Pesti Hírlap, 1924. december (46. évfolyam, 257-279. szám)

1924-12-25 / 276. szám

lg » LYii^iSC HZ MM ll Orion-film Orion-film H \\ Corvin Színház I: :: j: Szenzációs karácsonyi műsor:­­ Zigota hajban !\ J: a kacagás világslágere 7 felvonásban jj \\ Gazd­ag burleszk kísérő műsor: Peg&y mint HftfooBy 2 felvonásban A verslé gyöngye Dick 2 felvonásban :: jl Angol-magyar hiradók és a világhírű Palm Beach five j­ néger a Párisien Grill jazzbandje :­ Fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. Jegyek elővételben!­­: * (Az idei szezon legnagyobb sikere!) A betil­tott és ismét engedélyezett film: Scarapacuche dec. 26—29-ig a Fővárosi Nagymozgóban Rákóczi-út JO. LUCRETIA LOMBARD. (Az elsodort élet.) Kathleen Norris világhírű novellája filmen. Főszereplők : Golste Elise és Irene Rieh, az Urániában és a Royal­ Apollóban. Budapesten még keveset hallottunk Ameriká­nak egyik legnagyobb és legmodernebb filmkonzern­jéről, a Warner Brothersről. Ennek az az oka, hogy a gyár hatalmas produkciójáért olyan összeget kért dollárokban, amelyet Közép-Európa államai nem tudtak fizetni. A Y­arner Brothers-gyárnak legnagyobb film­alkotása a Lucretia Lombard (Az elsodort élet), amelyről az amerikai tárgyilagos kritika azt jelen­tette ki, hogy a vik­id legszebb filmje. Modern szü­zséjének érdekessége, meseszövésének leheletszerű finomsága D. I­. Griffith hallhatatlan mesterművét, Az út a boldogság felé-t, juttatja eszünkbe, amellyel még egy rokonvonása van, a film attrakciós csatta­nója — a két legborzasztóbb elemnek, a tűznek és víznek, a legnagyobb realitással megcsinált, min­dent elsöprő rettenetes harca és ereje. Két leány me­nekül a filmen és erejük fogytán, egy h­ídon össze­rogynak. A kilométereken át égő erdő lángpoklá­ból menekülnek és midőn alélta?! fekszenek a h­ídon, akkor a természet másik rettenetes erejű eleme sza­badul fel láncairól — a víz — és elsöpör útjából mindent, szálfákat, töltéseket — hidakat — mint kis játékszereket sodor magával hömpölygő habjaival. Fenséges erejével megsemmisít, de fölemel bennün­ket. Ilyen látványban még nem volt része élő em­bernek sohasem. A Lucretia Lombard főszerepeit a Warner Brothers-gyár világhírű művészei, Irene Rich és Monte Blue alakítják. Magyarországi monopóliuma a Star-filmgyáré. A Royal­ Apolló és Uránia gazdag műsorát a legújabb Fix-Fox-bigleszk és a St.­Mon­tzi sportélet­ről felvett grandiózus mozgóképek egészítik ki, ame­lyek az összes téli sportokat lassított felvételekben mutatják be — a téli sportok v­ágrekordereivel és bajnokaival. Ezt a nagy műsort az Uránia 25-én, csütörtö­kön, karácsony napján, a Royal-Apolló pedig pénte­ken mutatja be. A Royal-Apolló fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10, az Uránia pedig 3, háromnegyed 5, fél 7, ne­gyed 9 és 10.10 órakor kezdődő előadásaiban. 3§§§§§§§§§§§a§§§§§s§§s§§§§§§§§§§§§§§ KI 69 KJ§§§§§§ §§§§§§69 fcl) _ „ KISMSSSS ra 69§§§§§§ KI 69 §§§§§§69 §§§§§§59 §§§§§§69 69 §§§§§§M KI §§§§§§1a §§§§§§69 §§§§§§69 §§§§§§101 m §§§§§§69 69 megint Buda­­n peszze jön. 59 69 69§§§§§§ 69 &?­§§§§§§ 69 69§§§§§§ 69­­ 69§§§§§§ 69 69§§§§§§ 69 69 69§§§§§ 69 ` m & 69 _ 69§§§§§§§§§§§§§§§§§§69§§§§§§§§§§§§§§§§ A Pál­ utcai fiúk új filmváltozata. A magyar filmgyártásnak rövidesen ünnep­napja lesz. Balogh Béla, a kiváló magyar filmren­dező újra filmre hozta Molnár Ferenc nagybecsű diákregényét, a Pál­ utcai fiúkat és ezzel a munká­jával eljutott a magyar filmgyártás jelentős állomá­sához, az első magyar klasszikus filmhez. Soha regény még nem volt olyan lélekemelő és soha még film nem volt a­ regényhez annyira hoz­zásimuló, mint a Pál­ utcai fiúk-film, a világhírű ma­gyar író hasonló című­ regény témájához. Mint tudjuk, kiváltképen a filmművészet az, a­mely hangzatos reklámaival már sok-sok jelzőt ba­nálissá tett és ezért csak egyszerű szavakkal szeret­nénk megemlékezni erről a filmről, amely a naiv gyermeklélek megnyilatkozásaiban bemutatja ép úgy az emberi gyarlóságokat, mint ahogyan megcsillog­tatta az emberi jót és nemeset és valahogyan egy órára, amíg a filmet nézzük, hulló könnyeink között megbékéltet bennünket a mai szomorú élettel. Az új magyar filmet ezúttal a filmtechnika mai modern stílusának igényeihez méltóan vetette fel a Pásztor­y-filmvállrlat, amely semmi anyagi áldo­zattól nem riadt vissza, hogy a Pál­ utcai fiúk a kül­földi versenyben is megállja a helyét. A filmet két előkelő premier-Színház fogja be­mutatni január hó 15-étől. * (Az Ommiában karácsony első napján) Elcse­rélt­ lelkek és légszakadás! . . . Földindulás! . . . utoljára (4, 6. 8, lv), karácsony másodnapján pedig az új Mosjoukine-Lissenko-film: Szép asszony élet­halál! ... premierje, (fél 4, 5, háromnegyed 7, ne­gyed 9, 10.) Csütörtökön A Mim Ed?­lilli , dec. 25-én taiatn. um\m Péntektől, december 26-tól B*AX LINDER, a szerelem­ bolondja. HARRY LIEDTKE: Álom a boldogságról A NYUGAT MOZGÓBAN. 1X1 PANOPTIKUM IX .HPOLA TÖRVÉNYKEZÉS. Márffy József most tölti háromhetes rendbüntetését. Radó Józsefet a ceglédi fiatalkorúak fogházába szállí­tották. — Májusra várható az ügy táblai tárgyalása. Márffy József és társai ügyében dr. Langer Jenő kúriai biró, a büntetőtörvényszék elnöke, de­cember 13-ikán hirdette ki a bíróság ítéletét. Az ítéletkihirdetési aktus után Márffyékat visszavezet­ték cellájukba és azóta ott várják sorsuk további fordulását. Márffy József most tölti azt a háromhetes szigorított magánfogságot, amelyet az ítélet kihir­detése alkalmával tanúsított botrányos magatartá­sáért mért ki rá a bíróság. Az egyik napot sötét zárkában tölti Márffy, a másik napon világos cel­lában van, de nem kap enni, a harmadik nap ren­desen múlik el, csak a sétától van megfosztva, a negyedik nap pedig ismét elölről kezdődik a sötét zárka, az ötödiken pedig a böjt. Radó Józsefet, akit tíz évi, a fiatalkorúak fog­házában töltendő elzárásra ítéltek, már el is szál­lították a ceglédi fiatalkorúak fogházába. A fital­korúakról szóló törvény értelmében ugyanis fiatal­korúaknál az elsőfokú ítélet kihirdetése után azon­nal meg kell kezdetni a büntetés kitöltését és az elitéltet minél gyorsabban a fiatalkorúak fogházába kell szállítani.­ A Márffy-ü­gyben különben most készültek el a rendkívül terjedelmes ítélet leírásával. Az ítélet sokszorosítása már csak az ünnepek utánra marad és január elején fogják kikézbesíteni azt a védők­nek. A felebbezéseket csak az ítélet kihirdetése után nyújtják be írásban s ha minden védőtől azok is beérkeznek, intézkedik a bíróság, hogy a bomba­merényletek ügyének iratait másodfokú elbírálás végett a kbr. ítélőtáblára kerüljenek. Január végére érkeznek valószínűleg az iratok a Táblára és leg­jobb esetben májusban várható a Má­rffy-ügy táblai tárgyalása. — Dr. Klár Zoltán ügye. A büntetőtörvényszé­ken szerdán semmi sem történt a fajvédőklubban le­folyt incidens főszereplőjével, dr. Klár Zoltán főor­vossal. A vizsgálóbíró ugyan áttanulmányozta már az iratokat, valamint az ügyészség indítványát, de nem tett semmiféle intézkedést arra nézve, hogy Klár Zoltánt megidézze. Valószínűleg csak a karácsonyi ünnepek után kerül majd sor dr. Klár Zoltán vizs­gálóbírói kihallgatására. — Dr. Kosztka István fogságban marad. A ki­rályi ügyészség Markó­ utcai fogházában hónapok óta ül vizsgálati, fogságban dr. Kosztka István kincstári jogügyi főtanácsos, aki mint emlékezetes, a Rökk Szilárd­ utcában agyonlőtte Valérián Zsigmond alez­redest. Szándékos emberölés büntette címén folyik ellene az eljárás. A vizsgálóbíró már befejezte a bün­­t perben a vizsgálatot, közel harminc tanút hallga­tott ki és ez alkalomból Kosztka István szabadlábra helyezése iránti kérelmet terjesztett elő. A vizsgáló­bíró azonban a kérelmet elutasította és felfolyamodás folytán szerdán a büntetőtörvényszék vádtanácsa fog­lalkozott az üggyel és a felfolyamodás elutasításával további fogvatartását rendelte el. (Gyerm­ekznatinál) A Fővárosi Nagymozgó karácsony első és második napján d. e. 11 órai kez­dettel, erősen mérsékelt helyárak mellett, nagy _ T- ! i - . -... i.. l\r,* — -nevei, erősen mei »onuiu nuiv .uuiv luvuctt, -i.*f.y Gyermekmatinét rendez. Fellépnek: Nádassy Magda és Erdélyi Edith. Lesz tánc, zene, ének, mese, továbbá számos nívós, válogatott, tanulságos és mulattató gyermekül­k. * (A Corsóban karácsony első napján) Eles­télt lelkek és Égszakadás! . . . Földindulás! ... uh jára (fél 4, fél 11, fél 8, fél 10), karácsony másodna­pán pedig az új Mosjoukine-Lissenko-film. Szép m XI PANOPTIKUM IXI * (Ne feledkezzék meg a Gyermekmatinéról), melyet karácsony első és második napján rendez a Fővárosi Nagymozgó. Kezdete 11 órakor. Siflveszter este Amnsábara A rendes film­műsor keretében fellépnek: Márkus-Szogor Ibyke, a 9 éves csod­akulovatura, Kökény Ilona, Kőváry Gyula, Kabuk Győző, Harsányi Kálmán stb. Mozihelyárak ! Jegyek előre, válthatók. * (A Kamarában ma az ünnepi műsor): Dinty, az árvák atyja. Főszerepben Amerika legjobb gyer­mekszínésze, a szeplős Dinty és Jaj, ezek a gyerekek. Burlesz 5 felvonásban. Előadások csütörtökön fél 4, 5, háromnegyed 7, fél 9 és 10 órakor.­ ­ Geiringer Miksa az üp törzsében. A Kötött és Szövöttáru Részvénytársaság inzolvenciájával kap­csolatban a rendőrség napokkal ezelőtt előzetes le­tartóztatásba helyezte Geiringer Miksa bankárt, aki a benyújtott feljelentések szerint nagyarányú csa­lást követett el a­ bukott, részvénytársaság hitelüzle­teivel kapcsola­tba­n. Oeningen átvitték az ügyészség fogházába és a fogvatartás kérdésében csak az ün­nepek után dönt a vizsgálóbíró. — Molnár-Tóth József üsive a Kúrián. A rákos­szentmihályi négyes gyilkosság ügye már megjárt két törvényes fórumot. Molnár-Tóth Józsefet a pest­vidéki törvényszék kötél általi halálra, Kanozsay De­zsőt pedig életfogytiglani fegyházra ítélte és ezt az ítéletet a Tábla is helybenhagyta. Molnár-Tóth Jó­zsef, mint a törvényszéken, a Táblán is megnyugo­dott a­ halálos ítéletben, mert — mint mondotta — most már belátja maga is, hogy nem érdemli meg az életet. Védője azonban semmiségi panaszt jelen­tett be és így a Kúria fogja a végső szót kimondani. Az ügy iratai e héten érkeztek fel a Tábláról a Kú­riára. A rákosszentmihályi gyilkosság ügyének kúriai tárgyalása április közepén lesz. — Megszüntetnek több büntetőtörvényszéki ta­nácsot. A budapesti kir. büntetőtörvényszéken 1925-re jelentős változások történnek. Azt a hatalmas anyagot, amely az utóbbi rendkívülinek mondható esz­tendőkben szakadt a bíróságra, a büntetőtörvényszék már feldolgozta. Úgyszólván semmi restancia sincs és így elérkezett az ideje annak, hogy több tanácsot megszüntessenek. Megszűnik mindenekelőtt az úgy­nevezett Vásárhelyi-tanács. Ennek a tanácsnak az elnökét, dr. Vásárhelyi Béla táblabírót már át is he­lyezték az Országos Földbirtokrendező Bírósághoz. Néhány idősebb ítélkezőbíró nyugdíjba fog vonulni és ezek helyét foglalják majd el a megszülő taná­csok tagjai. A büntetőtörvényszéken különben leg­újabban három vádtanács működik, hogy így gyor­sabban bírálhassák felül az ügyészség vádiratait és alaposan megrostálják, hogy mely ügyek kerüljenek a főtárgyalás nyilvánossága­­ elé. A világ legszebb filmje PESTI HÍRLAP 102 . de­c­mb­er 25., csütörtök KÖZGAZ­DASÁG. Tíz év óta ma volt az első drágulásmentes karácsonyi vásár. A finom borjúhús mégis drágult hetvenkétezer koronáig. — Szakadatlanul nagy forgalom a központi vásárcsarnokban. — A szegényeiv is megerőltették magukat és vásároltak. Tíz év óta ma volt az első karácsonyi élelmi­szervásár, melyen nem emelték az árakat. A vásárlás lázától kipirult, csupa megenyhült arcot láttunk ma délelőtt a dunaparti nagy vásárcsarnoki®n, melynek forgalma szokatlanul megélénkült. Déltájban olyan nagy tömeg lepte el a nagy boltíves csarnoképület középjáró útját, hogy néha percekig fennakadt a for­galom. A mészárosok olyan rengeteg árukészlettel áll­tak ki a karácsonyi vásárra, h­ogy legalább is két hétig jól lehetne vele tartani Budapest összes éhezőit. Egyes mészárosok fülkéi előtt olyan nagy volt a for­galom, hogy a gazda a személyzetével nem győzte kiszolgálni. . . m .­.. — — cmm mmmm 18521 A HÖLGYEK JELSZAVA: Vásároljank KLEEN ANTAL divatáruházában, Király­ u. 53.

Next