Pesti Hírlap, 1907. január (29. évfolyam, 1-27. szám)

1907-01-27 / 24. szám

1907. január 27., vasárnap. PESTI HÍRLAP — (Az oláhok terjeszkedése.) Ezelőtt három hónapja gróf Szápáry Pál eladta 1285 holdnyi ujszentpóteri birtokát egy bácskai konzorciumnak. Ez a konzorcium azonban hamar megunta az üz­letet és szeretett volna túladni a birtokon. A szán­dékról tudtak Szegeden is, próbálkoztak is innét egynémelyek megalkudni rá, de csak abbamaradt minden szegedi ember akciója. Vevő azonban mégis jelentkezett: megvette az aradi Viktória román pénzintézet 1,200,000 koronáért. Az uj tulajdonos terve szerint a 15 holdnyi, parkkal körülvett kas­télyból román kollégium lesz, azonfelül a csanád­­megyei Sajtényból oláhokat fognak 700 holdnyi fundációval az elsőminőségü ártéri földre letele­píteni. — (Pálfy Ferenc meghalt.) Szegedről táv­iratozzak: Pálfy Ferenc nyug. polgármester nyolc­vanhárom éves korában szombaton délután fél há­rem órakor meghalt. Pálfy Ferenc harminckét évig volt Szeged' polgármestere és három év előtt vo­nult vissza. A városi tanács elhatározta, hogy Pálfyt, kinek nevéhez Szeged újjászületése is fű­ződik, a város költségén a kultúrpalotából temetik el hétfőn délután nagy pompával. — (Világkiállítás Kanadában.) Montrealban, Kanada fővárosában, a jövő évre egy villamossági világkiállítást terveznek. A kiállítás magában fogja foglalni az összes villamos gépeket és eszkö­zöket. Kiállításra kerülnek az összes használatban levő dinamók, motorok, áramforditók, akkumulá­torok, lámpák, stb. A kiállításnak az lesz a célja, hogy bemutassa a villamosság tudtományának jelen­legi helyzetét és hogy alkalmat szolgáltasson a vi­lág összes elektrotechnikusainak tapasztalatokat szerezni arra, hogy milyen irányban kell fejlesz­teni tovább a villamosságot. ;— (Páciens helyett merénylő.) Pettanból je­lentik a következőket: Csütörtökön éjjel tizenegy és fél órakor dr Gregorec Antal orvos Floriáirut­­cai lakásán megszólalt ia csengő. Gregorec asszony nyitott ajtót, mikor is egy parasztos külsejű, hu­szonötesztendősnek látszó férfit pillantott meg, ki elmondotta, hogy sürgős orvosi segítségért jött. Az orvos felesége bebocsátotta a lakásba az ismeretlen embert. Mikor dr Gregorec megjelent, megkérte őt az idegen, hogy jöjjön azonnal a nővéréhez, aki közel áll már az elvérzéshez. Az orvos magához ve­szi a szükséges eszközöket és útnak indul az isme­retlen emberrel. Egy kanyarodásnál hátramaradt egy kissé az idegen. Hirtelen két késszurást érez Gregorec a hátában. Visszafordult és látja, hogy az ismeretlen férfi kést szögez a mellének. Balke­zével felfogta a szúrást, de a kés mégis áthasitotta a bundáját. Az orvosnak volt annyi ereje, hogy félrelökje a merénylőt, ki azután még öt szúrást mért rá. Gregorec összeesett és háttal elterült az utca kövezetén, A támadó azt hitte, hogy áldozata halott és menekülni kezdett. Gregorec kis idő múl­va íeltápászkodott, egy parasztházba ment. hol maga kötözte be sebeit. Reggel jelentést tett a gyilkossági kísérletről a csendőrségen és Grácba utazott, hogy Röntgen-sugarakkal vizsgáltassa meg magát. Még nem tudják biztosan, vajon a merénylet egy őrült ember tette lehet-e, vagy pe­dig valami boszu műve az egész. Megjegyzendő, hogy az ismeretlen férfi aznap éjjel több orvosnál is kopogtatott, kik azonban nem voltak hajlandók őt a kért helyre követni. — (Bűnös manipulációk.) Ily eimü hírünk­re vonatkozólag a következőket közlik velünk: A Szalárdvideki Takarékpénztár volt tisztviselőivel szemben felíedeztt bűnös üzelmekről szó sem lehet. A hir jelentéktelen és tisztán magánjogi kártérítési kötelezettséget maga után vonó kezelési szabályta­lanságok jóhiszemű, de túlzott kiszinezése alapján jött forgalomba. Épen úgy téves az is, hogy a Szücs­­féle tartozás teljesen kifizettetett, de az összeg az említett tisztviselők kezein elkallódott volna. Ebből csak annyi igaz, hogy a tőke után befizetett kamat tévesen kisebb összegben lett elkönyvelve, de maga a tőketartozás ma is egészben fennáll. — (Öngyilkosság.) Szerencz József kaposvári szőlőhegyi lakos, mint lapunknak jelentik, nagy adóterhei miatt, amelyeket ugyan kifizetett, agyon­lőtte; magát. — (Vasúti munkások gyűlései.) Vasárnap, e hó 27-én, Nagykanizsán a déli vasút magyarországi vonalainak alkalmazottai országos értekezletet tar­tanak. amelyen a Déli vasút igazgatóságának az emlékiratra adott választó fogják tárgyalás alá ven­ni. Az országos szervező bizottság felkéri a munká­sokat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg, a vidéki állomások pedig küldöttek utján képvisel­tessék magukat, hogy a határozathozatal egységes legyen. A Vasúti Munkások Országos szövetsége feb­ruár hó 2-án és 3-án Budapesten a Társadalomtudo­mányok Szabad Iskolájában, VII., Damjanich-utea 26. szám alatt rendes évi közgyűlést tart. A gyűlés napirendje a következő: A központi vezetőség jelen­tése. A felügyelő választmány jelentése és a fel­­meiítvény megadása. Uj vezetőség választása. In­dítványok. — (Redfern.) A párizsi asszonyok hires és kedves szabóját, Poynter urat, aki az üzleti élet­ben a Redfern nevet tette világhírűvé, a francia kormány kinevezte a becsületrend lovagjává. Nagy tehát a párizsi hölgyek öröme. A Redfern nevet mindenütt ismerik a világon, ahol szép asszonyok vannak. Do Redfern nagy dicsőséget szerzett a francia szabóiparnak a saint-louisi, a liégei és mi­lánói világkiállításokon. — (A párizsi magyar egyesület évi közgyű­lése.) A párizsi magyar egyesület, mely negyven­­három éve áll fenn. január 22-én tartotta évi köz­gyűlését, Njjivay Aladár min. osztálytanácsos elnök­lete alatt. Az elnök megnyitója után a titkári jelen­tés beszámolt az elmúlt év erkölcsi és anyagi sikerei­ről. A múlt év eredményeként megvalósult uj éra pro­­grammja révén, művészi műsora családi esték és nemzeti ünnepélyek rendezésével számos elfranciáso­­dott családot sikerült visszahódítani a magyarság ré­szére. Azután újra, nagy leikesedéssel választották meg elnökké Návay Aladárt, a m. kir. kereskedelmi miniszter párizsi megbhibttját, alelnökivé Méhes La­jos nagyiparost, titkárrá Lendvai Károly újságírót, jegyzőkké Takács Józsefet, a Sorbonne hallgatóját és Kopilovieh István festőművészt, pénztárossá Járdán­­házy Jánost, ellenőrökké Fischkand Rudolfot és Hajnóczky Antalt. Háznagygyá Kurz Mór lett. Ez­után a közgyűlés tiszteletbeli taggá választotta Fischkand Rudolf nagyiparost az egyesület nagy ér­demeket szorzott tagját. — (Tűz a magyar iparáruházban.) Szom­baton éjfélkor a Kecskeméti-utca 6. szám alatt levő magyar iparáruházban tűz támadt. Az ut­cán járók az üzlet helyiségéből sürü füstöt vettek észre, majd hirtelen láng csapott ki, úgy hogy az egész épület veszélyben állott. Nyomban telefonál­tak a tűzoltókért, mire a központi és ötödik kerü­leti tüzőrség teljes fölszereléssel megérkezett. A helyzet oly annyira veszedelmesnek látszott, hogy a kivonult rendőrség a rend fentartására egy sza­kasz katonát hivott segítségül, mert a tűz helyére a város minden részéről nagy csoportokban tódultak oda az emberek. A nagy áruraktár oltása rendkívül ne­hezen ment, mert a helyiség építkezése a párizsi áruházéhoz hasonló könnyelműséggel készült. Hogy végzetes katasztrófa nem történt, az a tűzoltók em­berfeletti munkájának köszönhető, akik a katonaság segítségével az égő helyiségbe behatolva, a gyúlé­kony s még ép árat kidobálva a tüzet lokalizálták. A tűz keletkezése — mint azt a kivonult rendőrfogalmazó megállapította — gyanús kö­rülmények között történt. Keresztessy Sándor rendőrfogalmazónál ugyanis jelentkezett egy Freu Imréné nevű urinő, aki elmondta a rendőrfogalmazó­nak, hogy a tűz keletkezése előtt mintegy félórával elhaladt az üzlet előtt, ahol két urias külsejű férfi állott s beszélgetett egymással. Beszédükből azt hal­lotta, hogy az egyik igy szólt: „Most már siessünk, mert nemsokára baj lesz, mindjárt kigyulad.“ ö nem tulajdonított a hallott szavaknak nagyobb fontosságot, de mikor már hallotta a tűzoltók robogását, jutott eszébe, hogy annak a két idegen­nek része lehet a gyújtogatásban. Ha előállítanák őket, nyomban felismerné. A nagy bérház lakói között óriási izgalom támadt, mert mindegyiknek a párizsi áruház végzetes katasztrófája jutott eszé­be s aki csak tehette, nyomban menekült lakásából a szabadba. A tűz hírére a mentők is kivonultak, de szerencsére dolguk nem akadt, mert a nagy­részt elesett üzleten kívül, emberben kár nem esett. A rendőrség a gyanús körülmények folytán erélyes nyomozást indít, mert valószínűnek tartja, hogy gyújtogatás történt. — (Dadogok gyógyító tanfolyama.) Dado­gok és más beszédhibában szenvedők a Skultéty La­jos tanár vezetése alatt levő gyógyító tanfolyamra naponként jelentkezhetnek a délutáni órákban a Jó­zsef-körút LŐ. szám alatt. Az uj tanfolyam február 5-én kezdődik a piaristák főgimnáziumában. Fő­városi illetőségű szegénysorsu tanulók díjmentesen vétetnek fel. — (Udvary bankjából.) Körmendről jelen­tik: Az Udvary Ferenc elnöklete alatt álló Vas- Zalamegyei első takarékpénztár hitelezői szomba­ton este Körmenden értekezletet tartottak, amelyen a helyzet feltárása után kimondották, hogy a fel­ajánlott 43 százalékos egyezséget elfogadják. Az igazgatósági tagok maguk tizezer koronát adnak a rendezésre. A hitelezők csődöt nem kérnek, ehe­lyett azonban a társaság az őszszel felszámol. 0 — (Gyilkos fatörzs.) Kaposváriéi írják la­punknak: Fodor János bárdi-bükki földroives több társával az erdőben fát vágott. A munka közben cgv lezuhanó fatörzs rázuhant Fodorra és agyon­ütötte. — (Cserzy Mihály gyásza.) Jeles tollú tár­caírónkat, Cse'rzy Mihályt (Homok) nagy csapás érte: édes anyja, id. Cserzy Mihálync, szül. Kovács Rozália 66 éves korában Szegeden meghalt, Te­metése szombaton volt nagy részvét mellett. — (Hopp Ferenc előadása.) A Magyar Nők Közművelődési Körének váci-utcai termében szom­baton délután. Hopp Ferenc, az ismert világutazó tartott előadást Utazás a fold körül címen. A tudós utazó különösen azokat az államokat ismertette, amelyek kevésbbé ismertek előttünk s sokat foglal­kozott Szibériával, különösen pedig Japánnal, mely­nek társadalmi viszonyait gyönyörűen festette. Elő­adását szép és érdekes vetített képekkel illusztrálta. Az előadót nagy és előkelő közönség hallgatta s az előadót zajos tapsai jutalmazta. — E helyen megem­lítjük, hogy a derék öreg urat szerdán éjjel, eddig ismeretlen tettesek meglopták. Hopp Ferencnek ugyanis az Andrássy-uti villájában vannak felhal­mozva mindazok a műtárgyak és érdekességek, me­lyeket világjáró utjain gyűjtött. Szerdán éjjel a vil­lába betörtek és nehány értékes szobrot, selyemmel hímzett öltönyöket1 és egyéb értékes tárgyakat vit­tek el. A rendőrség nyomozott a tolvajok után s eddig máris eredménynyel, mert megállapította, hogy a lopott tárgyak egy részét egy Nefelejts-uteai zálogházban értékesítették. — (Ünnepelt tanítók.) A Budapest székesfő­városi II. kér. Szalag-utcai községi elemi iskola tanítótestülete február hó 2-án (szombaton) dél­előtt fél tizenegy órakor, Kép Sarolta és Szende István osztálytanítók tiszteletére, negyven éves tanítói működésük után történt nyugatomba vonu­lásuk alkalmából, az iskola tornatermében bucsu­­üunepélyt rendez. — (Előadás az anyasági biztosításról.) A kenyérkereseti munkával foglalkozó nők legnagyobb problémája az anyasági esetye való biztosítás. A tanítónőt, a postánál, állami és magánhivatalokban működő asszonyt, a proletár nők millióit legköze­lebbről érintő kérdés, hogyan egyeztessék össze hi­vatásos munkájukat az anyasággal? Erre az égető kérdésre felel Henriette Fürth előadása, melyet a Feministák Egyesülete szerdán délután 6 órakor rendez a Terézvárosi Kaszinó nagytermében. Az elő­adásra jegyek válthatók az egyesület helyiségében, Mária Valéria-utca 12. és Méry Béla zenekereske­désében. — (A Caronia elindulása.) Fiúméból jelen­tik lapunknak: A Caronia gőzös szombaton délután hagyta el a fiumei kikötőt 2200 kivándorlóval. Gróf Nákó Sándor fiumei kormányzó, ki szombaton reggel visszaérkezett Fiumébe, a délelőtt folyamán gróf Wickenburg min. tanácsos kíséretében látogatást tett a Caronián. A kormányzó érkezésekor a hajó zene­kara a Hymnust játszotta. A kormányzó közel egy óra hosszat időzött a hajón, hol rendkívül szives ven­dégszeretettel fogadták s távozásakor a zenekar újra a Hymnust játszotta el. A kormányzó este részt vett a Casino Patriotico bálján. — (Konstantinápolyi erkölcsök.) Fehim ba­sától, a titkos rendőrség parancsnokától, Kon­stantinápolyban senkinek sincs nyugta. Ép ezért, mint egy távirat jelenti, az angol és«német nagy­követ éles hangú jegyzéket intézett a portához, amelyben tiltakoznak Fehim basa üzelmei ellen. Fehim basa ellen egyetlen hatóság sem mer fel­lépni. Legutóbb lefoglaltatta embereivel az Ihsam Huda török vitorlás rakományát, tiz darab vas­traverzet, amelyek egy Caspar! nevű német ember címére érkeztek. Ez erőszakos és jogtalan eljárás megtorlására azonnal megtették a kellő lépé­seket. — (Tűz egy sörraktárban.) Szombaton dél­előtt Haggenmacher Henrik Halom-utca 27. sz. alatti sörraktárában tűz támadt. A raktárhelyiség udvarán egy három méter magas vastartány. melyet a nagy hideg miatt faburkolattal vettek körül, ki­­gyuladt. Csakhamar kivonult a tizedik kerületi és a központi tüzőrség, mely a tüzet másfél órai munka után eloltotta. — (Házasság.) Pollák Rózsika és Töke György tudomásukra hozzák ismerőseiknek, hogy e hó 27-én, vasárnap lépnek házasságra. Junzer György nagyfuvaros vállalkozó e hó 29- én d. u. ?• órakor vezeti a kőbányai plébánia templom­ban oltárhoz Mayer Bernát szálloda-tulajdonos leá­nyát, Buytskái. Hegedűs Sámuel Kassáról eljegyezte üzv. Verl­­berg Sámuelné leányát Cäzarint Budapestről. (Minden további értesítés helyett.) Steiner Mór jegyet váltott Özv. Lemberg er Miksáné leányával Juliskával Budapesten. — (Halálozás.) Idl áporkai Cserna Lajosné, szül. nemes Gózony Erzsébet úrnő, Cserna Rezső festőművész édesanyja, e hó 25-én életének 03-ik, házasságának 28-ik , évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése vasárnap délután 3 órakor lesz a Nádor-u. 20. számú házból. Crettier Sándorné, szül. győri Farkass Gi­zella, folyó lió 25-én élete 54-ik évében Budapesten elhunyt. Ellinger Ede udvari fényképész fia, Emil, meghalt életének 35-ik évében: _________________________13

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék