Pesti Hírlap, 1938. február (60. évfolyam, 25-47. szám)

1938-02-04 / 27. szám

­38. február 4., péntek. PESTI HÍRLAP Gróf Bethlen István, Kállay Miklós, Márai Sándor és Szekfü Gyula a Kisfaludy Társaság új tagjai (Felvételeink a Képes Pesti Hírlapban.) . A Kisfaludy Társaság szerdán délután 5 órakor felőzetes és tagválasztó közülést tartott Voinov­ich Géza elnöklésével. Az ülésen először az elhunyt tagok he­­­­lyére megválasztották az új tagokat. A társaság négy­­ uj tagot választott: gróf Bethlen Istvánt, Kállay Mik­­­­lóst, Márai Sándort és Szekfü Gyulát — mindegyiket­­ nagy szótöbbséggel. Levelező tagjául választotta a­­ Társaság Watson Kirkponner-t, a kiváló délamerikai írót, „Buda halála" jeles angol fordítóját. Döntött a Társaság két pályázata ügyében is. A­­ Berzeviczy Albert kritikai jutalomdíjjal Sebestyén Károlyt tüntette ki a­­ magyar lapokban közölt kri­tikai és népszerű dolgozataiért és a magyar irodalom­nak a Pester Lloyd útján történő állandó és magas­­ szempontú ismertetéseiért. Elhatározta a Társaság,­­ hogy kiadja a gyermekversekre kiírt Szilassy­ Nelly­­féle pályázat jutalmát is, a szerző nevét rejtő jeligés­­ levelet a Társaság vasárnapi ünnepélyes közülésén bontják fel. A továbbiakban elhatározta a Társaság, hogy­ ez évi ünnepélyes közülését február 6-án, vasárnap dél-­­ előtt 11 órakor tartja a Magyar Tudományos Akadé­­­­mia dísztermében. Az ülésen Voinovich Géza elnök­­ mond megnyitó beszédet, Rédey Tivadar másodtitkár jelentését ismerteti, Sík Sándor egy Szent Istvánt ün­neplő ódát olvas fel, az elhunyt nagy magyar költő, Bárd Miklós kiadatlan költeményeiből Voinovich Géza olvas fel, Kék­y Lajos titkár Vargha Gyuláról, a Tár­saság elhunyt másodelnökéről mond emlékbeszédet, végül Csathó Kálmán és Harsányi Zsolt egy-egy no­vellájukat olvassák fel. Az ünnepi ülés után a Társaság tagjai és barátai díszebéden vesznek részt a Vadászkürt-szálló külön­termében, ahol a Gyulai-serleggel kezében Petrovics Elek mond emlékbeszédet az ötven éve elhunyt Ilenszlmann Imréről, a jeles műtörténészről. A Kisfaludy Társaság ünnepélyes kezülésére a be­lépés díjtalan, a Társaság vendégeket szívesen lát. A Kisfaludy Társaság, e nemes és nagymultú testület, négy kiváló új tagot fogadott kebelébe. Különös örömmel adunk hírt , erről az ese­ményről, mert a beválasztottak közt van Márai Sándor. A Pesti Hírlap szerkesztősége és olvasó­tábora büszkén vallja magáénak őt, aki az or­szág irodalmi közvéleménye előtt a magyar toll egyik büszkeségének számít. Nekünk napról­­napra van alkalmunk meggyőződést szerezni arról, hogy a magyar lélek legmélyéből fakadó írásai társadalmunk gondolkozására, életszemlé­letére, érzésvilágára mély hatást tesznek. Nem kétséges, hogy miért. Azért, mert ezekben az írásokban igazi, jelentős írói egyéniség szólal meg. Rendkívüli érzékenységgel fogadja lelkébe az élet, a világ jelenségeit, a szellem ritkamód fejlett műszerkészletével dolgozza fel a bemfo­­rr­á­sokat és a szó sugallatos erejével tudja kisu­gározni gazdag és érdekes mondanivalóit. Szüle­tett író, elrendelt hivatása, szenvedélye, végzete az írás. A művészi közlésmód legtermészetesebb tartozéka a tehetségnek, akárcsak az emberi s­ejezetnek a tüdő, vagy a szív. Ha akarná sem tudná magát máskép, mint magasrendű, elő­­kvő, tartózkodó modorú, de közvetlen hatású stílusban kifejezni. A Pesti Hírlap számára írott cikkei, tanulmányai, krónikái ugyanabból a szellemi szövetből valók, mint a novellák és re­gények, ezek a nagyértékű kötetek, amelyeknek kritikai visszhangja és olvasottsága Márai Sán­dor nevének európai csengést ad. A virágzó férfi­kor küszöbén a Kisfaludy Társaság tagja. Pá­lyának ezen a szép állomásán bizonyára új emelkedésre kap lendületet. D­engü­ő fegy, ambé felhőzet Az éjjeli szabad kisugárzás pén­teken reggelre újra erősebb fagyot hozott, amely itt-ott ismét ködöt képez. A besugárzást azonban akadályozza a felhősebbé vált idő s így a nappali hőmérséklet általában alig emelkedik, leg­feljebb kivételesen helyileg. Nagyobb csapadék nem való­színű, de kis eső, ha előfordulhat. Hivatalos időjelentés A Meteorológiai Intézet je­lenti február 2-án este. Úgy Nyugat-, mint Közép Európá­ban egyre tart az en­ne óceáni légáramlás melletti váltt­zékony, szeles időjárás. Eu.a záporeső és havazások szórványosan mindenfelé vol­tak. hazán­kban változóan fel­hős volt az időjárás, de csa­padékot nem jelentettek. A hőmérséklet a­ Dunántúl 6— 7 fokig­, az Alföld déli me­gyéiben azonban, ahol borult volt az idő, csak 2 fokig emel­­ked­ett. Budapesten este 9 órakor a hőmérséklet plusz 5 Celsius fok, a tengerszintie átszámí­tott légnyomás 772 mil­imé­­t.fr. mérsékelten emelkedő irányzatú. Várható időjárás a követ­kező 24 órára. Mérsékelt nyugati északnyugati szél. Változó felhőzet. Helyenként, főleg azon és északon futó eső, hegye­ken zápor­­szerű havazás. Éjjel erősebb fagy. A nappali homói*fák,ez alig változik. Vízállás. Duna: Linz—Du­na re­mete közt és Pákánál diád, másutt apad. Esztergo míg alacsony, líudi.pest—Dom­bos közt közepes, lej­eb­b ma­ges vizúl­lsu. Bécs 22, Po­zsony 206, Komárom 332, Bu­dapest 289, Paks 192, Baja 324. Mohács 362. Dráva: Barcs —64. Dráva szó bölcs 69. Eszék 183. Szávai Bród 523. Tisza: Záhonyig apad, le­jebb árad Alacsony vizálla­­gu. Tiszaújlak —80. Vásáros­­namény 40. Tokaj 270. Ti­szafüred 238. Szolnok 172. Odongrád 165. Szeged 228. Szamos: Csenger 28. Berettyó: Berettyóújfalu 4. Körös: Kö­­rösszakáll 2. Békés 230.­­lyo­ni­a 270. Maros: Makó 71. Balaton: Siófok 105. Velen­cei tó: Agárd 70. Tisza jege Záhony—­Tiszafüred közt áll, Cson­gr­ád—Szege­­d közt zaj­lik. ___________________ Egy elvált asszony agyonlőtt egy fiatal budapesti ü­gvédet A merénylő asszony önként jelentkezett a főkapitányságon Csütörtökön este tíz óra tájban felcsapódott a fő­kapitányság központi ügyelet helyiségeinek ajtaja, egy elegáns, vörösszőke hajú szép asszony rohant be izga­tottan, feldúltan, lihegve odaállt a rendőrtisztek elé és igy kiáltott: — Itt vagyok, uraim! Lelőttem egy embert! Az asszony a következő pillanatban már félájultan roskadozni kezdett, a rendőrtisztek hozzásiettek és le­ültették egy székre. Faggatni kezdték, de csak annyit tudtak kivenni belőle, hogy lelőtte a vőlegényét, dr. Kronstein András ügyvédet a Zoltán-penzióban. A kö­vetkező pillanatban elájult. Magához térítették s mivel kihallgatni egyelőre nem lehetett, a rendőrorvos fog­lalkozott vele. Rendőri bizottság ment a Zoltán­ utca 12. számú ház harmadik emeletén levő Zoltán-penzióba. Itt csak­hamar kiderült, hogy valóban gyilkosság történt. A vörösszőke asszony, aki a főkapitányságon önként je­lentkezett, Darányi Ernőnek, egy szaklap kiadóhavatali tisztviselőjének elvált felesége. A most 39 éves asszony évekkel ezelőtt megismerkedett dr. Kronstein András ügyvéddel, aki 1930 óta gyakorló ügyvéd Budapesten. Egymásba szerettek és Darányiné három évvel ezelőtt elvált a férjétől, hogy feleségül mehessen az ügy­védhez. A fiatal ügyvéd, aki most volt 35 éves, a Pozsonyi­­út 4. számú házban lakott édesapjával, Kronstein Má­tyással és édesanyjával. A szülők ellenezték a házas­ságot, mert az asszony idősebb volt, mint a fiuk. Emiatt halasztódott a házasságkötés. Egy évvel ezelőtt Dará­­nyiné öngyilkosságot kísérelt­­meg, felvágta karján az ereit, de tettét idejében észrevették és felgyógyult. Da­rányiné a válás után két évig lakott a Zoltán­ utcai penzióban és két hónappal ezelőtt ismét odaköltözött. Penzióbeli lakásán gyakran meglátogatta az ügyvéd. Az elvált asszony az utóbbi időben nagyon ideges volt. Gyakran izgatottan viselkedett. Dr. Kronstein András csütörtökön délután fél hat óra tájban meglátogatta a penzióban Darányinét, majd csakhamar együtt távoztak azzal, hogy kávéházba men­nek. Este kilenc óra tájban hazatértek és negyedórá­val később izgatott szóváltás hallatszott Darányiné szo­bájából, amely a tulajdonosnő szobája mellett van. A férfi hangja hallatszott a szobából: — Kérlek szépen, én akarom neked a brómot be­adni, miért idegeskedsz. Több beszédfoszlány nem hallatszott ki. Féltíz után revolver dörrent a szobában. A lö­vést ezután még három revolverdörrenés kö­vette. Izgatott szaladgálás támadt a penzióban. Néhány pillanat múlva feltárult Darányiné szobájának ajtaja és az elvált asszony feldúlt arccal lépett ki rajta A tulajdonosnő benézett a szobába és ott látta vérző fejjel az ügyvédet. Rögtön hívták a házban lakó or­vost és a mentőknek is telefonáltak. Darányiné se­ felszaladgált sikoltozva a folyo­­­­són és míg az orvos bement a szobába, a vérbe­­borult fejűi ügyvédhez, Darányiné a zűrzavar­ban bundát vetve a vállára, őrjöngve lerohant a lépcsőn. A lépcsőházban találkozott a házfelügyelővel, aki a revolverlövések zajára felfelé sietett és rémülten kér­dezte tőle: — Mi az, mi történt? Darányiné nem felelt, kirohant az utcára s még mielőtt az utána siető házfelügyelő elérhette volna, beugrott az Akadémia­ utca sarkán egy autotaxiba és a főkapitányságra hajtatott. A taxiállomáson álló gép­kocsivezetők figyelmeztették a legközelebbi rendőrt, hogy valami történt a Zoltán­ utcai házban. Megérkeztek a mentők is, de már csak azt állapíthatták meg, hogy dr. Kronstein András halott. Négy lövés érte. Az egyik golyó a szájába ment és szétroncsolta az agyát, ez a lövés okozta a halált. A gyilkos asszony közben jelentkezett a főkapitányság központi ügyeletén. Darányiné az éjszakai órákban többször rosszul lett és amikor magához tért, oly izgatottan viselkedett, annyira zavarosan beszélt, hogy nem lehetett kihall­gatni. Folyton azt hajtogatta: — Elváltam miatta a férjemtől és nem vett fe­leségül. Darányinénak egy felnőtt leánya van, aki az ap­jánál tartózkodik. Az elvált asszony férje, Darányi Ernő, súlyos betegen, kórházban fekszik és igy még nem értesült volt feleségének tettéről. Darányi Ernő­­nét egyébként a főkapitányságon őrzik. NAPI HÍREK — A holland királynő válasza a kormányzó üd­vözlő táviratára. Horthy Miklós kormányzónak Vilma holland királynőhöz Julianna trónörökösnő leánya szü­letése alkalmából intézett üdvözlő táviratára a holland királynő a következő szövegű távirattal válaszolt: „Szí­­vélyes táviratától mélyen meghatva Főméltóságodnak őszinte :"Köszönetem­et fejezem ki- Wilhelmina." — József királyi herceg is Auguszta királyi herceg­asszony ebédje. József királyi herceg tábornagy és Auguszta királyi hercegasszony csütörtökön délben ebé­det adott. Az ebéden részt vett József királyi herceg és Auguszta királyi hercegasszony, Magdolna királyi her­cegnő, gróf Széchenyi Bertalan, a felsőház elnöke és fe­lesége, Sztranyavszky Sándor, a képviselőház elnöke, Kánya Kálmán külügyminiszter, Karafiáth Jenő főpol­gármester és felesége, Széll József belügyminiszter és felesége, Bornemisza Géza kereskedelmi és iparügyi miniszter és felesége, Lányi Hugó gyalogsági tábornok, honvédségi főparancsnok és felesége, dr. Szendy Károly polgármester és felesége, gróf Csáky István követségi tanácsos, Csáky Béla grófnő és Luc­ich Károly altenger­­nagy, főudvarmesterhelyettes. — Új egyetemi magántanárok. A vallás- és közok­tatásügyi miniszter dr. Tuzson Pál, dr. Jabst Pál és Kellner Béla egyetemi tanársegédeknek a pécsi egye­tem orvostudományi karán egyetemi magántanárrá tör­tént képesítését tudomásul vette és megerősítette. A Thaodor Wolf vagyonát elkobozták. A Reichs Ga­zette című Berlinben megjelenő német hivatalos lap köz­zéteszi, hogy a kormány elkobozta Theodor Wolfnál­, a Berliner Tageblatt külföldi száműzetésben élő főszerkesz­tőjének, minden német földön található vagyonát. Theo­dor Wolfot tudvalevőleg már előbb megfosztották a né­met állampolgárságtól.­­— Sisier Lajos emléke. A Felvidéki Tudományos Tár­saság néhai alapítójának és elnökének, Ste­er Lajos kor­­mányfőtanácsosnak emlékére pénteken délután 6 órakor, a Magyar Tudományos Akadémia heti üléstermében (V., Akadémia­ utca 2.) teljes ülést tart. Az ülésen dr. S­bich­­bart Ernő, a társaság főtitkára, mond emlékbeszédet az elhunyt kiváló történészről és közíróról. — Rendelet a jövedelem- és vagyonadó kivetéséről. A Budapesti Közlöny közli az 1938. évi jövedelem- és vagyonadó kivetése tárgyában kiadott 1938. évi 10.000 számú pénzügyminiszteri rendeletet. Ez a rendelet ál­talában fenntartja az 1938. évre is azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 1937. évi jövedelem- és vagyon­adó kivetésénél is alapul szolgáltak. — A Magyar Szállodaigazgatók Köre előadássoroza­tában pénteken este hét órakor a Hungária-szállóban Hallósy István kormányfőtanácsos „A téli idegenforga­lom lehetőségei“ címmel előadást tart. — Pályázat egy falusi aratóünnepély leírására. A Barázda Magyar Néplap (Pozsony, Ventur­ utca 15.) a felvidéki Egyesült Országos Keresztényszocialista és Ma­gyar Nemzeti Párt hivatalos lapja, pályázatot hirdet egy falusi aratóünnepély leírására. A pályázat az arató ün­nepélyek kiveszőfélben levő szokását óhajtja a díjazandó munkák segítségével felújítani. Ezért ősi magyar ara­tási emlékek és mozzanatok felelevenítését kívánja a pá­lyázóktól. Első díj 400, második díj* 200, harmadik díj 100 csehkorona. A szerző nevét és a címét jeligével ellá­tott zárt borítékban kell mellékelni. A pályázat hatál­ó ideje: május . — A Protestáns Irodalmi Társaság ötvenéves jubi­leuma. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság február 11-én ünnepli megalapításának ötvenedik évfordulóját. A Jubiláló társaság elmúlt ötver­ esztendeje alatt közel száz kötet, tudományos, irodalmi és vallásos kiadványt tett közzé. A jubileumi évvel kapcsolatban­ •• Török Pál adott beszámolót a társaság eddigi munkásságáról. Rá­mutat többek között arra, hogy a társaság élete és múltja felett végig a protestáns szellem lebegett és kiadványai­val mindig a protestantizmust és a magyarságot szol­gálta. A Jubileum alkalmából február 5-én délután­ fél hat órakor irodalmi estélyt tartanak a Zeneművészeti Főiskola nagytermében. Ez alkalommal a társaságot a kormány nevében Tasnádi Nagy András államtitkár, a hazai protestantizmus nevében Staffay Sándor püspök üdvözli. — Szíven lőtte magát egy vegyészmérnök. Virág János 28 éves vegyészm­érnök jegyben járt Dobos Ilonával, egy vegytisztító üzem tulajdonosának leányával. A fiatal ve­gyészmérnök mindennap meglátogatta menyasszonyát leendő apósának lakásán, a Horthy Miklós­ út 31-es számú házban. Csütörtökön este is elment Dobosék lakására és ott elbeszélgetett menyasszonyával. A vegyészmérnök ké­sőbb elbúcsúzott menyasszonyától, és már felvette az elő­szobában a télikabátját, amikor váratlanul előrántotta, a revolverét és a csőrét a szivéhez szorította. A követ­kező pillanatban eldürrent a fegyver, a golyó szivén ta­lálta és megölte. A rendőri bizottság lapzártakor még a rejtélyes öngyilkosság színhelyén tartózkodik . December 31. óta érvényben van a reverzális el­leni utasítás a református egyházban. Dr. Ravasz László püspök körlevélben tudatta lelkészeivel, hogy a reverzá­­lis kérdésében kiadott zsinati utasítás december 10-ével életbe lépett. A püspök felhívta a lelkipásztorokat, hogy az utasítás tárgyát prédikációkban ismertessék, a rever­­zális következményeivel a gyakorlati tanítás k­eretei kö­zött foglalkozzanak és a konfirmációs oktatásban is be­széljék meg. Megállapítja a püspök, hogy, a rendelkezé­sek nem ismerése senkit sem mentesít a következmények alól. — Egy francia gróf letartóztatása, Párizsból jelentik . A rendőrség a vizsgálóbíró utasítására csütörtökön fel­­tartóztatta Jurquet de la­ Salle grófot az önvédelmi bi­zottságok szövetségének főtitkárát. — Házasság. Dukai és szentgyörgyvölgyi Széll Imre és köröndi Ravass Paula szombaton este­ 17­­órakor tartják esküvőjüket a Kálvin-téri református temp­lomban. Az esketést a menyasszony nagybátyja, dr. Ravasz László református püspök, titkos tanácsos végzi. Deli László és Balázs Ancika Dunakapesztin há­zasságot kötöttek. (Minden külön értesítés h­elyett.) Neurath német külügyminiszter hatvanötéves Berlin, febr. 3. A Berlinben akkreditált külföldi képviseletek vezetői szerdán délb­en Or­nigo Ceasare apostoli nunciusnak, a diplomáciai kar doyenjének vezetésével összegyűltek a birodalmi külügyminiszté­rium épületében, ahol a nuunciu­s bíró Neurath biro­dalmi külügyminiszternek, 65-ik születésnapja alkal­mából a diplomáciai kar szerencsekivánatait tolmá­csolta. Schmidt Guidin osztrák külügyi államtitkár meleghangú távirathoz feje­tte ki szerencsekivánatait Neurath külügyminis­zter­nek.

Next