Pesti Hírlap, 1902. február (24. évfolyam, 31-58. szám)

1902-02-16 / 46. szám

1902. február 16., vasárnap. PESTI HÍRLAP 9 is iparos világ számos előkelő tagja vett részt. Ott volt a mulatságon Sándor Pál az V. kerület képvi­selője is a feleségével és nagy hölgyközönség. A ki­tűnően sikerült estélyen — melyen Tóth Kálmán bandája játszott — a négyeseket és a körmagyart 80 pár táncolta. A mulatság a késő reggeli órákig tartott. — Hangverseny a Park-klubban. Fényes és előkelő közönség töltötte meg szombat este a Park-klub pazar világításban úszó termeit, melyeket ez alkalomra nagy fénynyel és pompával rendeztek be. Az arisztokráciának nagy része adott itt egymás­nak találkozót s különösen a hölgyek tűntek föl mesés ruháikkal. Ott voltak többek között Lichtenstein her­ceg főudvarmester, Széchenyi Gyula gróf a király személye körüli miniszter, Lárváry László gróf fiumei kormányzó, Andrássy Gyula, Andrássy Géza, Andrássy Tivadar, Festetich Pál, Karátsonyi Aladár, Hadik-Bar­­kóczy Endre, ifj. Zichy János grófok családjaikkal, az arisztokráciának igen sok tagja s a klubtagok is szép számban. A vendégeket Szápáry Pál igazgató fogadta. Igen kedves látványt nyújtott a pódium a hangverseny­teremben, mely magyar ornamentikájú szövetből készülő sátor volt rend­kívül ízlésesen elrendezve. A hangversenyt, mely pontban esti tíz órakor vette kezdetét, Horváth Al­bert és Lányi Géza tárogató- és cimbalomjátéka ve­zette be. Igen sikerült volt Méret/­intal poétának prológusa, melyet Ráthonyi Ákos adott elő nagy ha­tással s ő vezette be minden egyes szereplőt humo­ros prológban. Igen tetszett Maróthy Margit, aki Somló Sándor :Árpád­ c. költeményét szavalta el drámai erővel, sok taps volt jutalma. Balassa­i Kálmán hegedűn adott elő Goldmarktól pár zeneszámot nagy művészettel és kitűnő technikával. Frenetikus hatást kel­tett Török Irma, a Nemzeti színház kiváló művésznője, magyar népdalaival. Elszavalt egy prológust a dalról, az­tán kuruc kesergőt, .Most van a nap lemenőben i­s né­hány víg dalt Ez alkalommal tettek először. A sérletet a cigányzene melodramatikus kíséretével. A kísérlet fényesen bevált, a közönség el volt ragad­tatva s Török Irmának meg kellett ismételnie szava­­lait Radics hegedűkíséretével. Midőn a művésznő le­lépett a pódiumról, percekig tartó tapsvihar tört ki. Küry Klára, a Népszínház primadonnája, szokott kedvességével adott elő néhány francia dalt nagy tetszés mellett, Tamnay Alajos kíséretével. Ezután M. Lefebvre tartott előadást a francia zenéről nagy figyelem mellett. Az érdekes és sikerült hangver­senyt Marie Garnier kisasszony, a párizsi Opera comiqne tagja zárta be, aki Massenottől, Gavotte de Maron-t és Delibes Lakmejából a harang-áriát éne­kelte, óriási hatást keltve gyönyörű hangjával és megjelenésével. A hangversenyt souper követte. — Jótékonyvélú hangverseny. Tóth Márton, az I. ker. iskolaszék tagja — kiváló fölolvasó — si­került hangverseny-estélyt rendezett a budai szegény gyermekek fölruházására f. hó­l6-én a krisztinavá­rosi polg. leányiskola tornatermében. Nagy és díszes közönség hallgatta végig Tóth Márton humoros föl­­olvasását: Hogyan lesz 1600 év múlva? s a 2896- dik évi nagy nemzeti kiállítás bemutatása. „Az 1863- di írt országos nagy éhinség kefelevonata“ cimű­ köl­teményt, amelyet szintén Tóth Márton irt, Asbóth Lilly szavalta igen ügyesen. Ezután Gross Adél operaénekesnő énekelte kiváló precizitással és fi­nomsággal a „Figaro házasságaiból a nagy áriát, majd az „Első szerelem“ című­ hangulatos dalt, amely­nek szövegét Taksonyi József, zenéjét Zádor Jenő írta. A hangverseny a szegény gyermekek számára mintegy 200 koronát jövedelmezett. — Alarova bál a Fészekben. Kedden, a hó 18-án, tartja meg a Fészek az idei saison egyik legérdekesebb estéjét, mely iránt oly nagy az érdek­lődés, hogy az igazgatóság szükségesnek látja a meghívottakat figyelmeztetni, hogy jegyeiket mielőbb váltsák ki, mert a „Fészek“ csak korlátolt számban fogadhatj­a vendégeit. — Zentán február 11-én fényesen sikerült világ­­estélyt rendeztek a leányok az új­onnan alakult zene és dalegyesület javára. Bálanyák voltak: Dr Mikose­­vits Kanutné, Braun Izsáné és dr Lovászy Andorné. Gyönyörű látványt nyújtott a virágos fehérruhás leá­nyok hosszú sorának felvonulása a villanyárban úszó balanyai pavillonok előtt. A megye minden részéből jöttek a virágestélyre. A négyeseket 120 pár tán­colta. Dr Mikosevits főszolgabiró nagy lelkesedéssel fogadott beszédet tartott, melyben örömének adott ki­fejezést, hogy az eddig felekezetek, nemzetiségek szerint megosztott társadalmat a magyar dallam és zenében egyesülve látja. IRODALOM. * (A Magyar Remekírók) első öt kötetét most bocsátja közre a Franklin társulat. A finom pa­píron új betűkkel nyomott és erős vászonkötésű gyűj­teményből a következő kötetek jelentek meg: Arany János," Tompa és Vörösmarty munkáinak első kötete, valamint Garay János és Csíki­ Gergely munkái. A vállalat ötvenöt kötetre van tervezve.­ ­ A trieszti véres sztrájk. Trieszt, febr. 15. .. — Saját tudósitónktől. — Dr Ellenbogen képviselő és Huber szak­egyesületi titkár a mai délelőtt folyamán meg­jelentek gróf Goes tartományi helytartónál és tekintettel a lakosság izgatott hangulatára, a katonaságnak a kaszárnyákba való visszarende­lését kérték. A tartományi helytartó ezt, hivat­kozással a tegnapi zavargásokra, megtagadta. A munkások képviselői erre azt kérték a hely­tartótól, hogy engedje meg legalább, hogy nép­­gyű­léseket tartsanak, mert különben nem lehet a tömegre csillapítólag hatni és a sztrájkoló­­kat a választott bíróság tárgyalásainak eredmé­nyéről értesíteni. A helytartó ezt a kérést is elutasította és csak azt engedte meg, hogy a munkások bizalmi emberei értekezhessenek és egyidejűleg a város egy határozatát, mely­­vel a a nagy­ tornacsarnokot egy népgyűlés megtar­tása végett átengedte, megsemmisítette. Koppel főhadnagy és ama szakaszvezető elllen, kik a tegnapi tüntetések alatt tüzet ve­zényeltek, vizsgálatot indítottak. A halottak száma eddig tizenkettő, a sú­lyos sebesültek száma igen nagy. A halottak közt van egy váltóügynök, egy 16 éves leány, több asszony, egy fiú és egy vasúti hivatalnok. A nők a sebesültek közt is nagy számmal van­nak. Az egész várost katonaság tartja meg­szállva. Délben a lakosságban az a hir terjedt el, hogy a felizgatott néptömeg egy katonát agyon­lőtt. Ez a hir egy összeütközésből eredt, mely a piazza della Legnán a nép és egy katonai őrcsapat közt támadt. A tömeg itt az elvonuló katonákat szidalmakkal illette, mire a katona­ság a tömeget feltűzött szuronyokkal megtá­madta és több embert megsebesített. A podesta délután hirdetményt tett ki, melyben, tekintettel a függőben levő választott bírósági tárgyalásokra, a lakosságot nyuga­lomra inti. Görzből ma este nyolc század katonaság érkezett Triesztbe. Trieszt, febr. 15. — Saját tudósítónktól. — Megnyugvás helyett újabb nehézségek tá­madtak és a helyzet ismét rosszabbodott. A sztrájkm­ozgalom vezetői azt követelik, hogy a lakosság a tegnap elesettekért mindenütt gyász­lobogókat tűzzön ki. Lubancok járták be kiál­tozva az utcákat, általános gyászra szólítva fel a lakosságot és viharosan követelték a gyász­lobogók kitűzését. A községtanács mai ülésén Veneziani községi képviselő hevesen megtá­madva a rendőrséget s azt indítványozta, hogy a tegnapi összetűzések áldozatait a város költ­ségén temessék el. Az üzleti forgalom egyre jobban akadozik. A tőzsdén ma délelőtt na­gyon kevés volt a látogató. A tengeri keres­kedelem pang, mert egyetlen hajót sem lehet kirakni. A vasúton se lehet árukat elszállítani, mert nincs munkás, aki azokat a vasúti ko­csikba berakja. A Lloyd-társulat hajói messze künn a tengeren fekszenek, hogy a személyzet csatlakozását a sztrájkolókhoz megakadályozzák. Az összes üzletek zárva vannak. Miután a be­hozatal elakadt, némely élelmiszerekben, mint hús, tojás, főzelék, vaj stb. h­iány kezd mutat­kozni. A vendéglők és kávéh­ázak panganak az ürességtől. A piazza grandot délután katona­ság szállotta meg, hogy a tüntetéseket a Lloyd­­palotája előtt megakadályozza. A rendőrigaz­­gatóság előtti utcákat szintén elzárták. A tri­eszti rendőrfő azt állítja, hogy a sztrájkot anar­chista elem­ek felhasználták arra, hogy az anar­chista eszmék hatalmát bebizonyítsák. Trieszt, febr. 15. — Saját tudósítónktól. — Egy csapat sztrájkoló munkás ma délelőtt a servolai vaskohókhoz vonult és a munka be­szüntetését követelte, a helyszínére gyorsan megjelent katonaság azonban a sztrájkotokat szétoszlatta. A helyzet fenyegető volta miatt dragonyosokat akartak Marburgból requirálni, de erről lemondtak­, mert a lovak a trieszti lejtős utcákon nagyon bukdácsoltak volna. Nagyon veszedelmesen alakult a helyzet a Kathe­­rina- és Antonius-utcákban. Mintegy a korzó köze­pén állt a 17. ezred egy százada, melyet a tüntetők mind a két oldalról kövekkel dobáltak. A katonaság több szuronyrohamot intéztek a munkások el­len, mire ezek nagy lármával visszavonultak az Antonius­ utcába, ahonnan a katonaságot újra­­1 kövekkel dobálták. A tömeg szétrombolta a gáz­lámpákat és azoknak romjait is a katonákra dobálta. A csövekből kiáradó gázt a zavargók meggyújtották és így az utcát óriási gázfák-4 lyukkal világították meg. Tűzoltóság jelent meg, hogy a gázfáklyákat eloltsa. A tüntetők több helyen feltépték a kövezetet és a köveket bedo­bálták a házakba, hogy a lakókat gyászje­lek kitűzésére kényszerítsék. A Katalin­ utcában a katonaság, amikor a tö­meg kövekkel dobálta, kétszer vabtöltéssel lőtt, mire a tömeg szétfutott. A Szent­ Antal templom előtt álló katonai csapat előbb szintén kétszer vak töltéssel lőtt a tüntetőkre, amikor azonban ezek ennek dacára sem hátráltak, éles töltéssel lőtt és három ember, köztük egy asszony halva rogyott le. Körülbelül harminc ember többé-kevésbbé súlyosan megsérült. Mindez V* •"4 órakor történt. A tömeg végre a via Tognettóba vonult vissza, hol szintén kö­vekkel dobálta a katonákat, akik szuronynyal több embert megsebesítettek. Trieszt, febr. lő. — Saját tudósítónktól. — A mai nap legválságosabb ideje délután 3 és 5 óra között állt be. A zavargók egész nap élőfalként állottak a katonaság kordonával szemben. Délutáni három órakor azonban hirte­len megmozdult a tömeg és heves támadást in­tézett a katonaság ellen. A támadás csaknem minden ponton egyszerre kezdődött, mintha csak jelszó lett volna kiadva. Több utcában öldöklő, véres harccá, fajult az összeütközés a sztrájkolók és a katonaság között. Különösen komoly jellegű és szomorú kimenetelű volt az összeütközés a halottaskamra előtt, ahol a tegnap agyonlőtt emberek holttestei felt­esznek. Egynegyed négy óra tájban ugyanis a sztrájkolók egy csoportja be akart hatolni a halottaskamrába. Az ott fel­állított katonai őrség azonban szuronynyal szegült ellene a tömeg támadásainak. A katonaság szu­rony-támadása szétszórta a tömeget, de a za­vargók csakhamar újra tömörültek és a roha­mot többször megismételték. A dulakodásban a katonaság igen sok szurony­ sebet ejtett, de a sebesültek számát csak később lehetett meg­állapítani. Nagyon komoly volt a helyzet a Neue Strasseban is. Ahol a tömeg felismerte azt a katonatisztet, aki tegnap a Piazza-Grandén a tömeg közé lövetett. A tiszt egy kis katonai csapat élén haladt az utcán, mikor a tömeg észrevette. Az izgatott, elkeseredett emberek vad átkozódásokkal rohantak a kato­naságra, folyton boszuért ordítozva. A tömeg élén rikácsoló, magukból kikelt asszonyok fu­tottak s valóságos fúriákként vetették magukat a tisztre, aki azonkívül, hogy a nép közé lövetett, tegnap egy leányt is halálra sebzett kardjáéval. Mikor a szorongatott katonatiszt felismerte helyzetének veszélyes voltát, kirántota revolve­rét és lőtt. A golyó egy leányt megsebesített, ami a tömeg dühét a lehetetlenségig fokozta. Az utca jelenleg épen kövezés alatt van, két oldalt nagy kőrakások van­nak fölhalmozva. A dühöngő tömeg nekiesett ezeknek a kőrakásoknak és valóságos kőzáport zúdított a katonaságra. A liszt erre tüzet vezé­nyelt. A tömeg szé­tfutott. Három ember mag­halt, többen pedig súlyosan megsebesültek. A harmadik összeütközés egy szűk, sötét utcában történt, ahol az elvonuló katonaságot a házak ablakaiból és a tetőkről nehéz kövek­kel dobálták meg. A katonaság fegyvenet fe­lelt a kőzáporra. A lövések egy asszonyt és egy gyermeket m­egsebesí­tettek. Eközben öt óra lelt és alkonyodni kez­dett. A helyzet nagyon válságos volt és álta­lános rettegéssel várták az éjjelt, a sötétséget. Ekkor azonban elterjedt az örvendetes hír, hogy a választott bíróság a sztrájkolók javára döntött. Maga a polgármester hirdette ki a bí­róság ítéletét a városháza erkélyéről. A hírre a nyugalom teljesen helyreállott, a zavargások azonnal megszűntek s a munkások fehér ken­dőket lobogtatva járták be a város minden részét. A város hangulata az éjjeli órákban egészen csöndes és nyugodt. Trieszt túrós községtanácsa szombaton délelőtt közgyűlést tartott, amely a zavargás ál­dozatai, vagyis azok özvegyeinek és árváinak

Next