Pesti Hírlap, 1935. június (57. évfolyam, 124-146. szám)

1935-06-02 / 125. szám

1835. június 2., vasárnap, PESTI HÍRLAP TESTNEVELÉS. Zuber Ferenc Magyar Sport-Almanachja ismét meg­jelent. A magyar sportirodalomban egyedülálló szakkiad­vány, az OTT által, kiadott Magyar Sport-Almanach, Zuber Ferenc ny. miniszteri tanácsos, az OTT alelnöke szakavatott, kitűnő szerkesztésében négyéves szünet után újból megjelent. A négy év magyar sporttörténetét fel­ölelő több mint három és félszáz oldalas kötet kitűnő áttekintést nyújt a­ magyar sport fejlettségéről. Sajnos, négy év adatai kiszorították a kötetből az almanach meg­szokott magas színvonalú szövegrészét. A nélkülözhetetlen sportkézikönyv ára öt pengő és az OTT-nál (Alkotmány­utca 3) kapható. Siraparátok székek, asztalok, alpacea evőesz­­közök, pecsenyéstálak, kerti bú­torok, használtak, nagyon olcsó árakban. ROSENFELD, Népszin­­ház­ utca 31. szám, 1868 Sportorvosi tanfolyam. A Testnevelési Főiskola ju­nius 3-tól 16-ig orvosok és orvosnők részére sportorvosi tanfolyamot rendez, amelynek keretében az orvostársada­lom szakférfiai tartják az elméleti rész előadásait, a gya­korlati részt pedig a Testnevelési Főiskola tanárai és elő­adói vezetik. A tanfolyam díja 20­0. Akik a tanfolyamon résztvenni óhajtanak, lakáscímük megjelölésével, legké­sőbb június 3-ig jelentkezzenek a Testnevelési Főiskola igazgatóságánál (Budapest, I., Győri­ út 13), ahol a tan­folyamra vonatkozó mindennemű egyéb felvilágosítást adnak. ÖKÖLVÍVÁS. Nemzetközi versenyek a Millenáris-pályán. Vasárnap dél­után a Millenáris versenypályán két nagyszabású sportattrak­ciót bonyolítanak le egy program keretében. Az egyik a nem­zetközi professzionista ökölvívóverseny, a másik az ugyancsak nemzetközi motorvezetéses verseny. A sportesemények sorrendje a következő: 1. 15 kilométeres nemzetközi motorvezetéses ver­seny. Rész­tvesznek: Werner Horn Németország, Szekeres Béla, Istenes János, Nagy Béla és Huszár Magyarország. A motorve­­y­etéses verseny után következik a nemzetközi box verseny: első pár Politi egyiptomi olasz—Takács Antal Magyarország 6 me­net; 2. pár: Hie Hiné szenegáli néger—Szobolovszky Sándor Magyarország 10 menet; 3. pár: Cheo Morejon kubai néger— Csiszár Ferenc Magyarország 10 menet. A nemzetközi boxver­­seny után következik a motorvezetéses verseny második futama, amelyet ugyanazok a versenyzők 25 kilométeres távon futnak le. A versenyeket délután 5 órai kezdettel a Millenáris-verseny­pályán bonyolítják le. ökölvívóhírek. New Yorkban Barney pontozással legyőzte Mac­Larain eddigi kisközépsúlyú világbajnokot és ezzel meg­nyerte a világbajnoki címet. — Philadelphiában Tommy Loughnen világbajnok 10 menet után győzött Al Ettore ellen. — Liverpoolban Freddie Miller amerikai világbajnok ponto­zással győzött a skót Jimmy Walsh ellen. — Párizsból jelen­tik, hogy Marcel Thiel pehelysúlyú világbajnok elvesztette vi­lágbajnoki címét, mert nem állt ki idejére Preciso olasz baj­nokkal szemben. Tavasszal „Kronprinz“ gázfőzőt használ a háziasszony, mert megkíméli őt a terhes hőkisugárzástól, melyet az idejétmúlt, terjedelmes, pa­zarló takaréktűzhely okoz és mert azt mindenhová a kívánt kicsi téren helymegtakarítással teheti. Stabil, elegáns kiállítá­sánál fogva a „Kronprinz“ az osztrák ipar elsőrangú gyárt­mánya és alacsony 15 pengőtől kezdődő ára folytán máris 177.000 háziasszony használja és így ennek is használ­nia kell. A „KRONPRINZ“ petrolgázgépet minden évszakban vásárolják, mert főz, süt, süt. A nyara­lásnál is nélkülözhetetlen, mert sok tüzelő­anyagot meg­takarít. Legújabb modell, ellenőrzőórával. Látogassa meg fióküzletemet: Budapest, VI., Andrássy­ út 31. További saját fióküzleteim:­ Wien, Linz, Graz, Innsbruck, München. Kérjen ár- és referenciakatalógust a „KRONPRINZ“ WERKEN, K. G. Kimpink, cégtől Guntramsdorf bei Wien. Biztos existencia a vidéki városokban szervezendő, szabadalmazott eljárásunk szerinti (autó és traktor) olaj­bérregeneráló üzem létesítése. Csekély befektetést igénylő, kitűnően jövedelmező, konku­rencia nélküli foglalkozás. Kellő referenciával rendelkező ér­deklődők a volt vagy jelenlegi működésük megjelölésével ír­janak. „Monopólium“ jeligére Bleckner J. hirdetőirodájába, Budapest, VI.," Andrássy­ ut 4. Budán rendkívüli ADÓMENTES, 17 öl déli — és 10 öl nyugati frontu sarokbérháztelek részletre is eladó. Telefon: hétköznap 2 óráig 862—80. Előkelő nagy intézet felvesz 30—4­0 év körüli jó megjelenésű urat, ki megfelelő összeköttetésekkel rendelkezik. Ajánlatok „Fix és jutalék“ jeligére Tenzer hirdetőjébe, IV., Szervita­tér 8. 4409 Juta­ nyirszálkeverék Vagontételekben azonnal kapható. Érdeklődések „Előnyös vétel , 4371“ jelige alatt a főkiadóhivatalba. GYÁRIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG műszaki anyagismerettel bíró RAKTÁRNÖKÖT KERES Ajánlatok „Nagyipar 4410“ jeligére. TALÁLMÁNYOKAT külföldi értékesítésre keresek. Található 9 és 1 óra között. Telefon 209—23. 4393 NYARALÁSHOZ Orion, Philips, Standar­d RÁDIÓT BÉRELJEN, S­­ioSMi Vermes Zoltán, II., Zsigmond­ utca 5. Telefon: 50—5—11. ATLÉTIKA. Az OKH szövetkezeti versenye. Az Országos Központi Hitelszövetkezet sportegyesülete szombaton a BBTE-pályán rendezte első szövetkezeti atlétikai versenyét a Hangya és a köztisztviselők versenyzőinek részvételével. Az ered­mények a következők: 100 m. síkfutás: 1. Minach Hangya 10.8 mp., szövetkezeti rekord, 2. Zábolyi OKH 11.4 mp., 3. Kunár köztisztviselő 12­2 mp. Súlydobás: 1. Vathi OKH 11 m. 90 cm., szövetkezeti rekord: 2. Minach Hangya 10 m. 75 cm. 400 m. síkfutás: 1. Zábolyi OKH 54.6 nm­. Távol­uglás: 1. Kajcsos OKH 5 m. 83 cm. 1500 m.: 1. Váci köz­­tisztviselő 4 p. 39.4 mp. Diszkoszdobás: 1. Vathi OKH 37 m. 13 cm., szövetkezeti re­kord. 4X100 m. staféta: 1. OKH 49 mp., 2. Hangya A. 51 mp., 3. Hangya B. 51.4 mp. NŐI MODELLKALAPOK szolid árakon. Alakítások P 2.—ért RÓZSI­KA KALAPSZAL­ON, IV., Kígyó­ utca 4—6., félemelet. b­. VÍVÁS. A Ludovikák versenye. A Ludovika Akadémiák között évenként rendezendő sportverseny szombaton kezdődött. Az első nap délelőttjén a tőrcsapatversenyt és az öttusa lovaglószámát bonyolították A tőrcsapatversenyben az I. főcsoport versenyzői győztek 13:3 arányban. Az I. főcsoport­ból Bedő 4, Demeter 3, Mészá­ros 3, a vitéz Bánföldi 3 győ­zelmet, a II. főcsoportból Ka­­pulyi 1, Fábián 2, Palla és Helesfay 0—0 győzelmet ara­tott. Az öttusa lovaglószámát zu­hogó esőben, igen nehéz tere­pen, a kisrákosi gyakorlótéren tartották, s ennek eredménye a következő: 1. Hennyei II. főcsoport, 2. Czékus II. főcso­port, 3. Kahothy II. főcsoport, 4. Bezzegh-Huszágh I. főcso­port, 5. vitéz Zamkó I. főcso­port, 6. Galyári-Kubinka I. fő­csoport, 7. Bolgár I. főcsoport, 8. Horváth II. főcsoport, 9. Ba­lázs I. főcsoport, 10. Poór II. főcsoport. Délután az erősen felázott pályán bonyolították le az at­létikai verseny következő szá­mait: 100 m.: 1. Safáry 11.4 mp. (I. főcsoport), 2. Nyárády II. főcsoport 11.5 mp., 3. Fe­­rencfalvy I. főcsoport 11.8 mp. 400 m.: 1. Szaller II. fő­csoport 55.4 mp., 2. Lipnyeszky I. főcsoport 55.6 mp., 3. Dezső I. főcsoport 58 mp. Súlydobás: 1. Lévay II. főcsoport­ 13.34 m. , 2. Szabó I. főcsoport 12.26 m., 3. Barcell I. főcsoport 12 24 m. Diszkoszdobás: 1. Lévay II. főcsoport 36.44 m., 2. Szabó I. főcsoport 35 m., 3. Nemes Endre II. főcsoport 34 m. Tá­volugrás: 1. Lévay II. főcso­port 639 cm., 2. Hernády I. főcsoport 637 cm., 3. Nyárády I. főcsoport 617 cm. Olimmai staféta: 1. LASE I. (báró Bálintit, Safáry, Lipnyev­­sz­ky, Andersten) 3 p. 58 mp. 2. LASE­­II. (Tomm, K­iNemes, Nyárády, Keresztes) 3 p. 59.6 mp. EGYESÜLETI HÍREK. Az UTE jubiláris közgyűlése. Az Újpesti Torna Egylet szombat délután díszközgyűlésen ünnepelte fennál­lásának ötvenéves évfordulóját a Tungsram kultúrház nagytermében, amelyet zsúfolásig megtöltött az ünneplő közönség. A díszemelvényen helyet foglalt Albrecht királyi herceg, dr. Pressly Elemér államtitkár, dr. Kelemen Kor­nél, az OTT elnöke, Karay-Krakker Kálmán, Pest vármegye főispánja, dr. Semsey Aladár újpesti polgármester, Asch­ner Lipót, a jubiláló egyesület elnöke, és Kiss Zoltán ügy­vezető alelnök. Aschner Lipót elnöki megnyitójában üdvö­zölte a megjelent előkelőségeket, majd nagy vonalakban ismertette a jubiláló egyesület elmúlt félévszázados törté­netét. A közgyűlés díszszónoka dr. Preszly Elemér volt, aki beszédében nemcsak Újpest városának, hanem az or­szág büszkeségének mondotta a félévszázados, sok dicső­séget szerzett Újpesti Torna Egyletet. Dr. Kelemen Kornél dr. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter és az Országos Testnevelési Tanács nevében meleg szeretettel üdvözölte a jubiláló egyletet. Átnyújtotta a tanács ezüst plakettjét és oklevelét dr. Ugró Gálának, az egyesület első főtitkárának, Szűcs Jánosnak, Aschner Jánosnak, Arányi Árpádnak, Kéméndy Jánosnak, Wolffner Andrásnak és Vágó Miksának. Budapest székesfőváros nevében Felkay Ferenc tanácsnok üdvözölte az UTE-t. Ezután vitéz ifjú Horthy Miklós a MÖSz, Sztankovics Szilárd a MASz, dr. Usetty Béla MLSz, vitéz Karándy Imre altábornagy a MÖSz és dr. Kirchknopf Ferenc, az MKSz nevében mond­tak üdvözlő szavakat. LÓVERSENY. Megyeri május—júniusi versenyek. (Pestvidéki Versenyegylet.) Második nap. Vasárnap, június 2. I. Akadályverseny. 1400 P. 3600 m. 1 Anonym. Nagymester 60 2 Árpád húsz. Mankó 68 3 Árpád húsz. Ch­alba 60 4 Sz. gr. Est. Babieka II. 74 5 Dr. Gárd. Marie Anne 64­/2 6 Issekutz Gy. Csoda 66 7 Jeney I. fhig.v. Med­es 73 8 Szondy tűz. Rúna 68 Tip: Csoda—Rúna. II. Katonatiszti sikverseny handicap. 900 P. 1600 m. 1 Gábor tűz. Maros 83 2 Bem lov. tűz. Mestra 78'/2 3 Gede I. alh. Cserebere 64 4 Hadik húsz. Limanova 63 5 Jászkun h. Liptóvár 55'/2 Tip: Mestra—Cserebere. III. Cátverseny. 1500 P. 2500 m. 1 Anonym. Nagymester 60 2 Dr. Hódi R. Nohát 68 3 Tssekutz Csirkefogó 60 4 Klapka tűz. Nem baj 68 6z 5 Tompás m. Feketerigó 60 Tip. Nohát—Feketerigó. IV. Gödi dij. 1200 P. 1600 m. 1 Bárdi J. Autóbarát 46 2 Csernovits A. Peleador 59 3 Csernovits Col Santo 46 4 özv. gr. Ester Samaki 58 5 Hg. Festetics Csatártó 46 6 özv. Hulme Queenie 58­/2 1­7 Nemesk. Kiss Dalesz 44'/2 8 B. Kobg. Csingiz Khan 48 9 Losonczy Gy. Legyes 56'/2 10 Lukács S. urh. Minek? 55 11 Mr. Corner Loubrette 44'/2 12 Mr. C. Wood Pancsova 46 13 Palotai ist. Kopó 59 14 Bajtsán L. frigy. Fons 44'/2 15 Szilassy L. Mandarin 49 Tip: Csingiz Khan—­Queenie. V. Nyeretlen eladó kétévesek versenye. 1200 P. 900 m. 1 Bohm­ A. Csicsóka N­. 50 2 Dr. Gárdony Timpani 43V/ 3 Dr. Gárdony P. Torda 48'/2 4 Geist Gy. Megint 45'/2 5 Győrffy L. Zsazsa 43'/2 6 Győrffy M. Signorina 53­/2 Tip: Zsazsa—Timpani. VI. Handicap. 1200 P. 1850 m. 1 Losonczy Gy. Legyes 60 2 Palotás ist. Kopó 60 3 Petanov. Nem bánom 53 4 Tolnai J. Csibész 52'/2 5 Gábor tűz. Algír 48­/2 6 Csernovits A. Col Santo 48'/2 7 Nemesk. Kiss G. Dalesz 46'/2 8 Horváth E. Hir 40 9 özv. gr. Est. Pindurka 39'/2 Tip: Pindurka—Dalesz. VII. Welter handicap. 1000 F. 1100 m. 1 Bárdi J. Nagyasszony 64'/2 2 Bohrn A. Casanova 59 3 Cede I. alh. Siegfried 58'/2 4 Zangen K. Vajk 55'/2 5 Issekutz Gy. Cserkész 54 6 Muth J. Repris 52'/2 7 Szabadhegy. Relache 52 8 Palotai ist. Sylva 52 9 Geist Gy. Mesebeli 49­/2 10 Clara ist. Persze 47'/2 11 Gábor tűz. Lápvirág 47 12 M. Andre Lángvirág 45 13 Miss Madd. Quasimodo 44 14 Kiscséri pusz. Matador 43 '/2 15 Bossányi-Hav. Ametist 42­/2 Tip. Repris—Siegfried. 19 ­Fürdőruhák legújabb fazonokban, Shhortok, Napozók Fürdőköpenyek rendkívül olcsón, nagy választékban, f­ m m if A I e If színtartó mosó váll­ból, komplett bőség­ben 5.80, 5.40, 3.90, mosó műselyemből gyönyörű mintákban 7.80 Habselyem ruhák, blúzok gyönyörű kivitelben 18.25, 17.50, 14.50, 9.80 Férfi fehérneműnek, ingek, nadrágok, pizsamák gyönyörű anyagokból rendkívül olcsón, mérték szerint is FÁBIÁN JÓZSEF I., Krisztina­ körút 8—10. Széll Kálmán-tér sarok Budapesti ügetőversenyek. Már úgy rémlett, hogy szombaton a BSE júniusi meetingjének megnyitó napját elmossa az eső. Szerencsére délutánig kiderült, kitisztult az ég és a napsütésben 9000 fizető belépő verődött össze a nézőtéren, a játékkedv pedig annyira élénkült, hogy a totalisateur 153.000 pengő forgalmat eredményezett. A nap főversenyében, az I. észt nemzetközi versenyben, a ked­vező felállítású Magvas mint főkedvenc végigvezetve 1:27.6 m perces időben győzött. A többi futamban is felerészben, a favoritok végeztek elől. A Pesti Hírlap híveinek is jó napjuk volt, mert első helyen véleményezett jelöltjei közül: Uzsorás, Berci,Otine-fogat, Magvas, Röpke, Marascino, Mai Flower és Krista nyerte meg versenyét. Még jobban jártak a kabalisták, akik az 1-es programszám mellett ki­tartottak. Ezek számára nyolcizben fizetett osztalékot a totalisateur. A részletes eredmény: Első nap, Június 1. I. Háromévesek versenye. 500 P. Croo Peggy Feiser 1 Cood Trott Baymer 2 V. m.: Parola, Selma, Gyar­mati, Uganda. Tot.: 10:51; helyre: 10:20. 13. Olasz: 10:44. Idő: 34. Biztosan. II. Crattan Bells-díj. VII­. futam. 600 P. Röpke Marschall1 Favorité Toplichar 1 Mogul Stein itz2 Delila Hauser 2 Guard. Tedd Vorst3 F. m.: Tallér, Marokkó. Tot..: 10:47. Olasz: 10:35. Idő: 31.4. Biztosan. kó, Ond, Chalimar, Viki. Tot : 30:28; helyre: 10:16. 23: 19. Olasz: 10:72. Idő: 33. Köny­­nyen. TX. Aradi dij. 500 P. Marascino Kallinka 1 Lugos Marschall 2 F. m.: Zivatar. Szoknyahős, Aranyvirász. Délibáb Tot.: 10:19; helyre: 10:14, 32. Olasz: 10:74. Idő: 34. Igen könnyen. Kettősfogadás (VIII—IX. fu­­­­tam): Röpke­—Marascino 10:37. X. Dóra díj 500 P. Mai Flower Feiser 1 Liane Raymer 2 Csalán Jónás 3 F. m.: Majmi. Szeszélyes. Dina, Odább. Tot.: 10:19; helyre: 3­0:13. 13. 20. Olasz:­­10:46. Idő: 32.6. Könnyen. XT. Lucifer-díj: 500 P. Krista Fityó 1 Elvira Feiser 2 F. m.: Pillangó, Itákné, Pezs­gő. Maszár Izidort startszalafi­­szakítás miatt 10 P-vel meg­bírságolták. Tot.: 10:28. hely­re: 10:17. 28. Olasz: 10:30. Idő: 31.2. Könnyen. XTT. Badacsonyi díj: 500 P. Zápor Zwillinger 1 Tábornok Kovács István 2 Egyetlen Hauser 3 . F. m.: Man­si Ts., Orgona, Marcos, Niagara, Guardian Card diszko. Tot.: 10:30; helyre: 30-11. 12. 27. Orasz: 10:35. Idő: 34.8. Biztosan. Kettős fogadás (XI—XI­. fu­tam): Krista—Zápor 10:130 WEEKENDHÁZ 250 PENGŐ nyaraló faházak speciális készítőinél. CSAPÓ KÁLMÁN ÉS FIA. IX., Viola­ utca 7. Telefon. A Freudenau vasárnap két nagyjelentőségű sportese­mény színhelye lesz. Az egyik az egykori híres Armee, a nemzetközi katonatiszti akadályverseny, melyben magyar, osztrák és cseh katonatisztek szállnak nyeregbe. A 4000 méteres futamban tenyésztésünket jó kilátással Rapaich Richárd altábornagy Pusztá­ja fogja képviselni. A kiváló Steepler magas teherrel, 79 kg.-mal indul s Koltay főhad­nagy fogja lovagolni. Nem kicsinyelhető ellenfele lesz Monopol, melynek Puszta 13 kg.-ot cédál. A másik vonzó futam a programa főszáma, az Igazgatósági díj. A 15.000 schillinggel javadalmazott versenyben a magyar színeket Arsiero, Aderno és Gavallér reprezentálják. Erős ellen­felük lesz Derűs, de Vries kitűnő háromévese, a Magus Kennen fölényes győztese. A cseh Derby vasárnap kerül eldöntésre Prágában. Lovasaink közül Siva­t­­isch Győző, Premysl-­ Teltschik fogja lovagolni. Gyászruhák teljes gyászfelszerelések speciális üzlete HORVÁTH ÉS HALÁSZ Új címünk: IV., Váci­ utca 22. Telefon : 87—1009. TII. Háromévesek versenye. 500 P. Uzsorás Feiser 1 Törzsfőnök Frigó 2 F. m.: Séma, Gladiator, Jan­ka. Tot.: 10:23; helyre: 10:16, 18. Olasz: 10:37. Idő: 31.9. Biztosan. IV. Kettesfogatú űrkocsis­­hajtás. 700 P. Berci—Oline Dóra P. 1 Darling—Sára Fáy I. 2 F. m.: Olvia—Suhanc B., Be­cses—Pajkos. Tot.: 10:19. Olasz: 10:31. Idő: 40.4. Köny­­nyen. V. Kísérleti verseny. 800 P. Ipoly Marschall ■ 1 Lilly Maszár F. 2 F. m.: Riviéra, Bajnok S. diszko. Tot­.: 10:45. Olasz: 10:17. Idő: 30.6. Biztosan. Kettősfogadás (TIT—V. fu­tam): Uzsorás—Ipoly 10:191. VT. Júniusi handicap. 800 r. ördögleánya Kovács II. 1 Ica Zwillinger 2 Vadorzó Wiesner 3 F. m.: Prókátor, Estike. Gló­ria. Oda.. Junak. Opál. Ragyo­gó. Wiesnert. start.szalagazaki­­tás miat 20 P-vel megbírsá­golták. Tot.: 10:100; helyre: 10:29. 36. 26. Olasz: 10:141. Idő: 31.4. Biztosan. VIT. I. oszt. nemzetközi ver­seny. 1000 P. Magvas Feiser 1 Éber B. Stein­itz 2 F. m.: Szerető. Elly, Fregoli, Meridian. Zwillinge­rt start­nál­ figyelmetlenség miatt szigonyan megintették. Tot.: 10:30; helyre: 10:21, 41. Olasz: 10:73. Idő: 27.6. Bizto­san. Kettősfogadás (VI—VIT. fu­tam): Ördögb­ánya—Magvas 10:484.

Next