Pesti Hírlap, 1942. október (64. évfolyam, 223-247. szám)

1942-10-30 / 246. szám

A Pesti Hírlap tart ott. Sőr, péntek NAPI HÍREK Hirdetőink figyelmébe! A szombati ünnep miatt a Pesti Hírlap ünnepi száma e héten vasárnap helyett szombaton jelenik meg. Ezért arra kérjük hirdetőinket, hogy vasár­napra szánt hirdetéseiket legkésőbb ma délután 2 óráig szíveskedjenek feladni A­ hirdetés díjszabása a va­­sárnapi é­g / Uzsonna-kor //Az Írói pálya ritka elégtétele,­­mikor a szellemi ember megéli, /hogy valamely tételét és felfedezé- i sét igazolja az élet gyakorlata. E­­ sorok Írója évek óta csendes, szi­ i­vós, emgedetlen, de nagyrészt med­­i­­ó harcot folytatott az uzsonna­bor érdekében. Szava — mind a mai napig, — pusztába kiáltó szó maradt. Történelmi fordulatoknak kellett bekövetkezni az emberiség­­ életében, amig végre a borivók, — a társadalomnak ez a megfontolt, értelmes, elmélyedésre hajlamos, férfias rétege, — meggyőződtek té­telünk igazságáról és áttértek az esti borozásról a délutáni pohara­zásra. Mert az uzsonna­bor több és más, mint poharazás. Az uzsonna­bor jellem és műveltség kérdése. Nem mondjuk azt, hogy délután bort inni: világnézet. Manapság mindenre rámondják, hogy világ­nézet. E sorok íróját egy bölcs kor­társa figyelmeztette a minap, hogy a korszerű szótárban, beleértve a­­ nyelvújítás nyakatekert szófica- i­mait, nem akad egy sem, mellyel­­ tudatosabban élne vissza a mai ember, mint a világnézet fogalmá­val. Harminc év előtt szerette va­laki a túrósrétest, vagy nem sze­rette: ma ugyanez az ember kije­lenti, hogy turósrétest enni, vagy nem enni világnézet kérdése. Az élet egyszerű gyakorlatát, a tetszést és nemtetszést, az ízlést és ízléste­lenséget világnézetnek minősíti egy türelmetlen szemlélet. Nem, az uzsonnabor nem világnézet. De nem is egyszerű italozás. Aki nap­pal, munka közben iszik, részeges fráter, nincs hozzá szavunk. Aki va­csora után nyúl először a borhoz, nem feltétlenül iszákos, de min­denesetre hajlamos, a nap gond­jait enyhe bódulatba fojtani. Ez nem egészséges. Csak az uzsonna­bor egészséges. Megmondom, miért? Aztán, nem bánom, kövezzenek meg. Az uzsonna­bort délután öttől fél hétig isszák, szabad levegőn, a kocsma kertjében, mely ilyenkor csaknem üres még. A levegő tiszta,­­illatos. Néhány platán,a szederfa őszülő lombja borul a magányos ivó fölé. A helyzet olyan, mint az egészséges, férfihoz méltó turisz-­­­tika egy neme: minden turisztika végső célja ugyanis nem a bérc, hanem a kocsma, ahol a turista le­ül enni és inni. Az uzsonna­bor nagy előnye, hogy délután senki­nek nincsen kedve komoly bor­mennyiséget fogyasztani: egy-két pohár aranyszín­rizling, a sárga­lombos fák alatt, a jó levegőn, tel­jes illúziót ad. A borhoz délután le­het még olvasni is: nincs tisztább öröm, mint érett bor mellett érett könyvet olvasni. A kocsma ilyenkor kisepert és hangtalan még; hiá­nyoznak a notórius és fecsegő alko­holisták. Nincs vita, nincs politika,­­igen, nincs világnézet délután öt­kor a kocsmakertben. Csak ősz van, napsütés, a platánok lombja, az üres asztalok, egy jó könyv, s az uzsonna-bor. Az uzsonna-bor soha nem lehet több, mint két kis fröccs. Éppen csak az íze és illata a bornak. Ép­pen csak az, ami jó a borból: a tű­nődéshez szükséges kellék. A nap munkás szaka ilyenkor már véget ért. A pihenés alkonyati ideje még nem következett el. A vendég fel­emeli poharát, a búcsúzó nap suga­rait átszűri a bor nemes anyagán. Most, mikor az elsötétítés megrö­vidítette az estéket, a komolyabb elemek kezdenek megtérni az uzsonna-borhoz. Jó híreket kap­tam Ó-Budáról, sőt a Belváros­ból is. E híreket a szellemi ember sze­rény elégtételével nyugtázom, aki látja, hogy nem hiába küzdött az igazság érdekében. Az emberek, lassan, néha nagy kerülőkkel, de végül is megtérnek, úgy látszik, érdemes írni. Caliban. — Vér Tibor, a Mérnöki Kamara új elnöke, a műszaki utánpótlás kér­déséről. A Budapesti Mérnöki Kamara most tartotta közgyűlését dr. Mihai­­lich Győzőnek, a Műegyetem idei rek­torának elnökletével. Mihailich beveze­tőjében kegyelettel emlékezett meg az ország nagy halottjáról, Horthy Ist­ván kormányzóhelyettesről, akinek elvesztését a mérnöktársadalom érez­te elsősorban. Mérnöki munkája — mondotta — mindenkor példa lesz a magyar­ mérnökök előtt, akik a mély­séges gyászban hódolattal fordulnak a Kormányzó Úr felé, akit az egész nemzet féltő szeretete övez. Javasla­tára a közgyűlés hódoló táviratot in­tézett a Kormányzóhoz. A választási eredmények kihirdetése után dr. Vér Tibor, az új elnök vázolta a kamara és a mérnöktársadalom feladatait. Hangoztatta a műszaki igazgatás és a műszaki alpolgármesteri állás felállí­tásának szükségességét. Rámutatott arra a közönyre, amellyel a műszaki utánpótlást kezelik, valamint a falu­­egyetem hiányosságaira, a felszerelé­sek elhanyagolására, a laboratóriumok elavultságára, a kutató és oktató se­gédszemélyzet nehéz helyzetére. Hang­súlyozta egy második műegyetem fel­állításának feltétlen szükségességét. Annak a reményének adott kifejezést, hogy a mérnökök is majd teljes fel­­készültséggel vehetnek részt az or­szág szebb jövőjének­ kimunkálásában. — Kormányzói elismerés. A Kormány­zó megengedte, hogy­­ dr. Kammermayer Oszkár tanügyi főtanácsos, állami ke­reskedelmi középiskolai tanárnak elis­merése tudtul adják. — „A Piarista Rend minden idők­ben felvette a harcot az elnyomók ellen." A veszprémi Piarista Diákszö­vetség most ünnepelte a Piarista rend Magyarországra való letelepedésének 300 éves jubileumát. Az ünnepségen Czapik Gyula veszprémi püspök mon­dott beszédet. Rámutatott arra, hogy a Piarista rend kezdte meg Magyar­­országon a tömegek bevonását és fel­karolását. Ez­ a rend sikerének gyö­kere. Egyformán mindenkit Krisztus­hoz, a tudományhoz vinni! A Piarista rend minden időkben a nemzet dicső­ségének­ részese volt, mindenkor fel­vette a harcot az elnyomók ellen, akik csorbítani akarták a magyarság nem- ■ zeti létét. Harcoltak a magyarságért és hogy magyar a magyar? nem utolsó sorban köszönhetjük a Piarista Rend­nek- Magyarságuknak fényes bizonyí­téka 1848, amikor a tanárok a diákok­kal együtt sorakoztak a nemzeti zászló alá. Közéleti szereplésük is bizonyítja munkájukat és fáradhatatlanságukat. — Átmenetileg korlátozzák a sajtó­­kamarai tagfelvételeket. A minisz­terelnök rendeleti útán átmenetileg korlátozta a tagfelvételt az Országos Magyar Sajtókamarában. A rendelet szerint az Országos Magyar Sajtóka­marába további rendelkezésig csak kivételes méltánylást érdemlő esetben lehet új tagot felvenni, illetőleg a fel­vételt kilátásba helyezni. A kivételes méltánylást érdemlő ok fennforgását a Kamara igazgatóválasztmánya álla­pítja meg. A pénteki hivatalos lapban megjelent rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkal­mazni kell. — Földrengések. A belgrádi földren­gés­­intézet készülékei október 28-án éj­fél után két órán belül három erős föld­rengést jeleztek. A földrengés központ­ja Belgrádtól délkeletre 1249 kilométer­nyire volt. Valószínű, hogy a földrengés színhelye Anatólia nyugati része. — A bukaresti földrengési intézet készülékei szerdán öt földrengést észleltek. A má­sodik különösen erős volt. A rengés fészke mintegy 700 kilométer távolság­ban volt. — Törökországban szerdán többé-kevésbé heves földrengéseket éreztek. Eddig tizenkét helységből je­lentették, hogy a földlökések reggel 3 és 8 óra között voltak érezhetők. — Jótékonyság napja a budapesti te­metőkben. A Vakokat Gyámolító Orszá­gos Egyesület, a Nyomorék Gyermekek Országos Otthona, a Szociális Misszió Társulat, a Felekezeti Patronázs Egye­sületek, a Szociális Testvérek Társasága és a Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége az elhagyatott és ínséget szenvedő pártfogoltjaik téli fölsegélye­zése céljára október 31-én és november 1-én együttes temetői gyűjtőnapot ren­dez. A Jótékonyság Napja urnáit, gyűj­­tőperselyeit és körleveleit a könyörüle­tes szivü emberbarátok adakozó jóindu­latába ajánlják.­­ A bevonult nem főfoglalkozású tisz­teletdíjasok javadalmazása ügyében illeté­kes helyen közüili, hogy a rendelet az ér­dekelteknek a bevonulást követő egy hó­napra a teljes összegű polgári­ javadalma­zást biztosítja. Egy hónap eltelte után a nőtleneket a fizetés harminc százaléka, a családosokat a családtagok számától füg­gően negyven-ötven százaléka illeti meg, tekintet nélkül a rendfokozatra. Ez a jar­vad­almazás, ha a nem főfoglalkozású tisz­teletdíjas , több munkaadónál teljesített bevonulása előtt szolgálatot, minden mun­kaadótól egyformán jár. — Aranylakodalom. Halmy Pál gyógy­szerész (Sóskút) és neje, Kresinszky Ju­lia, akik ötven év előtt a Bakács-téri templomban kötöttek házasságot, vasár­nap tartották Budapesten aranylako­dalmukat. A házaspárt Pintér László kanonok, felsőházi tag részesítette egy­házi áldásban. Az ötvenéves embernél reggelen­ként egy fél pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz könnyű bélürülést, kielégítő gyomoremésztést, jó étvágyat és nyugodt alvást bizto­sit s igy a közérzetet gyakran igen kedvezően befolyásolja. Kérdezze meg orvosát! AZ ELSÖTÉTÍTÉS időpontja az ország egész területén este 1 9 óra. Az elsötétítés reggel 5 óráig tart. — Szeged alapítványa a Kormányzó­­helyettes emlékére. A Magyar Külügyi Társaság elnöki tanácsa, dr. Köttevé­­nyi Olivér elnöklésével ülést tartott, amelyen az elnök meghatott szavak­kal emlékezett meg arról a mély gyászról, amely vitéz Horthy István kormányzóhelyettes hősi halálával az országot érte. A Szeged város tör­vényhatósági bizottságának közgyű­lése elhatározta, hogy Horthy István kormányzóhelyettes emlékének meg­örökítésére 20.000 pengős alapítványt létesítenek, amelynek kamataiból évente a vitéz és vitézi várományos szegénysorsú tanulókat, valamint a szegénysorsú egyetemi hallgatókat tá­­­mogatják. — Nyitra-Pozsony várme­gye közgyűlésén Thuróczy Károly fő­ispán kegyeletes szavakkal emlékezett meg a Kormányzóhelyettes hősi halá­láról. Elhatározták, hogy a Kormány­zóhelyettes arcképét a vármegye ta­nácsterme részére megfestetik. — Uj pápai protonotáriusok. XII. Pius pápa dr. Lindenberger János volt debreceni apostoli kormányzót és Schriffert Béla általános apostoli kor­mányzói helynököt Scheffler János szatmári megyéspüspök előterjeszté­sére pápai protonotáriussá nevezte ki. Az erről szóló okiratokat a megyés­ püspök csütörtökön délben az egész székeskáptalan jelenlétében nyújtotta át a kinevezetteknek . Harmadszor virágzik egy almafa. Prágából jelentik: A protektorátus észa­ki határán, Starkenbach községben egy almafa ebben az évben már harmadszor virágzik. A korai almafa július végén virágzott másodszor és második termé­se is beérett, habár kisebb gyümölcsöket hozott, mint először. Október elején a fa harmadszor is virágokat hozott, bár nem tartják valószínűnek, hogy harmad­szor is gyümölcsöt érleljen. POPOVICS PÁL m. kir. főhadnagy (karcagi születé­sű) 34 éves korában a dop­­menti harctéren, augusztus 30-án, százada élén roham közben hősi halált halt. ÁDÁM EDE karpaszomá­­nyos szakaszvezető, a Ma­gyar Nagy Ezüst vitézségi érem tulajdonosa, a föld­­mivelésügyi minisztérium­­ tisztviselője, 33 éves korá­ban, szeptember 28-ikán a Don menti harcokban hősi halált halt.­­ A finn államelnök kihallgatáson fogadta a magyar ifjúsági vezetőt. Ryti finn köztársasági elnök kihallga­táson fogadta Béldy Alajos altábor­nagy, magyar ifjúsági vezetőt A ki­hallgatáson jelen volt szentmiklóssi Szabó György helsinki magyar kö­vet is. A Soumalaisuuden Liitto és a Soumalais-Ugrilainen Kulturritoimisto finn szervezetek szerdán vacsorán lát­ták vendégül a Helsinkiben tartózko­dó magyar leventék vezetőit. — Kenyér és tej. A főváros közélel­mezési ügyosztálya felhívja a közönség és a pékek figyelmét arra, hogy — mi­vel a zsemlye forgalmában előrelátható­lag átmeneti csökkenés várható — to­vábbi intézkedésig a budapesti kenyér­váltójegyeket a közellátási miniszter hozzájárulásával a kenyérre a pákoknál is be lehet váltani. — Október 30-án, pénteken a tejviszontelárusítók az „A“ jegyekre a teljes mennyiséget, tehát 1 litert, a „B" jegyekre pedig 3 deci tejet szolgáltatnak ki. — Mi van a hivatalos lapban? A Buda­pesti Közlöny csütörtöki száma közti a kormány rendeletét az Árfolyamkiegészítő Hivatal megszüntetéséről, a belügyminisz­ter rendeletét a Magyar Hajózási Betegsé­gi Biztosítóintézet Alkalmazottai illetmé­nyeinek, valamint az ennek az intézetnek a terhére ellátásban részesülő nyugdíja­sok, özvegyek és árvák ellátási díjainak csökkentéséről szóló rendelet módosításá­ról, végül a közellátásügyi miniszter ren­deletét a bőrkesztyű forgalomba hozatalá­nál számítható legmagasabb haszon meg­állapításáról. A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter szabályozta a tűzifa és a szén kereskedői forgalmát. A rendelet kimondja, hogy az úgynevezett pincés kereskedők legfeljebb két métermá­zsás tételekben, a telepes és nagyke­reskedők pedig 2 métermázsától 20 métermázsáig, terjedő tételekben szol­gáltathatnak ki tüzelőanyagot fogyasz­tó részére. j­­inthogy az érvényben lévő rendelkezések szerint a nagyke­reskedők a részükre beérkező tüzelő­anyag tekintélyes hányadát — Buda­pesten 70 százalékát — kiskereskedők­nek kötelesek továbbadni, a rendel­kezéstől a kis tételekben vásárló, te­hát a legszegényebb fogyasztó­közön­ség tüzelőszerellátásának javulása várható. A fogyasztóközönség egyenletes el­látása érdekében illetékes helyen kü­lön is felhívják a kereskedők figyel­mét arra, hogy a rendelkezéseket sa­ját érdekükben, a legpontosabban tart­sák meg. A vétkes kereskedő ellen ugyanis nemcsak a kihágási eljárást indítják meg, hanem azonnali hatál­­­­lyal kijelölését is visszavonják.­­ Szegő Béla meghalt. A „Pesti Hírlap“ szerkesztőségének kettős a gyásza: Ráskai Ferenccel, a lap volt munkatársával csaknem egyidőben 80 éves korában meghalt a szerkesz­tőség másik nyugdíjas tagja, Szegő Béla is. Szegő Béla mint gyorsíró ke­rült a lap kötelékébe és annak idején, a kilencszázas években, a bécsi tele­fon híranyagát vette fel. Szorgalma­san, lelkiismeretesen, nagy hozzáér­téssel fordította magyarra a híranya­got és értékes, közbecsülésben álló tagja volt a szerkesztőségnek egészen 1920-ig, amikor, nyugalomba vonult. Szegő Bálát pénteken délelőtt 11 óra­kor temetik a rákoskeresztúri új köz­temetőben. — A szegedi egyetem ifjúsági nagy­gyűlése. A szegedi egyetemi ifjúság ebben a tanévben most tartotta első nagygyűlését. A résztvevők néma fel­állással adóztak Horthy István kor­mányzóhelyettes és a keleti harctéren hősi halált halt honvédek emlékének, majd Ihoch Sándor egyetemi tanár mondott megnyitó beszédet. Fröd­lich Pál rektor üdvözölte az ifjúságot és annak a reményének adott kifejezést, hogy az egy célért, egy akarattal küz­dő magyar ifjúság alapja lesz a ke­resztény, igaz emberekből álló Ma­gyarország felépítésének. Nyikos Gyu­la, az ifjúsági egyesület elnöke beszá­molt az elmúlt év eseményeiről. Ta­­pody Dömötör vázolta a szegedi egye­temi ifjúság jövő céljait, majd Zalá­nyi Sámuel tolmácsolta a debreceni egyetemi hallgatók, a debreceni egye­temi ifjak egyesülete üdvözletét, és jelentette, hogy az­ ifjúság egységesí­tésére törekvő mozgalom mindinkább országos jelleget ölt.­­ A budapesti napilapok­­az egész vi­lágon egyedül szolgálják az előfizetők kényelmét azzal is, hogy már a kora reggeli órákban külön lapkihordó sze­mélyzettel kézbesítik ki az újságot az előfizetők lakására. Katonai behívások, nemzetvédelmi szolgálatok, munkások nagyobb mérvű gyári alkalmazása követ­keztében jelenleg nem áll­­kellő számú lapkihordó személyzet, rendelkezésre és így kisebb késések a kézbesítés körül elkerülhetetlenek. Kérjük ezért a lap­­előfizetők belátását és szíves­­ türelmét, amíg a munkaszemélyzet létszáma ismét a normális keretekben lesz megoldható. Budapesti Napilapok Érdekképviseleti Csoportja: — Halálos gázolás után tovább robogott a gépkocsi. Hétfőn délután Gyöngyöd­al­­maj község határában a budapesti miskol­ci műúton egy ismeretlen rendű pámt sze­mélygépkocsi elütötte Szabó István 75 éves vécsi lakost. A helyszínen meghalt. A gá­zoló gépkocsi ismeretlen irányban elme­nekült. A csendőrség kéri­­azokat, akik hétfőn délután 3—4 óra közt Gyöngyöshalmas község környékén gépkocsit láttak, jelent­sék azt a legközelebbi csendőrörsnek. Egyesületek és előadások Keresztes-Fischer Ferencné előadása a film asszonyokról. Az Evangélikus Nő­egyesületek Országos Szövetsége vasárnap d. u. fél 6 órakor a Sütő­ utcai evangé­likus leánygimnáziumban gyűlést tart. Pesthy Pálné megnyitója után vitéz Ke­­resztes-Fischer Ferencné, a belügyminisz­ter hitvese beszél a finn nőkről. A Kisfaludy Társaság eddig a hónap első szerdáján rendezett rendes havi üléseit a most­ következő téli hónapokban az elsö­tétítés miatt átmenetileg vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel tartja. Legközelebbi ülés november 15-én lesz. — Ajánljuk Falugyai szűcsöt, Váci­ u.15. Viseuilas szaujlak —20, Vá­­sárosnamény —127, Tokaj —38, Tiszafü­red —59, Szolnok —80, Csongrád —186, Szeged —74, Zenta —5, Titel 204. A Sza­mos: Dés —60, Szat­márnémeti —100. A Bodrog: Bodrogszer­­dahely 79. A Sajó: Bánréve 30. A Her­nádi Hidasnémeti —4. A Berettyó: Margitta —2. Körö­sök: Csúcsa 39, Nagyvárad —130, Bé­kés —68, Gyom­a 98. A Maros: Marosvá­sárhely —74, Makó —6. A Balaton: Sió­fok 47. A Velencei­tó: Agárd 99. 41 Pénteken Buda­pesten a Nap kel 7.24-kor, nyugszik 17.31-kor, a Hold kel 22.15-kor, nyugszik 12.50-kor. —­ Letartóztattak egy „csónaké** betörőt. Szlama György húszéves váci napszámos ellopott egy csónakot, azon végiglátogatta a dunaimenti pestkörnyéki víkendházakat és több betörést­ követett el Az egyik villá­ban tettenérték, éppen amikor baltá­val a szekrényeket feszegette. A csendőrök egy pincében többezer pengő értékű lopott holmit találtak Szlama zsákmányából. Az elfogott betörő vallomásában kijelentette, hogy az elsötétítés óta kizárólag dél­előtt követte el bűncselekményeit, mert nem akart statáriális bíróság elé kerülni.­ — Miért követte el a betöréseket? — kérdezte Szlama Györgytől a pest­­vidéki törvényszéken dr. Markóczy Miklós vizsgálóbíró. — Mert nagyon szerelmes vagyok egy nálamnál huszonöt évvel idősebb özvegyasszonyba, akinek négy gyer­meke van. Egy kis „alaptőkét“ akar­tam gyűjteni a házassághoz... A vizsgálóbíró tizenkilencrendbeli betöréses lopásért előzetes letartózta­tásba helyezte a veszedelmes tolvajt, aki a végzés kihirdetése után kijelen­tette: — Azért, ha kiszabadulok, mégis feleségül veszem az asszonyt. — Halálozás. Vitéz­alfalvi Mindoky Sándor ny. tábori főesperes, a Tűzhar­cos Szövetség országos főpapja temeté­se szombaton d. n. 4 órakor lesz a far­kasréti temető halottasházából, a fővá­ros által adományozott díszsírhelyre. A Tűzharcos Szövetség kéri az összes baj­társakat, hogy egyenruhában jelenjenek meg. Gyülekező a farkasréti temető fő­kapujánál szombaton d. u. 3 órakor. Vitéz nemes Bertalanffy Iván ny. ez­redes okt. 23-án Budapesten elhunyt. Temetése okt. 31-én, szombaton d. u. fél 4-kor lesz a farkasréti temető halot­tasházából. Szabó Károly ny. vezérkari ezredes, mérnök 62 éves korában Isaszegen el­hunyt. Dr. Hebrony József ügyvéd, volt or­szággyűlési képviselő 76 éves korában Sajószentpéteren meghalt. Swoboda Sándor ny. rendőrfőkapi­tányhelyettes, a Ferenc József-rend lo­vagja, 71 éves korában Nemesgulácson meghalt. , Kis- és nagyszöllősi dr. Szegheő Gyula kir. közjegyző 78 éves korában Móron meghalt. Gerhely Nándorné szül. Werner Rózsa okt. 28-án Budapesten meghalt. Teme­tése 31-én, szombaton d. u. negyed 4-kor lesz Székesfehérváron. Özv. dr. Bayer Ferencné 80 éves ko­rában Debrecenben meghalt. Stiegler Gyula, a Braun Testvérek gyár nyugalmazott főtisztviselője okt. 28-án, 82 éves korában elhunyt. Teme­tése 30-án délután fél 4 órakor lesz a rákoskeresztúri temetőben. A Duna: Paksig apad, lejjebb árad. Budapestig alacsony,­ Dunapentelétől lefe­lé közepes vízállásű. Schärding 288, Pas­.,­sau 430, Aschach 212, Struden 334, Krems 295, Bécs 293 (holnap 272), Po­zsony 155, Komárom 302, Esztergom­­ 286, Budapest 269 (hol­nap 240), Paks 188, Baja 295, Mohács 322, Bezdán 355, Gombos 343, Palán­­ka 305, Újvidék 286. A Rába Szentgott­­hárdnál —54. A Drá­va: Varasd 140, Barcs —108, Dráva­­szabolcs 2, Eszék 86. A Tisza: Záhonynál és Szolnok—Csong­­rád között, valamint Zentától lefelé árad, másutt apad, igen alacsony vízállású. Máramarossziget 22, Tekeháza­s 57, Ti-1 Csavarárugyár Részvénytársaság (azelőtt: Gleichmann Ignác Csavar­árugyár Rt.) Igazgatósága. Felügye­­lőbizottsága és munkássága mélyen megrendülve közüli, hogy szeretett munkatársuk és igazgatójuk, is műszaki igazgató folyó évi október hó 24-én tragikus körülmények között hirtelen el­hunyt. Temetése folyó hó 30-án d. u. 4 órakor lesz a rákoskeresztúri róm. kat. temetőben. Évtizedeken át teljes odaadással szentelte munkáját a vállalatnak. Az engesztelő szentmiseáldozatot november 2-án reggel 128 órakor tartják a vizafogói egyházközség kisegítő kápolnájában (Bp., XIII., Váci­ út 37. számú iskola). Emléke szívünkben örökké él. Szabályozták a tűzifa és a szén forgalmát LÓVERSENY A csütörtöki megyeri versenyek eredményei X. 1. Gajdos (Kovács I.), 2. Dajkamese­ , F. m. Harpia, Phantasia. 2, 3 és fél h. Tot. 10:25, 45. — II. 1. Daliás (Szeczák), 2. True Wonder, 3. Gonosz Pista. F. m. Ghazi, Cinema, Szalmaláng, Plop. 1, 5 h. Tot. 10:18, 11, 13, 15, 33—71. — III. 1. Pandora (Gencsy hét), 2. Kamasz. F. m. Honvéd. 1 és háromnegyed, 15 h. Tot. 10:16, 21. — IV. 1. Balancer (Novák), 2. Dole, 3. Brigant II. F. m. valamennyi benevezett ló Nanette, My Bird kivéte­lével. Nyakh., nyakh. Tot. ,10:52, 19, 22, 23, 158—201. — V. 1. Csokor II. (Tuba), 2. Lókötő II., 3. Derwish. F. m. Garam, Silbak, Tourbillon, Piccador, Hienki. 10 h., 3 h. Tot.: 10:29, 14, 14, 15, 75—64. — VI. 1. Jónás (Stygar), 2. Gábor, 3. Wadi Bum. Fm.: valamennyi benevezett ló, Nótárius, Munkás II. kivételével. 2 és félh., feld. Tot.: 10:44, 20, 56, 14, 491—82. Gellérthegy alján, a Somlói-u. legszebb helyén festői ki­átással 400 öl gyümölcsösben épült, déli fekvésű villában békebeli luxus kivitelezéssel há­rom szoba hallos, egy szoba hallos, garszon na na mm tíz öt öröklakás és garage decemberi beköltözéssel eladó­­ tulajdonostól. Telefon: 182—320. Felszámolási hirdetmény. A Jászói Bányaművek R. T. jászómind­­szenti bej. cég, Budapest, VIII., Rökk Szi­­lárd­ u. 28., 1842 október 24-én tartott köz­gyűlésén a társaságnak felszámolás utján történő­ feloszlását határozta el. Ennek folytán felhívjuk a társasági hitelezőket követeléseiknek a jelen hirdetmény közzé­tételétől számított hat hó alatt leendő ér­vényesítésére. Budapest, 1942 október 26. 8166 A felszámolók. K­öltőgépei 80 cm. széles, 12-es finomságot keresek megvételre. Ajánlatokat „Kifogástalan" jeligére Patak hirdetőirodába, Vilmos csá­­szár-út 29. sz. 8174 FIGYELEM! A téli elsötétítésre ne dobja ki pénzét, mig meg nem nézi a Mihály Géza-féle legjobb biztonsági ke­retes elsötétítő eljárást. Az ablakokat lemérjük és felszereljük. Szab. védve. Budapest, VIII., Baross­ utca 41., Mária­ u. 36 Tel. 136-322. Vidéki körzetek megsüterezhetők SÍRHÁZAT VESZNEK életjáradékért. „Visszavásárlási jog bizto­sítva 8138“ jeligére főkiadóba. Szárítóüzeme cserényes rendszerű, üzemképes állapot­ban, főváros határában azonnal eladó. Érdeklődés: dr. Reisenleiter Antal, Budapest, IV., Kossuth Lajos­ u.14. 1.5.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék