Pesti Hírlap, 1926. december (48. évfolyam, 274-299. szám)

1926-12-03 / 276. szám

12 pesti hirlap 1926. december 3., péntek. — A pozsonyi Matuzsálem halála. Pozsonyból jelentik nekünk: A városnak legalább tiz év óta a legöregebb polgára volt Gáspár László nyugalmazott magyar törvényszéki biró, aki 1825-ben született és így betöltötte ti lOcí-ik esztendejét. Az öreg ur most meghalt és óriási részvét nyilvánul hozzátartozói iránt. Gáspárt ugyanis országszerte ismerték, aki több vidéki városban — annak idején — élénk társa­dalmi tevékenységet fejtett ki. A magyar szabadság­harc előtt évekig Budapesten diákoskodott és följe­gyezték róla, hogy a Pilvax-kávéházban igen gyik­rán ült együtt Petőfi Sándorral, aminthogy Jókai Mór­ral is baráti viszonyba került még Komáromban. A nagy művészeknek általában rajongójuk volt Gáspár László és igy magyarázható, hogy 'i kilencvenes évek­ben fölcsapott tolsztojánusnak, ugy élt, ahogy Tolsztoj Leo tanította és vegetáriánus maradt 102 éves ko­ráig. Följegyezték róla, hogy életében soha nem volt ágyban fekvő beteg és bármiiy különösen is hangzik: a halála váratlanul jött. orbáncot kipott. A rokonsá­ga Pozsonytól Erdélyig, szétszórva él és annál is in­kább mély a gyászuk, mert Gáspár László, mint vala­mi bibliai alak, igazságos, jó birája maradt az összes rokonságának. — Maróczy Géza lesz a newyorki világmesterverseny vezetője. Múltkoriban jelentettük, hogy Maróczy Géza, az amerikai Prineeton-egyetem sakktanári békére kapott meghívást. Most ujabb megtisztelő megbízatás érte: a Newyorkban rendezendő hatos vildgmesterverseny vezeté­sére felkérték, míg a versenybíró tisztét Walter Penn Shipley tölti be. J. Finn, a newyorki Manhattan Chess-Club elnöke jóváhagyta a verseny feltételeit s az előké­születek megkezdődtek. Meghívást kaptak: Capablanca Jósé Raoul (világbajnok, Havanna), Marshall J. Franck (Newyork), dr. Aljechin Alexander (Párizs), Bogolju­boto Erfim Dimitrievics (Triberg— Moszkva), Nimsovics Ar<m (Kopenliága) és dr. Vidmar Milán (Laibaeli); mint tartalékok szerepelnek: dr. Tartakower Savielly (Párizs), Réti Rikárd (Kőin), Spielmann Rezső (München). A newyorki világverseny elsőrendű sakkeseménynek Ígérke­zik, "mégis érthetetlen, hogy a legutóbbi newyorki verseny győztese: dr. Txisker Emánuel,- aki huszonöt esztendeig viselte a vllágmester büszke cimet, hiányzik a névsorból Tőrre Carlost, az ifjú mexikói bajnokot, viszont kombi­nációba vették, azonban megrendült egészségi állapota miatt lemondott a részvételről. A hatos világmesterver­seny résztvevői egyébként négy-négy játszmát váltanak s igy összesen husz forduló kerül majd lebonyolításra. — Ujabb rablógyilkosság Bukarestben. Bukawstből jelentik: Alighogy elfogták Bosch Ábrahám és felesége gyilkosait. Bukarest lakosságát ismét bestiális kegyetlen­séggel végrehajtott gyilkosság tartja izgalomban. Az el­múlt reggel ágyukban holtan találták Dumitriu Mustea kocsmárost és feleségét, akiknek a Floreasea felé vfczetö uton volt kocsmájuk. A tettesek fejszével végeztek az áldozatokkal, akiket teljesen kiraboltak. A nyomozást nagyon megnehezíti az, hogy a gyilkosok semmi nyomot nem hagytak maguk után. A ház minden ajtaja és ablaka zárva volt. ügy látszik, hogy a tettesek álküles-CS8.1 hatoltak a lakásba. A tizsgálat teljes erővel folyik. — A bécsi tőzsde az év végén schillingben jegyzi a hivatalos árfolyamlapot. Bécsből jelentik: A bécsi tőzsde csütörtöki ülésén az elnök közölte, hogy a hiva­talos árfolyamlapnak schillingjegyzésre való áttérését már az év utolső napjaira tervbe vették-Rendelet a gyorsirótanitói vizsgáról. A kultusz­miniszter uj rendeletet bocsátott ki a gyorsíró-, szép­iró- és gépíró-tanítói vizsgáról. A rendelet értelmében bármely szakirásból külön-külön lehet vizsgázni. A Je­lölt 20.000 koronás okmánybélyeggel ellátott kérvényét annak a vizsgálóbizottságnak elnökéhez intézi, amely bizottság előtt vizsgázni kiván. (A gyorsirő-tanitókat vizsgáló bizottság elnöke dr. Traeger Ernő, a szépiró­tanitókat vizsgáló bizottságé dr. Schack Béla, a gépíró­tanítókat vizsgáló bizottságé pedig dr. Kövesligethy Radó.) A külső borítékra ez a cim irandó: Gyorsíró-, szépiró- és gépíró-tanítókat vizsgáló bizottság központi irodája, Budapest, V., Hold-utca 16. Ha a jelölt több szakirásból akar vizsgát tenni, kérelmét nem egy, ha­nem két, illetve három kérvénybe kell foglalnia. — Lelkészbeiktatás. Dr. Szeberónyi Zs. Lajos békés­csabai evangélikus főesperes most iktatta be az újonnan alakult gerendási egyházközség lelkészét, Kiss Kálmán volt békéscsabai hitoktatót- Este az egyházközség három­száz teritékes vacsorát adott az uj lelkész tiszteletére. — A választott bíráskodás. Dr. Fabinyi Tihamér ügyvéd, egyetemi magántanár könyvének második, bőví­tett kiadása. A magyar jogi irodalom e jónevü művelője most adta ki nagy tudással megalapozott könyvét má­sodszor. A könyv bevezetése a választott bíráskodás történeti fejlődésének vázlatát nyújtja s visszapillan­tást vet a választott bíráskodásról a római jogban s végig kiséri e jog fejlődését a magyar jogig. A szerző nagyon helyesen egyre fokozódó jelentőséget Jósol a választott bíráskodásnak s ebben a jogkereső közönség osztatlan helyeslésével találkozik, mert az állam min­denhatósága nem akadályozhat meg szerződőfeleket abban, hogy egymás között már Jó előre meg ne álla­podjanak, hogy vitás kérdéseik eldöntését a sok ügy­gyei terhelt rendes törvényszékektől elvonják s vá­lasztott bíróságra bizzák, melynek ítélete meg nem fe­lebbezhetö s legfeljebb abból a szempontból bírálható felül, hogy nem sértett-e tételes törvényeket- A válasz­tott bíróság voltakép szabadságjog, amelyet nem sza­bad megszorítani, sőt fejleszteni kell a gazdasági élet gyors és zavartalan forgataga érdekében. MINDEN GYERMEK VAGYA: Vasút Gőzpép Mozi 54 5 ár'íap inv y .n. V., Fürdő-utca 7. IV., Fer«i»«tek-tere 2. TÁRSASÁGI ÉLET. Az Egyetemi Mezőgazdasági Hallgatók Egyesü­lete december 4-én a Tisztviselő Kaszinó nagyter­meiben (Eszterhazy-utca 4.) tartja tea-estéllyel egy­bekötött Mikulás-estélyét. Kezdete este 9 órakor. A .Szatmári Egyesület Budapesten" december 4-én, este fél 9 órai kezdettel a MOVE (Podmaniczky­utca 43.) különhelyiségében családias jellegű Miku­lás-estét rendez. Mikulásest a Katholikus Körben. Dr. Pintér Ar­nold, ifj. Szendey Béla és Kuchinka Gyula december 7-én, este 9 órai kezdettel Mikulás-estét rendeznek a Katholikus Körben (IV., Molnár-utca 11.) Meghívók igénylése céljából a rendezőséghez kell fordulni, amely mindennap délután 6—8-ig a Kör társalgója­ban hivatalos órákat tart. Az Országos Tiszti Tudományos és Kaszinó Egye­sület december 6-án, gyermek Mikulás-délutánt és táncestélyt tart. A gyermekek táncos délutánja 6 órakor kezdődik. A BBTE december 4-én a farsangi Tornász­bált előkészíti. Táncos estélyt rendez a Széna-téri egyesületi helyiségben. A Tornász-bál irodája na­ponta 5—8-ig "nyújt felvilágosítást (I., Vérmező-ut 1—3. Telefon Teréz 43—36.). A Magyar Nők Szentkorona Szövetsége szerdán délután a Nemzeti összetartás Társaskörének helyi­ségeiben tea-délutánt rendezett, melynek háziasszo­nyai voltak: KratocluvUl Károlyné, Márffy-Mante rano Hezsőné, StelJanits Istránné, Gruner Tivadarné és Egerzeiyer Gizella. A délutánon közreműködtek: Reiner János egyetemi tanár, Machula Tibor és Kiss Pál művészek. 32-es Mikulásest. A budapesti 32-es volt házi­ezred bajtársai december 3-án, este 8 órakor a Sas­körben (Budapest, IV., Irányi-utca 17.) műsoros Mi­kulás-estet rendeznek. A Dobsinai Társaskör Dobsina fennállásának 6t)0 éves emlékérc december 4-én, este 8 órai kezdettel műsoros táncestélyt rendez a Budai Polgári Lövész­egylet helyiségeiben (II., Marczibányi-tér 6.). — Megszökött csaló ékszerügynök. Néhány nappal ezelőtt a főkapitányság nagyszabású csalási ügyben indított nyomozást. Adler N fővárosi ékszerész följe­lentést tett Vágó József harmincnyolc éves ékszerügy­nök ellen, aki furfangos módon megkárosította. Vágó három héttel ezelőtt megkérte Adlert, hogy adjon át neki egy nagyértékü gyöngynyakéket, mert biztos ve­vője van rá. Az ékszerész az ügynöknek átadott egy gyöngysort, amelyet Vágó két napig magánál tartott. Két nap múlva megjelent az ékszerésznél, a gyöngysort egy nyitott boritékban felmutatta és kijelentette, hogy megbízója ötven millió koronáért megveszi az ékszert. Miután az ékszerész az árat elfogadta, Vágó azonnal kétmillió korona előleget adott Adlernek. Az előleg átadása után a gyöngysort tartalmazó borítékot lepe­csételték és Vágó azzal távozott az üzletből, hogy két nap múlva eljön és kifizeti az ötvenmilliót. Két nap múlva az ügynök nem jött, mire az ékszerész gyanút fogott, felbontotta a borítékát és kiderült, hogy a bo­rítékba zárt gyöngysor közönséges hamisítvány. Adler a főkapitányságra sietett, megtette a följelentést Vágó József ékszerügynök ellen. A főkapitányságon legna­gyobb meglepetésére arról értesült, hogy Vágó ellen az utóbbi napokban még liat följelentés érkezett. Detek­tivek mentek ki az Arany János-utca 1 számú házban levő lakásáfa, ahol azonban nem találták, mert a szél­hámos ékszerügynök ismeretlen helyre utazott. Mint a rendőrség megállapította, Vágó József, aki kétszáz millió erejéig károsította meg megbízóit, Olaszországba szökött. — Magyar istentisztelet Belgrádban. Belgrádból jelentik: Vass Antal pancsovai magyar református lelkész a belgrádi német protest. templomban isten­tiszteletet tartott, amelyen a magyar kolonti számos tagján kivül Hóry András belgrádi magyar követ ve­zetőével a követség testületileg vett részt. — Beiratkozás. Az egri érseki jogakadémián az 1926—27- tanév második felében a beiratások január hó 7-én kezdődnek és 22-én végződnek. Az előadások január hó 24-én kezdődnek. Szegénysorsu szorgalmas hallgatók tandíjmentességben és a Menza Academicában ingye­nes, illetőleg kedvezményes étkezésben részesülhetnek. — Az utca tisztasága. Tisz­telt Szerkesztő ur! Ma már minden külföldi világváros szi­gorúan vigyáz saját tisztaságé­ra. Higiénikus és esztétikai szempontból gondosan ellenőrzi, vajon lakói nem szemete­lik-e tele a gyalogjárókat és uttesteket és nem köpköd­nek-e az utcákon. E célból a nálunk még csak mutatóba felállított szemeteskosarak százait helyezik el a járdák szelein, viszont a rendőrök, gyors eljárással és azonnali ha­tállyal megbüntetnek mindenkit aki akár csak egy szilva­magot, egy röpcédulát, egy levélboritékot vagy egy diny­nyehéjat dob máshová, mint ezekbe a kosarakba, vagy aki köp: akár villamoson, akár az utcán. Erre szigorúan és éberen ügyel a művelt nyugati rendőr és igy esett, hogy egy pesti honfitársunk, nyaralásából hazatérve, büsr.­kén dicsekedett el barátainak: Londonban tiz fontot, Pá­rizsban százötven frankot és Berlinben kétszáz márkát kerestem, illetőleg takarítottam meg azzal, hogy a rendőr nem vette észre, mikor az aszfaltra köptem és a kiolva­sott újságot eldobtam! . . . Mindenesetre a „hochem"­ség rekordja ez, de okosabb volna, ha a mi hatóságaink is megszívlelnék végre ezt a nagyon is üdvös külföldi példát és megfelelő intézkedésekkel és konzekvens szigor­ral rákényszeritenék a mi publikumunkat is a rendre, fegyelemre és az egészségügyi elemi szabályok betartá­sára. Hiszen még ma is, sajnos, ugy állunk itt, a nyugat köztudatában, hogy mi már Balkán vagyunk. És ha ilyen külsőségekben nem haladunk a korral, bizony joggal fog­hatják ránk ellenségeink és azok, kik azok által ösmernek csak, ezt a nem épen hízelgő és nem egészen igaz megha­tározást. Egy külföldön is járt pesti. M d kőxőhsíqH — Tüzvizsgálat a Kossuth Lajos-utcában. A Kossuth Lajps-utca 6. számú ház előtt csütörtökön délelőtt is kíváncsi tömeg ácsorgott, hogy lássa a tűzvész pusztításának nyomait. A déli órákban meg­jelent a tűzrendészet! bizottság, tagjai: Szilvay Kornél tűzöltófőtiszt, dr. Szakáll Kálmán rendőrtaná­csos, dr. Sándor István rendőrfelügyelő, dr. Unger Béla kerületi előljáró, An'dréjka Árpád kerületi fő­mérnök, a ház tulajdonosával, Naoy Kálmánnal, vé­gigjárta az egész épületet. A bizottság elsősorban a szomszédos ház padlásáról az áttört tűzfalon keresz­tül a háztetőt és a padlásokat vizsgálta meg. Ret­tentő pusztulás képét mutatja a Fanamet filmgyár ragasztóhelyisége, ahol a tüzkatasztrófa keletkezett. összesen 140 elégelt filmtekercset számolt össze a tűz­rendészen bizottság, ame.'y megállapította, hogy a filmvállalat nagyobb mennyiségű filmet tartott rak­táron, mint amennyit a tüzrendészeti szabályok meg­engedtek. Két nappal ezelőtt a Fanamet-vállalat kér­vényt nyújtott be az elöljárósághoz, amelyben az eddiginél több film tartását kérte. A ragasztóhelyiség mellett levő teremben körülbelül nyolcszáz tekercs film van. amiről Szilvay tüzoltófőtiszt megállapította, hogy ez tizenhat métermázsa és ha a raktárnak ez a része is kigyullad, akkor példátlan katasztrófa kö­vetkezett volna be. A bizottság tagjai a helyszínen megállapították, hogy a filmvállalat négyszer annyi filmet tartott raktárpn, mint amennyit a tüzrendé­szeti bizottság annakidején engedélyezett. Két. óra tájban fejezte be a bizottság a munkáját, amelynek eredménye, hogy a tüzet valószínűleg rövidzárlat okozta, — Debrecen polgármestere a Tisza István-Egyetem disztoktora. Debrecenből jelentik: A Tisza István-Tudo­mányegyetem jogi kara nevében dr. Márffy Ede dékán' vezetésével küldöttség kereste fel dr. Magosg Györgyöt, Debrecen város polgármesterét. A küldöttség előterjesz­tette. hogy 87. egyetem díszdoktorrá kívánja avatni a pol­gármestert, elismeréséül kiváló jogász képességeinek, va­lamint a nemts áldozatkészségének, amellyel Debrecen vá­ros közönsége a Tisza István Tudományegyetem létesíté­sét annak idején lehetővé tette és további fejlesztését ez idő szerint is támogatja. — Demidov herceg örököseinek nőre Románia ellen a Fekete-tenger partvidékéért. Bukarestből je­lentik: A kisenevi fölebbezési bíróságon szerdán kez­dődött meg az a pör. amelyet Demidov volt orosz herceg ez idő szerint Párizsban lakó örökösei több száz millió lei erejéig indítottak a román állam ek len. Az elsőfokú tárgyalás alkalmával Demidov örökö­sei azt követelték, hogy a román állam szolgáltassa vissza Budache és Sabolat környékén a Fekete-tenger partvidékét a vámszedés jogával együtt. A pör tár­gyául szolgáló javakat 45Ó millióra becsülték. Az első fokú bíróság helyt adott a követelésnek. Az állam kép­viselőjének fölebbezésére került most a kisenevi fölebb­viteli bíróság elé az ügy, amelynek tárgyalása előre­láthatólag hosszabb időt vesz igénybe. — Revolveres merénylet. Lipcséből jelentik: Az el­múlt délután egy berlini gyáros a lipcsei főpályaudvar közelében nyilt utcán revolveres merényletet követett el menye, egy fiatal amerikai nö ellen, akit életveszélyesen megsebesített. A gyárost elfogták. Kihallgatása alkal­mával elmondotta, hogy menye, . akinek férje az egyik berlini filmtársaság igazgatója, férjét ellene hangolta, úgyhogy nem részesült megfelelő anyagi támogatásban. Menyével véletlenül találkozott. Testi sértésre vágyj gyilkosságra irányuló szándéka ntm volt. — Vonat elütött egy autót. Rómából jelentik, hogy Milano közelében a vonat elütött egy automobilt, amely; éjszaka át akart haladni a vasúti átjárón. Az automobil mindkét utasa meghalt; vezetője súlyosan megsebesült­— Református tanitók országos közgyűlése. X Magyar Tanitók Országos Szövetsége pénteken a Szentkirályi-utcai Tanitók Házában rendkívüli közi gyűlést tart. Ezzel kapcsolatban a Református Tanitók Egyesület is ülésezik és a tárgysorozaton szerepel­nek a nem állami tanítók anyagi sérelmei és több olyan kérdés is, amely a felekezeti, különösen pedig a református tanítóságot anyagi tekintetben érinti. A hajdúszoboszlói gyógyforrás mellett gyógyházat, Balatonalmádiban pedig üdülőházat akarnak létesí­teni. — Izraelita istentiszteletek. A Pesti Izr. Hitközség templomaiban az istentiszteleteket a következő időben tartják: péntek esti istentisztelet az összes templomok­ban 4 órakor, szombat reggeli istentisztelet 7 órakor, szombat délelőtti a Dohány-utcai templomban fél 10 órakor, a Csáky-utcaiban 10 órakor, a többi összes templomokban 9 órakor. Szombat délutáni istentisztelet a Dohány-utcai templomban 4 órakor, a többi összes templomokban fél 4 órakor, szombat esti az összes templomokban fél 5 órakor. Hétköznap reggeli isten­tisztelet 7 órakor, esti istentisztelet 4 órakor. 1926 de­cember 4-én, szombaton, sábbesz-chanuka raus-chaudes hirdetés. — Egyesületi hirek és előadások. A Szent Imre-Kör e heti összejövetelén dr. Egyed István táblabíró az uj felsőházi törvényről tartott előadást. — Az ujabb ut­épitési eljárásokról és a milánói útügyi kongresszusról értekezett csütörtök este a Magyar Mérnök és Épitész-Egyletben Király Kálmán fővárosi műszaki tanácsos. Előadásában fejtegette a modern közlekedési eszköz­nek : az autónak a közúttal szemben támasztott követe­léseit. — A Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége filologiai-történelmi szakosztálya december 4-én, szombaton, d. u. 5 órakor felolvasó-ülést tart. Hja -1- —i — -t- "MB [Angolkórt (rachitisjf il o calclumvcgyWetek eléytelenséye idézi elő. Ezen calcium­]] vei/tffl'etekei legjoblan fűidet ásványvizekkel lehet a mzerve-1 zeibe bevinni. Anyák a terheítég fa szoktatás ideje alatt J6I hr:'a VoTb"i^Tu -n Satvatarvizet mlndenna/ti Italként touya-f.íák lSSfí.Z BM.* • vw mv 1 .-.V — 1 * < .-M

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék