Pesti Hírlap, 1926. július (48. évfolyam, 145-171. szám)

1926-07-27 / 167. szám

(926, julius 27., kedd. PESTI HIRLAP fÜ?" J3 — (Az egri érsek megáldotta a kormányzó házát.) Kenderesről jelentik: Szmrecsányi Lajos egri érsek bérmáló körútján szombaton Kenderesre érkezett, ahol ünnepélyesen fogadták. A járás határában Bak Andor főszolgabíró, a főszolgabírói hivatal élén, a község határában pedig Kiss László főjegyző üdvö­zölte az érseket. A templomban tartott istentisztelet után Szmrecsányi érsek Horthy Miklós kormányzó kastélyába hajtatott és megáldotta a kormányzó há­zát. Másnap délelőtt Szmrecsányi érsek a templom­ban kiosztotta a bérmálás szentségét, majd utána a hatóságok vezetőivel együtt ebéden vett részt a kor­mányzónál. — (Hajdúszoboszló szerződést kötö.t a kormánnyal a hőforrás dolgában.) Debrecenből jelenti a Pesti Hirlap tudósítója: A hőforrás dolgában Hajdúszoboszló városa és a kormány szerződést kötött, amely szerint az állam száz évre átengedj a városnak a hőforrás kihasználásá­nak jogát. A város képviselete vasárnap jóváhasyta a szerződést. Azt remélik, hogy a hőforrás környékén gaz­dag olaj- és földgázforrásokra is bukkannak­— (A kereskedők szavazása az üzleti záróráról.) Még mindig nagy számban érkeznek be a kereske­dők szavazalai az OMKE-hez az üzleti záróráról. Hét­főn délig 12.512 kereskedő szavazott és pedig 7071 a hétórai és 5441 a hatórai üzletzárás mellett. Az arány a szavazás eddigi eredményeihez képest némiképen a halórás záróra felé tolódott el, amennyiben a hét­órai záróra híveinek kétharmad többsége csökkent. Csütörtökön dolgozza fel és hozza nyilvánosságra az OMKE a szavazás eredményét s ahhoz képest tesz előterjesztést a kereskedelemügyi miniszternek a zárórakérdés esetleges rendezésére nézve. A kereske­dők vezetőségének az a szándéka, hogy a kereskede­lemügyi miniszterhez intézendő felterjesztése előtt a kereskedelmi alkalmazottakkal közös tanácskozáson kísérelje meg a békés megoldást. Az alkalmazottak készeknek nyilatkoztak arra, hogy a közös tárgyalá­son résztvegyenek, de ott is fenntartják álláspont-Íjukat a hatórai üzletzárás mellett. — (Az International Law Association) ez évi érte­kezletét Bécsben tartja augusztus 5—11. napjain. Az ér­tekezlet iránt magyar jogászkörökben az érdeklődés ál­talános. Eddig nem kevesebb mint 60 résztvevő jelent­kezett, akik Nagy Ferenc v. b. t t. vezetése alatt fog­nak az értekezlet tárgyalásain résztvenni. — (Kinevezések.) A vármegyei főispán dr. Mu­zsik Olivér irsai lakost tiszteletbeli főszolgabíróvá, dr. Mayer József váci ügyvédet pedig tiszteletbeli várme­gyei tisztifőügyésszé nevezte ki. — (A Duna mindenütt apad.) A földmivelésügyi minisztérium vízrajz' osztályának jelentőse szerint a Duna Regensburgtól Zimonyig végig apad. Vízállása Re­gensburgtól Komáromig közepes, onnan Paksig magas, Pakstöl le.jebb igen magas- A Tisza Tiszafürednél keveset árad, többi szakaszán apad. Vízállása Tiszabecsfői Szegedig alacsony, onnan lejebb közepes- —• Belgrádból jelentik: A 1Duna nagyrészben mindenütt apad. Újvidéken a helyzet változatlan, úgyszintén Délbácskában is, (ihol körülbelül ÍOO-OOO hold termőföld fekszik viz alatt. Rendkívüli mér­tékben sújtja az árvíz Vajszkát, amelyet a viz nagy-részben elsöpört a föld színéről. Háromszáz ház küzfil alig maradt meg tiz, köztük a gróf Széchenyi-féle kastély. A fedél nél­kül maradt lakosság most ebben a kastélyban talált el­helyezést. — (A galibapusztai „eltűnt" földbirtokosné haza­tért férjéhez.) Megírtuk, hogy Fischer Illés, nógrád­megyei földbirtokos bejelentette a főkapitányságon, hogy a felesége eltűnt Budapesten, miután angol­lontos betétjüket az egyik pénzintézetben fölvette. A nyomozás nagy eréllyel indult meg, mert a férj attól tartott, hogy felesége bűncselekmény áldozata lett •vagy veszedelmes szélhámos kezeibe került. A detek­tívek az eltűnt földbirtokosnét sehol sem találták. A földbirtokos azonban vasárnap értesítette ügyvédjét, hogy a felesége időközben — hazaérkezett. Az ügyvéd ezután kérte a főkapitányságot, hogy szüntesse be a nyomozást. Fischer IHésné ugyanis különböző anya­gi és családi ügyeinek elintézése miatt egy nappal tovább maradt Budapesten, ahol egyik férfirokona kisérte el a pénzintézetbe. A földbirtokosné egy nap­pal később hazaérkezett Galibapusztára az angol fon­tokkal együtt és igy a sok galibát okozó bejelentés után a nyomozást beszüntették. — (Gyémántmisék.) Dr. Breznay Béla, a Pázmány Péter Tudományegyetem volt rektora és nyugalmazott hittudománykari professzora, vasárnap ünnepelte meg Balatonlellén pappá történt felszentelésének 60. évfor­dulóját. A gyémántmisés agg lelkészt hívet és tisztelői elhalmozták ebből az alkalomból szerencsekivánataikkal. — Itt említjük meg, hogy a szombathelyi egyházmegye legidősebb papja, a 84 éves Horváth Ferenc ny. kercai plébános, augusztus 1-én ünnepli gyémántmiséjét a szombathelyi székesegyházban, ahol dr. Tóth József nagyprépost, pápai prelátus lesz a kézvezetője, míg az ünnepi szónoklatot dr. Szendy László szombathelyi theol. professzor fogja mondani. — (Film és művelődés.) Most jelent meg a Film és művelődés c. paedagogiai, népművelési és mű­vészeti filmszemlének julius-augusztusi kettős száma rendkivül érdekes tartalommal. A magas színvonalú folyóirat főleg az oktatófilmüggyel foglalkozik, szol­gálatába szegődve ennek a paedagogiai szenj»ontból kiváló jelentőségű mozgalomnak és az e téren Ma­gyarországon elért eredményekkel. A most megjelent számot Stein Márton kitűnő cikke vezeti be. mely a film társadalmi, nemzetgazdasági és paedagogiai je­lentőségét nagy tudással és szakértelemmel világítja meg Dr F. Lampe berlini tanár A fllmoktatás lélek­tana cimmel irt tanulmányt A berlini fllmszemíná­rium c közleményt követi a változatos Krónika c. rovat, mely a baseli oktatófllmnagygyülés és a párizsi nemzetközi filmkongresszus programmját közli és tu­dósítást közöl a Magyar-holland kulturgazdasági r. t közgyűléséről. A Film és művelődés, amely Stein Márton szerkesztésében havonkint jelenik meg. a ki­adóhivatalban: Üllői-ut 4 szám alatt, évi uO.OOO ko­ronáért megrendelhető. A rendkivül Ízlésesen illusztrált folvóiratot a Légrády-nyomda r-t. állította ki. RADIO. BUDAPEST KEDDI MŰSORA. 560 (2). (9-30* és 12) * Hirek és közgazdaság. (X) : A Meteorológiai Intézet időjelentéso és vízállásjelentés. (3) : Hirek közgazdaság. (5) : A Meteorológiai Inlézet idójclentése és vizillinje.eiuéf. l'táiu : A KANSZ Köztisztviselői Zenekar népszerű hangversenye a Vármegyeházáról. Szeredi-Saupe Gusztáv zeneigazgató vezényel. I. Verdi : „Aida", in­duló. 2. Bel iiii : „Norma", nyitány. 3. Schubert : H-moll szimfónia : a) AÜegro moderato, b) Andante eon moto. 4. Gricg : a) ..Ich liebe Dich", b) „Erot-ik". 5. Gillet : „I.oin de ball". 6. Smctana : Iuduló az „Eladott menyasszony" c. operából. (6.45) : Jogtudományi előadás. (7.15) : Rádió amatőr posta. (Magyart- Endre m. kir. postamérnök). (8) : Ilosvav Rózsi és líadó Sándor chanson- és kupié-estje. E hang­verseny szttnetjében Hegedűs Tibor, a Belvárosi Színház rendezője, fo'olvasást tart: „Vidám színházi apróságok" Citren. (9.15): Krau-s Lili zongoraművésznő hangversenye. (9.45) : Szeiitgyörgyvári Gyenes Lajos festőinüvésztanár előadása : „XIV. Lajos stílusa 3 az intarzia" (10-20): Kamarazene. KtlLFöIDI MŰSOR KEDDEN 11 DAVENTRY 1600 (25) Hang- G LONDON 365 (3) Hangver­versenv. seny. 11 BÉCS 531 (7) Hangverseny. 7 BRUNN 521 (2.4) Hangver-11-15 BRESLAU 418 (1.5) seny. Hangverseny. 8 STUTTGART 464 (1.5) Tánc 12.30 ZÜRICH 513 (1.5) Gram- est. mofonhangversenv. 8-02 PRÁGA 368 (5) Hang-1.15 ELBERFELD 259 (1.5) verseny. Hangverseny. .«15 FRANKFURT 470 (1.5) 4.15 BÉCS 531 (7) Ilangver- Hangverseny, senv. 9 LIPCSE 452 (1.5) Tánc-zene 415 MÜNSTER 410 (3) Hege- « 1P KÖNIGSBERG 463 |2) dühangversenv. Hangverseny. 4.30 LIPCSE 452 (1.5) Hang- 925 RÓMA 425 (1.5) H.'.ng versenv. verseny. 4.30 MILANO 320 (1.5) Hang- lO MILANO 320 (1.5) Hangver­verseny. seny. 4.30 BRESLAU 418 (1.5) Hang- t • ^O BRESLAU 418 (1.5) versenv. Tánc-zene. 5 BERLIN 504 (10) Hangver- 10.KO LONDON 365 (3) Tánc­seny. zene. BUDAPEST SZERDAI MUSORA 560 i2). (9-30 és 12): Hírek. (1): Idiijelentés. (3): Hirek. (4) : Gyermek­mesék. (5) : Időjelentés, utána hangverseny. (6.30) : Előadás. (7): Hangverseny. (8-25) : Lóversenveredménvok, utána hangverseny. (10.15): Tánc-zene. KÜLFÖLDI MŰSOR SZERDÁN. TI DAVENTRY 1600 (25) Hangverseny. 11.15 BRESLAU 418 (1.5) Hangverseny. 11.30 KÖNIGSBERG 463 (2) Hangverseny. 12.30 ZÜRICH 513 (1.5) Hangverseny. 1.15 DORTMUND 283 (1.5) Hang­verseny. 3.30 FRANKFURT 470 (1.5) Hangverseny. 4 ZÜRICH 513 (1.5) Hangverseny. 4.15 BÉCS 531 (7) Hangverseny. 4.30 BRESLAU 418 (1.5) Hangverseny. 4-30 MILANO 320 (1.5) Hangverseny. 5 BERLIN 504 (10) Hangverseny. 6 LONDON 265 (3) Tánc-zene. 7 BRÜNN 521 (2.4) Hanrvereeav. 8 BÉCS 531 (71 Hangverseny. 8 STUTTGART 446 (1.5) Táno-zene. 8-02 PRÁGA 368 (51 Hangverseny. 8-30 DORTMUND 283 (1.5) Hangverseny. 9 MILANO 320 (1.5) Hang­verseny 10-05 LONDON 36". (31 Hansrvetseuy. 11 DAVENTRY 16C0 (25) Tánc-zene. — (A szentendrei művésztelep első kiállításának megnyitása.) A szentendrei művésztelep, amelyet dr. Strazsinszky László polgármester hivott életre, va­sárnap nyitotta, meg első bemutatkozó kiállítását a szentendrei városháza dísztermében. A kiállításon Glatz Oszkár, Béli István képzőművészeti főiskolai tanárok művein kívül Bánovszky Miklós, B. Sverálc József, Förstner Dénes, Goebel Jenő. Heintz Henrik, Jeges Ernő, Miklós József, Onódi Béla, Vándy Lajos és Bozgonyi László festőművészek művei szerepelnek. Az ünnepélyes megnyitáson a kultuszminisztérium képviseletében dr. Jeszenszky Sándor és dr. Ybl Ervin osztálytanácsosok, a Képzőművészeti Főiskola részé­ről pedig Réti István professzor jelentek meg, aki­ket a város nevében Motesiczky Hugó h, polgármes­ter üdvözölt. A nivós kiállítás a művelt közönség kö­rében élénk érdeklődést keltett. — (A tehén mint úszóbajnok.) A Balaton átuszá­sának párját ritkító hire érkezik Balatonfüredről. Ennek az úszási rekordnak szenzációs oldala azonban nem a tel­jesítmény maga, mert hiszen a Balatont, egész szélességben, már nem egyszer úszták át bajnokaink, hanom az, hogy aki, helyesebben, ami a Balatont most átúszta, az nem ember, hanem — tehén- Egy Spitzer nevü felsőörsi mé­száros tehene ennek az uszúrekordnak a hőse, amelyet a mészáros a Balaton somogyi partján vásárolt és azt a tihanyi kompon akarta a zalai partra átszállítani- Nem hallottuk ugyan még soha, hogy egy tehénnek valaha is honvágya lett vona, de ez a tehén, ugy látszik kivétel, mert alig érkezett meg vele gazdája a zalai partra, az állat kiszabadította magát a hajtsár kezei közill és egyene­sen belevetette magát a Btlatonba, hogy visszausszék so­mogyi hazájába. A megrémült hajtsár csónakba szállt és evezve követte a vizben nagy biztonsággal, de még nagyobb gyorsasággal úszó állatot, mely végre szerencsésen partot ért Zamárdinál• A Zamárdi'oan nyaraló fürdőközönség ál­lítólag lelkesen megéljenezte az állatuszá3 terén rekordot teremtő tehenet- Ha hitel adható annak, hogy az oly ma­gyar szállóigék, mint amilyen például többek közt az, hogy „kapkod, mint a Bernát a ménkühöz" vagy más hasonló mondások, bizonyos megtörtént esetek nyomán terjednek el a köztudatban, akkor biztosra vehetjük, hogy nemso­kára a Balaton körül ezzel az uj szólásmóddal gazdago­dik a nyelvkincs: — Úszik, mint a Spitzer tehene • • . — (Tűzvész egy ausztriai községben.) Linzből je­lentik: Mollmannsreithban, a felsőausztriai Mühl­viertel felső részében egy fából épült lakóházban ed­dig ismeretlen okból tűz ütött ki. Minthogy a község lakosságának túlnyomó része a templomban tartózko­dott ebben az időben, a tűz igen hamar tovább terjedt és rövid idő alatt elhamvasztott 25 házat a mindössze 36 házszámot magábafoglaló községben. A állatállo­mányt nagyobbára megmentették. A kár körülbelül 300.000 schilling és biztosítás utján csak részben térül meg. — (A fürdés áldozatai.) Vr.fámap dólután Megyer nél fürdés közben a Dunája fulladt Nagy Béla tanuló. Ugyancsak Megvernél a Szilas patakba fulladt fürdés közben Ohovonitz János napsz,1n.os. Holtan hozták | partra őket. A csúnya nők klubja. Az ötlet nem rossz: Amerikában végre meg­alapították a csúnya nők klubját is. Alakuló köz­gyűlésükön annak rendje és módja szerint elnö­köt választottak, ki mind koránál, mind csúnya­ságánál fogva rászolgált a kitüntetésre. A külö­nös s igazán meglepő az, hogy a klubnak elég sok tagja van. ami a tengerentúli nők önkritiká­ját, bátorságát dicséri. Olvasóink tdjákoztalására közöljük, hogy külföldiek is beléphetnek levelező­tagokul. de az igazgatóságnak előzőleg a jelent­kező arcképét be kell küldeni, hogy annak alapján döntsön a fölvételre jelentkező mellett, vagy ellen. A csúnyaság meglehetősen viszonylagos fogalom. Mit értenek rajta? Amint az alapszabályokban olvassuk, a tagnak nem kell ,.föltétlenül csúnyá­nak" lennie, elegendő, ha bizonyos szabálytalan­ság észlelhető arcán vagy testén. Azért termésie­tesen az egészen csunya nők is felvétetnek, sőt bizonyos előnyben is részesülnek. Az elnöknö a klub céljáról egyébként igy nyilatkozik: — Abból a mindenki által elfogadott föltevésből indultunk ki, hogy a csunya nő sokkal szellemesebb, mint a szép. Mi mindenekelőtt képességeinket akarjuk kicsiszolni, tanfolyamokat nyitunk, ezenkívül öl­tözködni tanítjuk tagtársainkat, zongorára, vagy hegedűre, esetleg énekre is. amint kívánja. Szó­val minden téren föl akarjuk venni a harcol a testileg szép nőkkel Meg vagyok győződve, hogy az ilyen képzett, müveit csunya nő kétszeresen veszedelmes lesz a férfiakra. Jelszavunk Balzac mondása: „Ha egy csunya nő megszeretteti ma­gát, akkor azt eszeveszetten szeretik." — (Miletínovics volt szerb miniszter meghalt.) Belgrádból jelentik, hogy Miletinovics Zsarlto volt posta­ügyi miniszter, a vajdasági radikális mozgalom egyik ve­zetője, 64 éves korában Belgrádban meghalt. Miletino­vics már fiatal korában tevékenyen részt vett a szerb nemzeti mozgalmakban. Az egyesülés után, 1921-ben, posta- és lávirdaügyi miniszter volt- Egészen a legutolsó választásokig helyet foglalt a szkupstinában. — (Esperanto biblia.) Londonból irják: A Bri­tish and Foreign Bible Society a skót biblia-társaság­gal egyetértésben elhatározta, hogy a bibliát espe­rantó-nyelven kiadják. Az első példányt az Edin­bourgh-ban levő St. Giles katedralisnak ajánlják az idei eiperanto-világkongresszus alkalmával tar­tandó esperanto-iStentisztelet emlékére. A fordítás dr. Zamenhofnak, az esperanto nyelv késziiőjének mun­kája, aki a bibliát közvetlenül a héberből fordította. A fordítást dr. Mc. Jadyen, a glasgowi egyetemen a héber nyelv tanára, vizsgálta felül. — (A Hadviseltek és polgárok országos pártja), valamint országos pártköre helyiségeit Andrássy-ut 3. I. emeletre (volt Szent Gvörgy-otthon) helyezte át a Klauzál-utca 30. sz. alól. A párt szerdán este órakor fontos szervező értekezletet tart. — (Házasság.) Fischer Dezső, a Vénus-nyomda tulajdonosa, vasárnap vezette oltárhoz Szóld Jakab, a Belvárosi nyomda tulajdonosa leányát, Erzsikét. Pusztai Pál és özv. Varga Mihályné f. hó 26-án házasságot kötöttek. — (Kossak) udvari műtermében, Kossuth La­jos-utca 12. bármilyen művészi f3lvételből 6 lap 125.000 korona. — (Maróczy Capablanca világbajnok mögött a pánamerikai sakkversenyen második lett.) New-Yersey­ben, az ottani robbanásokozta baleset nem handicapelte meg az olt rendezett nugy pánamerikai sakkversenyt. Lake Hopatcong ban, a Hotel Atlamac-in-the-Mountains-ban tartott ötös mesterversenyen Capablanca világbajno­kot nem érte baleset, mint a legutóbbi moszkvai verse­nyen, hol tudvalevően Bogoljubov és dr. Lasker Emánuel volt világmester mögött a harmadik helyre szorult- A hopatcongi verseny tizedik, vagyis utolsó fordulóján Ca­pablanca világbajnok a Maróczy elleni játszmában dön­tetlenné tette a küzdelmet. Ezzel biztosította első helyét. A második és harmadik helyre Maróczy magyar és Kup­chik amerikai mester kerültek. Kupchik az utolsó játsz­mában vereséget szenvedett dr- Lasker Eduard ellen. Mar­shall Frank amerikai bajnok a tizedik fordulón szabadna­pos volt. A verseny végeredménye tehát: első Capablanca Jósé Raoul (Havanna) 0 ponttal, második és harmadik Maróczy Géza (Magyarország) és Kupchik A• (Newyork) 4M—i'A ponttal, negyedik Marschall Frank (Newyork) 3, ötödik dr- Lasker Eduard (Newyork) 2 ponttal. — (Az Orsz. RtL Lelkészegyesület) aug, 1-én, d. e. 9 órakor vá:asztmányi, 10 órakor rendkívüli köz­gyűlést tart Hajdúböszörményben, melyeknek tárgya a Kálviueum részére fölveendő kölcsön ügyében ha­tározat. E gyűlésre a tagokat meghívja dr Balthazár Dezső püspök, elnök. — (A rendőr támadója.) Az elmúlt ójjel a Kere­pesi-ut 1- számú ház előtt a rendőr egy, a járda szélén fekvő embert vett észre, aki mélyen aludt. Az embert fölkeltette és felszólította, hogy menjen haza. Az ismeret­len ember dühbe jött, nekitámadt a rendőrnek, megütötte, majd dulakodni kezdett vele. Mikor a rendőr kardjához kapott, elmenekült. Hosszas hajsza után sikerült a mene­külőt elfogni. A rendőr előállította a főkapitányságra, ahol megállapították, hogy Sefár Antal állványozó, aki kihall­gatásakor ittassággal védekezett- Hatósági közeg elleni erőszak miatt letartóztatták — (Halál a labdarugó pályán.) Vasárnap délután a Vas Gereben- és Füzér-utca sarkán fekvő kispesti labdarugó pályán Norih Géza huszonnégyéves vas­esztergályos labdarugó játék közben hirtelen rosszul lett és összeesett. A kispesti mentők kórházba akar­ták szállítani, azonban útközben kiszenvedett. Még eddig nem sikerült megállapítani, hogy mi okozta a fiatal labdarugó hirtelen halálát. — (Gróf Ambrőzy Lajos) bécsi magyar követ és Rakovszky András főispán kúrára Gleíchenberg-fürdőbe érkeztek. — (Rozgonyinál) 6 rlatmszinü lap 10 pengő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék