Pesti Hírlap, 1942. október (64. évfolyam, 223-247. szám)

1942-10-30 / 246. szám

g Pesti Hírlap 19it ott. Sfl, péntek NAPI HÍREK Hirdetőink figyelmébe! Ä szombati ünnep miatt a Pesti Hírlap ünnepi száma e héten vasárnap helyett szombaton jelenik meg. Ezért arra kérjük hirdetőinket, hogy vasár­napra szánt hirdetéseiket legkésőbb ma délután 2 óráig szíveskedjenek feladni A. hirdetés díjszabása a va­­sárnani^ y/ Uzsonna-bor //Az Írói pálya ritka elégtétele, 'mikor a szellemi ember megéli, /hogy valamely tételét és felfedezé- I sét igazolja az élet gyakorlata. E | sorok Írója évek óta csendes, szi- i vós, emyedetlen, de nagyrészt med­­j dó harcot folytatott az uzsonna­bor érdekében. Szava — mind a mai napig, — pusztába kiáltó szó maradt. Történelmi fordulatoknak kellett bekövetkezni az emberiség I életében, amig végre a borivók, — a társadalomnak ez a megfontolt, értelmes, elmélyedésre hajlamos, férfias rétege, — meggyőződtek té­telünk igazságáról és áttértek az esti borozásról a délutáni pohara­zásra. Mert az uzsonna-bor több és más, mint poharazás. Az uzsonna­bor jellem és műveltség kérdése. Nem mondjuk azt, hogy délután bort inni: világnézet. Manapság mindenre rámondják, hogy világ­nézet. E sorok Íróját egy bölcs kor­társa figyelmeztette a minap, hogy a korszerű szótárban, beleértve a j nyelvújítás nyakatekert szófica- I mait, nem akad egy sem, mellyel j tudatosabban élne vissza a mai ember, mint a világnézet fogalmá­val. Harminc év előtt szerette va­laki a turósrétest, vagy nem sze­rette: ma ugyanez az ember kije­lenti, hogy turósrétest enni, vagy nem enni világnézet kérdése. Az élet egyszerű gyakorlatát, a tetszést és nemtetszést, az Ízlést és Ízléste­lenséget világnézetnek minősíti egy türelmetlen szemlélet. Nem, az uzsonnabor nem világnézet. De nem is egyszerű italozás. Aki nap­pal, munka közben iszik, részeges fráter, nincs hozzá szavunk. Aki va­csora után nyúl először a borhoz, nem feltétlenül iszákos, de min­denesetre hajlamos, a nap gond­jait enyhe bódulatba fojtani. Ez nem egészséges. Csak az uzsonna­bor egészséges. Megmondom, miért? Aztán, nem bánom, kövezzenek meg. Az uzsonna-bort délután öttől félhétig isszák, szabad levegőn, a kocsma kertjében, mely ilyenkor csaknem üres még. A levegő tiszta, 'illatos. Néhány platán,, szederfa őszülő lombja borul a magányos ivó fölé. A helyzet olyan, mint az egészséges, férfihoz méltó turisz­­! tika egy neme: minden turisztika végső célja ugyanis nem a bérc, hanem a kocsma, ahol a turista le­ül enni és inni. Az uzsonna-bor nagy előnye, hogy délután senki­nek nincsen kedve komoly bor­mennyiséget fogyasztani: egy-két pohár aranyszin rizling, a sárga­lombos fák alatt, a jó levegőn, tel­jes illúziót ad. A borhoz délután le­het még olvasni is: nincs tisztább öröm, mint érett bor mellett érett könyvet olvasni. A kocsma ilyenkor kisepert és hangtalan még; hiá­nyoznak a notórius és fecsegő alko­holisták. Nincs vita, nincs politika, 'igen, nincs világnézet délután öt­kor a kocsmakertben. Csak ősz van, napsütés, a platánok lombja, az üres asztalok, egy jó könyv; s az uzsonna-bor. Az uzsonna-bor soha nem lehet több, mint két kis fröccs. Éppen csak az íze és illata a bornak. Ép­pen csak az, ami jó a borból: a tű­nődéshez szükséges kellék. A nap munkás szaka ilyenkor már véget ért. A pihenés alkonyati ideje még nem következett el. A vendég fel­emeli poharát, a búcsúzó nap suga­rait átszűri a bor nemes anyagán. Most, mikor az elsötétités megrö­vidítette az estéket, a komolyabb elemek kezdenek megtérni az uzsonna-borhoz. Jó híreket kap­tam Ó-Budáról, sőt a Belváros­ból is. E hireket a szellemi ember sze­rény elégtételével nyugtázom, aki látja, hogy nem hiába küzdött az igazság érdekében. Az emberek, lassan, néha nagy kerülőkkel, de végül is megtérnek, ügy látszik, érdemes írni. Caliban. — Vér Tibor, a Mérnöki Kamara uj elnöke, a műszaki utánpótlás kér­déséről. A Budapesti Mérnöki Kamara most tartotta közgyűlését dr. Mihai­­lich Győzőnek, a Műegyetem idei rek­torának elnökletével. Míhaiiich beveze­tőjében kegyelettel emlékezett meg az ország nagy halottjáról, Horthy Ist­ván kormányzóhelyettesről, akinek elvesztését a mérnöktársadalom érez­te elsősorban. Mérnöki munkája — mondotta — mindenkor példa lesz a magyar' mérnökök előtt, akik a mély­séges gyászban hódolattal fordulnak a Kormányzó Ur felé, akit az egész nemzet féltő szeretete övez. Javasla­tára a közgyűlés hódoló táviratot in­tézett a Kormányzóhoz. A választási eredmények kihirdetése után dr. Vér Tibor, az uj elnök vázolta a kamara és a mérnöktársadalom feladatait. Hangoztatta a műszaki igazgatás és a műszaki alpolgármesteri állás felállí­tásának szükségességét. Rámutatott arra a közönyre, amellyel a műszaki utánpótlást kezelik, valamint a Ivlű­­egyetem hiányosságaira, a felszerelé­sek elhanyagolására, a laboratóriumok elavultságára, a kutató és oktató se­gédszemélyzet nehéz helyzetére. Hang­súlyozta égy második műegyetem fel­állításának feltétlen szükségességét. Annak a reményének adott kifejezést, hogy a mérnökök is majd teljes fel­­készültséggel vehetnek részt az or­szág szebb jövőjének.kimunkálásában. — Kormányzói elismerés. A Kormány­zó megengedte, hogy - dr. Kammermayer Oszkár tanügyi főtanácsos, állami ke­reskedelmi középiskolai tanárnak elis­merés# tudtul adják. — „A Piarista Rend minden idők­ben felvette a harcot az elnyomók ellen." A veszprémi Piarista Diákszö­vetség most ünnepelte a Piarista rend Magyarországra való letelepedésének 300 éves jubileumát. Az ünnepségen Czaplk Gyula veszprémi püspök mon­dott beszédet. Rámutatott arra, hogy a Piarista rend kezdte meg Magyar­­országon a tömegek bevonását és fel­karolását. Ez. a rend sikerének gyö­kere. Egyformán mindenkit Krisztus­hoz, a tudományhoz vinni! A Piarista rend minden időkben a nemzet dicső­ségének-részese volt, mindenkor fel­vette a harcot az elnyomók ellen, akik csorbítani akarták a magyarság nem- ■ zeti létét. Harcoltak a magyarságért és hogy magyar a magyar? nem utolsó sorban köszönhetjük a Piarista Rend­nek- Magyarságuknak fényes bizonyí­téka 1848, amikor a tanárok a diákok­kal együtt sorakoztak a nemzeti zászló alá. Közéleti szereplésük is bizonyltja munkájukat és fáradhatatlanságukat. — Átmenetileg korlátozzák a sajtó­­kamarai tagfelvételeket. A minisz­terelnök rendeleti utón átmenetileg korlátozta a tagfelvételt az Országos Magyar Sajtókamarában. A rendelet szerint az Országos Magyar Sajtóka­marába további rendelkezésig csak kivételes méltánylást érdemlő esetben lehet uj tagot felvenni, illetőleg a fel­vételt kilátásba helyezni. A kivételes méltánylást érdemlő ok fennforgását a Kamara igazgatóválasztmánya álla­pítja meg. A pénteki hivatalos lapban megjelent rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkal­mazni kell. — Földrengések. A belgrádi földren­gés! intézet készülékei október 28-án éj­fél után két órán belül három erős föld­rengést jeleztek. A földrengés központ­ja Belgrádtól délkeletre 1249 kilométer­nyire volt. Valószínű, hogy a földrengés színhelye Anatólia nyugati része. — A bukaresti földrengési intézet készülékéi szerdán öt földrengést észleltek. A má­sodik különösen erős volt. A rengés fészke mintegy 700 kilométer távolság­ban volt. — Törökországban szerdán többé-kevésbé heves földrengéseket éreztek. Eddig tizenkét helységből je­lentették, hogy a földlökések reggel 3 és 8 óra között voltak érezhetők. — Jótékonyság napja a budapesti te­metőkben. A Vakokat Gyámolitó Orszá­gos Egyesület, a Nyomorék Gyermekek Országos Otthona, a Szociális Misszió Társulat, a Felekezeti Patronázs Egye­sületek, a Szociális Testvérek Társasága és a Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége az elhagyatott és Ínséget szenvedő pártfogoltjaik téli fölsegélye­zése céljára október 31-én és november 1-én együttes temetői gyüjtőnapot ren­dez. A Jótékonyság Napja urnáit, gyüj­­tőperselyeit és körleveleit a könyörüle­tes szivü emberbarátok adakozó jóindu­latába ajánlják. — A bevonult nem főfoglalkozású tisz­teletdíjasok javadalmazása ügyében illeté­kes helyen közük, hogy a rendelet az ér­dekelteknek a bevonulást követő egy hó­napra a teljes összegű polgári* javadalma­zást biztosítja. Egy hónap eltelte után a nőtleneket a fizetés harminc százaléka. a családosokat a családtagok számától füg­gően negyven-ötven százaléka Illeti meg, tekintet nélkül a rendfokozatra. Ez a jár vaclaimazás. ha a nem főfoglalkozású tisz­teletdíjas , több munkaadónál teljesített bevonulása előtt szolgálatot, minden mun­kaadótól egyformán jár. — Aranylakodalom. Halmy Pál gyógy­szerész (Sóskút) és neje, Kresinszky Ju­lia, akik ötven év előtt a Bakács-téri templomban kötöttek házasságot, vasár­nap tartották Budapesten aranylako­dalmukat. A házaspárt Pintér László kanonok, felsőházi tag részesítette egy­házi áldásban. Az ötvenéves embernél reggelen­ként egy fél pohár természetes „Ferenc József" keserüviz könnyű bélürülést, kiélégitő gyomoremésztést, jó étvágyat és nyugodt alvást bizto­sit s igy a közérzetet gyakran igen kedvezően befolyásolja. Kérdezze meg orvosát! AZ ELSÖTÉTÍTÉS időpontja az crszág egész területén este %9 óra. Az elsötétités reggel 5 óráig tart. — Szeged alapítványa a Kormányzó­­belyettes emlékére. A Magyar Külügyi Társaság elnöki tanácsa, dr. Eöttévé­­nyi Olivér elnöklésével ülést tartott, amelyen az elnök meghatott szavak­kal emlékezett meg arról a mély gyászról, amely vitéz Horthy István Kormányzóhelyettes hősi halálával az országot érte. — Szeged város tör­vényhatósági bizottságának közgyű­lése elhatározta, hogy Horthy István Kormányzóhelyettes emlékének meg­örökítésére 20.000 pengős alapítványt létesítenek, amelynek kamataiból évente a vitéz és vitézi várományos szegénysorsu tanulókat, valamint a szegénysorsu egyetemi hallgatókat tá-^ mogatják. — Nyitra-Pozsony várme­gye közgyűlésén Thuróczy Károly fő­ispán kegyeletes szavakkal emlékezett meg a Kormányzóhelyettes hősi halá­láról. Elhatározták, hogy a Kormány­zóhelyettes arcképét a vármegye ta­nácsterme részére megfestetik. — Uj pápai protonotáriusok. XII. Pius pápa dr. Lindenberger János volt debreceni apostoli kormányzót és Schriffert Béla általános apostoli kor­mányzói helynököt Scheffler János szatmári megyéspüspök előterjeszté­sére pápai protonotáriussá nevezte ki. Az erről szóló okiratokat a megyés* püspök csütörtökön délben az egész székeskáptalan jelenlétében nyújtotta át a kinevezetteknek — Harmadszor virágzik egy almafa. Prágából jelentik: A protektorátus észa­ki határán, Starkenbach községben egy almafa ebben az évben már harmadszor virágzik. A korai almafa julius végén virágzott másodszor és második termé­se is beérett, habár kisebb gyümölcsöket hozott, mint először. Október elején a fa harmadszor is virágokat hozott, bár nem tartják valószínűnek, hogy harmad­szor is gyümölcsöt érleljen. POPOVICS PÁL m. kir. főhadnagy (karcagi születé­sű) 34 éves korában a dop­­menti harctéren, augusztus 30-án, százada élén roham közben hősi halált halt. ÄDÄM EDE karpaszomá­­nyos szakaszvezető, a Ma­gyar Nagy Ezüst vitézségi érem tulajdonosa, a föld­­mivelésügyi minisztérium j tisztviselője, 33 éves korá­ban, szeptember 28-ikán a Don menti harcokban hősi halált halt. — A finn államelnök kihallgatáson fogadta a magyar ifjúsági vezetőt. Ryti finn köztársasági elnök kihallga­táson fogadta Béldy Alajos altábor­nagy, magyar ifjúsági vezetőt A ki­hallgatáson jelen volt szentmiklóssi Szabó György helsinki magyar kö­vet is. A Soumalaisuuden Liitto és a Soumalais-Ugrilainen Kulturritoimisto finn szervezetek szerdán vacsorán lát­ták vendégül a Helsinkiben tartózko­dó magyar leventék vezetőit. — Kenyér és tej. A főváros közélel­mezési ügyosztálya felhívja a közönség és a pékek figyelmét arra, hogy — mi­vel a zsemlye forgalmában előrelátható­lag átmeneti csökkenés várható — to­vábbi intézkedésig a budapesti kenyér­váltójegyeket a közellátási miniszter hozzájárulásával a kenyérre a pákáknál is be lehet váltani. — Október 30-án, pénteken a tejviszontelárusitók az „A“ jegyekre a teljes mennyiséget, tehát 1 litert, a „B" jegyekre pedig 3 deci tejet szolgáltatnak ki. — Ml van a hivatalos lapban? A Buda­pesti Közlöny csütörtöki száma közü a kormány rendeletét az Árfolyamkiegészitő Hivatal megszüntetéséről, a belügyminisz­ter rendeletét a Magyar Hajózási Betegsé­gi Biztosítóintézet Alkalmazottai illetmé­nyeinek, valamint az ennek az intézetnek a terhére ellátásban részesülő nyugdíja­sok, özvegyek és árvák eüátási dijainak csökkentéséről szóló rendelet módosításá­ról, végül a közellátásügyi miniszter ren­deletét a bőrkesztyű forgalomba hozatalá­nál számítható legmagasabb haszon meg­állapításáról. Csavarárugyár Részvénytársaság (azelőtt: Gleichmann Ignác Csavar­árugyár Rt.) Igazgatósága, Felügye­­iőbizottsága és munkássága mélyen megrendülve közük, hogy szeretett munkatársuk és igazgatójuk, if műszaki igazgató folyó évi október hó 24-én tragikus körülmények között hirtelen el­hunyt. Temetése folyó hó 30-án d. u. 4 órakor ]esz a rákoskeresztúri róm. kát. temetőben. Évtizedeken át teljes odaadással szentelte munkáját a vállalatnak. Az engesztelő szentmiseáldozatot november 2-án reggel V28 órakor tartják a vizafogói egyházközség kisegítő kápolnájában (Bp., XIII., Váci-ut 37. számú iskola). Emléke szivünkben örökké él. Szabályozták a tűzifa és a szén forgalmát A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter szabályozta a tűzifa és a szén kereskedői forgalmát. A rendelet kimondja, hogy az úgynevezett pincés kereskedők legfeljebb két métermá­zsás tételekben, a telepes és nagyke­reskedők pedig 2 métermázsétól 20 métermázsáig, terjedő tételekben szol­gáltathatnak ki tüzelőanyagot fogyasz­tó részére. jVIinthogy az érvényben lévő rendelkezések szerint a nagyke­reskedők a részükre beérkező tüzelő­anyag tekintélyes hányadát — Buda­pesten 70 százalékát — kiskereskedők­nek kötelesek továbbadni, a rendel­kezéstől a kis tételekben vásárló, te­hát a legszegényebb fogyasztó közön­ség tüzelöszerellátásának javulása várható. A fogyasztóközönség egyenletes el­látása érdekében illetékes helyen kü­lön is felhívják a kereskedők figyel­mét arra, hogy a rendelkezéseket sa­ját érdekükben, a legpontosabban tart­sák meg. A vétkes kereskedő ellen ugyánis nemcsak a kihágási eljárást indítják meg, hanem azonnali hatály ­­lyal kijelölését is visszavonják. — Szegő Béla meghalt. A „Pesti Hírlap“ szerkesztőségének kettős a gyásza: Ráskai Ferenccel, a lap volt munkatársával csaknem egyidőben 80 éves korában meghalt a szerkesz­tőség másik nyugdíjas tagja, Szegő Béla is. Szegő Béla mint gyorsíró ke­lült a lap kötelékébe és annakidején, a kilencszázas években, a bécsi tele­fon híranyagát vette fel. Szorgalma­san, lelkiismeretesen, nagy hozzáér­téssel fordította magyarra a híranya­got és értékes, közbecsülésben álló tagja volt a szerkesztőségnek egészen 1920-ig, amikor, nyugalomba vonult. Szegő Bálát pénteken délelőtt 11 óra­kor temetik a rákoskeresztúri uj köz­temetőben. — A szegedi egyetem ifjúsági nagy­gyűlése. A szegedi egyetemi ifjúság ebben a tanévben most tartotta első nagygyűlését. A résztvevők néma fel­állással adóztak Horthy István kor­mányzóhelyettes és a keleti harctéren hősi halált halt honvédek emlékének, majd rKoch Sándor egyetemi tanár mondott megnyitó beszédet. Fröchlich Pál rektor üdvözölte az ifjúságot és annak a reményének adott kifejezést, hogy az egy célért, egy akarattal küz­dő magyar ifjúság alapja lesz a ke­resztény, igaz emberekből álló Ma­gyarország felépítésének. Nylkos Gyu­la, az ifjúsági egyesület elnöke beszá­molt az elmúlt év eseményeiről. Ta­­pody Dömötör vázolta a szegedi egye­temi ifjúság jövő céljait, majd Zalá­nyi Sámuel tolmácsolta a debreceni egyetemi hallgatók, a debreceni egye­temi ifjak egyesülete üdvözletét, és jelentette, hogy az. ifjúság egységesí­tésére törekvő mozgalom mindinkább országos jelleget ölt. — A budapesti napilapok .az egész vi­lágon egyedül szolgálják az előfizetők kényelmét azzal is, hogy már a kora reggeli órákban külön lapkihordó sze­mélyzettel kézbesítik ki az újságot az előfizetők lakására. Katonai behívások, nemzetvédelmi szolgálatok, munkások nagyobbmérvü gyári alkalmazása követ­keztében jelenleg nem áll 'kellő számú lapkihordó személyzet, rendelkezésre és igy kisebb késések a kézbesítés körül elkerülhetetlenek. Kérjük ezért a lap­­előfizetők belátását és szives _ türelmét, amig a munkaszemélyzet létszáma ismét a normális keretekben lesz megoldható. Budapesti Napilapok Érdekképviseleti Csoportja. — Halálos gázolás után tovább robogott a gépkocsi. Hétfőn délután Gyöngyöchal­­maj község határában a budapest—miskol­ci műúton egy ismeretlen rend^pámu sze­mélygépkocsi elütötte Szabó István 75 éves vécsi lakost. A helyszínen meghalt. A gá­zoló gépkocsi Ismeretlen irányban elme­nekült. A esendőrség kéri 'azokat, akik hétfőn délután 3—4 óra közt Gyöngyöshalmaj község környékén gépkocsit láttak, jelent­sék azt a legközelebbi csendőrörsnek. Egyesületek és előadások Keresztes-Fischcr Ferencné előadása a film asszonyokról. Az Evangélikus Nő­egyesületek Országos Szövetsége vasárnap d. u. fél 6 órakor a Sütő-utcai evangé­likus leánygimnáziumban gyűlést tart. Pésthy Pálné megnyitója után vitéz Ke­­resztes-Fischer Ferencné, a belügyminisz­ter hitvese beszél a finn nőkről. A Kisfaludy Társaság eddig a hónap első szerdáján rendezett rendes havi üléseit a most' következő téli hónapokban az elsö­tétités miatt átmenetileg vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel tartja. Legközelebbi ülés november 15-én lesz. — Ajánljuk Falugyai szűcsöt, Váci-u.15. Viseuilas A Duna: Pakslg apad, lejjebb árad. Budapestig alacsony,. Dunapenteiéíől lefe­lé közepes vizállésu. Schärding 288, Pas-., sau 430, Aschach 212, Struden 334, Krems 295, Bécs 293 (holnap 272), Po­zsony 155, Komárom 302, Esztergom ' 286, Budapest 269 (hol­nap 240). Paks 188, Baja 295, Mohács 322, Bezdán 355, Gombos 343, Palán­­ka 305, Újvidék 286. A Rába Szentgott­­hárdnál —54. A Drá­va: Varasd 140, Barcs —108, Dráva­­szabolcs 2, Eszék 86. A Tisza: Záhonynál és Szolnok—Csong­­rád között, valamint Zentától lefelé árad, másutt apad, igen alacsony vizállásu. Máramarossziget 22, Tekeháza —57, Ti-1 szaujlak —H0, Vá­­sárosnamény —127, Tokaj —38, Tiszafü­red —59, Szolnok —80, Csongrád —186, Szeged —74, Zenta —5, Titel 204. A Sza­mos: Dés —60, Szat­márnémeti —100. A Bodrog: Bcdrogszer­­dahely 79. A Sajó: Bánréve 30. A Her­nádi Hidasnémeti —4. A Berettyó: Margittá —2. Körö­sök: Csúcsa 39, Nagyvárad —130, Bé­kés —68, Gyorna 98. A Maros: Marosvá­sárhely —74, Makó —6. A Balaton: Sió­fok 47. A Velencei­tó: Agárd 99. 4f Pénteken Buda­pesten a Nap kel 7.24-kor, nyugszik 17.3I-kor, a Hold kel 22.15-kor, nyugszik 12.50-kor. —i Letartóztattak egy „csónaké** betörőt. Szlama György húszéves váci napszámos ellopott egy csónakot, azon végiglátogatta a dunaimenti pestkörnyéki vikendházakat és több betörést.követett eL Az egyik villá­ban tettenérték, éppen amikor baltá­val a szekrényeket feszegette. A csendőrök egy pincében többezer pengő értékű lopott holmit találtak Szlama zsákmányából. Az elfogott betörő vallomásában kijelentette, hogy az elsötétités óta kizárólag dél­előtt követte el bűncselekményeit, mert nem akart statáriális biróság elé kerülni.' — Miért követte el a betöréseket? — kérdezte Szlama Györgytől a pest­­vidéki törvényszéken dr. Markóczy Miklós vizsgálóbíró. — Mert nagyon szerelmes vagyok egy nálamnál huszonöt évvel idősebb özvegyasszonyba, akinek négy gyer­meke van. Egy kis „alaptőkét“ akar­tam gyűjteni a házassághoz... A vizsgálóbíró tizenkilencrendbeli betöréses lopásért előzetes letartózta­tásba helyezte a veszedelmes tolvajt, aki a végzés kihirdetése után kijelen­tette: — Azért, ha kiszabadulok, mégis feleségül veszem az asszonyt. — Halálozás. Vitéz alfalvl Mindoky Sándor ny. tábori főesperes, a Tűzhar­cos Szövetség országos főpapja temeté­se szombaton d. w. 4 órakor lesz a far­kasréti temető halottasházából, a fővá­ros által adományozott díszsírhelyre. A Tűzharcos Szövetség kéri az összes baj­társakat, hogy egyenruhában jelenjenek meg. Gyülekező a farkasréti temető fő­kapujánál szombaton d. u. 3 órakor. Vitéz nemes Bertalanffy Iván ny. ez­redes okt. 23-án Budapesten elhunyt. Temetése okt. 31-én, szombaton d. u. fél 4-kor lesz a farkasréti temető halot­tasházából. Szabó Károly ny. vezérkari ezredes, mérnök 62 éves korában Isaszegen el­hunyt. Dr. Hebrony József ügyvéd, volt or­szággyűlési képviselő 76 éves korában Sajószentpéterén meghalt. Swoboda Sándor ny. rendőrfőkapi­tányhelyettes, a Ferenc József-rend lo­vagja, 71 éves korában Nemesgulácson meghalt. , Kis- és nagyszöllősi dr. Szegheő Gyula kir. közjegyző 78 éves korában Móron meghalt. Görhely Nándorné szül. Werner Rózsa okt. 28-án Budapesten meghalt. Teme­tése 31-én, szombaton d. u. negyed 4-kor lesz Székesfehérváron. Özv. dr. Bayer Ferencné 80 éves ko­rában Debrecenben meghalt. Stiegler Gyula, a Braun Testvérek gyár nyugalmazott főtisztviselője okt. 28-án, 82 éves korában elhunyt. Teme­tése 30-án délután fél 4 órakor lesz a rákoskeresztúri temetőben. LÓVERSENY A csütörtöki megyeri versenyek eredményei X. 1. Gajdas (Kovács I.), 2. Dajkamese. , F. m. Harpia, Phantasia. 2. 3 és fél h. Tot. 10:25, 45. — II. 1. Daliás (Steczák), 2. True Wonder, 3. Gonosz Pista. F. m. Ghazi, Cinema, Szalmaláng, Plop. 1, 5 h. Tot. 10:18, 11, 13, 15, 33—71. — III. 1. Pandora (Gencsy hcí), 2. Kamasz. F. m. Honvéd. 1 és háromnegyed, 15 h. Tót. 10:16, 21. — IV. 1. Balancer (Novák), 2. Dole, 3. Brigant II. F. m. valamennyi benevezett ló Nanette, My Bird kivéte­lével. Nyakh., nyakh. Tot. ,10:52, 19, 22. 23, 158—201. — V. 1. Csokor II. (Tuba), 2. Lókötő II., 3. Derwish. F. m. Garam, Silbak, Tourbillon, Piccador, Hieuki. 10 h., 3 h. Töt.: 10:29, 14, 14, 15, 75—64. — VI. 1. Jónás (Stygar), 2. Gábor, 3. Wadi Bum. Fm.: valamennyi benevezett ló, Nótárius, Munkás II. kivételével. 2 és félh., fejh. Tot.: 10:44, 20, 56, 14, 491—82. Gellérthegy alján, a Somlói-u. legszebb helyén festői ki átással 400 öl gyümölcsösben épült, déli fekvésű villában békebeli luxus kivitelezéssel há­rom szoba hallos, egy szoba hallos, garszon na na mm tíj cr öröklakás és garage decemberi beköltözéssel eladó ' tulajdonostól. Telefon: 182—320. FeísiámoSási hirdetmény. A Jászói Bányamüvek R. T. jászómind­­szenü bej. cég, Budapest, VIII., Rökk Szi­­iárd-u. 28., 1842 október 24-én tartott köz­gyűlésén a társaságnak felszámolás utján történő. feloszlását határozta el. Ennek folytán felhívjuk a társasági hitelezőket követeléseiknek a jelen hirdetmény közzé­tételétől számított hat hó alatt leendő ér­vényesítésére. Budapest, 1942 október 26. 8166 A felszámolók. KöliíyépeÉ 80 cm. széles, 12-es finomságut keresek megvételre. Ajánlatokat „Kifogástalan" jeligére Patak hirdetőirodába, Vilmos csá­­^zár-ut 29. sz. 8174 FIGYELEM! A téli elsötétítésre ne dobja ki pénzét, mig meg nem nézi a Mihály Gtza-féle legjobb biztonsági ke­retes elsötétítő eljárást. Az ablakokat lemérjük és felszereljük. Szab. védve. Budapest. VIII., Baross-utca 41., Mária-u. 36 Tel. 136-322. Vidéki körzetek megsüterezheíők SÍRHÁZAT VÉSZIEK életjáradékért. „Visszavásárlási jog bizto­sítva 8138“ jeligére főkiadóba. Szárítóüzem9 cserényes rendszerű, üzemképes állapot­ban, főváros határában azonnal eladó. Érdeklődés: dr. Reisenleiter Antal, Budapest, IV., Kossuth Lajos-u.l4. 1.5.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék