Pesti Hírlap, 1911. június (33. évfolyam, 128-153. szám)

1911-06-21 / 145. szám

1911. Június 21., szerda, Pesti Hírlap — (Az angol király matrózéveiből.) A Revue Hebdomadaire-ben Jaques Bardoux érdekes ap­róságot mond el V. György király matrózévei­­ből, amikor még mint yorki herceg szolgálta a britt tengerészetét, altiszti minőségben. Meg kell hagyni, hogy György király példásan kötelességtudó altiszt volt. Egyforma elbánást követelt meg a maga és a legénység többi tagja számára, együtt végezte velük a leg­fáradságosabb munkákat és az őrségeket épúgy ellátta, mint a legegyszerűbb sorsból káplárrá avanzsírozott angol matróz. Egy időben a „Ca­nada“ nevű csatahajón szolgált, amely rövid időre egy amerikai kikötőben állott meg, szén­felvétel céljából. A szénberakódást György her­ceg vezette. Ott sürgött-forgott a szénporos le­vegőben és buzgón vigyázott, hogy a maszatos szeneszsákok milliméter pontosan kerüljenek egy sorban egymás tetejébe. Egyszer csak egy gazdag yankee közeledik a hajóhoz és kéri a herceget, hogy mutassa meg neki a hajó neve­zetességeit. György készséggel kalauzolta végig a yankeet, aki meglehetősen kurtán bánt a sze­rényen ballagó szurtos legénynyal. Amikor már befejezték a hajón való sétálást, azt mondja a yankee: — A yorki herceget ebben a piszokban és szénfüstben bizonyára vattába csavarták és üvegskatulyába tették, nehogy kár essék benne. Mi, káplár uram? — Nem mister, a yorki herceg én vagyok! — mondta mosolyogva György és erélyes kéz­fogással búcsúzott el a nagy szemeket meresztő yankeetől. Hasonló esett történt vele a török kikötők egyikében is. Akkor az „Alexandra“ hadihajón szolgált, amely az edinburghi herceg parancs­noksága alatt állott. Itt is épen szénhordás volt, amikor egy pasa jelent meg a hajón, hogy a szultán megbízásából átadja a yorki hercegnek az Ozmanje-rendjelt. A hajón parancsnokló edinburghi herceg egy iszonyúan maszatos ru­hájú, kormos képű fiatal­embert mutatott be a pasának ezekkel a szavakkal: „Itt az unoka­öcsém, tessék kitüntetni!“ A pasa azt hitte, hogy rossz tréfát csináltak vele, sértődötten csoma­golta vissza a rendjelt és hosszú orral eltávo­zott. Másnap a török külügyminiszter jelentést tett a sértésről a konstantinápolyi angol nagy­­követségen és csak hosszú és nagyképű tárgya­lások után lehetett a dolgot kimagyarázni, oly­­kép, hogy a kormos matróz altiszt tényleg ő fen­sége, a yorki herceg volt. . . (Utcák tisztogatása légnyomással.) New- Yorkból jelentik, hogy az ottani városi hatóság rajtid idő óta oly utcaseprő gépekkel kísérletezik, amelyek pneumatikus berendezés segélyével végzik munkájukat. A gépek hasonlatosak a Vacuum­­cleaner néven ismert porszívó gépekhez s felada­tukat oly pompásan oldják meg, hogy mind a vá­ros tisztasági, mind az egészségügyi szempontok­nak teljesen megfelelnek. A newyorki városi ta­nács köztisztasági hivatala most kötötte meg a szerződést az Emerson Contranting Co. céggel a szükséges gépek szállítására nézve. A kísérletek az Unió egyéb városaiban is sikerrel folynak s úgy látszik, hogy az új gépek rövidesen annyira el fognak terjedni Amerikában és a kontinensen is, hogy minden eddigi rendszert ki fognak szorítani a használatból.­­ (A színésznő és a férje.) Az amerikai „Szabadság“­ írja: Ellis Island szigetének ritka ven­dége van. Egy elegánsan öltözött, rendkívül szép arcú magyar művésznő, Török Margit, a budapesti Magyar színház népszerű tagja, aki természetesen akarata ellenére került a sóhajok szigetére. Török Margit nem egyedül jött, hanem a férjével, Klein Izidorral, aki műépítész Budapesten. A férj szeren­csétlen üzleti spekulációk révén tönkrement és mi­vel a hitelezői nagyon zaklatták, úgy gondolta, hogy Amerikába megy új életet kezdeni. A „President Grant“ hajón jöttek, de mert ki akarták kerülni a hitelezők zaklatását, mindegyikük külön kabinban és álnév alatt utazott. Az asszony a nővérének, Tóth Kálmánnénak, a férj pedig egy barátjának, Rózsa Dánielnek, a neve alatt. A megérkezés örö­mében azután túlságosan kezdtek egymás iránt ér­deklődni az álnév alatt utazó házastársak, ami fel-­­ tűnt a bevándorlási hatóságnak és mindkettőjüket Ellis Island szigetére szállította. Az asszonyt ki­hallgatták és azt mondotta, hogy Rózsa Dániel a barátja, akinek a társaságában akarja az újvilágot megismerni. A bevándorlási hatóság ebben er­kölcstelenséget látott és úgy őt, mint állítólagos ba­rátját deportálásra ítélte. Amikor az asszony látta, hogy bajba kerültek, könnyek között vallotta be, hogy Rózsa Dániel nem a barátja, hanem hites fér­je és hogy csak a hitelezők miatt utaztak álnéven. De a bevándorlási hatóságot nem indították meg a színésznő könnyei és a deportálási végzésen nem akart változtatni. Most a magyar menház vette ke­zébe az ügyet, felebbezett a deportálást elrendelő végzés ellen, sőt személyesen elküldi megbízottját Washingtonba a kizárásra ítélt magyar házaspár ér­dekében.­­ (A fogház pasája.) Köpenickben, mely annak idején Voigt mester csinyje által vált neve­zetessé, erkölcstelen üzelmek miatt letartóztatták a fogház egyik felügyelőjét. A fogházfelügyelő a fogház több fiatal női lakójával viszonyt kezdett, míg végre az egyiknél mutatkozni kezdtek a követ­kezmények. Ekkor kitudódott a cellák titka és a gáláns börtönfelügyelőt letartóztatták.­­ (Négyszeres emberhalál a mérges gomba miatt.) Megrendítő eseményt jelentenek Kapos­várról. Az történt, hogy egy egész család lett az áldozata a mérges gombának. Viazok pusztán vasárnap délelőtt gombamégezésben meghalt Dol­gos István, a felesége és három fiúgyermeke.­­ (A tolvaj asszony veszte.) Kaposvárról jelentik, hogy Keller Ferenc városi őr kedden hajnalban doronggal agyonverte a feleségét, mert az asszony állandóan meglopta. A hatvan éves gyilkost letartóztatták. — (Grand Fayence szappan) 1.50 K. x Férfi divatm­ellények, angol refir­ingek, nyakken­dők páratlan választékban Sigmund Józsefnél, Budapest, IV., Váci­ utca 28. — (Házasság.) Dr Horváth Géza a budai ref. templomban kedden tartotta esküvőjét nagy­számú és előkelő közönség jelenlétében Spuller Klementinával, dr Spuller József mosonvármegyei nyug. tiszti főorvos leányával. Tanuk voltak f aradi Vörös László v. b. t. t. és Bub­ich József mérnök­kari százados. Az esketés szertartását Haypál Benő lelkész végezte. Treisz Samu (Nagykároly) korparéti gazdál­kodó, eljegyezte Kroó Nellike kisasszonyt, özv. Kroó Adolfné leányát, Munkácson. Dr Farkas Béla ügyvéd Dicső-Szent-Márton­­ból, eljegyezte gyalui Rosenberger Alicet Gyalu­­ból. Galambos István Törökszentmiklósról, elje­gyezte Deutsch Zelmát Debrecenből. (Minden kü­lön értesítés helyett.) Dr Schmidt Dávid oravica­bányai ügyvéd és Weinberger Csilla, f. hó 14-én házasságot kötöttek.­­ (Halálozás.) A jászóvári premontrei­ ka­­nonokrend prépostja és főpapja a maga és az egész rend nevében gyászlapon tudatja, hogy szeretett rendtestvére, Fábry Emil István, a rend budapesti hittudományi és tanárképző intézetének kormány­zója, kir. tanácsos, a rendi káptalan tagja, okleveles főgimnáziumi tanár, a Szent­ István-Társulat­ igaz­gató-választmányának tagja, munkás életének 65., rendi pályájának 44 és áldozópapságának 40-ik esz­tendejében június hó 19-ikén reggel elhunyt. Te­metése a Kerepesi-úti temető halottasházából folyó hó 21-ikén délután 4 órakor lesz. Pölöskefői dr Istóczy Győző, aki, köz­­éé vál­tóügyvéd Budapesten, gyászlapon jelenti, hogy fe­lesége, szül. Pászthory-Tóth Anna asszony, élete 63-ik évében, hosszas szenvedés után, folyó hó 17-én elhunyt. Gróf Vilmos, a Kiskunsági Takarékpénztár vezérigazgatója, élete 50-ik évében június hó 18-án Kunszentmiklóson elhunyt. Árapataki Geréb Lajos, rendőrkapitány, tisz­teletbeli városi tanácsos, törvényhatósági bizottsá­gi tag, életének 56-ik évében június hó 12-én Ma­rosvásárhelyen elhunyt. Krausz Ábrahám, életének 58-ik, boldog há­zasságának 32-ik évében, rövid szenvedés után f. hó 17-én meghalt Karcagon.­­ A kolerajárvány veszedelmét elsősorban tiszta ivóvíz élvezete által akadályozhatjuk meg, a baktérium­­mentes jó ivóvízre tehát nagyon ügyelnünk kell. Szak­­tekintélyek véleménye szerint a szolyvai luhi Erzsébet és Polenai vizek minden járvány ellen a leghathatósabb védelmi eszközök, melyeknek egy asztalról sem szabad hiányozniok. Kapható minden fűszer- és csemegeüzlet­­ben, vendéglőben és jobb kávéházban.­­ A nap és a szél befolyása ellen felülmúlhatat­lan a világhírű Földes-féle Margit créme. Hölgyeknek nélkülözhetetlen! Ára 1 és 2 kor. a gyógyszertárakban.­­ Az elválasztás idejétől kezdve, világhírű ,,Phos­­phatine Faliéres“ legyen a gyermek tápanyaga. •­ ­ Képzőművészet. * (A Magyar Építőművészek Szövetsége) f. hó 17-én Lechner Ödön elsőmester elnöklete alatt egyetemes ülést tartott, melyen a MÉSz több tag­jának áldozatkészsége folytán egy városrendészeti tervpályázat kiírását határozta el 5000 koronás díjjal, melynek elbírálásában Bárczy István pol­gármester is részt fog venni. Az ülésen 25 új tagot is vett fel a szövetség, akiknek tiszteletére f. hó 29-én a Gundel-féle városligeti vendéglőben tár­sasvacsorára gyűlnek össze a szövetség tagjai. 13 Ausztriai hírek. A pótválasztások napja. A keresztényszocialisták^teljgggj^Jg^jnek. Pótválasztások zajlottak le kedden Ausztriá­ban, amelyekből a keresztény szocialisták teljesen letörve kerültek ki, megbuktak az egész vonalon, Bécsben hírmondó sem maradt belőlük. Ehez ha­sonló katasztrófa alig érte meg pártot Ausztriában. Az ó-cseh radikális párt letörése hasonlatos ehez, de talán leginkább hasonló hozzá a magyar szabad­elvű párt egykori bukása. A keddi bécsi 23 pótválasztásnál csak 2 ke­resztényszocialistát, továbbá 9 német szabadelvűt és 12 szociáldemokratát választottak meg. A keresz­tényszocialisták 