Pesti Hírlap, 1918. január (40. évfolyam, 1-26. szám)

1918-01-09 / 8. szám

1918. január 9. szerda. PESTI HÍRLAP — (Tiz napra huszonöt deka cukor.) A­­ Közélelmezési Hivatal, mint tudattuk, leiratban­­ értesítette a fővárost, hogy a cukorgyártás akadályai miatt a cukorfejadagokat Budapes­ten az eddigi havi egy kilogrammról hetvenöt dekára szállítja le. A tanács a­­leiratot tudomá­sul vette és ehez képest a legközelebbi jegy­kiadásnál már erre a kisebb mennyiségre fog szólni a cukorjegy, vagyis tiz napra huszonöt deka cukrot fog kapni mindenki.­­ (A hadi érettségi.) A kultuszminiszter a hadi érettségi vizsgát tevő diákok ügyében leiratot intézett a fővároshoz. A tanács a leirat nyomán elhatározta, hogy a főváros felső ke­reskedelmi iskoláiban a besorozott tanulók ré­szére ugyanolyan tanfolyamokat rendez, mint amilyenek a múlt esztendőben is működtek.­­ (A megtámadott őr.) A Kórház­ utcai tengerészlaktanyánál őrt álló Szubacsnik ten­gerészkatonát nyolc ismeretlen egyén, katonák és civilek, megtámadták. Az egyik kemény tárgygyal fejbevágta Szubacsnikot, aki erre közéjük lőtt és azt, aki őt megütötte, fegyveré­vel úgy vágta fejbe, hogy a fegyver összetört. A támadók elmenekültek. Házasság: Turchányi és terestyénfalvi dr Turchányi Imre de genere Divékh, ügyvéd, cs. és kir. tart. repülőhadnagy a 33. repülő században és Róth Rózsi házasságot kötöttek. (Minden külön érte­sítés helyett, Érsekújvár — Tábori posta 234.) Schwarz Farkas Szakolyból eljegyezte Schlosser Bertuskát Ujfehértóról. (Minden kü­lön értesités helyett.) Nádasdi Nyiházy Béla II. aljegyző Sátor­aljaújhelyről eljegyezte Dietz Ottykát Buda­pesten. (Minden külön értesités helyett.) Fábián Pál tart. honv. hadnagy eljegyezte Tischler Alicét Iglón. (Minden külön értesités helyett) Grünfeld Lajos Hahótról eljegyezte Platschek Elvira urleányt Zalaegerszegről. (Minden külön értesités helyett) Gombos Sándor eljegyezte Stern Sárikát Budapestről. (Minden külön értesités helyett.) Blum Emil cs. és kir. t. hadnagy f. hó 16-án tartotta eljegyzését Weisz Irénke ur­leánynyál Felsőegregyről. (Minden külön érte­sités helyett.)­ ­ Műbútorok Haas Miksánál IV., Hajó­ u. 12. Halálozás. Kövessy Albertné színművésznő, Kövessy Albert volt színigazgató, a Király- és Magyar Színház dramaturgjának felesége, kedden Budapesten meg­halt. Hosszú éveken át volt ünnepelt énekes színész­nője a nagy vidéki városoknak, de emlékezhetik rá jól a budapesti közönség is, mert több mint százszor adta férje darabjának, a Goldstein Száminak fő női­szerepét, Virág Toncsit, a varróleányt és ő játszotta először a Szulamitot. Később komika és anyaszínész­nő volt és ebben a minőségében is hű maradt hozzá a siker, amely végigkísérte egész pályáján. Legutóbb az Újpesti Népszínházban és a Nagymező­ utcai Téli­kertben játszott. Váratlan halálának hire őszinte, nagy részvétet keltett művészkörökben. Kenessey Béla erdélyi református püspök hatvan éves korában tíz évi püspöksége után meg­halt Temetése szombaton délelőtt lesz. A püspök csa­ládja és tisztelői kérésére koszorúkat nem tesznek ravatalára, hanem helyette az általa tervezett és kez­deményezett református leánynevelő Intézet fölállí­tására fogadnak majd el adományokat koszorúmeg­váltásul. özvegy Sárdi Jánosné Újszentesen (Te­mesvár mellett) f. hó 7-én hirtelen meghalt. Maroscsügödi Papp Fark­asné született ká­szoni és impérfalvi báró Bornemisza Anna, Ítélőtáb­lai elnök felesége, életének 60-ik, házasságának 37-ik évében, rövid, de súlyos szenvedés után Marosvásár­helyt meghalt.­­ A csodamajom. Regény egy színészről. 5 kor. Az ifjúságnak. Regényes történetek. 5 kor. B­u­dai ház. Regényes vígjáték. 4 kor. Hivatalnok­lány. Társadalmi színmű. 2 kor. 50. Gyerekvá­ros Ifjúsági komédia. Pazar kiállítás. 4 kor. Ezen művek szerzője Ráskai Ferenc. Kapható Légrády Test­vérek könyvkiadóhivatalában, V. Vilmos császár­ ut 78. x Glyn Elinor regényei: Érdekházasság. Ára törve 5 K, kötve 7.50 K. Evangeline vallomásai. Ara 4 K. Erzsébet látogatásai. Ara 4 K. Kaphatók Légrá­dyi Testvéreknél, Budapest, V., Vilmos császár ut 78. x Nagy Endre regényei: Szeplőtlen asszony díszkötésben 8 korona. Erdély fia 5 korona. Nagy Endre: A vén kuton 6 korona. Kaphatók: Légrády Testvérek, V., Vilmos császár-ut 78. x Porzsolt Kálmán (Zsolt) művei: Egy nyugal­masott gavallér emlékiratai. Festett világ. Viharos élet. Fürdői emlékek. Sport és szerelem. Szerencsét­len furulyások. Asszony /színmű). Gyermekkirály (tragédia). Iskolatársak. (Vígjáték.) Zsolt Esti le­velei Gyűlöletországból. Kapható kötetenként 4 ko­ronáért Légrády Testvéreknél, Vilmos császár-ut 78. Postadíj 40 fillér.­­ Szász Zoltán: Kedves mester c. színművé­nek második kiadása most jelent meg. Ara 3 korona. Megrendelhető Légrády, Testvéreknél, Vilmos csá-Wte-Hfc 78. / x Móricz Zsigmond regényei új kiadásban: Fáklya szenzációs regény ára 16 korona. Pacsirtaszó (Bzinma) 3 K. Harmatos ró­zsa, boldog ifjú szivek regénye. Ara 6 K. Az Isten háta mögött, a kisváros regénye. Ara 6 K. Nem élhetek muzsikaszó nélkül, egy nyírségi vidám farsang pompás képe. Ara 5 K. Sárarany (a magyar falu leghatalmasabb képe) 6 K. Hét kraj­cár 6 K. Árvalányok 6 K. Szerelem (szinmű) 3 füzet, darabja 3 K. Tavaszi szál, elbeszélések 6 K. Magya­rok, elbeszélések 6 K. A tűznek nem szabad kialud­ni. Ara 5 K. Boldog világ (állatmesék gyermekek ré­szére) 6 K. Sári bíró, Falu 6 K. Kaphatók Légrády Testvérek könyvkiadóhivatalában: V., Vilmos csá­szár-ut 78 Egy-egy kötet postadija 50 fillér. LEGÚJABB. Lloyd-George uj beszédet mond. Amsterdam, jan. 8. — Az Allgem­eem Han­delsblad szerint a Times parlamenti tudósitója az­t jelenti, hogy Lloyd­ George legközelebb Leicesterben, Mac­Donald választókerületében fog ismét beszélni a hadicélokról. Közgazdaság. * Az értéktőzsde mai forgalmát is a tartóz­kodás jellemezte. Kevés volt a vételmegbízás, kevés volt az eladó-megbízás is. A nagyban­kok vezérei berlini útjukból azzal az impresz­szióval tértek haza, hogy néhány nap alatt az orosz különbékéről folyó tárgyalások kedvező befejezést­ nyernek. A spekuláció nem tudta megítélni, hogyan fognak hatni az olyan hírek, melyek az orosz különbéke valószínűségéről terjednek el és sem nagyobb tételű vételre, sem eladásra megbízást nem adott. Általában azt mondták, hogy az esetleges orosz különbéke jó hatással lesz a tőzsdére. A kontremin csak­ugyan a zárlat felé fedezni kezdett és némileg megjavította az árfolyamokat amelyek előbb 5—15 koronával gyengültek. Az egységes han­gulat kialakulása szemmel láthatóan a nagy há­borús eseményekkel fog végbemenni. Az előfordult árfolyamaok a következők: Osztrák hitel 823—837, Magyar hitel 1248—1258, Jelzálog 531 —538, Leszámítoló 698—707, Ingatlanbank 638 -545, Forgalmi bank 544—546, Mercurbank 338—330, Fa­bank 768—778, Agrárbank 955—973, Hazai bank 532 —517, Magyar bank 821—827, Kereskedelmi bank 5550, Lipótvárosi takarékpénztár 270—267, Általános takarékpénztár 770—775, Borsodmiskolci 1190—1210, Concordia 700, Beocsíni 1025—1030, Drasche 980— 990, Salgó 985—1005, Unkányi 670—675, Általános kőszén 1875, Kohó 1700, Rima 985—998, Schlick 499 -605, Ganz 3950, Liptók 270, Láng 424—426, Városi 850, Közúti 770—782, Déli vasút 102—106, Államvasút 927—934, Gummi 990—1000, Nasici 2946—2900, Olaj 690—700, Bar 290, Trust 290—835, Atlantica 1300— 1310, Levante 1055—1075, Papír 410—400, Textil 580, Koburg ex 492—98, Auer 850—856, Flóra 1070—1085, Ganz villamosság 706—15. A bécsi értéktőzsdén a megnyitásnál lany­ha volt a hangulat és az árfolyamok 16—20 ko­ronával estek. A lanyha irányzat a kulisszról a korlátértékekre is átterjedt A forgalom későbbi folyamán némi javulás állott be, de azért az ár­folyamok az előző napi nívó alatt maradtak. A járadékpiac semleges és németországi vásárlá­sokra szilárd maradt A zárlati árfolyamok: Magyar Hitel 1240, Osztrák Hitel 826, Union­bank 710, Államvasút 926, Alpesi 942, Krupp 836, Keleti vasutak 1400, Salgótarjáni 1020, Ri­mamurányi 992.­­ Rendelet a celluloee forgalmáról és fel­dolgozásáról. A hivatalos lap keddi száma a ke­reskedelemügyi miniszter 4980. számú rendele­tét tartalmazza, amely a meglevő és az ezután előállított celllulose-készleteket zár alá veszi A cellulose előállításával foglalkozó vállalatok kötelesek raktáron levő készleteiket első ízben 1918. január 15-én az akkor meglevő állapot szerint az azután termelt készleteket pedig minden hónap elsején és 15-én a kereskedelem­ügyi minisztérium ipar­műszaki ügyosztályánál ajánlott levélben bejelenteni. A zár alá vett cel­lub­iset csak a kereskedelemügyi miniszter en­gedélyével szabad elidegeníteni, feldolgozni vagy egyébként felhasználni. 1918. január 20-ig a miniszter külön engedélye nélkül is szabad fel­dolgozni azokat a cellulose mennyiségeket, a­melyekre a készlet birtokosának üzeme zavar­talan folytatásához szüksége van. Január 15-től kezdve celluloset szállíttatni csak a kereskede­lemügyi miniszter írásbeli engedélyével szabad; az engedély a fuvarlevélhez fűzendő, és kelet­bélyegzővel lebélyegzendő. * Az „Adóügyi Tanácsadó" — dr Erős Vilmos ügyvéd gondos szerkesztésében — a második évfolyamába lépett. Legutóbbi számá­ban dr Gaál Vilmos curiai bíró a háztulajdono­sokat érdeklő speciális kérdést tárgyal Az épü­letek tatarozási és karbantartási költségei ciműi cikkében. A cikk írója igen értékes tanácsokkal szolgál, amidőn rámutat arra, hogy mikép biz­tosíthatja a háztulajdonos a rendszerint szük­ségessé váló tatarozási és karbantartási költség feltétlen levonását a nyers jövedelemből. Dr Huszár Pál kir. tanácsos budapestvidéki pénz­ügyigazgatóhelyettes „Értékmeghatározás az új törvényjavaslatban" című cikkben ad fel­világosítást az adóköteles vagyon meg­becslésénél követendő eljárásról. Dr Ve­resmarthy Miklós a hadikölcsönkötvény teljes adómentességét propagálja. A lap rendes munkatársainak közleményei után a „Gyakorlati esetek" és a „Joggyakorlat" rova­tok következnek A „Szerkesztői üzenetek"-ben az előfizetők kapnak szakszerű és alapos felvi­lágosítást bármely adókérdésben. Szerkesztőség VI., Vilmos császár­ út 31. Előfizetési ár félévre 16 korona. * Devizaárfolyamok. A devizaközpont­­részes tagjainak külföldi fizetési eszközökben való forgalma számára a leszámolási árfolyamok ma a következők voltak: pénz ára Amsterdam látra 327 828.— Berlin látra 150.50 150.80 Bukarest látra — — Newyork látra — — Szófia látra 122.50 150.80 Zürich látra 168.50 169.50 Krisztiánia látra 245.— 246.— Kopenhága látra 231­.— 234.— Stockholm látra 249.— 250.— Konstantinápoly látra 29.50 30.25 Varsó látra — — Márka-jegyek 150.40 150.80 Lei-jegyek US.— 113.— Leva-jegyek 122.— 123.50 Rubel-jegyek (százdarabos)­ 215.— 225.— Svájci jegyek 168.— 170.— Török Jegyek 28.75 29.50 Dollárjegyek — ~ Olasz líra • 90.— 95. * Valutakonferencia. Január hónap vége felé konferencia lesz Berlinben, amelyen a német—ma­­gyar-osztrák valutáris kérdések nyernek végleges el­intézést. A konferencián a német, magyar és osztrák pénzügyminiszterek és e három állam bankvezérei vesznek részt. Osztalékbecslés. Bécsi jelentés szerint a pénz­ügyi körök a Verkehrsbank osztalékát a tavalyi 22 koronával szemben 24 koronára becsülik. * A Magyar fakereskedelmi r.­l. — mint értesü­lünk — Szolnokon nagy területet szerzett meg, ame­lyen famegmunkáltató telepet és dobozgyárat létesít A művelet szorosan összefügg a részvénytársaságnak a legközelebbi időben nyilvánosságra kerülő tőkesza­porításával, amely négy millió koronát fog kitenni és amelyet egy, a Fabankból és a bécsi Verkehrsbankból álló szindikátus intéz majd. A tőkeszaporítási művelet befejezése után a társaság részvényeit bevezetik a bécsi és a budapesti tőzsdére. A Budapesti Giro- és Pénztár-Egjgstt mérlege — amely tiszta képet nyújt majd az 1817-ik év tőzs­dei forgalmáról — körülbelül két hét múlva jelenik meg. Az osztalék azonban az idén sem igen kerül fo­lyósításra, mert a személyzeti fizetések, pótlékok, kü­lön munkadíjak stb. nagy tételeket emésztettek föl. . * A VI. hadikölcsön szelvényeinek beváltása. A hivatalos lap keddi száma a magyar kir. pénzügymi­nisztérium hirdetményét tartalmazza az 1917. évi má­jus 12-iki kerettel kibocsátott 6 százalékos VI. hadi­kölcsönkötvények február hó 1-én esedékessé váló szelvényeinek beváltása tárgyában. A szelvények a hátlapjukon felsorolt beváltóhelyeken kívül jutalék­mentesen beválthatók még az Osztrák-Magyar Bank összes pénztárainál, a Pénzintézeti Központnál Buda­pesten és az Országos Központi Hitelszövetkezetnél Budapesten. Vásárok * Budapesti samui marhavásár, jan. 8. Felhajta­tott 276 darab élő borjú (közte 8 rúgott), 22 darab le­ölt borjú. Árjegyzések: Elsőrendű élő borjukért 850— 900 fillérig, kivételesen 920—960 fillér, középminőségü élő borjukért 750—830 fillérig, leölt borjukért 900— 980 fillér, silány és rúgott borjukért 500—700 fillérig kilogrammonként levonás nélkül. A vásár kezdetben élénk volt, de később ellanyhult az árak 60—60 fil­lérrel kg.-ként hanyatlottak. 9 Budapesti gabonatőzsde. — jan. 8. A tőzsdebirósági. A börze vezetőségének a mandátuma né­hány hét múlva lejár. Nem akarunk most a „tanácsosal" foglalkozni, hanem csupán a tőzs­debírósággal, amelynek megint ijesztően sok a restanciája. Körülbelül tizenöt évvel ezelőtt tud­valevően azt az úyítást léptették életbe, hogy a tanácsosok működéséről pontos jegyzéket csi­náltak és ezt közzétették. A publikálás — igaz — mindössze annyiból állott, hogy a kimutatások a tőzsdetanácsosok társalgójában betekint­hetők voltak. Kornfeld nemcsak a ren­det szerette, hanem mindenben a lehető leg­szélesebb alapon való nyilvánosságot is. Eredeti terve az volt, hogy e jegyzékek a tőzsde közön­ségének rendelkezésére álljanak. Miután azon­ban a tanácsosok egy része ettől idegenkedett,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék