Pesti Hírlap, 1918. november (40. évfolyam, 256-281. szám)

1918-11-03 / 258. szám

18 . PESTI HÍRLAP 1918. november 3., vasárnap,­­ ——— ... . / Harangod! lányok, özvegy Tóth Andrásné Nagy nehéz betegen Kesereg fennszóval Reggelen, estesen: „Egyetlen egy fiam Nagy messzi csatákon (Tán sohase látom) Tápláló földecském Szántatlan, vetetlen — Én édes Istenem De elhagytál engem! Nincs jártányi eröm, Nincs járó jószágom, Átkos muszka népek (Mily szörnyű a károm!) Azt is elkívánták, Én árva soromat Jaj, csak meg nem szánták." Hire megy a Tóthné lajos panaszának — Harangodi lányok Hát csak összeállnak: „Nincsen járó jószág, Hadba minden férfi. Ki a szántás-vetés Mesterségét érti; De mégse hagyhatjuk Szemlátomást, tudva — Ism­e áldott földön Nem teremhet dudva". „özvegy asszony néném, Hol van az ekéje? Majd gyenge magunkat Fogjuk be eléje! Hajlongó virágok, Harangodi lányok, Gyenge vállaikkal, Húzzák már a hámot. Feltörik a válluk, Verejtékük csordúl — Azért ki nem állna Csak egy is a sorból. Hogy a nap leérő A róna az élére Özvegyasszony földét Szépen rendbe tették; Végig felszántották Be is vetették; Be is boronálták, Nem csak felszántották. Véges végezetül Még meg is áldották. Másnap virradóra! Csengő harangszóra Nagy csoda támadott A Tóthné földében. Egy nagy rózsabokor Nőtt a közepében. Egyik ága hajlott Északra, más délre, A legeslegezebbik Felszökkent az égre, Nyugatra, keletre Mindenféle tájra, Mind a nagy világra! .... Nagy András: Vegyes. Intimitások Ibsen életéből. A kopenhágai „Politikon" című ujsá® né­hány szemelvényt közöl Gerhard Gran pro­fesszor imént megjelent könyvéből, amely Ibsen életrajzát és irodalmi munkásságának teljes tör­ténetét magában foglalja. Ibsen 1891 nyarán hagyta el Münchent és átköltözött­ Christianiába, ahol az Arbingsgade és Drammensvejen sarkán levő házban „ütötte föl a sátorfát". Gran szándékosan használja ezt a kifejezést, mert bizony ez a lakás éppenséggel nem volt otthonnak nevezhető; hidegen, barát­ságtalanul hatott ez a „szállás", amelyben egyéni ízlésnek és jellegnek semmi nyoma nem volt. Úgy élt itt Ibsen, mint annakelőtte külföl­dön; munkájában elmélyedve, ritkán­ érintkezett a külvilággal, tipegő lépésekkel tartott pontosan a megszabott időpontban a Grand Hotel felé, két órát töltött újságolvasással abban a karosszék­ben, amelyet a kávéház tulajdonosa készített oda részére s amely Ibsen nevével ellátott ezüst le­mezzel volt megjelölve, nehogy mások is hasz­nálják. Ibsen úgyszólván senkivel sem érintke­zett a kávéházban, ellenben sokan jöttek oda puszta látására,­­ mint a város nevezetességét mutogatták az idegeneknek. Brandes-hez Visel­ben írt levelében azt az óhaját fejezte ki, hogy legjobban szeretett volna valahol a London, Ko­penhága és Helsingör közt, egy magános ház­ban letelepedni. Mindazonáltal élete végéig Chris­tiá­niában maradt, ahol pedáns szabálysze­rűségek közepette morzsolta le hátralevő nap­jait. Csak kivételes, ünnepélyes alkalmakkor tért el Ibsen megszokott életrendjétől. A nemzeti színház felavató ünnepségén Björnson mellett jelöltek ki helyet részére. Egymás mellé került tehin­t ez a két kiváló, de egymástól merőben el­ütő jellemű ember: Björnson pompásan szabott frakkjában, simára fésülve, mint valami ameri­kai, a gomblyukban egyetlen szalag sem dísz­lett, míg Ibsen melle telideszeki aggatva kitünte­tésekkel, amelyek minden mozdulatára csöröm­pöltek. A színház nem szórakoztatta őt, még hogyha a saját darabját adták is, de azért csön­des megadással, nyugodtan várta be az előadás végét. A „Sigurd Jorsalfar" előadása alatt tör­tént, hogy a második felvonás után elhagyta a nézőteret s a­ ruhatárban a kabátját és a falap­ját kérte. Az egyik rendező észrevette szándékát s megkérdezte tőle: — A doktor úr már menni készül? — Igen. Talán bizony még nincs vége a darabnak? — kérdezte Ibsen, aki azután enge­delmesen visszaült a helyére, amikor megtudta, hogy még egy felvonás van hátra. Hetvenedik születésnapján Christianiában, Kopenhágában és Stockholmban fényes ünnep­ségeket rendeztek tiszteletére, amelyeket, sehogy sem tudott magától elhárítani. Kénytelen volt te­hát körútra indulni a bizony néhány beszédet is ki kellett vágnia, ami módfelett nehezére esett. Szónok sohasem volt, rögtönözni nem tudott, beszédeit papírlapról olvasta föl; azaz: motyo­gott valamit és sehogy nem tudott az ünnepi han­gulatba beleilleszkedni. A következő évben írta meg „Mikor mi, holtak feltámadunk!" című drá­máját; drámai epilógus, — ahogy maga Ibsen mondotta. Pedig nem­ volt szándékában ezzel a darabbal drámai működését befejezni, csak éppen ezt a drámáját tekintette utolsó művének abban a sorozatban, amelyet „Solness építőmes­ter" című drámával kezdett el. Még több színmű­vet akart írni s 1900-ban ebben­ szándékának le­vélben kifejezést, is adott. Mégis ez a dráma ma­radt utolsónak írt műve! Ebben az esztendőben ugyanis az érelmeszesedés jelei már erősen mu­tatkoztak szervezetében, pedig addig teljesen egészségesnek érezte magát. Néhányszor kisebb fokú gutaütés érte amelyek bizony nem marad­tak visszahatás nélkül; az arc felső részének szntja megbénultak a hasonló zavarok állottak be a végtagokban, amikhez beszédhibák és ér­zékc­íalódások is járultak. Ez az állapot, javult, majt ismét rosszabbodott a rákövetkező évben; testi ereje immár hanyatlóban s Ibsen most csak nagyon kevés emberrel érintkezett, akik­nek még megengedte, hogy néha-néha megláto­gathassák. A politika és a színházi ügyek azonban még érdekelték. Nagyfokú ingerlékeny­ség fogta el. A régi megszokott életmódjától azonban még most­ sem tért el. Ibsen 1906 május 22-ikén elvesztette eszméletét s­­másnap délután meghalt. Utolsó szava állítólag egy erélyes „Nem!" lett volagi; ezzel az állítással szemben az a valóság, hogy Ibsen szótlanul, csöndesen elszenderült... John Paulsen, a neves norvég irodalom­történetíró, nemrég az ,,Aftenposten" című lap­ban mondott el néhány érdekes apróságot Ibsen­ről, mint színházi rendezőről. Ibsent 1851 őszén hívta meg Ole Bull a bergeni új nemzeti színházhoz rendezőnek és költőnek. Noha ekkor már a hír szárnyára kapta a nevét, a helybeli újság az idegenek névjegyzé­kében „Ibsen, diák" néven jegyezte föl érkezé­sét. A működési köre eleinte a „drámai szerző1” ténykedésére szorítkozott, amiért havi húsz biro­dalmi tallér fizetés járt ki. Ekkor tehát­­még nem volt rendező, ellenben köteles volt minden igaz­gatósági ülésen résztvenni, hogy a netán szük­séges fölvilágosításokat nyomban megadhassa. Úgy látszik, h­ogy működésével az igazgatóság megelégedését vívta ki, mert 1852 február 1-én „Ibsen diák" részére kétszáz tallér ösztöndíjat utalt ki, mely összegből tanulmányútra indult Kopenhágába, Berlinbe, Drezdába és Hamburg­ba, hogy az ottani színházi viszonyokat és a ren­dezői működést megismerve, most már mint ren­dező működhessék a bergeni nemzeti színház­nál. Ez a megbízás azonban azt jelentette, hogy most már rendezőnek, ruhatárosnak és színházi költőnek is kellett lennie egyúttal és köteles volt minden évben egy drámát írni a színház szám­ára. A bergeni nyilvános könyvtárban kincs­ként őriznek egy rendezői könyvet, amelybe Ibsen az általa rendezett darabokat sokszor színes képekkel és helyzetrajzokkal apróra ki­érl£ vágta, a Jelenet-változásokat, jelenéseket, tö­meg­jeleneteket stb. az ő szép kézírásával gondo­san feljegyezte, sőt még a szükséges kellékeket is felrajzolta. Ebben az időben Ibsen kiváltképen drama­turgiai művekkel foglalkozott szeretettel, s nagy hatással volt reá Hettner Hermann „A modern dráma" című tanulmánya, amely későbbi mun­kásságára is befolyással volt. Költői művek már nem érdekelték ennyire, csak épen Collett Ka­milla „Tisztviselő leánya" című elbeszélő műve ragadta meg a figyelmét, mint amely találkozott az ő felfogásával. Ettől kezdve Collett Kamilla szerepet kezdett játszani Ibsen életében és írói működésében; a „Szerelem komédiája" című da­rabjában Collett regényének a hatása ismerhető fel, nemkülönben a „Tenger asszonya" is Col­lett gondolatkörében mozog. Bergeni tartózkodása alatt Ibsen nagyon visszavonultan élt, társaságokba nem járt; talán azért, mert arisztokratikus felfogásánál fogva idegenkedett a „tömeg" közé vegyülni, vagy ta­lán azért, mert jól tudta, hogy nélkülözi azokat a természetes adományokat, amelyeket a társa­dalmi érintkezés föltételez. Szatirikus lénye, amely már grimstadti gyógyszerészkedése idején is nem egy ellenséget szerzett neki, a bergenie­ket is távol tartotta tőle, akik egyébként nem sokat adtak a szerény drámaíróra. Akkortájt csak egyetlen olyan család lakott Bergenben, amely úgynevezett irodalmi szalont tartott: Theresen Magdolna iránti családja. De ezzel az írónővel sem tartott fenn barátságot Ibsen, csak mikor a „So­ha­ttyi ünnep" című színműve si­kerrel került színre, hívta meg őt Theresen Magdolna szalonjába. Á­m ez a látogatás jelen­tős fordulat volt Ibsen életében, mert itt ismerte meg az írónő mostohaleányát, Susanne-t, aki később élettársa lett, aki „ ... mint Walküre kö­vette ifjú hősét és osztozott vele harcban dia­dalban egyaránt..." Különben ismeretes, hogy bergeni tartózkodása alatt Ibsen gyöngéd érdek­lődést tanúsított a bájos, életvidor Holst Rikke iránt, aki még ma is Bergenben él. Ibsen egész csomó költeményt irt a bájos leánykához s a „Solhangi ünnep" cimü műve is ebbből az idilli­kus szerelemből fakadt, s az „Inger asszony, Osztróti úrnő" cim­ű­ drámájában is ennek a sze­relemnek az emléke csendül meg.­­ (A csillagos égbolt novemberben.) A kalocsai Haynald obszervatórium jelenti: No­vember havában esténkint 7 órakor a Pegazus éppen a délkörben áll, középső magasságban, míg mélyen alatta a Fomalbaut nevű csillag tűnik fel. A délkörtől nyugatra, középmagas­sá­gban a Vega tündöklik, mellette délnyugaton a Hattyú látható és mélyebben még az Altair, a Sas csillagképének főcsillaga. Északnyugaton a Herkules és igen mélyen a Korona figyelhetők meg. A Göncölszekér mélyen, csaknem észa­kon áll. Keletre a délkörtől és közel a zenithez a­ Gassiopeia figyelhető meg, alatta az Andro­meda, a Triangulum és az Aries. Ezeket köv­eti keleti irányban a Perzeus és még tovább észak felé a mélyen tündöklő Capella. A Bika és a Fiastyúk az északkeleti égen emelkednek, és utánuk következik később a gyönyörű fényű Orion. A Merkúr novemberben a Naphoz való közelsége miatt nehezen látható. Csak a hónap végén tűnik fel az esti égen. A Vénusz e hóban a reggeli égen áll ugyan, de már igen közel van a Naphoz, amelylyel november 24-én kerül távoli együttállásba. A Mars esténként a nyu­gati égen igen mély állásban látható. Az Oph­iuchusban tartózkodik és lassan vándorol át a Nyilasba. Este 5—7 óra között nyugszik le. A Jupiter az Ikrek csillagképében lassan mozog. Este fél 8 órakor kel és így egész éjjel látható. A Szaturnusz szintén az Ikrekben tartózkodik, a Jupiter alatt, amelytől vöröses fénye különböz­teti meg. Este 9 órakor kel és egész éjjel látható.­­ (Misszionáriusok a német gyártmányok ellen.) A francia misszionáriusok, akik Kínában térítenek és ott rendkívül nagy mennyiségű szentképet osztanak szét, a képeket eddig Német­országból szerezték be, ahol a vallásos képek készítése művészies volt, az áruk pedig olcsó. A misszionáriusok a háború óta szükségleteiket Olaszországban szerzik be, ahol új gyárakat épí­tettek és ahol a németekkel a versenyt fölvenni igyekeznek.­­ (Az angol rendőrség és a papiros.) An­golországban szigorúan ügyelnek arra, hogy a papirospazarlást meggátolják. Azt a rendeletet­, amely ezt a pazarlást tiltja, betartatni igyekez­nek és szigorúan büntetik azokat, akik a ren­delet ellen vétnek. Ezt bizonyítja a többek között az is, hogy az egyik tudományos intézet vezető­jét, aki több levelet küldött szét, mint amennyit szabad lett volna, nagyobb pénzbírságra, eset­leg több hónapi fogságra ítélték. Azoknak az an­goloknak a száma, akiket papirospazarlásért megbüntetnek, máris nagyra ráz.

Next