása minden második hónapban, tehát egy évben hatszor történik. Jelenleg körülbe­­lül 20 forint az értéke, a­ magyar vöröskereszt-sors­jegyek ára pedig 12 frt 50 kr. Becserélés végett tessék Lőry J. bankházához fordulni. Szerkesztői üzenetek. — F. Irma, Buda­pest. Ha az ön tisztelt fia adósságokat csinál, az ilyesmin nem szabad azonnal kétségbeesni. Előfordul az ilyen a legjobb családoknál is. Süt azoknál legtöbbször. Az ifjúrnak még lesz ideje megtanulnia a jó gazdálkodást, ha az anyja helyes oktatásokat ad ír

Next