15 mandátumot vesztettek, ame­lyekből hetet a német szabadelvűek, nyolcat a szo­ciáldemokraták nyertek el. Megbuktak a többek között Weisskirchner kereskedelemügyi miniszter két kerületben, dr Pattai, a ház volt elnöke, Lich­tenstein herceg, Neumdyer polgármester, Hier­­hammer alpolgármester, Steiner főkurátor, Wittek volt miniszter, továbbá Mistelbachban Gessmann, a keresztényszocialista párt elnöke. Eddig Bécset 20 keresztényszocialista, három német haladópárti és tíz szociáldemokrata képviselte a Reichsratban. A mai arány 4 keresztény szocialista, 10 német ha­ladópárti és 19 szociáldemokrata. Megbukott tehát a keresztényszocialista párt egész vezérkara és­ a vidék néhány mandátumát le­számítva, minden keresztényszocialista kerület ide­gen kézre került. Ennek a csúfos bukásnak egyelőre még kiszá­míthatatlan, messze­menő következményei lesznek. Báró Bienerth kormánya ezek után bizonyosan re­konstrukcióra szorul s kérdés, hogy részt nyernek-e a jövőben a kormányzásból a keresztényszocialis­ták. Valószínű, hogy ez a nemrég még hatalmas kormányzó­ párt belső meghasonlottsága folytán, a választások után még tovább fog bomlani és nem lesz egyéb szerepe, mint bármely más kisjelentő­­ségű ellenzéki pártalakulásnak. Az ország többi részében a pótválasztások nem hoztak nagyobb meglepetéseket s a nemzeti­ségi pártok aránya az új képviselőházban sem fog ilyenformán megváltozni. A pótválasztásokról szóló részletes tudósítá­sunkat az alábbiakban adjuk: A bécsi pótválasztások eredményei. Bécs, jun. 20. — Saját tudósítónktól. — A Bécsben ma megejtett pótválasztások ered­ménye a következő: I. ker. (Belváros, Quamviertel). Megválasz­tatott Kuranda Kamill miniszteri tanácsos, német szabadelvű (1196) Wieninger József keresztény­szocialistával szemben (615.) IV. ker. (Belváros, Quamviertel.) Megválasz­tatott dr Neumann Vilmos ügyvéd, német szabad­elvű (1027) dr Wittek Henrik lovag keresztény­szocialistával szemben (987). V. ker. (Leopoldstadt I.) Megválasztatott dr Ofner Gyula ügyvéd, német szabadelvű (5881) dr Kienböck Viktor keresztényszocialistával szemben (2865). VI. ker. (Leopoldstadt II). Megválasztatott Schuhmeier Ferenc szociáldemokrata (8615), dr Kienböck Viktor keresztényszocialistával szemben (7862). VII. ker. (Landstrasse I.) Megválasztatott Silberer Ferenc szociáldemokrata (8346) Prochazka Gyula keresztényszocialistával szemben (6935). VIII. ker. (Landstrasse II.) Megválasztatott Winarsky Lipót szociáldemokrata (5532) Steiner Lipót keresztényszocialistával szemben (5035). IX. ker. (Wiedenl.) Megválasztatott Zen­ker Viktor Ernő német szabadelvű (2718) Schmid Henrik keresztényszocialistával szemben (2458.) XI. ker. (Margareten.) Megválasztatott Do­mes Ferenc szociáldemokrata (11011) Sturm Jó­zsef keresztényszocialistával szemben (7883). XII. ker. (Mariahilf I.) Megválasztatott Reitmüller Ferenc szociáldemokrata (3120) An­­derle József keresztényszocialistával szemben (2761). XIII. ker. (Mariahilf II.) Megválasztatott Lenthner Károly szociáldemokrata (2796) Pattai Róbert keresztényszocialistával szemben (2496.) XIV. ker. (Neubau I.) Megválasztatott Denk Ágost német szabadelvű (2476), Hierhammer Hen­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék