Pesti Hírlap, 1914. december (36. évfolyam, 303-332. szám)

1914-12-13 / 315. szám

312 PESTI HÍRLAP 1914. december 14., hétfS. Színház és zeae. * (Jönnek az oroszok.) Az Apolló-szinház alighanem megjárja hétfői bemutatójával, ameny­nyiben nem számol azzal, hogy túlsókat nyúj­tani kockázatos, mert a közönség, ha sor kerül rá, nem fogja beérni a kevesebbel. Egyszóval kár a közönség igényeit nagyon fölcsigázni. Hétfőn ugyanis az történik az Apolló-ba,n, hogy mig egyrészt miisoron marad a köztetszésben része­sült december-félhavi műsor, egy uj moziszkecs­cset is bemutatnak; hozzá Guthi Somától, akinek kitűnő csengésű neve van azok előtt, akik szere­tik alaposan kikacagni magukat. Jönnek az oroszok a szkecscs cime. de ne tessék megijedni, nem a már megunt aktuálitások számát szapo­rítja; már csak azért sem, mert hiszen, ellenke­zőleg ép most takarodtak ki gyors iramban az oroszok ... A cim csupán jelszólama két bu­dapesti férjnek, akik abban állapodtak meg, hogy ^ ezzel értesitik egymást, ha egyik vagy a másik azt venné észre, hogy a feleségük tilosban jár. Persze, azért kapott némi aktuális izt ez a jel­szolam, de csak azért, hogy az önmagában véve is kacagtató cselekményt valósággal hozzáfűzze a mai napok folyásához és eképen az még fris­sebb benyomást keltsen. A szkeccs különben 3 színpadi és 3 filmrészböl, és mindenekfelett, pom­pásabbnál pompásabb jelenetekből áll, amik ugyancsak rávallanak a népszerű Guthi-bohóza­tok kitűnő szerzőjére. A színészek pedig a főpró­bán is ugy játszottak, mintha máris az ötvenedik előadás körül járnának; a színpadi szereplök kö­zött Gserny Terka, Mály Gerö, Cserny Béla Sáfrány Vilmos részesei a tempós összevágó elő­adásnak; mig a filmrészek a most alakult Pe­dagógiai-filmgyárnak rendkivül ambiciózus mun­kája. Bizonyos, hogy a hétfői bemutatón a Guthi­szkeccs rendkívül nagy sikert arat, hangoztatván újra, hogy a pompás szkeccs csak része az Apolló műsorának, amelyen hétfőtől kezdve is szerepelni fog Lábass Juci, Kovács Lili, Gózon Gyula, Sza­bolcs Ernő. Érckövi es Szemere felléptével a nagy­sikerű félhavi kabarét — műsor, nemkülönben uj filmdarabok közt az uj harctéri felvételek, a szenzációs Belgrád-sorozattal. * (Jadlowker bucsufölléptei.) A Népopera hírneves vendégtenoristáját, Jadlowkert kötele­zettségei szombatra már Berlinbe szólítják. A művész, hogy honorálja azt a lelkes szeretetet, melylyel Budapest közönsége öt mindenkor ki­tűntette, távozása előtt négyszer lép fel egymás­után és mindannyiszor jótékonycélra. Hétfőn énekli Faustot, kedden este a Vörös ördögök 3-ik képében, nagy hangverseny keretében legszebb dalait és opera-áriáit adja elő. Szerdán a Car­menben lép föl, partnerei ezúttal K. Szamosi Elza és Rózsa S. Lajos operaházi tagok lesznek. Csü­törtökön pedig a Hoffmann meséiben vesz búcsút Budapest közönségétől. * (Pardon!) Ez a cime annak az uj magyar vígjátéknak, amivel az Urániában rendezendő Művész-esték kedden délután 5 órakor kezdetű­ket veszik; a szerzője — egyelőre — Terra Nova álnéven jelentkezik; az álnév mögött egyik leg­ismertebb és legtöbb sikert látott színpadi szer­zőnk rejtőzik. A fölötte mulatságos és elmés víg­játék szerepeit egytöl-egyig a szünetelő Nemzeti szinl z tagjai játszszák, szereposztása pedig a következő: Őméltósága .... Gál Gyula A leánya . . • • Paulay Erzsi Az uj férj . a . . Rózsahegyi Kálmán A régi férj . . . . Odry Árpád A doktor . a • • Gabányi László A szolga .... Bartos Gyula Oly névsor ez, mely önmagában véve is biz­tositéka, hogy nem mindennapi szórakozáshoz jut a közönség, mely a Nemzeti színház tagjait igy együtt oly olcsón, mint amilyen olcsók az Uránia helyárai lesznek, még sohasem láthatta; a legdrágább hely ugyanis a földszinten két ko­rona, de vannak már ugyanitt nyolcvan filléres helyek is. Ez olcsóság még feltűnőbb, ha meg­említjük, hogy a vígjátékkal együtt teljes mozi­műsort is kap a közönség; a legújabb harctéri felvételeket (a belgrádi sorozatot is) és első­rangú filmujdonságokat. Az igazgatóság hétköz­naponkint két, ünnepnapokon három előadást rendez; a hétköznapi előadások 5 és 'A8, az ün­nepnapiak 'A1 és 1 Ar J órakor kezdődnek. Jegyek már® válthatók. * (Fedák Sári a Medgyaszay-kabaróban.) Kedd estétől kezdve a Medgvaszay-kabaré amúgy is kitűnő műsora egy színházi szenzációval gya­rapodik. December 15-től, keddtől kezdve min­den este fellép Fedák Sári s eljátssza Szép Ernő „Zsuzsika" cimü drámájának főszerepét. Ez az első eset, hogy a kiváló művésznő nem ének*1 * szerepet játszik, hanem egy izgatóan érdekes drámai szerepben lép a közönség elé. A darab másik főszerepét Papp Mihály, a Király-szinház kitűnő tagja játssza. Jegyek Fedák Sári vendég­fellépéseihez már elővételben válthatók. » (Az első Psiiander-premiére.) A mozik és a színházak a háború ellenére igazi szezon­életet élnek már és gondoskodnak az itthon­maradottak szórakozásáról. Nagy és érdekes színházi események vetik előre árnyékaikat, ter­mészetes tehát, hogy az úgynevezett starok el­érkezettnek látják az időt a felvonulásra, ujabb babérokért. Mihelyest moziról van szó, az első­ség a kedves Psilanderé, a nagy Valdemáré, aki nemcsak nálunk, hanem a nagyvilágon min­denütt meghódította a közönséget. Közvetlenül a háború kitörése előtt a berlini közönség sorai­ban rendezett népszavazáson nagy szótöbbség­gel nyerte el az első dijat: öt qualifikálta a né­met főváros publikuma a legjobb moziszinész­nek. Hát ha erről még lehet is vitatkozni, az azonban minden kétségen felül áll, hogy ö a vi­lág legnépszerűbb moziszinésze, akinek minden alakítását különös érdeklődéssel kiséri a publi­kum. Az idei évadbani első filmszerepét A be­csületes ember cimü 3 felvonásos színjátékban fogja hétfőn, december 14-én először bemutatni a Tivoli fényjátékház. A Tivoli igazgatósága e naptól kezdve számozott helyekre szóló jegyeket árusittat a színház pénztáránál, ahol a deli órákban, 12-től l-ig és délután 3 órától elővétel­ben lehet jegyet venni. Az előadások 4, 6, 8 és 1(1 órakor kezdődnek. * (Minta-műsor a Mozgókép Otthonban.) Hogy a budapesti mozik vezető szerepet játsza­nak az internacionális filmpiacon, abban orosz­lán része van a Mozgókép-Otthonnak; az ö há­rom órás, minden pontján érdekes műsorai szinte egyedülállanak. Most hétfőn is egyikét mutatja be mintamüsorainak; három nagyszabású film­attrakció kerül bemutatóra, melyeknek mind­egyike más cs más műfajt képvisel; igy a Szoba­cicus 3 felvonásos vígjáték, és azokra számit, akik kedvelői a bájosan ötletes, disztingvált pi­kantériának; a Vörös malom szinmü, mely iz­galmas cselekményét az artista életből veszi; mig a Mindnyájunknak el lcell menni a mai világtör­ténelmi eseményekbe kapcsolódik. Az igazi aktu­álitás erejével persze eeuttal is a különféle harc­terekről felvett legujabL' mozgók hatnak majd, mindenekfelett azok a képek, amiket a Kinoriport vett fel, Belgrádba való bevonulásunkról. * (Mozart requiemje.) Osztatlan érdeklő­dés uyilvánul meg a Budapesti Központi Segítő Bizottság f. évi december hó 21-én, a Vigadóban tartandó hangversenye iránt. A hatalmas mii két­száz énekes és zenész közreműködésével kerül bemutatásra. A magánszerepeket: M. Medek An­na, Dr. Székelyhídi Ferenc, Kálmán Oszkár, a m. kir. opera tagjai, továbbá K. Durigó Ilona ka­maraénekesnö és Pichler Elemér orgonaművész látják el, mig a vezénylet Lichtenberg Emil, a m. kir. opera karmesterének kezében van. A haza­fias célra való tekintettel az összes közreműkö­dők tiszteletdijukat a jótékony célra felajánlották. * (Eredeti bemutató Székesfehérvárott.) A székesfehérvári színházban Szalkay Lajos tár­sulata tegnap mutatta be dr. Pécsy Jenő föreál­iskolai tanárnak „A föld szava" cimü három fel­vonásos színmüvét, melynek tárgya a mai hábo­rús idők mozgalmából van merítve. Az újdonsá­got szívesen fogadta a közönség, mely sokat és lelkesen tapsolt a szerzőnek és szereplőknek, akik közül különösen K. Székely Ilona, Verő Ilona, Alapi Nándor, Déri Béla nyújtottak sike­rült alakítást. Színházi hírek. A Vígszínház jövő heti eseménye Fernald amerikai humorista Igen? Nem? cimü háromfelvonásos vígjátéká­nak bemutatója lesz, amely arra ad alkalmat közönsé­günknek, hogy a modern amerikai irodalom egyik legsi­keresebb termékét ismerje meg. Az eredeti, amerikai hu­mor, amely az újdonságot áthatja, nálunk is a legderü­sebb fogadtatásra számithat. A darab araerikai cime: The Grace we admire, vagyis a kecsesség, amelyet cso­dálunk. Grace-nek hivják egyúttal a vígjáték hősnőjét is, akit nálunk Varsányi Irén fog személyesíteni. Csor­tos Gyula lesz a partnerje. Kívülük még főszerepet ját­szik: Haraszthy Hermin, Gombaszögi Ella, Tanay Fri­gyes és Szerémy Zoltán. Szombaton délután is lesz premiöre. Akkor adják először a Szepi, a főcserkészt, Komor Gyula és Stephanides Károly énekes látványos­ságát, amelynek az lesz a rendeltetése, hogy néhány vi­dám órát szerezzen a gyermekvilágnak és a felnőtteknek is. Az előadást rendkívül mérsékelt helyárakkal tartják meg. A hét műsorán különben a Fészek a viharban hol­nap, vasárnap, este, azután még hétfőn este és a jövő va­sárnap délután kerül szinre. Kedden a Takarodót adják Gazsi Mariskával a női szerepben. Szombaton este a Timár Lizát adják. Vasárnap este az Igen? Nern? szere­pel a műsoron. Holnap délután a Ki volt?! cimü detek­üvdrámát játszszák. * A Népoperában Jadlowker Hermann porosz kir. ka­maraénekes felléptével hétfőn Faust, kedden a Vörös ör­dögök, szerdán Carmen, csütörtökön Hoffmann meséi kö­rül szinre. A művész partnerei: a Faustban és Hoífmann­ban Adler Adelina, a Carmenben K. Szamosi Elza a m. kir. operaház kitűnő művésznője és Rózsa S. Lajos, a m. kir. operaház első baritonistája lesznek. Kedden este a Vörös ördögök Auguszta-képében Jadlowker hangver­senyszámokat ad elő. Ez előadásnak különös érdeket kölcsönöz a művész-föllépién kivül még Márkus Emília, a Nemzeti színház illusztris művésznőjének fellépte is, aki elszavalja Márkus Lily melodramatikus zenéjével s a szerző személyes zongorakiséretével Petőfi: „Álmodtam szépet, gyönyörűt" cimü szép versét. Pénteken a filliar­mónikusok tartják meg X-ik népszerű hangversenyüket, mely ezúttal teljesen „Wagner-estély" lesz. Szombaton a Vörös-ördögök, vasárnap délután a Kriszkindli, este pe­dig a Mozitündér kerül szinre. Mindhárom előadásban Szoyer Ilona és Berky Lili játszszák a női főszerepeket. A Az ajjá épült Magyar színház megnyitása. A Ma­gyar színház igazgatósága Vágó László müépitészszel uj előcsarnokot, uj lépcsőházakat, uj ruhatárakat építtetett, külső és belső berendezés dolgában pedig az egész szín­házat uj köntösbe öltöztette. Ennek a valóban teljesen uj Magyar színháznak szombaton, december 19-én, lesz az ünnepi megnyitása a népszerű Földes Imre uj vígjáté­kával, A kapitánynéval. Az uj vígjáték főszerepét Hege­dűs Gyula, a Vígszínház v. művésze fogja vendégképen eljátszani. A darab többi szerepe R. Gombaszögi Frida, Báthori Giza, Z. Molnár, Vágó, Körmendy és Tarnay kö­zében van. Vasárnap este a Kapitánynét adják másod­szor, délután pedig Biró Lajos ismét aktuálissá lett szín­müvét, az 1913-at játszszák. Az esti előadásokra mérsé­kelt, a délutáni előadásokra rendkivül mérsékeli áron jegyet hétfőtől kezdve lehet váltani. * Királyszinház. Eysler uj operetleje, a Cserebo­gár . . ., amelynek tegnap volt a közönség és a sajtó egyhangú elismerése mellett a bemutató-előadása, a Király-szinház jövő hetének teljes műsorát betölti. A rendkivül mulatságos szövegű és hatásos zenéjü operett minden este szinrekerül Kormos Ilonkával a fö női sze­repben, Sziklai Józseffel, aki egy isapásia meghódította a Király-szinház közönségét, Rátkaival, Latabárral és Tarnayval a fő férfi szerepekben. A darab, az után a nagy érdeklődés után ítélve, amelyet a közönség az operett előadásai iránt mutat, nálunk is minden valószínűség szerint el fogja érni azt a sikert, amelyet Bécsben aratott. Holnap, vasárnap,délután, rendkivül mérsékelt helyárak­kal a János vitéz kerül szinre, Fedák Sárival a címsze­repben, jövő vasárnap délután pedig ugyancsak rendkí­vül mérsékelt helyárakkal a Tündérlak Magyarhonbant adják, Fedák Sárival Marcsa szerepében. * A Medgyaszay kabarét ezen a héten: 15-ikétől, Fe­dák Sári fellépteivel gazdagítja nagysikerű műsorát. • A Fővárosi Orfeum már csak két hétig jálsza meg­nyitó műsorát, mely oly nagy mértékben megnyerte a közönség tetszését. Hétfőn kezdik próbálni Móricz Zsig­mond uj vígjátékát, melynek főszerepeit Molnár Aranka és Gyárfás Dezső játszsza. * Uránia színház. Ambrozovics Béláné Amerika kul­turája cimü érdekfeszítő darabja egyelőre, csak vasárnap és hétfőn kerül bemutatóra, amennyiben 15-től, keddtől kezdve, müvészesték lesznek «z Uránia színházban, a Nemzeti színház elsőrangú művészeinek felléptével. Va­sárnap délután A világháború krónikája szerepel a mű­soron. A Budapesti színházban a karácsonyi ünnepnapo­kon és az utána következő ünnepnapokon is népszerű előadásokat tartanak, olcsó helyárakkal. * Gyermekszinház. Ma, vasárnap, negyedszer kerül szinre a vidám és bájos török tárgyú varázsrege: Ezeregy éjszaka meséi, dalokkal és táncokkal. A helyárak olcsók. Jegyek már délelőtt válthatók. Képzőmövészet. * (Téli tárlat a Nemzeti Szalonban.) Mű­vészeti intézményeink közül a Nemzeti Szalon az egyetlen, mely hősies kirohanással, rendes téli tárlata keretében, akarja ébren tartani az álta­lános harci lázban ellanyhult müvészetpártolást. A Szalont hadikórházi célokra alkalmatlannak találta a hadvezetőség, művészeink tehát most a sebesült művészetnek adták vissza ezt a hajlé­kot. A háború első hónapjaiban annyira elzsib­badt minden intelligens elemben a magasabb ren­dű kulturérzék, hogy 6zinte hihetetlennek látszott ez év telén egy komolyabb műkiállitás rendezése. És íme: most 115 kiállító művész kétszáz műtár­gya hirdeti, hogy a művészetnek a háborútól sem kell félni. Es odakünn a Műcsarnokban bizonyá­ra még sokkal impozánsabban nyilvánulna meg ez az életerő, ha a hazáért sebesült hősök uem volnának előbbre valók a művészeknél. A Nemzeti Szalon téli tárlata, ismételjük, komolyabb kísérlet akar lenni e nagy háborús esztendőben, a művészeti élet folytonosságának fentartására. A magyar képzőművészek jótékony kiállítása és a Fészek karácsonyi tárlata után a Szalon téli tárlata kétségkívül haladás az ébren­tartás felé, színvonalát emeli az is, hogy eddig ki nem állított uj műveket mutat be, —. de a srapnellek hatása mégis sok jeles művésznevet visszariasztott ezen a kulturharctéren való rész­vételtől. Röviden vázlatozzuk, kik szerepelnek az ismertebbek közül:

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék