Pesti Hírlap, 1941. január (63. évfolyam, 1-25. szám)

1941-01-08 / 5. szám

UH 10 napos társasutazás a Dalmát tengerpart legdélibb és legmelegebb fürdőhelyére m­­im­iumnm január 26—február 9. Ju­sentkesM, varr­ás külön­bség nélkül, január 15-ig dUGOMART, Budapest, V., Dorottya^­s utca 6, tierem: 183—216. Erdélyi hírek Ferenc József királynak és Erzsébet királynénak a marosvásárhelyi kultúrpa­lota előcsarnokában 1913-ban elhelyezett mellszobrát a románok 1920-ban eltávolí­tották és a kultúrpalota pincéjébe rakták le. A két szobrot azután Ferdinánd román király és Mária királyné mellszobrával helyettesítették. Ferenc József és Erzsébet szobrait most a kultúrpalota gondnoksága restauráltatta és azokat visszahelyezik eredeti helyükre. A Brassói Turista Egylet és a Székely Társaság működését a román hatóságok rövid idővel ezelőtt felfüggesztették. Ja­nuár 3-án a „Monitorul Official" közli a román minisztertanács rendeletét a neve­zett két társaság feloszlatásáról és vagyo­nuknak elkobzásáról. Az Erdélyi Helikon Írói közösség tagjai határozatilag kimondották, hogy a Heli­kon továbbra is meg kívánja őrizni erdélyi jellegét és változatlanul folytatni kívánja megkezdett munkáját az erdélyi magyar kultúra minden területén, híven az eltöl­tött másfél évtizedhez. A Helikon írói Közösség tagjai báró Kemény János el­nöklésével értekezletet tartottak Kolozs­várott A közösség meggyőződése — mondja a határozat —, hogy a felszabadu­lás nagy történelmi eseménye következ­ményeképpen a Helikon íróira fokozott feladatok és kötelességek várnak, egyrészt az erdélyi szellem nemes hagyományai­nak védelmében és ápolásában, másrészt pedig Erdély és az anyaország termékeny szellemi kölcsönhatásának szolgálatában a teljes magyar Géniusz életközösségében. — Okmány-hamisításért letartóztatták. And­­reanszky Sándor többszörösen büntetett, rendőri felügyelet alatt álló rajzoló Üzlet­szerűen foglalkozott különösen olyan okmá­nyok hamisításával, amelyekkel zsidó szár­mazásúak tanúsítványhoz jutottak. A főkapi­tányságon azt vallotta, hogy egy hónap óta űzte az okmányhamisítást és ezalatt három­ezer pengőt keresett. Kiderült, hogy csak négy elemit végzett, saját maga részére is ha­misított érettségi bizonyítványt és zászlósi kinevezési okmányt Közokirathamisítás cí­mén letartóztatták, eddig ismert „ügyfelei" ellen pedig bűnsegédi bűnrészesség címén el­járás indult . Magyar Építőművészet címen jelent meg vitéz Irsy László, a Fővárosi Közmunkák Ta­nácsa alelnökének szerkesztésében az építé­szet és városrendezés összes kérdéseivel fog­lalkozó új szaklap. A pompás kiállítású fo­lyóirat első száma többek közt vitéz Irsy László, dr. Bessenyey Zénó, a Közmunkata­nács elnöke, dr. Álgyay Pál, bárcziházi Bár­­czy István államtitkárok, Fodor Sándor m. osztályfőnök, Lázár Jenő m. tanácsos, dr. Viola Rezső főtanácsos és Hültl Dezső­ ta­nulmányait közti . Felhívás a csendőr-csapattisztikarba való fölvételre. A honvédelmi miniszter felhívja az 1906-ban született és annál fiatalabb, nőtlen, főiskolát végzett tartalékos tiszteket és tisztjelölteket, hogy a csendőr csapattisz­ti karba való felvételre jelentkezzenek. A részletes pályázati feltételekről minden hon­véd csapattestparancsnokság és csendőrtiszti parancsnokság megadja a felvilágosításokat. — Felhívás a csendőr-altiszti karba való jelentkezésre. A honvédelmi miniszter fel­hívja a csendőrséghez való jelentkezésre azo­kat, akik 30 évnél nem idősebbek, nőtlenek és katonai szolgálati kötelezettségüknek ele­get tettek. A részletes felvételi feltételekről a legközelebbi csendőrörs megadja a tájé­koztatást. — Társasági élet. Farsang első szombatján, jan. 11-én igen nagy lendülettel indul meg a bálok sorozata. A hagyományos farsang­nyitó Jogászbált a szokottnál is fényesebb keretek között tartják meg a Vigadóban a királyi hercegi család, valamint gróf Teleki Pál miniszterelnök és Radocsay László igaz­ságügyminiszter védnöksége mellett. Bál­iroda: Szerb­ u. 10. Tel.: 187—408. — Ugyan­csak jan. 11-én a mérnöktársadalom ren­dezi meg nagyszabású reprezentatív bálját Mérnökbál néven a Gellértben. A bál leg­főbb védnökei József kir. herceg és Au­guszta kir. hercegasszony, a hölgybizottság élén pedig vitéz Horthy Istvánná áll. Bál­­iroda: Műegyetem, fsz. 45—47. Tel. 259—703. ■' mg első szombatjának nagy társa­.a eseménye még a rendőri újságírók hagyományos farsangi teadélutánja az Ari­zonában. A teadélután rendkívül érdekes műsora d. u. 5 órakor kezdődik. Felvilá­gosítás: 125—703, telefonon. — A Medikus­­bálát jan. 13-án a Vigadóban rendezi az egyetem orvostanhallgató fiatalsága. Bál­­iroda: Üllői­ út 20. Tel.: 131—278. — A Felvi­déki Egyesületek Szövetsége dr. Csikkel Jó­­zsef bálelnök vezetése mellett jan. 18-án tartja meg hagyományos bálját. Báliroda: Rákóczi­ út 36. Tel.: 225—640. — A MOVE jan. 11-én este 9 órai kezdettel rendezi ha­gyományos MOVE-bálját, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter védnöksége alatt, a MOVE székházában. Meghívóigénylés ugyan­ott naponta 6—3 között. Tel.: 110—480. — Nyegre László meghalt. A háboru előtti­­ magyar közéletnek egy ismert, köztisztelet­ben álló alakja hunyt el: Nyegre László volt főispán és országgyűlési képviselő. Ug­­lyai Nyegre László 1855-ben született Husz­­ton. Pályáját a máramarosszigeti királyi ügyészségen kezdte, mint joggyakornok, majd a közigazgatás szolgálatába lépett; szolgabiró, később főszolgabiró volt Mára­­maros megyében. A vármegye közéletében, tevékeny szerepet vitt , nagy népszerűsé­gének köszönhette, hogy hamarosan képvi­selővé választották, öt eikuson át képvi­selte a huszti kerületet A szabadelvű párt, majd később a munkapárt tagja volt lelkes és odaadó híve Tisza Istvánnak. Amikor Tisza miniszterelnök lett, Mára­maros me­gye főispánjává nevezte ki; ezt az állását a háború alatt is megtartotta s mint kormány­biztos, erélyes kézzel tartott rendet az egy ideig hadszíntérré lett vármegyében. Tisza lemondása után ő is távozott a megye élé­ről. 1917-ben egy időközi választáson a huszti kerület újra beküldötte a képviselőházba, melynek az összeomlásig tagja maradt. A forradalmak után teljesen visszavonult a politikai élettől. A főváros társadalmi életé­ben általános becsülés és tisztelet övezte a nagyműveltségű, szeretetreméltó magyar urat, aki most nyolcvanhatéves korában hosszas betegeskedés után elhunyt. Temeté­se csütörtökön délután három órakor lesz a farkasréti temető hazottasházából . A mohamedánok áldozati ünnepe. A Kurban-Bajram ünnepek alkalmából január 9-én (mohamedán időszámítás szerint 1359 zil­idje hó 10-én) csütörtökön d. e. 0 órakor a magyarországi mohamedán lelkészi hivatal helyiségében (Mecset­ u. 17. H. 20) nyilvános istentisztelet lesz, amelyen Abdul Latif, a magyarországi mohamedánok főpapja hitszó­noklatot tart Az ünneppel kapcsolatos min­dennemű tájékoztatást a lelkészi hivatal ad. — A betörő humora. Szervisz Jánosné keszthelyi lakos lakásába az újév éjjelén az ablakon át betörő hatolt be és az asszony távollétében a feltört szekrényekből minden ezüst és aranyértéket meg pénzt magával vitt. A betörő távozásakor ezeket irta az asz­tali naptárra: „Boldogabb uj esztendőt kí­vánok." — Szaporodik Kolozsvár lakossága. Kolozs­várról jelentik: Az 1040. év folyamán Kolozs­várt 2079 volt a születések és 1867 a halálo­zások száma. Az elmúlt év folyamán 968 há­zasságot kötöttek. — A fel nem használt cukorváltójegyek beváltása. A székesfőváros közélelmezési ügyosztálya felhívja a közönség figyelmét arra, hogy a vendéglátó ipari cukorjegyek megszüntetése folytán a még fel nem hasz­nált cukorváltó jegyeit jan. 19-ig bármely cukorárusításra jogosított kiskereskedőnél beválthatja. — Halálozás. Tóth Zoltán Viktor esperes­plébános, a miskolci Szent Alajos Diákszö­vetség alapítója, Dévaványán meghalt. Kulcsár Lajos nyug. MÁV felügyelő, volt szatmárnémeti állomásfőnök 72 éves korá­ban meghalt. Temetése kedden délután volt a budapesti új köztemetőben. Fauth Fülöp egy­ tanár, a híres hold- és bolygókutató 73 éves korában a München melletti grünwaldi kutatóállomáson meghalt. Strzygowski József külföldön is ismert bécsi műtörténész 79 éves korában Bécsben meghalt. Különösen az európai művészetben érvényesülő keleti hatások felkutatásával tett szert világhírre. özv. dr. Pázsith Pálné szül. Rohoska Etel­ka, ügyvéd felesége, 58 éves korában meg­halt Január 8-án helyezik örök nyugalom­ra a kiskunhalasi rét temetőben. Özv. Hofmeister Józsefné szül. Turinszky Mária folyó hó 7-én meghalt Temetése­­ hó 9-én d. u. 2 órakor lesz a felsőgödi te­mető halottasházából. Székely Ödön, a kolozsvári kereskedelmi bank volt cégvezetője folyó hó 4-én Ko­lozsvárt elhunyt Morvay Jenőné sz. Manno Katalin 66 éves korában Budapesten meghalt. Szerdán 12 órakor temetik a Kerepesi­ úti temetőben. Somogyi Zoltán joghallgató 20 éves ko­rában Körmenden meghalt. Pelyvássy Mihály nyug. nagykőrösi ref. tanító jan. 2-án Budapesten meghalt. Az uj köztemetőben temették el. Rónay János, a ceglédi ipartestület volt elnöke 85 éves korában Cegléden meghalt. Németh Gaston székesfővárosi tisztviselő, volt cs. és kir. tüzérhadnagy, Budapesten meghalt Pénteken fél 4 órakor temetik a farkasréti temetőben. — Orvosi hír. Dr. Groelin Ottó fogorvos­­sebész ismét rendel d. e. 10—12, d. u. 3—5-ig. IV., Váci­ utca 86. I. Egyesületek és előadások Az Egyesületközi Együttműködés előadás­sorozata­­keretében dr. Karácsonyi Sándor egyet magántanár jan. 9-én este 8 órakor a Szent Gellért-fürdő nagycsarnokában elő­adást tart „Magyar észjárás“ címmel. A Magyar Családvédelmi Szövetség szer­dán este fél 7 órai kezdettel székházában (Üllői­ út 11.) ülést tart, amelyen dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferencné, az Egyesült Női Tábor elnöke „A nő hivatása a család- és nemzetvédelemben“ címmel előadást tart Vendégeket szívesen látnak. A Nemzeti Casino ezévi közgyűlését január 26-án, vasárnap déli 12 órakor, a Széchenyi­­ebédet pedig február 2-án, vasárnap este fél 8 órakor tartja meg. A Széchenyi-ebéd ün­nepi szónoka báró Jósika János. Előadás. Szerda. Nem-ség (Vas-u.-i keresk. fiu­­zeti Szövetség, Dr. Né-isk.). Vas. 6 ó.: Ku'J.ur­methy Béla: „A magyar est. Találkozó. Volt földreform végrehajtá- 83. és 186. gy. e. bajtár­sa“ (5). — Különféle.­sál. Szer. e. 8 ó. Rákó- Magyar Írónők Köreczi-rend. (Rottenbiller­­(Fészek Klub). Szer. 6.u. 7.) — Bpest H. ker. u.: Kölcsey-emlékünnep,jegyet, kat. gimn. volt — Magyar-Német Főisk.­iskolat. szöv. Csat. e. 8 Iroda (Parlamenti Mu-ő.: Három venéd-vend. zeum). Péntek fél 7 ó.:­— Volt bpesti 1. honv. Irodalmi est. — Bpesti táb. ágyusezr. és az ab- II. ker. Evang. NO-ból alakult tüzérezre­­egyes. (Dévai Bíró Má­dek bajt. l'sat. e. s­ó­­lyás-téri templom). Csat. Alkotmány -ért. — Volt 6 ó.; Teaest.—„Ars Hun­jm. kir. brassói 34. honv. gliica“ (Pátria Klub) Péntek 6 o.: Műsoros tea _______ , d. u. —, Szepesi Szövet-iszinó-ért, gy. e. egykori tagjai. Jan.14. e. 8 o. Tiszti Kar SZÍNHÁZ és zene Baj van Saloméval Az Andrássy Színház uj darabja Egyetlen ötletből akart háromfelvonásos komédiát irni az olasz Cesare Meano, az Andrássy Színház uj darabjának szerzője. Azt el kell ismerni, hogy az ötlet kitűnő. De meg kell állapítanunk, hogy egyetlen ötlet, bármilyen kitűnő legyen is az, mégse elég három felvonás kitöltésére. Salome szépségének legendájáról szól Meano da­rabja. A legenda örökéletű, de az asszony­i szépség, még Salome szépsége is, múlandó. Mire a római császár hírt vesz a le­gendás antiochiai lány babonás szépsé­géről, Salome már elszáradt, lompos öreg­asszony, egy arameus király szerény palo­tájának úrnője és a cselédjei közt sincs egyetlen egy se, aki ne lenne szebb, mint ő. Nérót, a császárt és költőt és bolondot lángra gyújtja a fiatal legenda. (A legen­dáik örökre fiatalok maradnak.) Elhatá­rozza, hogy megszerzi, udvarába hozatja az élő legendát. Követeket küld az ara­meus királyhoz és négy tartományt ajánl fel cserébe a csodálatos leányért Az ara­meus király nem üzenheti meg a nagy cézárnak, hogy Salome elhervadt vénasz­­szony. Kikeresik hát a legszebb arameus leányt, felöltöztetik csillogó királyi pom­pába és útnak indítják Róma felé. A csá­szár egy démoni leányért küldött követe­ket és nem az igazságért Meg fogja kapni a démoni leányt Vaszary Piri csodálatos és nem ebbe a színpadi keretbe való em­beri igazsággal játssza el az öreg Salome tragikus komédiáját Amikor megpróbálja újra eltáncolni a régi táncát , a fiatalság múlandó szépségének keserű haláltánca rémi­tő kisértetként nehezedik rá a bolon­dos, bolondozó színpadra. Törzs Jenő, ez a nagyszerű komédiás, bravúros mimikával igyekszik kitölteni szerepe óriás hézagait A többi színész: Mihályfi Béla, Hajmássy Miklós, a csillogó szépségű ál-Salome, Szi­lágyi Szabó Eszter és 2. Molnár László is derekasan küzködnek bábjáték szerepeik­kel. Nem ők tehetnek arról, hogy a szer­zőt groteszk alapötletén kívül nem érde­kelt más ebben a darabban, saját figurái sem. Az olcsó komédi­ázás és a megrendítő, majdnem tragikus színek úgy állnak egy­más mellett ezen a színpadon, mint egy összetört sakktáblán a fekete fehér koc­kák ... Sz. P. • Operaház. Uj Mártát hallottunk Flo­tow népszerű daljátékában: Gyurkovics Mária alakította először a kedves, muta­tós címszerepet. Csillogó szopránjának me­leg lírai színei hatásoséul jutottak érvény­re a második felvonás szívhez szóló né­pies dalában. A könnyű parlandókat szép közvetlenséggel, természetes szövegmon­dással énekelte. Játéka is tetszett a kö­zönségnek, sok tapsot kapott. Kovács Jo­lán, Nancy új személyesítője, kellemes althangját és jóizű humorát csillogtatta meg a neki való szerepben. (IJ . Laues Richard, a mannheimi zene­akadémia professzora, önálló hangverseny­nyel mutatkozott be hétfőn. Estjét a ma­gyar-német mű­vész­csere-mozgalom kere­tében a Népművelési Bizottság rendezte. Komoly tehetségű, fiatal zongorista, ala­posan képzett technikával játszik. Minden irányban megnyugtató felkészültsége mö­gött a német zenekultúra sok évszázados hagyománya érződik. Hibátlan billentés­­módja kellő változatossággal színezi a tónusát a játszott mű természetéhez, akár Beethoven e-dúr op. 109. szonátájáról, akár Schubert lírikus darabjairól, akár Brahms Paganini-változatairól van szó. Genstner új­ német zeneszerző tartalmas és jól hangzó szonátáját is sikerrel mu­tatta be. A közönség őszinte tetszéssel fogadta. (Iv.) * Royal-trott címmel mutatta be januári új műsorát a Royal Variété. Pár mulat­ságos tréfa és különösen Bársony Rózsi eleven táncszámai mellett különösen jók­­ezúttal az artistaszámok. Ben Benett ka­cagtató ügyetlenkedése, Cimberley’s új­szerű akrobataszáma, a­­Hosszú Emil vidám kutyaidomítása, Peggy és Tred tánckettő­se igazi világvárosi számok. A műsor szer­­virozása, mint mindig, ezúttal is ötletes, ízléses és mutatós. Basili.de» Schubert-est operai műsorváltozás miatt jan. 28-ra halasztva. ’ I . * Németh Mária vendégszereplése Belgrád­­ban. Németh Mária belgrádi vendégszerep­léséről a jugoszláv lapok meleghangú bírá­latokban emlékeznek meg A lapok megálla­pítása szerint a művésznő méltó volt európai hírnevéhez és átérzett művészetével, nagy hangtechnikai készültségével teljes mérték­ben kivívta a belgrádi közönség tetszését .­­A lapok bejelentik, hogy Németh Mária elő­reláthatólag január végén a belgrádi operá­ban újra vendégszerepel. * Finn vendégművésznő az Operaházban. A közeljövőből mutatkozik be az Opera­­házban a finn származású Ben Piltti, a bécsi állami operaház művésznője. Az Operaház vendége csütörtökön, január 16- án, Constanza szerepét énekli Mozart „Szöktetés a szerályból" című dalművében, majd mint Gilda lép fel a kedden, január 26-án színre kerülő Rigolettóban. * Hettyey Arankát, a Nemzeti Színház örökös tagját, a Színművészeti Akadémia rendes tanárává nevezték ki. * A fővárosi üzemek tisztviselői és munká­sai vasárnap este kitűnően sikerült műsoros estet rendeztek a Művelődés Házában. Az üzemek ének- és zenekarának számait, vala­mint a műkedvelő szereplők magánszámait melegen ünnepelte a nagyszámú előkelő kö­zönség. MOZI Az eladó birtok Omnia — Atrium Az új film, melyről most beszámolunk, régi kis Mikszáth-regényből készült. Az ő alakjai elevenednek meg a vásznon, illető­leg csak oda költöznek a vászonra, mert a szívünkben már itt élnek régen. Mik­száth, ez a kissé fanyar mosolyú bölcs, csak olyan alakokat tűzött a tolla hegyére, akik azonnal életre kaptak, sőt jó isme­rősként üdvözöltük mindjárt őket Külö­nös szerencse, hogy olyan toll ültette át Mikszáthot többször színpadra, filmre, mint a kitűnő Harsányi Zsolt írató­ja. E legújabb filmet, az „Eladó birtokot" is Harsányi alkalmazta filmre, szinte aggo­dalmas szeretettel követve mindenben a klasszikus író szándékait A szereplők: Szeleczky Zita, Páger Antal, Toronyi Gyula, Mihályffy Béla, Vaszary Piri ha­tározottan éreztetik a régi úrhölgyek és urak levendulaillatú kedvességét, romanti­káját nemcsak külső megjelenésükben, stílusos ruházatukban, hanem abban a bizonyos „könnyes mosolygás“-ban is, amelynek a csillogásában lehet Mikszáthot játszani csupán. A filmben Balázs Gyula ügyes kísérőzenéjének keretében nagy­szerű cigánymuzsika csendül, Fráter Ló­­ránd dalai. (—kas.) * Fémfilm. Tizenöt évi kísérletezés után gyakorlatilag is bevezették Németország­ban a fémfilmet vagy más néven a tükör­­reflexfilmet. A filmszalag alapanyaga egy körülbelül 0.05 mm. vastagságú aluminiu­­mozott vasszalag. Súlya méterenként kö­rülbelül egy grammal magasabb a ma használatos filmnél. A szalagot az utolsó hengerelésnél tükörfényessé csiszolják, ez­után egyik oldalára fényérzékeny­ réteg, másik oldalára egy korrózió védő­ réteg kerül. De arra is van lehetőség, hogy mindkét oldalát fényérzékeny réteggel lássák el. A szalagot végül perforálják és azután a szokásos módon lehet megvilá­gítani, előhívni és rögzíteni. A réteg hőál­lósága olyan nagy, hogy csak a megszene­­sedésnél pusztul el A tükörreflexfilmet minden mozivetítőgépen alkalmazni lehet, egyszerű toldalék segítségével. Az új film­anyag nem akarja a ma használatos filmet kiszorítani, csupán ott kell alkalmazni, ahol nagy szilárdsága, hőállékonysága, mé­rettartó képessége és raktározhatósága jól hasznosítható, így különösen dokumentális értékű filmeknél vagy olyan filmeknél, amelyeket archívumokban akarnak meg­őrizni. HÁZSÁRTOS, kötekedő emberré válhatik, aki fejfájás, ideges bánfai­énak, női gyengélkedés ese­tén nem szed megfelelő szert E bajok ellen gyorsan ható kitűnő gyógyszer az 1, 3 és 8 ostyás dobozokban min­den gyógyszertárban kapható ALGOCRÁTH­E

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék