Pesti Hírlap, 1944. november (66. évfolyam, 249-272. szám)

1944-11-04 / 250. szám

— De bankigazgató úr kérem, az ön fogai teljesen épek! — Tudom, de szeretném elérni, hogy valaki nálam is helyez el betétet. — Egyre nehezebb lesz az élet, kol­léga úr . .. — Bizony ... Mit fogunk csinálni, ha kitalálják a drótnélküli telefonálást is? Hová telepszünk akkor? — Nézd mamus, tulajdonképp semmi ítelme sincs, hogy titkolódzzunk egy­­más előtt. Bátran cigarettázhatsz a jó­létemben ... — Szóval ön életfogytig kényszermin­­t végez? Mondja el az újságolvasó kö­­nségnek, mi volt a legmegnyugtatóbb­­ja azóta, hogy idekerült? — Az a pillanat volt életem legboldo­­bb perce, amikor életfogytiglan el­ltek. — Ugyan, hogy mondhat ilyent? — Kérem, az­ ügyész halált kért rám már magam is azt hittem, hogy ki­únak végezni, hogyne örültem volna, mikor innen meg is szökhetek! Színházban — Különösek ezek a mai szindala­­ik ... Egyáltalán nem értem az ég­­­et. A második felvonásban egészen új remélyek szerepelnek és nem találom eg az összefüggést az eddig történtek­­ig sem ... — De nem­ kérem, hiszen ma három jófelvonásos darabot játszanak. Családi kör A betét Aggodalom Fegyenctelepen Napi h­írek — Napirend. November 4. Szombat. — Róm. kat.: Bor. Károly. — Prot.: Ká­roly. Budapesten a Nap kel 6 ó. 37-kor, nyugszik 16 ó. 23-kor, a Hold kel 19 ó. 37-kor, nyugszik 10 ó. 46-kor. Elsöíc'.itts este '/'.6-ió 1 reggel 6-ig Búcsú egy csaraártól Gyásza van a budapesti Álatkert­­nek. örökre eltávozott az élők sorá­ból Gyuri, az Állatkert népszerű, öreg szamara. Tizennégy éves korában „ragadta el a halál“ könnyű kis bor­dája mellől, sajnálatos baleset követ­keztében. A derék csacsi­s lábtörést szenvedett és állatorvosainak fárado­zása hiábavaló volt, hogy talpraállít­sák. Gyuri belepusztult sérülésébe. A „megboldogult“ szamár szép karriert futott be az Állatkertben. Mint kis csacsi kezdte pályáját, de szépen ha­ladt a „szamárlétrán és hamarosan fülhosszal emelkedett ki szürke tár­sai közül. Gyuri képességeit korán felismerték és már évekkel ezelőtt az állatkerti Pálmaház kertészetének szolgálatába került. Könnyű kis teherkocsin virá­gokat és­­ növényeket szállított, mun­kakörébe tartozott a lekaszált fű, a gallyak, kárásztok­ és lehullott faleve­lek el­hordása is. Gyuri — mint mondják — pontos, megbízhtaó munkaerő volt. Lelkiis­meretesen, hűségesen végezte dolgát, engedelmesen teljesített minden pa­rancsot. Sohasem volt restanciája, mindig „azsúrban volt“ az összesöpört falevelek továbbításával, a virágok szállítása körül sem tapasztaltak nála mulasztást soha. Szorgalmasan húzta az igát, sohasem csökönyösködött, ami szamárnál nagy szó. Gyurit a gyerekek is szerették, ő is rokonszenvezett az Állatkert apró lá­togatóival. Vidáman hegyezte füleit, ha perecet majszoló gyereket látott. Nagyon szerette a gyerekeket és a perecet. Ilyenkor jámboran tűrte, hogy az apró kezek megsimogassák és megcibálják tekintélyes fülét. Csak olyankor zökkent ki , flegmájából, ha ketrecbe zárt társai előtt vitte el az útja. — Iá-iá! — harsogta ilyenkor fel­élénkülve. Talán sétakocsizásra invitálta a ket­recből kikandikáló csacsikisasszonyo­kat, mert Gyuri öreg korában is na­gyon kedvelte a gyengébb nemhez tar­tozó társait. Ne csodálkozzunk ezen. Ilyen szerelmes szamarak akadnak az emberek társadalmában is. Gyuri virágoskordéja most elárvult. A derék öreg csacsi befejezte földi pályafutását. Elmúlása olyan csendes volt, mint az élete így ment el Gyuri. Legyen neki könnyű a kordé, amit a másvilágon húz majd. (Véghy) — Magasrangú német személyiségek magyar kitüntetése. Edmund Veesen­­mayer, a Nagy-Német Birodalom ma­gyarországi követe és meghatalmazott­ja, a Magyar Szentkorona-rend nagy­keresztjét a hadiszalagon a csillaggal, Hans Friesner vezérezredes a magyar Érdemrend nagykeresztjét hadiszala­gon a kardokkal, Otto Winckelmann SS főcsoportvezető rendőrtábornok, a magyarországi SS és rendőrcsapatok parancsnoka és Hans von Greifenberg gyalogsági tábornok a Magyar Szent­koronarend nagykeresztjét a hadidi­­szitménnyel és a kardokkal, Kurt Hal­ler attasé a Magyar Szentkorona-rend középkeresztjét a hadiszalagon kapta. Edmond Veesenmayer követnek és meghatalmazottnak, valamint Hans Friesner vezérezredesnek a miniszter­­elnök személyesen nyújtotta át a ki­tüntetést. — Helyreállítottak egy kőkorszak­­beli norvég sírt. A Fylke Ostfold tar­tományban levő Skjebergben van Nor­végia egyetlen megmaradt őskori sírja. Ez a sírkamra a kőkorszakból szár­mazik, hatalmas természetes kőkoc­kákból állították össze. Idők folyamán egyes köveket kiszedtek az építmény­ből és elhurcolták a közeli tanyákra építkezési célokra. Most állami támo­gatással sikerült az eredeti köveket­­csaknem hiánytalanul visszaszerezni és a sírkamrát eredeti alakjába visz­­szaállítani. A síremléket fölülről föld­réteggel fedték be, úgyhogy most kö­rülbelül az eredeti állapotot mutatja. Ilyenformán a norvég múlt egyik ér­tékes és érdekes emlékét őrzik meg az utókor számára.­­ Elvesztette okmányait egy vörös­­keresztes ápolónő. A Magyar Vöröske­reszt ápolónői szakosztályának 21. számú szobájából október 30-án eltűnt Tolnay Kálmánné szül. Pollágh Magdolna vö­röskeresztes önkéntes testvér aktatás­kája, amiben személyi okmányai, egyéb iratok, nagyobb összegű pénz és éksze­rek voltak. A károsult kéri, hogy leg­alább okmányait és egyéb iratait szol­gáltassa az illető vissza, a többi értéket megtarthatja. — Házasság. Marsovszky György és Sajó Ilona házasságot kötnek a Boldog Margit-templomban ma d. u. 1 órakor. (Minden külön értesítés helyett.) Podáani János honvédzászlós pénte­ken d. u. fél 5 órakor vezeti oltárhoz a terézvárosi főplébániatemplomban Kiss Teréz tisztviselőnőt. Vitéz Tóth Mihály m. kir. főhadnagy és Rovarius Katalia november 5-én d. u. fél 4 órakor tartják esküvőjüket a­ bel­városi főplébánia templomban. (Minden külön értesítés helyett.) Genf, nov. 3. (Német TI) A kairói rádió a következő adattal szem­lélteti a görögországi pénzhigitás méreteit: A görög élelmezésügyi minisztérium a kenyéradag árát kétmilliárd drachmá­ban állapította meg. —­ A hazáért.^ Sárvárfelső vidéki vi­téz if­j. gróf /Széchényi Mihály 3. hu­­szárhadnagy szeretett hazájának vé­delmében október 27-én Tiszadorozs­­ma község határában hősi halált halt. A katolikus anyaszentegyház szer­tartása szerint Gelej község temető­jében helyezték ideiglenes­­nyugalom­ra. Lelki üdvéért az engesztelő szent­mise áldozatot november 6-án reg­gel kilenc órakor a belvárosi főplé­bániatemplomban mutatják be a Mindenhatónak. Fillinger Pál tart. rohamtüzérzász­­lós, a bronz katonai érdemérem a kardokkal, a bronz vitézségi érem, az I. osztályú tűzkereszt tulajdonosa, 24 éves korában ellenséges páncél­kocsikkal bátran szembeszállva, hősi halált halt. A gyászmisét november 4-én, szombaton fél kilenc órakor mu­tatják be a Szent Imre herceg-úti Cisztercita plébániatemplomban — Rafael-képek — Amerikában. David E. Finley, az amerikai nemzeti múzeum elnöke — a­ Svéd Távirati Iroda washingtoni jelentése szerint — közölte, hogy a múzeum „hetvenegy olasz képből álló gyűjteményt“ kapott. A képek Rafael művei. — Az öngyilkosság bűn. Mindszenty József veszprémi püspök a következő felhívást bocsátotta ki papjaihoz: „Egyik alföldi hivatalos jelentés szerint öngyil­kosságok fordulnak elő az ottani szomo­rú eseményekkel kapcsolatban. Meg kell előznünk a bajt és ezért világosítsuk fel híveinket a vasárnapi szentbeszédbe be­szőve, hogy bár nehezek az idők, de hívő ember mégsem dobja el és nem dobhatja el magától az életet. Ez súlyos bűn az Isten, a haza és önmaguk ellen.“ Felszólítja a püspök papjait, hogy figyel­jék a társadalmat és a világi apostolok segítségével tartsák távol a gyengéket a meggondolatlan lépéstől.. . Gyógyszer készül az elszenesített kávéból. Köztudomású, hogy a mér­gező anyagokat tartalmazó élvezeti cikkek jelentős részéből­­— fris mér­tékben alkalmazva — különféle gyógy­szerek készülnek. Ilyen a kávéból ké­szült koffein, amely szívrohamoknál és hasonló eseteknél egyike a leg­­hathatósabb injekciós szereknek. Az ilyen gyógyszereket szaporítja az úgy­nevezett kávé-szén is, amelynek elő­állítására a közelmúltban kért szaba­dalmat az egyik német vegyipari cég. A kávé-szén előállítása technikailag sok nehézséget okozott. Ha ugyanis a kávét egyetlen munkamenetben pör­kölik meg, az így keletkezett anyagot nem lehet teljesen finomra megőrölni. Ezért azt az eljárást követték, hogy a nyerskávét először olyan hőmérsék­letnek vetették alá, amely alatta van a pörkölési határnak. Ilyen állapot­ban azután finomra őrlik és a kelet­kezett port szenesítik el teljesen. Ezen az után készül az orvosi célokra hasz­nálható, de emberi élvezetre nem al­kalmas kávé­szén. Az ebből készült gyógyszer különösen bevált a nyák­hártya infekciós betegségeinél, vala­mint azoknál a fogbetegségeknél, amelyek a fogak meglazul­ására ve­zetnek.­­ Három gyermeket megölt egy ké­zigránát. A veszprémmegyei Papkeszi- Felsőmajornál Varga Ferenc és Sándor,­­valamint Barát József 9—11 éves gyer­mekek gyakorló kézigránátot találtak. Játszani kezdtek vele, közben a gránát felrobbant és mindhármukat megölte. — Milyen fákat ér legritkábban vil­lámcsapás? A villámcsapás leginkább élőfákba sújt, és nem egyszer fordult elő, hogy erdőtüzeket is okozott, külö­nösen azt vizsgálták, hogy melyek azok az élőfák, amelyekbe gyakrabban és melyek azok, amelyikbe ritkábban csap be a villám. Kitűnt, hogy ebből a szempontból a fák három csoportba sorolhatók. Az elsőbe tartoznak azok, melyeket a villám gyakran szétforgá­csol. Ilyen a lucfenyő, vörösfenyő, bo­róka. A lombosfák közül a tölgy-, a nyár- és a körtefa. A második cso­portba számíthatók a hárs-, cseresz­nye-, alma-, dió- és gesztenyefák. A harmadikba sorolhatókat csak ritkán éri villám. Ezek a szederfa, a jávorfa, a vadgesztenye- és bükkfa.­­ Újfajta briker tehergépkocsik szá­mára. A tehergépkocsi üzembentartásá­­nak fontos része a generátor, amelynek üzembentartásához fa, anthracit vagy tő­zeg szükséges. E nyersanyagok azonban nem találhatók mindenkor és nem rövi­­dendütt elegendő mennyiségben. A nyersanyaghiány­­ miatt számbajöhető barnaszénből készült briker nem alkal­mas a generátor üzembentartásához, mert víztartalma túl nagy és ezáltal nem eléggé szilárd. Nagyobb üzemi átállítás­sal sikerült Németországban a barna­szénből készült különleges briket víztar­talmát a norm­álbrikettel szemben 10—20 százalékig csökkenteni. Amíg a nyers barnaszén 58 százalék vizet tartalmaz, az új briket csak 9—13 százalékot. Ezál­tal az elgázosítási folyamatban lényege­sen nagyobb eredmények mutatkoznak, vagyis nagyobb hőfok érhető el. Az új briket gyártásánál a legfontosabb a bar­naszénnek 0,2 mm nagyságú szemcsékbe való átrostálása. Az így átrostált barna­szénnek a szárítóberendezésen való víz­­telenítése sokkal eredményesebb, mint nagyobb szemcséknél. — A Magyar Növénytani Társaság (Múzeum­ krt­­.) kedden fél 5 órakor szakülést tart. — Általános razzia a fővárosban. A m. kir. rendőrség budapesti főkapi­tányságának detektivtestülete péntek­re virradó éjjel a főváros minden ke­rületében és a budapesti főkapitány­sághoz tartozó pestkörnyéki városok területén általános razziát rendezett, amelynek során 27 férfit állítottak elő. Közülük hatósági elbánás alá vontak 14-t és igazoltatás után sza­­badon bocsátottak 13-t.­­ Chopin szívét a varsói érsek őrzi. Berlini jelentés szerint Chopin szivét a németek megmentették a varsói Szent Kereszt templomból, amikor az elpusztult és a lengyelek művészeti ereklyéjét átadták megőrzésre dr. An­ton Szlagowski varsói érseknek. — Halálozás, özv. mező-szegedi Sze­gedi­ Györgyné, aranyi és szentgerlis­­tyei báró Gerliczy Irma csillagkeresztes hölgy, néhai Erzsébet királyné palota­hölgye, számos kitüntetés­ tulajdonosa 94 éves korában Szombathelyen meghalt. Lantos Vilmosné szentgyörgyi Czerce Vilma, a Baross Női Tábor igazgatónője október 29-én bombatámadás áldozata lett. Szombaton 2 órakor temetik a Ke­repesi-temetőben. D. S. Szabó József, a debreceni ref. kollégium gimnázium volt igazgatója, c. tankár, főigazgató, a debreceni tudo­mányegyetem teológiai karának díszdok­tora, 83 éves korában Cegléden meghalt. özv. tolnai gróf Festetics Imréné ne­mes Piváry Mária 71 éves koriban Bu­dapesten meghalt. A farkasréti temető­­­ben temették el a családi sírboltba. Nemes dr. gellénfalvi Gellén Sándor jog- és államtudor, ügyvéd,, mezőgazdász tart. hadapród, számos kitüntetés tulaj­donosa, az elmúlt világháborúban a harctéren szerzett betegségében 44 éves korában meghalt. Okt. 31-én temették el az uj köztemetőben. Halálát kiterjedt előkelő rokonság gyászolja. Özv. dr. Gyömre­i Bertalanná szül. gyömörői Áldor Sarolta október 25-én elhunyt. Dr. Weiner Henrik ny. MÁV főtaná­csos f. hó 2-án 69 éves korában elhunyt. Temetése f. hó 5-én d. u. 3 órakor lesz a farkasréti temetőben. Az engesztelő szentmiseáldozatot f. hó 7-én d. c. 9 óra­kor a Szent István­­ Bazilikában mutat­tatják be. Dr. Gobbi Gyula egészségügyi főtaná­csos, állami gyermekmenhelyi nyugal­mazott igazgató-főorvos, OTI-főorvos 70 éves korában Budapesten meghalt. Nagy részvét mellett temették el a farkasréti temető halottasházából. Lelki üdvéért az engesztelő szentmiseáldozatot november 8-án, szerdán reggel 8 órakor mutatják be a zuglói plébániatemplomban. November 4. Szombat Színházak Jási*%3­ , K?­■— Belvárosi Híradó. Operaház. i£5:Bo­y- 181-344. Róma kutjal. go hollandi. (II.) Tollas építészek. (Kul­­— Nemseji Színiisz.­turfilmek.) Híradók. (Főv. Operett. szinh.- polyt. 10-21___Corvin.­ban.) r.: szókimondó 135.033. vádol a védő­ asszonyság. (ed.) — 2, 4. 6. — Deák. Vícta­nház. 5: Me- 125-042. ördöglovas. 3. sebeszéd. — Ka- Li _ Fórum. 180-mara Színház. 5: 707. ördöglovas. 1,£3. Mama. — And­­i/51 1^7. _ mradó. rásig. 5: Ne biz* a nó- 322-490! Róma kut­­ben. — Vj Magyar. 5: ja| Törik, vagy sza­­nteai ismeretség. —­­cati. (Kulturfilmek.) Pesti Színház. 5...Can- Kira-1ok_ Folyt. 9-21.— dida." Az imádó es Kamata. 423—901. A a férj. — Madách. 5: Maásik. 1,1,12, V12. Ártatlanok. — Ma- 04 ug 1/8. V'lődés Háza. (Kólozs- ' Kat,p*c. 338-102. vari Nemzeti Szinusz Menekülő ember. 1/23, vendég). %6. János w 147. — Korzó. 182-vitéz. - Aidám Szin- 'l&: Ml)lUi 4 %31 y5i ház. 5: Romeo és ,,,, _ N(,mI. Ap()1ié. betrároél “ ilSz or-»l" 222.’- ismeretlen asz­­ház.) 5. Mosol/ oroza- imo v, o. j^.4 ga - Józsefvárosi Szin- n l^ n.idiu, isii ház. M 8: Egy görbe %8. — RiMius. 122 éjszaka. — Kisfaludy 093 Fehér Álom. %3. Színház. %6. Végre '45, '47. — Scala 114- egy úriasszony. — 411. Menekülő ember. Népvarieté, szó. VgG, 1,^5, i/3*7. — vas. 3-kor is: Októ­­pl|fd­ %/nl.140. Majá­­bek­ téli cirkusz. ,ig ^ y6 % 8 _ fd­OZfk Uránia. 123-046. Egy Átrium. 153-034. Ma­ a milliókért. 3, 5, y+L. Az utánjátszó mozik műsorát mindig csütörtöki számunkban közöljük. Rádióműsor BUDAPEST I. Szom- rer 5.30 Dohnányi: Vál­hat. 6.30 üzen az osz­­tozatot: egy gyermek­­hon­g 7 Hírek, utána­, dalra ! 5.55 Bolzoni: reggeli zene 8 Nemze- Menüett 6 Hírek né­­z­őégi hírek 8.30 Zene metül. Utána: Német 0.30 Schubert-művek katonaóra 7 Könnyű - 10 Hírek: 10.10 Magyar zene­i könnyű percek zeneszerzők félórája 8.20 Hírek 8.40 Köny- 10.40 Zene 11.40 Szü­­nyu muzsika 9.20 Hang­lök iskolája 12 Ka- játék 9.40 Magyar na­­rangszó, utána rádió- fák 10.20 Hírek 10.30 zkar. Közben 12.40 Hi- Hírek németül 10.40 rek 12.50 Hirek néme- Hirek olaszul 10.45 Ki­tül 1.25 felől. 1.30 Hon­ mit szeret? 11.45 Hi­­védeink üzennek — 2 rek. — Bp. II. 5—5.30 Hanglemezek 2.30 Hi- Nemzetiségi hirek 5.30 rek 2.45 Honvédzkar Földművelésügyi elő- 3.30 Előadás 3.50 Min- adás — 6—5.20 Német m­enből mindenkinek nyelvoktatás. — R?—- 4.45 Hirek 4.55 Német gyár Katonarádió. 7.15 hallgatóinknak. Für —0.30, 12.15—1.15, 5.15 unsere deutschen Hö­, —7.15-ig ad műsort. mr'fldenkL ahe-vá állítani*, m­inetan toUnntnh sz Hnxd­ Savát SZOlí*álhstJt­t Egy adag kenyér 2 milliárd drachma M­agyar áru, magyar érték! RÁDIÓ gramofonlem­ez, költs, könyv és az összes hangszerek békebeli minőségben és mennyiségben minmsz IV., Petőfi Sándor­ u. 14 Vill., József-körút 37. Láttó-ágy VI., Podmaniczky-utca 19. SZERSZÁMOK, G­E IY E­K, ALKATRÉSZEK MALEK FERENC Gépkereskedelmi Vállalat Budapest, VI., Liszt Ferenc­­tér 3. — Telefon: 423—558. Takarók (lópokrosek) P 342.68 drowukgc, IX., Horthy István­ körút 11 (volt Vámház­ krt). T. 1SS-S09 J­auMMMMawasin­fc Centrum rádió villamossági. Rádiók, csillá­rok, irodai és asztali dísz­­lámpák nagy választékban, olcsó áron. Bpest, VIII., József­ körút 02. Tel. 339-500 Kalmári strikát és fehérneműt legmagasabb áron veszek. Tel. 130—977. Künke, VIII., Berzsenyi­ utca 7. sz., üzlet.­­ Hasznáit férfiruhát, fehérneműt, bútort ma Molnár vesz a legmagasabb napi áron. Népszinhéz­­utca 20,11.1. T. 133-304 B­ARNA látszerész-specialista szemüvege 25 év óta márka. Andrássy­ út 26. sz. (Opera mellett.) Színház-Mozi * A Tudományos Akadémia ez év­ben nem adja ki a Vojnits-díjat. A Magyar Tudományos Akadémia József királyi herceg elnöklésével összes ülést tartott az Akadémia tanácstermében, amelyen nagyszámú, előkelő közönség vett részt. József kir. herceg üdvözlő szavai után Rédey Tivadar jelentést tett a Vojnits-jutalomról. Rámutatott arra, hogy bár íróink teljes odaadás­sal veszik ki részüket a nemzeti mun­kából, az idők nem alkalmasak arra, hogy ez évben kiadják a Vojnits-díjat. Erre vonatkozóan előterjesztette az Akadémia indítványát, melyet az ösz­­szes ülés egyhangúan elfogadott. * Meghalt Halmay Tibor, az ismert filmszínész, ny. főhadnagy. Nemrégi­ben katonai szolgálatra vonult be, a szolgálat során szerzett betegsége kö­vetkeztében november 2-án hajnalban hunyt el. Temetéséről még nem tör­tént intézkedés. ■Js* A menekült kolozsvári Nemzeti Szín­ház együttese szombaton mutatkozik be a Művelődés Házában a főváros közön­ségének a „János vitéz“ előadásával. A bemutatkozó előadás fél 5 órakor kez­dődik. * A Népvarieté minden szombaton, és vasárnap előadást tart. Az új téli cir­kusz-műsor keretén belül föllépnek az előző műsor legkiválóbb artistái, ezen­kívül több eddig Budapesten még nem látott új műsorszámmal gazdagították- a nívós varieté- és cirkusz-műsort. Sport Zsák Károly meghalt­­ Zsák Károly, a Székesfővárosi Gáz­művek főtisztviselője, aki az első vi­lágháború előtt, mint a „33“ FC ka­pusa, a magyar labdarúgóválogatott sokszoros tagjaként sportkörökben nagy népszerűségnek örvendett, csü­törtökön reggel hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése szombaton délután fél 2 órakor lesz a Farkasréti temető halottasházából. A bécsi labdarúgóbajnokságban újra változás van az élen. A WAC ellen 6 : 0 arányban győztes Floridsdorf vezet most, mert a legutóbb az élre került Rapid csak döntetlent ért el az FC Wien ellen (1 :1). A bajnoki címet védő Vienna las­san felnyomul, ezúttal az újonc Oberlaa ellen 11:1 arányban győzött. A többi eredmény: Wacker—Austria 2 : 1 és Ad­­mira—Sportklub 3:2. A sorrend hat forduló után: Floridsdorf 10, Rapid és Wacker 9, Admira 8, Vienna 7, FC Wien 5, Austria és Oberlaa 4, WAC 3 és Sport­klub 1­­. Az FTC-pályán vasárnap d. u. kettő­kor kezdődő Ferencváros—Zugló Da­ni­­­­vla hadihajnok! labdarugóm­érkőzésre jegyekt elővételben kap­ottak a Testi Hír­lap Vilmos capatár-ut 78 szám alatti fő­­kiadóhivatalában. A labdarugó hadibajnokság vasárnap­ra kitűzött mérkőzései: Ferencváros — Zugló, Gamma—Csepel, Vasas—Elektro­mos, Mávag—Ganz, Újpest—Szentlőrinc és Kispest—Beszkárt. A nyugati labdarúgókörzet eseménye a Soproni Vasutas 3 : 0 arányú győzel­me a győri ETO ellen. A Sopronban megtartott mérkőzésen kétezer néző volt. A szlovák labdarúgóbajnokságba­n meglepetés Malacka 4 : 2 arányú győ­zelme Bratislava ellen. A bajnokság élén Nagyszombat csapata áll. Az észt Kreek, a súlylökés legutolsó Európa-bajnoka, a svédországi Norrkö­­pingben edző. A tornászbajnoki versenyt a tornaszö­vetség vasárnap rendezi a BBTE pasa­réti tornacsarnokában. Közgazdaság­ ­i ezerpengős bankjegyek kerülnek forgalomba. A Magyar Nemzeti Bank az 1931. évben az 1000 pengős bank­jegyek forgalombahozatalát beszün­tette, hogy a bankjegyeknek külföldre való kivitelét és ezzel kapcsolatban a pengőkiajánlás lehetőségét korlátozza. Minthogy azok az aggályok, amelyek ezt az intézkedést annak idején szük­ségessé tették, jelenleg már nem álla­nak fenn és mivel olyan kívánságok jelentkeztek a közönség köréből, hogy nagyobb címletű bankjegy is álljon rendelkezésre, a Magyar Nemzeti Bank 1944. évi november hó 4-én új, II. kibocsátású 1000 pengős bankjegye­ket hoz forgalomba. A szerkesztésért felelős dr. Bérces Lajos főszerkesztő, a kiadásért Seifert Alfréd, a nyomdáért Kertész Árpád.

Next