Pesti Hírlap, 1932. július (54. évfolyam, 144-170. szám)

1932-07-14 / 155. szám

10 PESTI HÍRLAP 1832. julius 14., csütörtök'. SZÍNHÁZ és zene. A Pesti Hírlap olcsó jegyakciója. Ma : négy előadás — A budai sláger utolsó estéi Bejelentjük, hogy a budai sláger már rsak kilencszer kerül szilire. Ma is adjuk. És adjuk a kacagtató Békeffi-műscrl a Budapesti Színházban, valamint a nagysikerű Érik a buzakalúszt Lábasa Juci, Küry Klári, Szirmai felléptével. Negyedik csütörtöki előadásunk a Bekctow délutáni díszelő­adása. (8). — Royal Orfeum. Kzerjö — Nyári Operettszin­ház. Érik a buzakalász (8). SZOMBAT, Jul. 16. Budai Színkör. Amikor a kislányból nagylány lesz (%8). — Buda­pesti Színház. Mi volna ha?. .. (8). — Bcketow cirkusz. Akro­bat oh! műsor (>,!.£). — Nyá­ri Operettszinház. Érik a bu­zakalász (8). VASÁRNAP, Jul. 17. Budai [ SZERDA, Jul 20, Budai Színkör. Amikor a kislányból Színkör. Amikor a kislány­nagylány lesz (',4« es %S). — ból nagylány lesz (%8). Nyári Operettszinház. Érik a j • t.uzaka'ász (8). — Rrya1 Or. jegyváltás valamennyi tö feum. Ezerjó C,Í9). — Buda- 8S fiokkiadolmátaiunkban. pesti Színház. Mi tolna, ha?..! • (4 és 8). I teljes szinlapu Magyar Szín-HÉTFŐ, Jul. 18. Budai Szín- padot díjmentesen kap, ha kör. Amikor a kislányból j akciós pénztárainknál vált nagylány lesz (%8). j legyet. KEDD, Jul. 19. Budai Szín- A heti tabellában vastagabb kör. Amikor a kislányból \ betűvel külön is Jelezzük Jegy­nagylány lesz (%8). ! akciós előadásainkat. Színházak Budai 8udar>nsti Nyan Royal 0/24, 3i8)(4. 8) 0/24, 8) 0/29) CsUtőf t.Amikor Mi volna Érik a fcűacrjó Péntek Amikor Mi volna Érik a Ezerjó Szombat Amikor Mi volna| Érik a Rzerjó Vas d-u Amikor Mi volni j Érik a — este Amikor Mi volna 1 Érik a Ezerjó CSÜTÖRTÖK, Jul. 14. Búd -i Színkör. Amikor a kislányból nagylány lesz —- Bu­dapesti Színház. Mi volna, ha?... (8). — Bekctow cirkusz. Akrobat, oh! műsor (ViE). — Nyári Operettszinház. Érik a buzakalász (8). PÉNTEK, Jul. 15. Budai Színkör. Amikor a kislányból nagylány lesz (%8). — Buda­­pesti Színház, Mi volna, ha?... RÁDIÓ Budapest csütörtöki műsora. 9.15 Hangverseny, közben hí­rek. 11.10 Vízállás. 11.15 If .ÍUPági félóra. 12 Déli ha­rangszó. időjárás 12 05 Hnig verseny, közben hirek. 1 Idő­jelzés. időjárás, vízállás. 2 45 Hírek. árak. árfolyamok. 4 Ifjúsági előadás. 4 45 Idő­jelzés. időjárás. hirek. 5 Előadás. 5.25 Magyar nóták. 6 Előadás. 6.30 Könnyűzene 8 Előadás. 8 30 Rejtvény­be ngverppny. utána kb. 10 Időjelzés. időjárás. hirek. majd jazz-zene. A teljes heti budapesti, vala­mint külföldi részletes műsort Pénteki rádiomelléklctünkben közöljük. SZÍNHAZAK, kararek Nyári Operettszinház (8>. árik a buzakalász. Ujházy- Kellér-Szlatinay operettje. Fő­szereplők: Lábaes Juci. Küry Klári Szirmoy. Soltész A^nie. Mernie Klári. MatáDy. Horti, Tolnay, Déri. Budai Színkör (3*8). Amikor a kislányból nagylány lesz. Beketfy—Lajtai 3 fv. operett­je. Főszereplők: Gaál Francis­ka. Kosáry Emmi. Somogyi Nusi. Turay Ida, ITubay EMe. Osorios. Jíátkai Kertész De­zső. Jávor. Peti. Békássy. Budapesti Színház (8). Mi vclruo, ha?.., Békeffy László revüje. Főszereplők: Békelty, Orosz Vilma, Bolyom Janka. Kadó, Pcrhes. Párt-op. Bcketow cirkusz C/49). A 3 Sfc. Astonis — Lydia Waiter­­stein — Os Walter Pers — A 4 Ellerks — Rivels akrobat oh! — Gerard Company — N. O. Achilles, stb. — Csütör­tökön és szombaton gyermek­­előadás. D. u. J/t>5. Royal Orfeum C/29). Ezerjó. Harmath Brődszky operettje. Főszererdők: Szokolay OJ Iy Rökk Marika. Simon Marosa, »Sarkadi Kertész Gábor. Gy?r­­gyay, D’Arrigo, Rubinyi. Ke­leti. MOZIK Uránia. T. 460—45. A her­cegnő adjutánsa. Filmoperett (Lilian Harvey, Willy Frit eh) Jéggel hűtött nézőtér. Elő­adások: U6. V28 V2IO. vSzom­­bat, vasár- és ünnepnap: 4, 6. 8. JO. Fórum (IV. Kossuth'Lajos 11. 10. Tel. 89 - 5— 45. fio - 7— C7) Egy dal, egy osók, egy leány. Hangos magyar világhíradó. Előadások: 6. 8. 10; vasárnap 4, 6. 8 10. Első előadások na­ponta tél helyárral. Oécsi \Vi„ lerez-Korut 28 lei 259—52 213—43. 148— 05). A végzetes csók. Fox-at­­trakdó. (Ann Harding Conrad Nagel). Híradó. Mai előadá sok: 2. 4. 6. 8. 10. Ufa, T. 197—67. „Filléres gyors. (Xun Magda. Sziklay, Kadó. Híradó. .Nyitott cető. Előadások: %8 %10; vasár­ég ünnepnap: %6, Vz8, % 10. Corvin Filmszínház. T. 399— 88. Mese a benzinkutról. Film­operett (Lilian Harvey, Willy Fritsch, OIga. . Csehovj). E!ö~ adások hétköznap: V26. V28. *£ 10; vasár- és ünnepnap: VÍ4, V26. Vz 8, %10. palace Filmszínház. (Néw­­york kávéházzal szemben). Er zsébet-körut 8. Telefon 365— 23. Ketten egy autón. Vidám történet egy autóról és két sze­relmes szívről. Fősz.: Magda Schneider. Karl Ludwig Diel. Híradó. Előadások: 6. 8. 10; vasár és ünnepnap: 4 6. 8. 10. Az első előadás fél hely­­árakkal.---------------------------4---------i------------­Royal Apo.lo. fcrzsébet-könit 4b. T.: J. 419—02 és 429—46 Schmeling—Sharkey-mérkőzés eredeti helyszíni felvétel, tel­jes 15 menet. — Burleszkek. híradók. Előadások: 6. 8. 10; vasárnap: 4, 6. 8. 10. Első előadások naponta iélhely­­árakkal. H A szegedi színház igazgatója: Szedő Miklós. Szerdai számunk jelezte, hogy sok eshetősége van annak, hogy a nagymultu szegedi színház uj igazgatója: Szedő Miklós, a kiváló tenorista lesz, amennyiben a várostól meghívást kap. Szegedi tudó- ■ sitónk telefonálja, hogy csakugyan igy is történt. Szeged város szinügyi bizottsága, — mint tudó­sitónk jelenti, — kétnapos, izgalmas tanácskozás után szerdán este nyolc órakor hozta meg a színház régen vajúdó kérdésében a döntést. A szinügyi bi­zottság, amelyre dr. Somogyi Szilveszter polgármes­ter a döntés jogát ráruházta, úgy határozott, hogy Görög Sándor, a jelenlegiMgazgató szerződését nem hosszabbítja meg, miután annyira eladósodott, hogy a színházi szezon zavartalanságát biztosítani nem tudná. A szinügyi bizottság dr. Szedő Miklós opera­énekes meghívását javasolja a polgármesternek. A keddi ülésen, amely zárt ajtók mögött folyt le, Görög Sándor másfélórás jelentésben ismertette azokat az okokat, amelyek szerinte a színház válsá­gát előidézték. Azt igyekezett bebizonyítani, hogy a válságnak nem a fossz művészi vezetés volt az oka, hanem a gazdasági depresszió, de még inkább az, hogy Szeged városa a színház szubvencióját csak február elsejétől kezdődően folyósította havi részie­tekben. Ilyenformán már a szezon elején kénytelen volt drága hiteleket igénybe venni. A bizottság megállapította, hogy Görög Sándor ténykedése*nem esik ugyan kifogás alá, anyagi hely­zete azonban annyira zilált, hogy a város semmi­féle biztosítékot nem lát arranézve, hogy az uj sze­zon zavartalansága biztosittassék. Közben megérkezett az Országos Szinészegye­­sület ■ értesítése arról, hogy Görög Sándor, miután nem teljesítette a társulat tagjaival, a szinészegye­­sülettel és nyugdíjintézettel szemben anyagi kötele­zettségeit, az uj szezonra koncessziót nem kaphat. A szinügyi bizottság ennek alapján hozta meg határozatát, amely szerint a város Görög Sándor szerződését nem hosszabbítja meg s miután Szedő Miklós nehány nap előtt szabályszerűen bejelentette a polgármesternek, hogy hajlandó a szinliáz átvé­telére, a bizottság javasolta, hogy a polgármester Szedő Miklós hívja meg. A polgármester kijelen­tette, hogy a határozathoz hozzájárul s Szedő Mik­lóst a szegedi szinház igazgatójául meghívja. * Fedák-darabok. F.zek nem olyan darabok, ami­ket Feddk Sári irt, hanem olyanok, amiket müvé­­ezetileg s üzletileg egyaránt sokra tart s magáénak vall. Eljátssza azoknak főszerepeit, egyben üzleti­leg is felkarolja. Eddig két ilyen darabja van. Az egyiket Kovács Kálmán irta. Ennek a témája nem­zetközi és bemutatója valószínűleg Bécsben lesz. A másik vérbeli magyar téma, szerzője Sásdi Sándor. Ezt valószínűleg a Fővárosi Operettszinház mutatja be. * Becsületrenddel kitüntetett francia művészek. Párizsból táviratozzak: Yvelle Guilbert énekesnőt, továbbá Jaques Dévai és Pagnol szinpadi szerzőket a becsületrend lovagjává nevezték ki * A Nemzeti Szinház két uj jjrökös tagja. Dr. Karafiáth Jenő kultuszminiszter a Nemzeti Szinház örökös tagjaivá nevezte ki N. Tasnády Ilonát es Bartos Gyulát, a színház két kiváló és népszerű művészét. Ez a kitüntetés valóban megérdemelt ju­talma úgy N. Tasnády Ilona, mint Bartos Gyula ! művészpályájának, melyet a szinészhivatás iránt érzett1 önzetlen lelkesedés és a magyar kultúra áhi­­tatos szolgálata jellemez. N. Tasnády Ilona Shakes­­peare-alakokban, klasszikus és modern színművek­ben, vígjátékokban egyformán kitűnő ábrázolóte­­hetséggel, őszinte érzéssel és finom, nemes asszonyi lényének költészetével szolgálja szerepeit, a közön­ség bizonyára emlékszik még egyik legutóbbi nagy szerepére, Bónyi Adorján ..Elcserélt ember“-ében, amellyel pályájának emlékezetes sikerét aratta. Bartos Gyula is széles színészi skálát fog at: művé­szete, törzsökös, őserejü .magyarságával, a Nemzeti Szinház dicső hagyományainak jegyében áll. Szö­rényi kapitánya az Ocskay brigadérosban, Fösvénv alakítása, Shylockja, Mihály bácsija a Bor ban, va­lamint egész serege egyéb kiváló kabinetalakitások­­nak, a magyar színészet első sorában jelölik ki he­lyét. * Pataki diákok. Sárospatakról jelentik, hogy az ottani főiskola teológus-ifjuságának huszonkét tag­ból álló kórusa az egyházkerület több gyülekezeté­ben bemutatkozó körutat tett és mindenütt nagy kö­zönség hallgatta élvezette] a pataki diákok művésze­tét. Pollák János, az egyik utbavett község, Forróencs római katholikus plébánosa az iskolát ajánlotta fel az ünnep megtartására. * A müvésztesttiletek kérése a belügyminiszter­hez. Az Országos Szincszegyosület, a Budapesti Szí­nész Szövetség, a Magyar Artista Egyesület s az Országos Zenész Szövetség tanácskozást tartott, amelyen közös sérelmeik orvoslására elhatározták, hogy a belügyminiszterhez közös beadványt intéz­nek. A négy művészegyesület megállapítja, hogy a gazdasági válság, a rádió világ jelentősége s a mo­zik lultengcse miatt amúgy is halálraítélt vidéki színészet és artistaművészet megmentése érdeké­ben a műkedvelő tásulatok működését szabályozni kell olyképpen, hogy a hivatásos művészek anyagi és művészi érdekei biztosítva legyenek. Arra kérik a belügyminisztert, hogy a rendszeresen működő műkedvelői gárdákat, s a népművelési osztályt uta­sítsák, hogy ha a vidéken jótékony célt szolgáló elő­adást akarnak rendezni, ezeket a szerződésnélküli hivatásos színészek és artisták közreműködésével tartsák meg, akik a jótékony célra való tekintettel, a legcsekelyebb felépti dijjal is megelégszenek. Ké­rik továbbá, hogy a hivatásos művészek rendszere­sen felléphessenek a mozikban is, anélkül, hogy eh­hez a szereplésükhöz a rendes hatósági bejelentésen kívül, a belügyminisztérium engedélyét külön kel­lene kérniök. Kérik végül, hogy a még 1882-ben kelt, teljesen más viszonyok közt kreált rendelet, amely kimondja, hogy azokban a vidéki városok­ban és községekben, ahol színtársulat működik, ar­tisták a színészekkel egyidőben nem működhetnek, hatályon kívül helyeztessék, mert ma már ennek a tiltó rendelkezésnek se oka, se célja nincsen s csak károkat okoz az artisták társadalmának. wm kb átírnám mmiís ■■111 IWIWIBIHI BjgWWWBWIIIBiggaPBBMaBÉgggglgBllglgggBiaBI^^MMIII a Beketowban. Ma, csütörtökön \',S órakor julius 16-ám, szombaton V.B órakor AKROBAT OH! és a többi szenzáció!! A két délutáni díszelőadás lielyárai akciós pénztárainknál: Páholyüíés . 1.30 P. Tribün II. . —.80 P. Zártszék . . 1.20 P. Tribün ill. . —.80 P. Tribün I. . . 1.— P. I. hely . . . —.40 P. II. hely . . . —.20 P. Gyerekeknek is páratlan szórakozás * Ujságiró-nap az Angol Parkban. Az újságírók az idén is megrendezik a hagyományos ujsagiróna­­pot az Angol Parkban, amely a nyárnak évtizedek óta legnepszei übb, legmulatságosabb és legszóra­­koztatóbb eseménye. Az idei ujságirónap julius hó 30-án. szombaton lesz. az Újságírók Szanatórium- Egyesülete javára. A gazdag programról a rende­zőség fokozatosan ad hirt. * A Városi Szinház átalakítása. Elsőnek a. Labriola Varieté Színház nyílik meg és pedig augusz­tus 19-ikén. Az átalakítások munkája. Labriola tervei szerint, már befejezéskhöz közelednek. Az átalakítás költségei megközelítik a negyedmillió pengőt. Külö­nösen a nézőtér fog a meglepetés erejével hatni. TRAVIATA teljes előadása ma az Állatkertben. Szabó Lujza, Somló. (8.) Árverései! székek, asztalok, billiárdok, ven­déglői berendezések, sttrappará" tok nagyon olcsón, Rosenfeld, Vili., Nspszinház-utca 31. sz. ess MAGYAR LÉGIFORGALMI RT. IV., Váci-utca 1. Teiefon ; 308—88. Nyári menetrend Érvényes augusztus 31-i g. 7.00 14.20 ind. BUDAPEST érk. 13.20 18.4G 8.35 15.45 erk. WIEN ind. 12.00 17.15 Naponként, vasárnap kivételével. Közv>t!en csatlakozások Európa összes állomásai felé. Az autóbusz Budapesten a IV., Váci-utca 1. alól 40 perccel Wien ben a Hotel Bristoltól 35 perccel a repülőgép indu­lása előtt indul. szerdán szombaton 9.00 ind. • 11.45 érk. 12.00 ind. 13.30 érk. Kombinált menettérti jegyek a Budapest—Wien-vonalon autóbusz-repülőgép, vagy hajó-repülő forgalomban 52,— pengős árban (a gyv. IIL. o. jegy árának telei meg). Az egyik utat repülőgépen, a másikat hajón vagy autóbuszon kell megtenni 60 napon belül. LEVELEIT eS CSOMAGJAIT KÜLDJE LÉGIPOSTÁN! Díjszabásért forduljon szállítási osztályunkhoz: A. 80-8-89 BUDAPEST KLAGENFURT VELENCE hétfőn csütörtökön érk. 15.00 ind. 12.15 érk. 12.00 ind. 10.30 Tapéták elismert legolcsóbban, tökéle­tes munkával, legdivatosabb külföldi minták. Mangold Manó, József-körut 31/b. Telefon 30—1—55. 7398 Kályhái, líizhelyet avart szállít, javít mélyen leszállított árban . LUKÁSZ kályhaüzeme, Teréz-körut 22. Tel.: 103—47. i Kiadó lakások | utcai, kettő-, négy- és ötszobás hallóé, modern, olcsó bérrel, azonnalra és augusztusra Akadémia­­u. 7.. továbbá kettőc=zoba Konyhás IX., Márton-u. 6.i Vasüzíeíei, Sesiékiizleíet jómenetelü detailt, Budapesten azonnal átvennék. Rész­letes ajánlatok „Detailüzlet 7605‘* jeligére Blockner J. hirdetőjébe, Városház-utca 10. küldendők. 7360 AommmM&iUBiMbwmgszwemsEi&masmps&msEK BÚTOR ÉS LAKBERENDEZÉSEK UJRENDSZERÜ IIMÜ1TEL Lakását berendezheti minden állami, fővárosi alkalmazott él minden más véglegesített 30 egyenlő havi résziéire, előleg nélkül Egy óven belüli törlesztésnél a kamatokat visszatérítjük KARDOS TESTVÉREK BÚTORÁRUHÁZA Budapest. VII., Wcscelényi-utca 18. (Kazinczy-utca mellen.) officináit butorokd hálók, «bódlők sssr“ árban bog-mil biiforámiiáz vnmoG csá8zár-^ 43-i ■ (Nagymező-u..sarok mellett) E

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék