Pesti Hírlap, 1918. február (40. évfolyam, 27-50. szám)

1918-02-14 / 38. szám

, hogy nemzetellenes elemek ne jussanak be a vá­lasztók és a választhatók körébe. Erdély terüle­tén nem polgári, hanem katonai bíróságok ítél­keztek és ítélkeznek a hazaárulási perekben. Ha a katonai bíróság ítéleteit olyanoknak tekintik, amelyek ebből a szempontból hatálytalanok, akkor épen a hazaárulók egész tömegét eresztik be a választók és választhatók közé. Egyébként a katonai bíróságoknak háború idején a magyar államhatalom akaratából és beleegyezésével való működése ép olyan törvényes működés, mint bár­mely polgári bíróság működése. Tudatosan vette fel ezt a rendelkezést, épen azért, nehogy a hazaárulás miatt elítéltek nagy tömege mégis választójogot nyerjen. Szemrehányást tett Ba­logh azért is, hogy nem vette figyelembe a haza­árulási törvénybe foglalt materiát Azért tette ezt, mert ez a törvény semmiféle materiát nem tartalmaz. A törvény első szakasza a zárlatra vonatkozó biztosítási rendelkezést tartalmaz, a második szakasza szerint pedig csak a felsége sértés bűntettének elkövetése esetén következik be a hazaárulók vagyoni felelősségéről szóló törvény teljes konzekvenciája. Javaslatiban azonban a fel­ségsértés és a hűtlenség okából való kizárás szintén benfoglaltatik. Nem áll helyt az a szemrehányás sem, hogy a javaslat a terrorra vonatkozólag nem tartalmaz semmiféle intézke­dést Ezt a munkát épen a volt igazságügymi­niszter végezte el a választójog büntetőjogi vé­delméről szóló törvényben és azt a törvényt szóló annyira tökéletesnek találta, hogy semmi oka sem volt annak megmásítására. Ami a nyereség­vágyat illeti, hozzájárul minden indítványhoz, amely precizírozni fogja ezeket a fogalmakat. Leghelyesebbnek tarthatja, ha a 48-as választási törvényt követik, amely név szerint és precízen felsorolja a deliktumokat amelyek alapján a ki­zárás megtörténhetik. Senki sem imputálhatja neki azt a célzatot, mintha azt kívánná, hogy szállítási csalók vagy árdrágítók jussanak be a képviselőházba. Balogh Jenő a tanfolyamokat a szabadoktatás szempontjából tárgyalta. Itt azonban nem szabadtanfolyamokról van szó, ha­nem arról, hogy az állam a maga erejével vé­gezze a felnőttek oktatását, monopolisztikusan szervezze a tanfolyamokat, még­pedig az 1907. évi törvény alapján, tehát megkövetelve, hogy azok elvégzése után gondolatait mindenki a ma­gyar állam nyelvén szóban vagy írásban képes tegyen kifejezni. Bizony Ákos felszólalása. Bizony Ákos a törvényjavaslatot általános­ Hágban elfogadja. Nem osztja az aggodalmat, melyek a törvényjavaslat ellen annak túlságos radikális volta tekintetében fölmerülnek. Az írni-olvasni tudás olyan értelmi cenzus, melyet sem túlságosan szűknek, sem túlságosan tágnak mondani nem lehet A régi és a megalakítandó választójog közti nagy távolságot a nők választó­joga jótékonyan fogja áthidalni. Nem tartja azonban sikerültnek a szavazati jog megadásá­nak a javaslat által kontemplált módját. A hősi halált halt katona érdemét méltatlan özvegyére ruházni nem lehet A javaslatnak a választójogi eljárást szabályozó részét a legtökéletesebbnek tartja és örömmel fogadja a titkos szavazás ke­reteinek kiterjesztését. Nem fél attól, hogy bár­milyen tág választói jog is veszélyeztetné a ma­gyar faj szupremáciáját, mert először számbeli­leg mégis mi vagyunk az erősebbek, másodszor mert a történelmi hagyományok, a nagyobb in­telligencia, a nagyobb vagyon teljesen elegendők arra, hogy minden mesterséges választói jog nél­kül a magyar faj szupremáciáját biztosítsuk. Kostyál Miklós az ipari munkások vá­lasztójogának revízióját mindenesetre szüksé­gesnek tartja. A magyar nemzeti demokrácia nem az, amelyet nemzetiségeink és a hazai radi­kalizmus apostolai a javaslatban oly mohó öröm­mel üdvözölnek. A választójogi reform csak a megfelelő értelmi cenzuson alapulhat Kívánja a közigazgatás államosítását és az egészséges helyi önkormányzat biztosítását. A minis­zter­elnök nyilatkozata, Wekerle Sándor miniszterelnök megjegyzi, hogy — mint már az igazságügyminiszter is megállapította — a kormányt csak megállapított pro­gramm­­a, de semminemű messzebbmenő meg­egyezés nem köti. Téves az a felfogás is, mely kü­lönbséget kíván fölállítani gróf Apponyi Albert és az ő álláspontja között. A kormány összes tagjainak csak egy álláspontja van és ez az, hogy a kormány ragaszkodik a törvény alapvető elvi­ intézkedéseihez és sem a választójog terje­delme, sem a választások tisztasága tekintetében ezen alapvető intézkedésektől eltérő megegyezés­re nem hajlandó. A szászok álláspontja. Schuller Rezső szerint a szászokat a vá­lasztójogi reformmal szemben nagy aggodalom tölti el. Attól tartanak, hogy kis számuknál fogva nem fognak kellőkép érvényesülhetni. Szívesen vennék a férfi választójog mérsékeltebb kiterjesz­tését, mint amilyet a javaslat kontemplál. Mint­hogy az összes szász népiskolák nyolc, illetve a fiukra nézve kilenc évfolyammal vannak beren­dezve és a szászoknak majdnem összes asszo­nyai a falvakban is ezzel az értelmi cenzussal bírnak, a szász választók száma tetemesen nö­vekszik és az eddigi számarány megmaradna, de csak abban az esetben, ha a női választójogot a javaslat által kontemplált formában valósítják meg. Az elnök ezután az ülést két órakor bezárta. PESTI HÍRLAP 1918. felavmr cetstarta: Színház és zene. * (Miss Hotohs jótékony műkedvelőkkel) kerül színre f. hó 20-ikán d. u. 4 órakor a Mo­dern Színpadon. Az előadást Kilithy György rendezi, ugyanis játszsza a fő-férfiszerepet is. Rajta kivül Sotiriades Ida és Lilly, K. Radisics Georgine, báró Splényi Adrienne, Vay László és Pethes Sándor vesznek még részt az előadáson, amelynek jegyeit mér árusítja a Modern Színpad pénztára. * (Délutáni előadások.) A Vígszínházban szom­bat délután a Kedélyes lovasrendőrt va­sárnap délután az Ocskay briladérost adják. A Városi színházban szombat délután az Aranyos mesevilág, vasárnap délután a Három a kislány kerül színre. * (Ma 124 órakor) tartja meg előadását Porzsolt Kálmán az Urániában, Leckék a há­zasságból címen. Jegy már csak a jövő heti elő­adásra kapható. * (Szöveg, zene és előadás) egyenrangú ténye­zői annak a nagy sikernek, amely a Kóristalány­nak a Városi színházban minden este kijut. Korá­nyi Gabi, Csatay Janka, Galetta és Sar­kad­y oszlopai ennek a nagy sikernek. * (Az Apolló-Kabaré keit előadást) tart ma, csütörtökön, és pedig délután 4 órakor mérsé­kelt­­helyárakkal, este pedig fél 8 órakor. Mind a két előadáson a páratlan sikerű új mű­soor kerül bemutatóra. * (Méltán beszél mindenki őszint*) elragadta­tással az Inti­m-k a b a­r 6 új műsoráról. Ajánlatos jegyekről az összes elárusító helyeken és a pénztár­nál (Tel. 65—54.) előre gondoskodni. * (Rita Sacchetto a Budapesti színházban.) Igen nagy érdeklődés előzi meg Rita Sacchetto mai táncestjét. A jegyek nagyobbára elkeltek. A második est holnap, pénteken, lesz, teljesen új műsorral. Jegyek válthatók a Lyránál, Bárdnál és a színház pénztáránál. * (A színésznő mint munkásnő,­ erről beszél Jászai Mari az írók matinéján február 17-én délelőtt fél 12-kor a Corso-moziban. Szerepelnek még: Gellért Mária, ifj. Gonda Béla, L­a­na­pé­r­t­h Géza 6a Pásztor József. Jegyek a pénztárnál 3—5 koronáig. * (Rovat-Orfeum.) Ma délután­­41kor olcsó helyáru családi előadás lesz teljes esti műsorral. Sylvester Krem­o skáriad játékait két csodagyer­mekével délután is bemutatja. * (Keömley Bianka) dalestje e hó 19-én lesz a Vigadóban. (Lyra.) * (Nyíregyházi Ervin) e hó 25-én zongora­estet ad a Zeneakadémiában. (Lyra.) * (Harry Walden és Mayen Mária) előadó­estje e hó 23-án lesz. (Lyra.) * (Burmester Willy) utolsó szólóestje már­cius 2-án lesz. (Lyra.) * (Miller Vilmos,) kir. operaházunk kitűnő hőstenorja, március 5-én tartja dal- és ária-estjét ze­nekarral a Vigadóban. (Lyra.) * (Piccaver) második ária- és dalestje már­cius 16-án lesz. (Lyra.) * (Gyermekelőadás a Budapesti színházban.) Vasárnap délután közkívánatra János vitéz vagy Kukacz Matyi kalandjai kerül színre olcsó helyárakkal. Este fél hét órakor a Falarost­s , a kitűnő népszínmű van műsoron. » (Rózsavölgyi hangversenyei.) Antalffy— Zsiross Dezső orgonahangversenye ma, csütör­tökön, este lesz Mende Erzsi és Hammerschlag Já­nos közreműködésével. A Waldbauer—Ker­p­e­­­y vonósnégyes ötödik hangversenyén március 3-án délután Schu­bert, A-moll, Mozart, C-dúr és Bartók, IL Vonósné­gyese kerül előadásra. Vecsey Ferenc e szezonban utolsó szóló­estélye március 6-án lesz. Pártos István második hangversenyét március 13-án tartja. * (A temesvári színházban) Sebestyén Géza igazgató elsőnek mutatta be Jób Dániel színdarabját, az őszi vihart."A közönségnek tet­szett az újdonság és a sikerből elsősorban is U­j­j Kálmánná vette ki részét, művészi játékával. Az öreg férjet Ujj Kálmán játszotta igen jól, míg a tengerész szerepében Bársony Aladár volt kedvére a közönségnek. * (Uj szinikerület.) Nyíregyházáról jelentik: A nyíregyházai szinház az elmúlt három éven ke­resztül Patek Béla győri színigazgatóé volt. Az ér­dekelt körök most azon fáradoznak, hogy összehoz­zák a nyíregyháza—ungvár—munkácsi színikerüle­­­tet, Bencs Kálmán nyíregyházai ás Berzeviczy is­. A MAI ELŐADÁSOK: Operaház: Bohémélet (7.) Nemzeti színház: Úri divat (70 Vígszínház: ördög. (%8.) Magyar színház: Hotel Imperiál. (%8.) Király-színház: Pacsirta. (J£S.) Városi színház.. Kőristalány. (.I.) Modern színpad: Sárgarigó. Kantab­il. Csend. (. .3.) Apolló-kabaré: Revanche. Pesti aktor. A Homsis. (4. %8.) Intim-kabaré: Kvitt Császár. Fantaszta, Lidi. TOTOT-tó. (^8.) Fővárosi­ Orfeum: Kedélyes kinevezés. (%8.­) Royal-Orfeum: Nagy műsor. (v.4, vt­.} Budapesti szinház: Rita Sachetto. (%8.) ván ungvári polgármesterek e tárgyban legutóbb ta­nácskozást folytattak és megegyeztek abban, hogy, az új színikerületet közös színügyi bizottsággal meg­alakítják. A kerület megalakítása esetén Nyíregyhá­za négyhónapos téli szezont kapna, melynek elnye­résére Kiss Árpád szatmári színigazgató pályázik.­­ (A bécsi Volkstheater igazgatóválsága.) A bécsi Deutsches Volk­ssh­eater-egyesület vá­lasztmánya — mint bécsi tudósítónk jelenti —­ nem akarja elfogadni Thirig Hugó udvari taná­csosnak azt a feltételét, hogy a szám­háznak ne bérlője, hanem vezetője legyen. Ennélfogva Si­­mons Rajver titkos tanácsos jelöltsége lépett előtérbe. •­­A Józsefvárosi Zeneiskola) fennállásának 10 éves jubileuma alkalmából Szekeresné, az intézet vezetője, alapítványt tett 10 növendék ingyenes ze­nei kiképzésére. Mozgóképszínház. * (A­lfia) (A Coreo csütörtöki újdonsága.) Csütörtökön ismét Star-filnet mutat be a Gorso. A címe: A tűz, 4 felvonásos művészdráma, amit Pakots József irt Büszke lehet rá a gyár és mindenki, akinek csak felkészítésében része van. A tűz különb produkciója a Star Kim-gyárnak még a Karthauzinál is. Már pedig ennél nagyobb dicséretet filmre mondani alig lehet Egy ifjú művészpálya megrendítő össze­omlását festi le izgalmas drámai fejleményeken át s minden jelenetéből a való élet tüze lángol. A fiatal festő, a talentumok ezer tövises útjait járja, mig végre tárlatra kerül első műve. Ettől kezdve szédületesen emelkedik pályája. Egy ér­zelmi megtévedése azonban derékon töri ketté: nagy lendületű karrierjét Egy elcsábított falusi, leány, majd egy megcsalt férj boezúja megsem­misítik élete legszebb alkotásait és a művész megtébolyodik. Fantazmagóriáiban mindenütt lo­bogó lángokat lát m­aga előtt és idegroham­ában leveti magát a szikláról a mélységbe. Az ő mű­vészsorsa tehát betelt azonban egy kis falusi ud­varon 8 éves fiacskája már kedves fontoskodás­sal festegeti öreg modelljét, szerető nagyanyját. A művészet örök és halhatatlan ... A Star ér­­dekfeszítő izgalmai? filmsláger öt költői szépségű, jelenetek avatják valóságos költeménynyé. Deésis Alfréd, a darab rendezője, a festőművész drámá­­ját bravúros stílus­érzékkel állította be; minden egyes jelenet egy-egy színpompás­, festmény hsz­tását kelti, a darab technikai kivitele, a fotográ­fiák tisztasága pedig a legtökéletesebb szépségű olasz képeik mellé állítják A tüz­et. A szereplők­ kistünőt produkálnak. Az elcsábított leány szere­pében teljes illúziót kelt Hollay Camilla, úgy egyéni kedvességével, mint művészi játékával­ megindító hatást tesz. Szatmáriné az anyai szív apoteózisát hozza ki bensőséges játékával. Re­gős Mária jeles drámai színésznőnek mutatko­zik a bankár hűtlen feleségének szerepében. A férfiak közül Turán Gusztáv a festő szerepében, idegrázó jeleneteket produkál s különösen a megőrü­lési jelenetben tűnik ki alakító tehetsége, Kornay Richárd drámai erővel játsza meg a­ megcsalt és boszul álló férj érdekes szerepét És z megveszítegtetően kedvesek a gyermekszereplők,, a kis Szécsi Ferike és Lubinszky Tibor. Min­dent összevéve: A tűz szenzációs eseménye a ma­gyar Mneaautográfiának. A tűz­ön kívül színre­ kerül még A Sötétség hercegnője című 4 felvo­­násos dráma is Mária Orsósával a főszerepben. Az előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. Aján­latos, hogy a tolongás elkerülése végett a közön­sége már a délelőtti órákban előre váltja meg a jegyét. * (Mozgókép-Otthon.) A tenger démona Ossi Carpaldával és Lubit­sal a főszerepeikben, a­ Princ Számi, A ló mozgása és a legújabb hábo­rús híradó alkotják a rendkívül gazdag és érde­kes új műsort, melynek előadása 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. * (Hihetetlenül nagy még mindig) az ér­deklődés a Royal-Apollónak múlt heti műsora iránt A Béke c. Nordiskfilm és a Zöld gyémánt c. színes film mindennap osztatlan nagy tetszés­ben részesül. Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor. * (Teljes a sikere) az O m n­i a vásznán Az aranypillangó c. cirkuszdrámának, amibett Fern Andra adja a főszerepet és a Hitszegét c.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék