Pesti Hírlap, 1930. június (52. évfolyam, 123-145. szám)

1930-06-05 / 126. szám

16 MA PREMIER! CSAK TÉGED SZERETLEK ! Izzó történet 12 fejezetben. A FOX-filmgyár jövő évi éneklő, zenélő filmje. Ragyogó főszereplői: MARY DUNCAN, ANTONIO MORENO, WARNER BAXTER. STAN ÉS PAN KIRÁNDUL, hangos burleszk, amelyben STAN ÉS PAN beszél, — ha ugyan a nevetéstől — szóhoz juthatnak! — HANGOS HÍRADÓ. * ELŐADÁSOK MINDENNAP: 4, 6, 8, 10 órakor. MOZI. A film­ipar válasza a szerzők kívánságaira. A színpadi szerzők Budapesten tartott nem­zetközi kongresszusa igen részletesen foglalkozott az írók és a filmvállalatok rendezetlen jogviszo­nyával és szükségesnek deklarálta az írók anyagi érdekeinek fokozottabb védelmét. Az ezzel kapcso­latban elhangzott beszédekre Stark Lothar, a ber­lini filmélet egyik legtekintélyesebb vezető alakja, tárgyilagos fölvilágosítással felel­t az audiatur et altera pars elvének alapján, de számszerű adataiért is, készségesen adunk helyet fejtegetésének. Stark Lothar elsőbben is szükségesnek tartja annak a hangsúlyozását, hogy a beszélőfilm érté­kesítésének sokkal több akadálya van, mint a néma filmének, mert úgy a nyelvi kérdés, mint a leadó­gépek nagy ára nagy mértékben útját állják a tö­meges terjesztésnek. Hozzájárul az akadályokhoz a leadógépek rendszerének eltérő volta is, mert minden filmtekercs csak azonos rendszerű géppel forgatható. Az értékesítésnek ezekkel a súlyos korlátai­val szemben az előállítás költségei egyre emelked­nek, de már kezdettől fogva lényegesen meghalad­ják a néma­film üzemköltségét. A hangos film egész sorát teremtette az új segédszemélyzet-kategóriák­nak, azonkívül a zeneszerzőt egyenlő rangú mun­katárssá emelte az íróval, ami a honorárium dol­gában nagyon sokat számít. És mindezekkel szem­ben a filmvállalat teljesen védtelen, tehetetlen. Csak egy módon segíthetne magán: a darabok kölcsön­­díjának fölemelésével, de erről szó sem lehet. A filmszínházak túlnyomóan nagy része nem bírná ki a fölemelt kölcsöndíjat és tönkre menne. Már most a filmszerzők, vagyis a színpadi szerzők kongresszusának a filmkérdéssel foglal­kozó tagjai mindezeknek a figyelmen kívül hagyá­sával nemcsak a vállalattól követelnek jogdíjat, ami természetes, hanem külön a filmszínházaktól is. Ez már kevésbbé természetes. Úgyszintén az sem, hogy a szerzők a honoráriumon kívül száza­lékos részesedést is követelnek darabjaik jövedel­méből a vállalatoktól. A szerzők azzal okolják meg ezt a követelést, hogy a hangos film erősen rontja a hangjegyüzletet, az írók pedig a színház­látogatás csökkenésével. Nos, ezekkel az érvekkel szemben megálla­píthatjuk, hogy a hangos filmen előadott zenedara­bok kottaforgalma sokkal nagyobb a többi hasonló zenedarabénál, a szerzők tehát külön haszonhoz is jutnak filmen előadott kompozícióik után. Ami pe­dig a színházak látogatottságának csökkenését illeti, ezért még abban az esetben sem tartozik kár­térítéssel a filmipar, ha a rosszabbodást valóban a hangos film idézné is elő. Egyébként Németország az elmúlt esztendőben hétmillió márkát fizetett zenedarabok előadási jogáért a szerzők képviselői­nek, holott ez az összeg 1925-ben mindössze két­millió volt. Nagyon méltányosnak tartom — mondja még Stark —, hogy az írók is hasznát lássák a tech­nika fejlődésének, de szükséges, hogy igényeik megállapításánál figyelembe vegyék az előállítás egyéb költségeinek nagyarányú emelkedését is. PESTI HÍRLAP 1930. junius 5., csütörtök. Csütörtökön a Rádióban SÁNDOR ERZSI KAMARAÉNEKESNŐ ÉS SZENDE FERENC. A M. KIR. OPERAHÁZ ÖRÖKÖS TAG­JAINAK HANGVERSENYE. Változások a rádió heti műsorában. Felcserélődik a rádió 6-iki, pénteki és 7-iki, szombati reggeli műsora. Pén­teken, június 6-án a Fejes-szalonzenekar hangversenyei helyett reggel 9.15 perces kezdettel a m. kir. I. honvéd­gyalogezred zenekara, szombaton reggel a honvédzenekar vezénylése folytán a Fejes-szalonzenekar hangversenyezik. III. K. OPERAHÁZ Bérlet - sorozat 30. sz. LOHENGRIN Wagner 3 felv. dalműve. 1. Henrik Kálmán Oszkár Lohengrin Székel­yhidy F. Bra­ban­ti Elza Tihanyi Vilma Gottfried herceg Bordy Ella Tel­ram und . Maleczky O. Ortald Némethy Ella Hirdető Farkas Sándor Kezdete %8, vége %12 órakor. NEMZETI SZÍNHÁZ LÉGY JÓ MINDHALÁLIG. Móricz Zsigmond 3 felvonásom színdarabja. M­ynna Misi Vaszary P. Valkay tanár Rózsahegyi K Viola Tasnády Ilona Bella Somogyi Erzsi Horoghy Sanyi Bozsó Gyula Pedellus Pataki József Török bácsi Hosszú Zoltán Török néni Ligeti Juliska Ilonka Ághy Erzsi János ur Harasztos G. Doroghyné Balmy Margit Igazgató Kürti József Trafikosné Bacsányi Paula Sarkadi Pethes Sándor Bagoly Sugár Károly Ggéres Mihályfi Béla Juhász Tapolczai Gy. Kezdete V2 8, vége : 11 órakor BUDAI SZÍNKÖR LEHULLOTT A REZGŐ NYÁRFA . . . Erdélyi Mihály és Szántó Mi­hály 3 felvon­ásos operettje. Méltoságos asz. Zala Karola Bözsi Síró Anna Dolfi Ferenczy K. Jani Antók Ferenc Rundó Lóránt Vilmos Pepita Pipi Somogyi Nusi Kemence Bence Rátkai Márton Kezdete *1 8. vége 11 órakor. VÁROSI SZÍNHÁZ A VIC ÖZVEGY. Lehár Ferenc 3 felv. operettje. Hanna Honthy Hanna Mirkó Ferenczy K. Valencienne Kovács Ilona Danilo Kertész Gábor Rosillon Szedő Miklós Kezdete 8, vége 11 órakor. MAGYAR SZÍNHÁZ JÓ FIRMA. Arnold­ Bach, Molnár Jenő 3 fel­von­ásos zenés bohózata. Haselhuhn Gyartos Gyula Emilia Balla Mariska Lisl Turay Ida Bruckman Justh Gyula Schilling Dénes György Angora Pussy Beke Aliz Brandt Teddy Gyergyay I. Wieland Vándory G. Hilda Ákos Erzsi Babette Faragó Erzsi Mayer Dávid Mihály Martens Dénes Ervin Müller Lotte Kerényi Sári Mielenzné Nyáray Antalné Kezdete 8, vége 11 órakor. BELVÁROSI Színű­fruska Barry Conners háromfelvoná­­sos vígjátéka Harrington Rózsahegyi K. Harringtonné Kováts Terus Patricia Gaál Franciska Grace Székely Lujza Tony Anderson Ráday Imre S. Buchanan Rózsahegyi M. B. Caldwell Békássy J. O’Flaherty Keleti L. Kezdete 8, vége :11 órakor. KIRÁLY SZÍNHÁZ Nincs előadás. ANDRÁSSY­ ÚTI Caál Franciska: „Nagy cipőben kis fiú“, Vaszary Piroska: „A pillangó“. Békeffi konferál. Kezdete 9 órakor. vígszínház Max Pallenberg vendégjátéka a Deutsches Volkstheaer tár­sulatával. DER WAUWAU. Kezdete 8 órakor. KAMARA -SZÍNHÁZ AZRA. Szép Ernő 3 felv. mesejátéka A kalifa Sugár Károly Zeila Bajor Gizi Vlahamed Uray Tivadar Khadja Gömöry Vilma Itabah Környey Paula Arszlán Garamszeghy S. Hasszán Bodnár Jenő Szálim Cserépy László Hajjah Fehér Gyula Száhir Forgács Antal Ádi Onovy Ákos Almancui Gabányi László Rabfelügyelő Stella Gyula Kezdete %8, vége %11 órakor. BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD Új vidám műsor. Dunabár, őfensége szobája, stb. Kezdete 9 órakor. Nyári Komédia-Orf, Városliget, Angolpark mellett. Razzia és Kaméliás tyúk. Kez­dete este 9, vasárnap és ünnep, nap délután 5 órakor. PALACE FILMSZINH. (Erzsébet­ körút 8., a Newyork­­palotával szemben) J 355—23 A KÉT HERKULES. A FELHŐKARCOLÓ. CSAK TE VAGY AZ OKA. Előadások: 546, 8 és 10. ORION IV., Eskü-ut 1 Tel aút. 831­ 02 CIRKUSZ. OROSZLÁN. Előadások: VI6, V18 és %10. VI. terület. Nagy­­mező utca 22—24. szám. Jegyrendelő telefon. Automata 220—98 és 292— 50 szám. A legnagyobb hangos világ­sláger: TALU, az Atlantic testvérfilmje. Főszerepben: Lenore Ulr­o, Amerika legnagyobb művésznője Fox-variété. Énekes, táncos és zenés glágerpoutpourt. Előadások: 6, 8 és 10. DICCSI VI., Teréz-krt 28. Jegyrendelő­­telefon: Aut. 259—52. Aut. 213 —43 és Aut. 148—05. CSAK TÉGED SZERETLEK ! Izzó történet, csodaszép dalok­kal és eredeti kísérő zenével 12 fejezetben. (Mary Duncan, Antonio Moreno, Warner Baxter). STAN ÉS PAN KIRÁNDUL. Előadások: 4, 6, 8 és 10. CORSO Váci­ utca 9. Tel. aut. 874—02 Nancy Carroll, Charles Rogers: ÉJFÉLI ISMERETSÉG. Mary Brian, Chester Conclnn: FIATALSÁG BOLONDSÁG Előadások: 5, 5&8 és 10. ELIT hangos mozi V.. Lipót-krt 16. Aut. 161—61 KI A TIGRIS? 13 HŐS. Előadások: 125, 148 és 1 10. sranfPisfurar (Vili. József-krt és Üllői-ut sár v ü sí­bii ^ Tel­­ 389-88.­­ 395-84. Előadások kezdete hétköznap: V27 és 9 órakor, vasárnap és ünnepnap: 5, ^8 és ·10 órakor. „SPION“. A legszebb és legizgalmasabb UFA-film. Thea v. Harbou No 326. regénye roma változatban. Fő: Willy Fritsch, Gerda Maurus és Ru­dolf Klein-Rogger. A filmet a Corvin Filmszínház régi szim­fonikus zenekara kiséri. Hangos híradó a világ minden ré­széből. NYITOTTT­ETŐT NYITOTT TETŐ! és VI., Teréz-körút 60. Tel.: Aut. 197—67 Ak­t. 197—68. Elő-­­­adások kezdete hét- ig köznap: %6. %8 és %10 órakor, vasár­nap és ünnepnap 4, 6 8 és 10-kor. Hangos Buster ^Jr­mi Ceaton: A BUTA EMBER SZEREN­­CSÉJE. Az iram­szarvasok hazája. (UFA expedíciós film.) Híradók a világ minden részéből. Szeke­res Ferenc orgona­szólója.­­Nyitott tetői U­ránia-ffilmSz. (Vili., RákóCZi-út 21.) Tel.: J 460­ -45 és J 460—46 ez. Előadások kezdete hétköznap: 16, V28 és V21O; vasárnap és ünnepnap: 4, 6, 8 és 10 órakor. HOLLYWOOD REVÜ (Metró film), 10 sláger, 25 sztár, 200 görl. Fősze­replők: John Gilbert, Norma Shearer, Conrad Nagel, Joan Crawford, Buster Keaton, Anita Page, stb. Miki, mint Ein­berg (trükkfilm), hangos híradó. címről. A nullA VII., Erzsébet-körút 45—47 sz. RRI“* '»pwsly Tel. J. 429—46 és J. 419—02. PERZSELŐ VÁGYAK. A Metro-Goldwyn hangos filmat­­trakciója 12 fejezetben. Egy túlfűtött asszony izgalmas re­génye. Főszereplők: Creta Carbo és Nils Asther. Válogatott hangos híradók. Előadások kezdete hétköznapon: 6, 8 és 10; vasárnap és ünnepnapon: 4, 6, 8 és 10 órakor. CAPITOL a Baross téren, a Keleti p. u. mellett. Telefon: 1. 343—37 ÍJFÉLI ISMERETSÉG. IFJÚSÁG-BOLONDSÁG. Hangos Fox híradó. Előadás folyt: 1, 6, 7, 8, ^10. FÓRUM Kossuth Lajos­ utca 18 TeletOn Aut. 897—07 és 895—43. SZIVEK SZIMFÓNIÁJA. (Willy Forst, Szőke Szakáll, Grete Theimer, Halmay Tibor.) Előadások: 5 &8 69 %10 KAMARA-MOZGÓ Dohány-utca és Nyár-u. sarok. Telefon: 1. 440—27. NEVETŐ BUDAPEST. 12 magyar sztár beszélő filmje. Fellépnek: Tóth, Salamon, Nagy Endre, Lábass, Péchy, Honthy, Weygand, Fekete, Dajbukát, Bársony, Vaszary, Karinthy. Fox Journal. — Warner Variété. Előadások: 6, 8 és 10. (Nyitott tető). M. kir. (3, '/ Opera 2 8) Nemzeti Víg C/24, 8) Magyar ('A4, 8) Belvárosi ('A4, 8) Színházak Városi (3, 8) Király (3, 8) Kamara C/24, 181 Új Színház ('A4, 8) Budai Szink. (‘A4, %8) 13. USzai Parasztb. 3 béri. 30. Miss Hobbs A bérlet Eins, zwei, drei Jó firma Fruska Péntek .... Tannhäuser C-D bérletHot. Lemberg Tartu­ff­e-----­Leh. a rezgő István kir. 1 béri. 18. Pry Pál K bérlet Ugyn. szerel. Jó firma Fruska Szombat. . . A vig özvegy— Hot. Lemberg Azra— Leh. a rezgő— — — — — — — — — — — — Leh. a rezgő Leher ez adó— A liliomos— Ugyn. szerel. Jó firma Fruska testeA vig özvegy— Hot. Lemberg Hajnalban— Leh. a rezgő ■ v,­5tő' ZORO-HURU v,5 tő, WILLIAM BOYD LAURA LA PLANTE vígjáték-attrakciók PALACE PALACE RÁDIÓ, BUDAPEST CSÜTÖRTÖKI MŰSORA. 550. (20). 9.15 Kvartett. 9.30 Hirek. 9.45 Kvartett. 11.10 Víz­­jelzés. 12 Harangszó, időjárás. 12.05 Cigányzene. 12.25 Hirek. 12.35 Cigányzene. 1 Időjelzés, időjárás, vízállás. 2.30 Hirek. 3 Árfolyamok. 4 Rádió Szabad Egyetem, utána időjelzés, időjárás és vízállás. 5.10 Földmivelésügyi elő­adás. 6 Balettdélután. 7 Angol lecke. 7.35 Dr. Bán Aladár előadása az énekről a finn-ugor népköltészetben. 8.15 Dán versenyeredmények. 8.20 Hangverseny. 9.10 Jazz, szalon-­ és cigányzene. 10.25 Időjelzés, időjárás, hírek, majd gra­mofon. A teljes heti budapesti, valamint külföldi részletes műsort pénteki rádiómellékletünkön közöltük. A zürichi dalárda hangversenye a budapesti rádióban. Svájc legnagyobb és legelőkelőbb dalegyesületeinek egyike, a ,, Sänger verein Harmonie Zürich“, pénteken, kü­lön vonaton Budapestre érkezik, a magyar főváros meg­tekintésére. A több mint 240 tagból álló hatalmas svájci dalárda pénteken, június 6-án este 8 órakor a Budai Da­lárda és az „Acélhang“ dalegyesület közreműködésével hangversenyt rendez a pesti Vigadóban, az Orsz. Gyer­mekvédő Liga javára. A magyar rádiót felkérték a nagy­szabású hangverseny közvetítésére. A rádió vezetősége szí­vesen tett eleget a kérésnek és június 6-án, pénteken este 8 órakor műsorába iktatta a koncertet, annál is inkább, hogy megismertesse hallgatóközönségét a jónevű svájci dalárda művészetével. Itt akar azonban a rádió vezető­sége rámutatni arra a körülményre, hogy a többször elő­fordult műsorváltozás legtöbb esetben rajta kívül álló kö­rülmények miatt történik. A műsorváltozásra az szolgál­tat okot, hogy a hasonló közvetítések rendszerint már csak akkor válnak aktuálissá, miután a rádiótársaság heti programmját már összeállította. A rádió péntek esti mű­sora tehát a következőképpen alakul: 8 óra: Sängerverein Harmonie Zürich hangversenye a pesti Vigadóban, a Bu­dai Dalárda s az „Acélhang“ Dal­egyesület közreműködé­sével. Utána, kb. 10 óra. Pontos időjelzés, időjárás jelentés, hírek. Majd Magyari Imre és cigányzenekarának hangver­senye a margitszigeti Márkus-étte­remből.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék