Pesti Hírlap, 1896. március (18. évfolyam, 60-90. szám)

1896-03-03 / 62. szám

— (A belügyminiszter a munkás-otthon­ban.) Perczel Dezső belügyminiszter tegnap este!/a7- kor meglátogatta a Baross-utca 64. szám alatt levő munkás-otthont. Az egyesület választmánya nevé­ben Berzeviczv Albert orszgy. képviselő, Wellisch Alfréd, dr. Havas Rezső főv. biz. tagok, dr. Verédy Károly tanfelügyelő, Kis Gvula t. or­vos, dr. Szabó Nándor kér. orvos, Berkes Imre egyesületi gazda, továbbá dr. Verédy Károlvné, Saala Antalné, Ebner Jánosné, Császár Jeoőné és gróf Montecueeoii Emma fogadták. A munnások közül mintegy százötvenen voltak jelen az egyesület nagy termében, akik a belépő minisztert nagy éljenzéssel fogadták. Dr. Havas Rezső elnök rövid üdvözlő be­szédet mondott. Perczel Dezső belügyminiszter kö­szönte a fogadtatást, megnézte a munkás-otthon helyiségeit, a munkás játékszereket, leült s egy csésze thea melleit végighallgatta dr. Szabó Sándor Vili. kér. tiszti orvos közegé-zségügvi fölolvasását. Egy óra hosszánál tovább időzött a miniszter a munkások kö­rében. Innen az alföidi-utcai szükség-barakokba ment a miniszter, ahol Hamvay Sándor VIH. kér. elöljáró fogadta és kalauzolta. A miniszter fél órát töltött a szükséglakásokban. — (A még élő 1848 iki képviselők) Esz­tergomból írják nézünk, bogy eletben van még Wargha Benedek Esztergommegyei szölgyéni föld­­birtokos és volt országgyűlési képviselő is, ki 1848 49- ben a köbölkuti kerületet képviselte. A 89 éves öreg ur a legjobb egészségnek örvend és annak örül leg­inkább, ba minél gyakrabban vendégeket láthat tőzs­­gyökeres magyar asztalánál. A közölt tisztában nem volt fölemütve továbbá Rezsny János, az ó-morovicat, most kernyáljai vá­lasztó kerületnek 1848/49-ben volt országgyűlési kép­viselője. Az öreg ur mint nyugalmazott megyei árva­széki ülnök még mindig jó erőben él Zomborban. — (Himlő járvány.) Szabolcsmegyében, a kisvárdai és tiszai járás egyes községeiben igen pusz­iit a hólyagos himlő. De mig a múlt héten a kis­várdai és tiszai járásnak csak egyes községében for­dult elő, addig most még inkább elharapódzott, úgy, hogy már Dombrád, Szalóka, Vis, Kenézlő, Vörös­­mart, Kanyar, Kékese, Berencs és Kisvárda sem ment e ragályos betegségtől. Amely községekben a járvány föliéptét konstatálták, ott azonnal elrendel­ték a kényszer oltást és az összes községekbe csen­dőröket rendeltek. A legtöbb községet maga a vár­megye főorvosa, dr. Jósa András, látogatta meg és ő maga gondoskodott a beoltásról. A megyei főorvoson kívül a járásorvosok és a szolgabirók is széleskörű óvintézkedéseket rendeltek el. A járásorvosoknak szigorúan meghagyatott, hogy azon helyeket, ahol a járvány föllépett, hetenkint legalább kétszer láto­gassák meg. — (Betiltott magyarellenes tüntetés Bő­­mániában.) Mint Krajovából jelentik, az ottani egye­temi hallgatók az erdélyi mártírok tiszteletére ünne­pélyt akartak rendezni a színházban. A polgármester azonban az ünnepély tulajdonképeni céljára való te­kintetből kereken megtagadta az engedélyt az ünnepély megtartására. — (A vicinális vasutak és a millennium.) A budapesti helyi érdekű vasutak igazgatósága ezút­tal is jelét adta annak, hogy nemcsak a maga, ha­nem a nagyközönség érdekét is szem előtt szokta tartani. Amint értesülünk, az igazgatóság, tudva azt, hogy az idei kiállításon is az esteli órák lesznek a legkellemesebbek, miket a Budapest környékén tartóz­kodók a régi közlekedési viszonyok mellett alig él­vezhetnének, elhatározta, hogy május 1-től fogva az összes vonalakon éjjeli fél 12 órakor fognak a buda­pesti állomásoktól az utolsó vonatok indulni. — (Jótékony óéin ünnep a várbástya-kor­­zón. A budai jótékony nőegylet, a Mária Erzsébet­­egylet meg a katholikus tanoncokat védő egylet ne­vében gróf Zichy Nándorné, őrgróf Pallavicini Edéné és gróf Wenckheim Frigyesné elnöknők megbízásá­ból dr. Országit Sándor kérvényt adott be a tanács­hoz, melyben a budai - várbástva-sétánynak átengedé­sét kérik egy jótékonycélu bazár megtartására. Az ün­nep melyet a tervezők a millenniumi ünnepségek keretébe kívánnak bele illeszteni, május 15-ike és jú­nius 15-ike közötti időben lesz csak, de azért már most kívánták a hatóság engedélyét kikérni, hogy azután semmi se akadályozza annak megtartását. Miután a várbástva-sétáuy átalakítási munkálata, ne­vezetesen a mostani mellvédfal eltávolítása s helyébe a dunapartról leszerelt vasrácsnak ' fölállítása ápr. 15-ikéig előreláthatólag meg lesz, nincsen semmi akadálya annak, hogy az ünnepet a tavalyi jóté­konycélu ünnephez hasonlóan a bástya-sétányon tartsák meg. _ . — (Fölrobbant vasúti kocsi) Hasing­­forsból távirják, hogy tegnap reggel a Őt. Andrée állomáson egy II. osztályú kocsiban robbanás történt. A kocsi teljesen elpusztult, két ember életét vesztette, heten pedig megsebesültek. Azt hiszik, hogy egy utas dinamitot vitt magával. — (Szerelmi drama) Petrovics Mátyás 26 éves péksegéd hosszabb idő óta vadházasságban élt Holaba Teréz 36 éves nővel. Petrovics nagyon sze­rette ez asszonyt és féltette mindenkitől. Ez az asz­­szony azonban ráunt Petrovicsora s el akarta hagyni. A nő ma délelőtt el akart menni köztemető jt él. ez. a. lakásáról. Ott volt épen kedvese 1896. március 3, PESTI HÍRLAP is, aki elkeseredésből revolvert rántott elő és hasba lőtte Holoba Terézt. Mikor a nő összeesett,Pet­rovics maga ellen fordította a fegyvert s kétszer ma­gára lőtt. Az egyik golyó a hatodik és hetedik borda között fúródott be és nyomban megölte. A nő nem halt meg, de sebe életveszélyes és a mentők vitték be a dologbázi kórházba. Petrovics holttestét a tör­vényszéki orvostani intézetbe vitték. x Legjobb egyenruhákat készít Tiller Mór és társa, cs. és k. udvari szállító, Budapesten, Károly-lakianya. x A Zoitan-féle szagtalan csukamájolaj ara 1 frt, főraktár Török Jozsefne kiraiy-utca 12. x Vértes Fajos lugosi gyógyszerész mai hir­detésére fölhívjuk olvasóink különös figyelmét. Műszaki hírek. A Vaskapu-csatorna megnyitása. Orsó­várói jelenti tudósítónk: Tegnap óta a Duna vize egész hatalmas árjával az uj hajózási csatorna med­rében hömpölyög tova. A nagy mü, amelynek lehe­tőségében egy évtized előtt még a szakértő körök is kételkedtek és amelynek megalkotása elé hazánkban is annyi aggodalommal tekintettek, immár teljesen sikerült. Öt és fél éve lesz, hogy 1890. szept. 15-én a vaskapu-szabályozási munkálatokat Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter vezetése alatt megkezdet­ték. Azóta lanüada'lan kitartással folytak és folynak a munkálatok s a legnagyobb mü, a Vaskapu-zuha­­tagon át épített csatorna immár közel jutott teljes befejezéséhez. A csatorna, mely két kőtöltés közé fogva, a szerb part mentén épült, mintegy megkerüli a Vaskapu névvel nevezett sziklaszirteket s kis víznél 80 méter széles medrével tág utat nyit a legnagyobb hajóvonatoknak s lehetővé teszi a Vaskapu-zuriatagon át az akadálytalan hajózást minden vízállásnál. A csatorna építésénél alkalmazott zárógát eltá­volítása február hó 29-én történt 500 kilogramm di­namit fölrobbantása után, mire a Duna vize beöm­­lött a csatornába. E fontos momentumnál jelent volt Wallandt Ernő, a csatornaépítési munkák vezetője is. A müvezetőség most beható vizsebességi méréseket és hajóvontatási kísérleteket fog a csatornában végre­hajtani, hogy a hajózhatási viszonyokat alaposan ki­puhatolja. A forgalomnak azonban csak akkor adják át végleg a csatornát, ba egyrészt a felső torkolat terelő gátja, másrészt az Orsova-Vaskapu közti ha­jóút elkészül. Megelőzi ezt a csatorna ünnepélyes megnyitása f. é. szept. 27-én, mely az ezredéves ünnepségek egyik kimagasló nemzetközi jellegű mo­mentuma lesz. Tim Egyletek és intézetek. — „A budapesti sakb kör" szombat d. u. 5 órakor Ungár Ignác elnöklete alatt tartotta meg ez évi rendes közgyűlését. A őchuster Z.-igmond titkár által fölolvasott igazgatósági jelentést, mely élénk színekkel ecseteli a kör lefolyt évi működését és kiemeli hazánk sakk-matadorainak, Ehrenstein Mór, Maróczy Géza és Schuster Zsigmond uraknak hazai és külföldi diadalait, több helyütt lelkes e)jenzé3sei fogadva, nagy örömmel vették tudomásul. A pénztári jelentés letárgyalása után á fölmentvényt megadták és Ungár Ignác indítványára Sohuster ’Zsigmondnak a kör és hazai sakkügy terén szerzett érdemei elis­meréséül jegyzőkönyvi köszönetét szavazlak. Ezután Kéry Márk dr. korelnök vezetése alatt a választást a következő eredménynyel ejtették meg: Elnök: Ungár Ignác, alelnökök : Eigenstem Mór, Lehner Vilmos, titkár: Schuster Zsigmond, pénztáros : Feldmann Gyula, ellenőr: Sütő János, könyvtáros: Taraba Károly, háznagy: Maróczy Géza, választmányi tagok: Bláthy Oltó, Diner Hugó, Exner Kornél dr., Fleissig Sándor, Győri Lipót dr., Heller Mór, Jacobi Sámuel dr., Makovetz Gyula, Pfeiffer Ignác, Pollák Manó dr., Theiss Imre dr., Vásárhelyi Rezső. A választás után a költségvetést tárgyalták, mely hosszabb vitát idézett elő, melyben többek közt Pollák Manó dr., Havasi Arthur, Vidor Zsigmond dr., Jacobi Sámuel dr., Theiss Imre dr., Kossowitz Rezső és Biáthy Oltó vetlek részt. Minthogy Exner Kornél, Feldmann Gyula és Schuster Zsigmondnak sike­rült felszólalásaikkal a közgyűlést a budget reálissága fölül meggyőzniök, melynek keretében uj tételt föl­venni teljes lehetetlenség, a közgyűlés az elfogadásra ajánlott Költségelőirányzatot egész terjedelmében vál­tozatlanul elfogadta. Következtek még több rendbeli indítványok, melyek közül azonban egy sem fogadta­tott el, mire a közgyűlés 8 órakor este véget ért. A közgyűlést kedélyes, számos fölköszöntővel fűsze­rezett társasvacsora, aztán pedig hajnalig tarló fölötte sikerült sakkestély követte. 9 Mulatságok. A nemzeti hajós-egylet azok közé a sport* egyleteink közé tartozik, melyek nemcsak a sport terén igyekeznek minél jobb rekordokat elérni, de vezérszerepet játszanak a főváros társaséleti mozgal­maiban is. Tagjai nemcsak az evezőket tudják ha­talmasan kezelni, hanem kifogástalan gavallérok is, akik nemcsak a vizen aratnak diadalokat, hanem a szalonokban és a báltermekben is. Jó barátságban vannak egyaránt a vizi tündérekkel és a bálkirály­nőkkel, természetes tehát, hogy mai mulatságuk is, melyet a VI—VII. kerületi kör dísztermében rendez­tek, oly fényesen sikerült, mint ahogy rendesen szó-, kott sikerülni. Báljukra szívesen mennek a hölgyek, mert tudják, hogy akit egy ily izmos karú s széllel- ’ viharral dacolni tudó hajós vesz föl a csónakjára, gyorsan és biztosan jut a révbe. A mulatságon pom­pás hangulat uralkodott, amihez természetesen Radios is hozzájárult, aki ma különös jókedvvel játszott é3 pedig — azt mondja — azért, mert sok fiatal me­nyecske volt jelen, akiket ő muzsikált főkötő alá. A női táncrend egy kis könyvecskét képezett, díszítve egy fess evezőssel és az egyleti zászlóval. Az első négyest 50—60 pár táncolta. Jelen voltak: Leányok. Kopp Margit, Weigand Erzsiké, Schön* féld Vilma, Stuhmer Olga és Frida, Horváth Irén, Rossler Irma, Dolecskó Margit és Marcsa, Hopkinsohn Berta és Etel, Matlekovits Rózsa, Handl Irma, Borbély .; Elza, Pauler Juliska, Zsigmondovits Emma, Baintner í Böske, Wargits Milike, Taschner Mariska, Scholcz Judith, Fülepp Marcsa. Szabó Irénke és Margit, Szederkényi Szeréna, Walkó Anna, Benczúr Mamir, Telepy Abigél és Kornélia, Kuncz Zseni, Thuróczy Mariska, Péchy Paula, Massanek LeDke. Asszonyok. Weigand Ferenené, Szentléleky Gé­­záné, Stuhmer Frigyesné, özv. Horváth Elekné, Korb Fiórisnó, Dolecskó Jánosné, Kobeirausch Gyuláné,: Ros Tarks Vilmosné, Matlekovits Sándorné, Soltz] Gyuláné, Borbély Lajosné, Szohner Lajosné, Zsigmoa-Íí dovies Mihályné, Mayer Guláné, Baintner Imréné, Lubibratic8 Istvánná, Bedő Albertné, Vargits Imréné, dr. Elischer Gvuláné, özv. Antal Gézáné. Scholcz Rezsőné, Kolierffy Mihályné, Fülepp Lipótné, Szabó' i Bélánó, Szederkényi Nándorné, Schönfeld Hugóné, Valkó Lajosné, Benczúr Emiiné, Kuncz Jenöné, özv.1 Thuróczy Ágostonná, Massanek Rezsőné, Kammer Ernőné, Markos Mihályné. * A 3. számú boszniai és hercegovinál gya­logezred altisztjei márc. 5-ikére tervezett táncmulat­ságukat Salvator Albrecht főherceg halála miatt márc. 11-ikére halasztották. , A budapesti „Aoélhang" férfi dalegylet a m. kir. áll. gépgyár nagy éttermében e hó 7-ikén j bolondestélyt rendez. A „Biharmegyai kör!‘ esiélyének százas ! rendező bizottsága kedden (március 3-an) tartja utolsó I gyűlését a „Nemzeti szálloda“ éttermében. 5 A budapesti tanítók segélyegyesülete a i saját arva-aiápja javára március 5-ikén a vigadó | nagytermében nagy hangversenyt és táncmulatságot i rendez. Kezdete 8 órakor. TÁVIRATOK. Béca, márc. 2. Az elhunyt Albrecht Salvator főherceg lelki üdvéért az isteni tiszteletek legfelsőbb rendeletre szerdán, 4-én este 6 órakor és csütörtökön, 5-én délelőtt 11 órakor fognak megtartatni a Hofburg­­plébánia templomában. Szt.-Pétervar, márc. 2. Tserewin tábornok ma meghalt. Szt.-Fetervár, márc. 2. A múlt éjjel az egyik távoleső kerületben, a Tertiiowskv-féle gyártelepen le­égett egy ház, melyben munkások laktak. Eddigelé 8 holttestet találtak. A romok alatt alighanem még többen vannak eltemetve és azokat folyton keresik. Berlin, márc. 2. (Saját tudósítónktól.) Rix­­dorf külvárosban egy árokban női holttestet találtak, amelyen csak ing és finom fűző volt. Kitűnt, hogy a holttest a 20 éves Galle Kláráé, aki csütörtökön azzal távozott hazulról, hogy állást keres. A német birodalmi kancellár. Berlin, márc. 2. (Saját tudósítónktól.) Is­mét beszélik, hogy Hohonlohe herceg kancellár ellen intrikák folynak, mert ellenzi a hajóhad gyarapítását. Ellenzése dacára 200 millió már­kás hitelt fognak kérni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék