Pesti Napló, 1853. február (4. évfolyam, 869-891. szám)

1853-02-01 / 869. szám

len kimúlásával, egy meghitt barát kezénél ma­radt , hogy később családi levéltárakba téved­vén , elfeledtessék. Nagybecsű elmélkedések Mátyás királyról, Tacitus commentatioja, statusiratok és hadtani nézetek, különösebb vonatkozással a törökök elleni háborúk eszközeire s módjaira: — ezek teszik a felfedezett iratok főbb tartalmát. A sors úgy akarta, hogy Kazinczy Ferencz­­nek — kinek Zrínyi forgalomba hozása iránt legtöbb hálával tartozunk — egy unokaöc­e ré­­szesüljön azon szerencsében , hogy a nagy ma­gyar emlékének felélesztése körül ij s az iroda­lom történészetében megmaradandó érdemeket szerezhessen. S a ,,Nemzeti könyvtár“ kiadói kötelességek­­nek tartották Kazinczy Gábort, ki a kézirat birtokában volt, felkérni, annak a Nemzeti könyvtár il­yik folyamábani közzétételére. S ez a szerkesztést el is vállalta. Ily örvendetes zavarnak tulajdonítják előfi­zetőink , hogy Zrínyi munkája nem jön — mint ígértük — az első évben befejezve. Ezért ma­radt a czim­lap és életírás is él. Mindkettőjét a fölfedezett iratoknak , melyek két füzetet teen­­denek, megjelenésekor veendik olvasóink. Gümör, jan. 26. Múlt év vége felé S. Gömörön nevezetes gyilkos­ság történt. Az ottani molnár egy estve részegen ment haza a korcsmából s elvérzett. Holt­teste ké­sőbb a birói vizsgálat kezdetével a Sajóból halász­­tatott ki, dolmánya oldalzsebébe dugott lövege a gyilkosságot kétségtelenné tévén. Neje s annak állí­tólagos kedvese fogattak be, mint kiket a tett gya­núja legközelebb ért, de tagadásuk állhatatos. Néhány nappal ezelőtt a rimaszombati esperesiség mindkét felekezetű evangelicusainak gyűlésében az osgyáni ágostai és rimaszombati helvét hitvallású evangélikus tanodák egyesítése h­atároztatott el, s mindjárt az ülésben nevezetes összeg íratott alá a terv elősegéllésére, melynek életbeléptetése valódi életkérdés mindkét tanodára. Az emberbarát, a ha­zafi , és a művelődés barátja le fogják tenni áldo­zataikat a nevelés oltárára, s ezen szent ügyet biz­­tositandják. F.­ Gömör fiainak nemes lelkületére ala­pított hitünk. A farsangot megkezdte a rimaszombati műkedvelő társulat által jan. 9. adott színi előadás, mely amint meglepőleg sikerült, úgy a testületek és az egész me­gyei közönség részéről a részvét örvendetes jeleit nyerő, s majd 170 pftra rugó tiszta haszna a me­gyei kórház javára ajánltatott, melynek tőkéjét ne­velte a sorshúzással összekötött tánczvigalomé is — azon est­­e — mely mintegy 250 pftot eredménye­zett. Ezen jótékony czélra adatott jan. 19-­ én Rima­­szécsben is népes bál, hol a jó kedvvel mulató ven­dégeket Csak a hajnal oszlatta szét. Színészeink Balog Jozéfa s másokkal szaporodva — meglehetős részvétet találnak , különösen Balog Jozéfa valóságosan aratja a tapsokat, minek oka egyrészről a nevezett színi tehetségeiben, másrészről pedig a többi nőszemélyzet tökéletes tehetlenségé­­ben fekszik. Időjárásunk mint mindenütt, rendkívül enyhe, a a havat innentova elfeledjük, hogy néz ki, s a szán­­partiékra kedvezőtlen idő fordult. A jolsvai időjós­nak enyhe tél iránti jövendölése e szerint úgy lát­látszik teljesedésbe jön, s végre még elhisszük, hogy est próféta in patria sua ! A szervezés iránt legközelebb megjelent legfel­sőbb rendeletek képezik a közérdek főtárgyát, s az újságolvasási mohó vágy csak a szervezés körüli czikkekre vonatkozik annyira, hogy a mellett egyéb háttérbe szorul. 1. 1. Kassa , jan. 26. 10 Farsang van, még pedig rövid , tehát mindenki körülményeihez képest mulatni és vigadni siet, min­denütt zene és táncz, eddig a városi tánczteremben három redolt tartatott és mindig igen népes, álorczás tömérdek, de általában élet-és élet nélküli. 13-kán a nőegyleti bál igen gyéren látogattatott, 15-kén a mér­nökök, 19-kén pedig a helyben szállásoló tisztikar által adott tánczvigalmak fényesek valának ; f. hó 27-kén a cs. kir. tisztviselők által adandó bál, mint hallani, mind elegantiára , mind fé­nyre n­ézve az ed­digieket fölül fogja múlni. Külvárosban is, az úgy­nevezett Fischer-kertben és a várostól félórányira fekvő Opáczka nevű nyári mulató helyen hetenkint tartott bálok látogatottak, magán táncrestélyek pedig napontiak. — Vidéki mulatságokról mit sem hallani.­­ A Magyarország politikai törvénykezési szervezé­sét illető határozványok olvasása a tisztviselők közt élénk mozgalmat okozott, és mennyiben azon határoz­­mányok egész terjedelmükben még nem tudják, kü­lönbféle sejtelmek keringnek. Az új ideigl, polgári perrendtartás életbeléptetése is a pörök menetelét egyelőre igen megakasztó , kiváltkép pedig azon já­rásbíróságok előtt, hol még a múlt évekről is hal­mozva pörök elítéletlenül vannak. Az ügyvédek ren­dezése is most már még óhajtandóbb, hogy minél előbb életbe lépjen valaha. Irodalmunk gyarapodásán ki ne örülne! s igy valóban boszantó, hogy a leg­újabb művek nálunk alig kaphatók, a pesti kiadók egészen megfeledkeztek rólunk, így a többi közt: ,,a szegény Tamás Kunyhójá“nak, „az Igazmondó“ Népnaptárnak, „Kinizsi“ stb. eddig még csak színét sem láttuk, pedig ezeknek itt is számos vevőjök lenne, vagy tahin az illetők azért neheztelnek, hogy nálunk általában egy vagy más munkára alig akar valaki többé előfizetni, — ez természetes következménye, a volt csalódásoknak, miket közelebbről a „Nagy- Enyedi Album“ II—dik kötetévi­­, a „Losonczi Al­bum“ s a többi, tapasztaltunk. — A közelebbi kas­sai vásár fölötte silány volt, sem portéka, sem vevő. Az idő , mely múlt napokban egyszerre kemény, száraz hideggé átváltozott, tegnaptól ismét enyhe lett. — Vásári piaczunk ára következő volt: 1 köböl búza 22 fr. 30 kr, 1 köböl kétszeres 20 fr. 30 kr, 1 köböl rozs 20 fr., 1 k. árpa 15 fr., 1 k. zab 16 fr., 1 k. kása 37 fr., 1 k. tengeri 16 fr., 1 k. örl. dara 49 fr., 1 k. tatárka 32 fr., 1 k. burgonya 10 fr., 1 font marhahús 16 kr, 1 ft borjúhús 24 kr, 1 ft ser­téshús 22 kr, 1 ft szalona 55 kr, 1 ft öntött gyertya 55 kr, mártott 50, 1 ft szappan 40 kr, 1 itteze mák 42 kr, 1 tojás 5 kr. HIVATALOS. Az 1852 aug. 15-ki legf. szabadalmi patens 26 §-a értelmében következő szabadalom-meghoszszabbi­­tások tétetnek közzé: Szabadalom-meghosszabbitások. A cs. k. keres­kedelmi minisztérium következő kizáró szabadalma­kat, érvényességüknek az egész birodalom területére kiterjesztés mellett meghoszszabbitni jónak látta . 1. Kustriczky József prágai kárpitosnak 1851 nov. 11-én egy találmányára, mely szerint közön­séges papírból egy saját lakk alkalmazása mellett szoborműveket készíthetni adott szabadalmat, a má­sodik évre(8895 H. 1852 ) 2. Werchoweczky Venczel szabadalmát, kelt 1849 nov. 15-kén egy guttapercha vegviték találmányára a negyedik évre (9551 II.) 852 dec. 29. 3. Wagner József, korneuburgi Syndikus szaba­dalmát, kelt 1847 dec. 7-én egy találmányra zo­­mánczczal bevont öntöttvas és bádog lemezeket ké­szíteni s mindenféle épületek fedezésére alkalmaz­hatni; a hatodik évre (10007 H. 1852). 4. Zuppinger Walter, zürichi főmérnök szaba­dalmát, kelt 1847 dec.9­6-kán egy vizkerék talál­mányára, mely tökéletes visszaható kerék átalános szabályzóval nevet visel, a hatodik, hetedik, nyol­­czadik, kilenczedik és tizedik évre (10008 H) 1853 jan. 1. 5. Heldenreich János, bécsi fakereskedő szabadal­mát, kelt 1847 dec. 6-kán egy ujnemű kocsi talál­mányára felaprózott fa széthordása végett, a 6-dik évre (10006 II.) 1853 jan. 2. 6. Stephan Lipót szabadalmát, kelt 1847 nov. 8-án a guttapercha gyártásában s több arra szolgáló gépek és készülékek összeálltásában tett találmányra és javításra, a hatodik évre (9050 H.) 1852 dec. 24. 7. Sturm Salamon szabadalmát, 1851 nov. 28-án egy üvegköszörülési mód találmányára optikai üve­gek készítésére, a 2-dik évre (9771 H.) 1852 dec. 29. (Budap. Hirl.) FŐVÁROSI HIRTÁR­ Pest, jan. 31. — Intézetek és társulatok P­esti műegylet. Szombaton tartott igazgató­választmányban az állandó m­űkiállitás számára szer­­zendő helyiség iránt kiküldött bizottmány terjeszti elő jelentését, melyből a választmányi tagok azon tudomást merítették , miszerint az állandó műkiállí­­tás számára az úr téren levő Ürményi féle palotában egy öt teremből álló helyiség béreltetett ki kedvező feltételek mellett, évenkinti 900pftnyi lakbérért,mely­­lyet is a műegylet Szentgyörgy-nap után tüszint el­­foglalandván, az állandó műkiállitá­s május 1-sején nyitandja meg ünnepély­esen.Továbbá jelentés létetett arról is, mikép a Viberféle műlap metszése végett Párisba tett felhívások óhajtott siker nélkül marad­ván , a műlap elkészítésével müncheni neves aczél­­metsző Hanfstengel úr bízatott meg,­­ így lassan lassan teljesedésbe látjuk menni a műegyleti közgyűlés két jelentékes vívmányát. Nemzeti casino. A nemzeti casino tegnap délelőtt tartott évi közgyűlésén a társaság évi száma­­dásai (miket előbbi lapunkban közlöttünk)terjesztet­­tek elő s minden tételre nézve helybehagyattak. Er­re az indikált igazgatósági választás kerülvén sző­nyegre , elnökül gróf Károlyi György , s igazga­tókul Havas József és S­e­b­ő­k Kár­ urak válasz­tattak, s nem különben az igazgató választmány is megnyittatott. Uj gőzmalom. A budai Újtelepen Werth­er községtanácsos által saját gépgyár­ telkén épített gőz­malom már egészen be van fejezve, s néhány nap óta működik is. Az itt őrlött liszt, minőségére nézve általánvéve dicsértetik, s Wertherur máris egy liszt­raktárt szándékozik készítménye számára Pesten állítani. Pesti Lloyd-társaság. A pesti Lloyd ál­tal kiadatni szándékolt lap előleges költségeinek fö­­dözésére eddig elő már 4000 pft van több társasági tagok által aláírva. A lap minél fényesebb kiállítá­sára minden előkészületek létetnek, s a társaság kebelében élénkül nyilatkozik azon óhajtás, hogy az említett közlöny magyar és német nyelven adassák ki. Iskolaügy. Az elemi iskolák tanítóinak száma, mely a növendékek folyvást emelkedő szá­mához képest már nagyon is érezhető csekély arány­ban áll, minden iskolákban, a­hol ezen hiány mutat­kozik, szaporittatni h­atároztatott, így többi közt a ferencziek terén létező elemi főiskolában egy uj ta­nárhely nyittatott meg, melyre folyamodók ez iránti kérvényeiket a városi iktatóban tehetik le. I­p­a­r ü­g­y. Az iparosok számára városunk kebe­lében egy köz képzőegylet van alakulóban, melynek adományaiból vasárnapi s­esti iskolák alapittatnának, hol az iparosok a nekik szükséges ismeretek­ s tudo­mányokra oktatnának. — Balla Endre, Pest-megye egykori munkás főjegyzője s alispánja — később a volt királyi tábla közbirája, f. hó 29-én déli 12 órakor, tüdősérv kö­vetkeztében, a férfikor leg­v­irágzóbb szakában, r meg­­halálozott; tetemei tegnap a helvét hitvallás egyházi szertartásai szerint itt Pesten koporsóba zárattak , s a halotti szertartás Alsó-Nyáregyházán ma délelőtti 11 órakor megy véghez. Az egyenes jellemű, tiszta hazafi keblű férfiú elhunytét számos rokonai s isme­rősei kesergik.­­ Miután a gőzhajózási társaság, jelen­ti gőzös­­­járati évszakát magasb lendületű üzlettel neveze­­tesbbé, s maga részére nyereségesbbé tenni szándé­kozik, ennélfogva a szükséges anyagot — név szerint a tüziszert már jó eleve nagyobb mennyiségben gyűjti. igy legközelebb alulról két nagy lakható kötött ki tele kőszénnel, mely is azonnal a társaság raktáraiba szállíttatott jövő használatra. M­ára az időjárás keményebbre nem változik, a Budapest s Óbuda közti gőzösjáratok is a küszöbön álló február hó első napjain megnyittatnak, s a hely­beli gőzösök a szokott állomásokat érintendik. Az időjárás folytonos lágysága mellett ehhez szintén bi­zonyos reményünk lehet. — Az első gőzös ez évb­en szombaton reggel indult el innen Zimonyba, 102 uta­zóval födezetén. — Azon bécsi vaspályás vonat, melynek szom­baton reggeli 6 órakor kellett volna szabály szerint Pestre megérkezni, három egész óra késedelmével jött meg azon okból, mivel Nagy Maroshoz közel egy vízcső pattant meg a gépezetből, mi azonban említett mulasztáson kívül semmi más szerencsétlen­séget nem vont maga után. — Hogy mily gyenge — csaknem tavaszias lágy­­ságu időt élünk, annak több bizonyságait nyújtja maga a természet is. Legközelebb a gellérthegyi sző­lőkből egy fris bortőhajtás hozatott a városba bámu­latos ritkaságul, úgyszintén több hasonló fris hajtá­sok szakittattak a budai erdőkben.­­ Annak bizonyságául, hogy a zenedetársulat mily nagyon iparkodik febr. 2-kán tartandó tánczvi­­galmát érdekesitni, s különösen a hölgyvilágra nézve élvezetessé tenni, onnan is kitűnik, mivel az illető bálválasztmány intézkedést ten, hogy a tánczterembe lépendő minden hölgy egy élő virágból kötött fris bokorral lepessék meg. — Gróf Károlyi György egyetem­ utczai palo­tájában holnap egy fényes táncrestélyt rendez. — Tegnapelőtt a festőakadémiai harmadik bál, s tegnap a lövész­egyleti tánczvrgalom — ez utóbbi a nemzeti színházban — tartattak meg. Mindkettő lá­togatott volt és választékos; különösen a lövészegy­­leti bál hölgy­koszorújában pompázott eleven, egész­séges és idomteljes virágok vonák a mulatók figyel­mét magokra.­­ A nevelőintézetek közöl is többekben tartattak meg már eddig a szokott farsangi mulatságok s táncz­estélyek, mikben a kicsinyek m­ellett aztán a nagyok is mozognak , s az idősebb kor kedélyesen s feszte­lenül olvad a gyermek s ifjú korral egybe. Többi közt a Szőnyi és Mutschenbacher-féle fi­ú a N­y­i­t­r­a­i-G­schröffl-, és Róthn­é-féle nő­­növeldékben élvezetdús esték töltettek el az ifjú cse­meték körében. Figyelmeztetés. Mint halljuk , a közelebbi héten 15 különböző tartalmú magyar munka került ki sajtó alól, s ada­tott át az olvasni és tanulni szerető közönségnek. Kell-e ennél több bizonyság íróink , tudósaink mun­kásságát s könyvkiadóink áldozatkészségét illetőleg? Már most az olvasó magyar közönség kötelessége azok megvásárlása által, úgy az azokban foglalt kincsbánya hasznait kizsákmányolni, valamint szin­tén irodalmunk további haladását buzgón pártolni, elősegíteni. Lehet ugyan azok közt olyan is, mely rö­vid életre születve, nemsoká bors­ takaróul fog használtatni, de vannak jeles munkák is. Ez utolsók közt foglal helyet úgy tartalmára, mint nemzeti leg­­szükségesb szükségeinkre nézve, dr. Schoedler Frigyes Természetkönyve, melyet J­á­n­o­s­i Feren­cz, Mentovich Ferencz és ifj. Szász Károly n. körösi tanárok tettek magyarrá, és Geibel Ármin buzgó könyvkereskedőnk adott ki. Ezen mun­kának első fele már régebben megjelenvén, most annak második fele bocsáttatik az olvasó közönség elé , melylyel a munka be van végezve. A teljes munka, melynek első felét már ismertettük, magá­ban foglalja most már a természettant, csillagásza­tot , vegy-, ásvány-, föld- , életmű- , növény- és ál­lattanokat, számos a szövegbe nyomott és a könyv be­csét, használhatóságát kivált gyűjteményekkel nem bíró intézeteinkben felette nevelő igen csinos ábrák­kal. A munka jelességét illetőleg, elmondottuk volt az első ismertetéskor nézeteinket, valamint annak az iskolai könyvekben oly gazdag német irodalombani nagy becsben állását is. Most még csak arra figyel­meztetjük a tisztelt olvasó közönséget, természetba­rátokat és iskola-elöljárókat, hogy irodalmunk egyet­len terményében sem találják fel az összes termé­szeti tudományokat azon összefüggésben, és a tudo­mány jelen állásához illő szabatosság mellett oly népszerű alakban előadva, mint a Természet könyvé­ben. És ily bátran merjük azt úgy a természet­ked­velőknek , mint a komolyan tanulni szándékozóknak ajánlani. A könyvet bel-becse mellett különösen ajánlja még az igen csinos kiállítás és olcsó­ság is. T. J. VIDÉKI HÍREK. — Hir szerint a megyei és városi hajdúk ország­szerte egyenruháztatnak. A gyalog hajdúk egyenru­hája lesz : zöld attila sárga sinorral buzér-veres magyar nadrág, csizma sarkantyú nélkül, fekete csákó, elől a császári sassal; zöld sipka, veres-fehér kokárdával. — A lovas hajdúké : zöld huszár attila, s mente, lovag nadrág, sarkantyus csizma; sipka, csákó , mint a gyalogoké. — Czegléden, a legújabb formájú 10 ftos bank­jegyet gyártó társulatot fedezett föl a rendőrség. Az alakok ez álpénzjegyen, kivált a felsők, és a betűk ügyesen utánozvák, de az alsó ülő nő alak és a két­fejű sas, már durvább mű; a festék fekete, a ponto­zást igenis feltüntető, míg az eredeti bankjegy fes­téke barnás, s ez által a pontozás finomabb. A met­sző, bizonyos B1 a 3 k o v i c s, befogatása után nem­sokára, már régóta betegeskedvén , meghalt a töm­­löczben. Társai, az álpénzjegy felenyereségre kiadói, mintegy húszan külön ülnek, valamint a házigazda is, kinél a gyártelep szállásolt, s ki­örvendve nézte, miként terem a sajtó egy nyomására a szép 10 ftos bankó. — Gömörmegyéből egy papirgyárnak elég balga volt ezen veszélyes ezékbe állani, s 20,000 vizbenyomatott papírdarabnak,melyekre tehát össze­sen 200,000 ft lett volna nyomandó, előállítására szerződni. A gonosz terv szerencsére jókor megelőz­­tetett, a csalpénzjegy legnagyobb része beszedetett. — A tettesek , köztök Bielek utóbb Vértey László, ki az ujságlapi hirdetmények közt százezrek, milliók előteremtésére, s a hozzáfolyamodóknak persze jó pénzért, jövedelmező állomás szerzésére ajánlkozott, s valóban, csalétke több együgyüeket hálóba kerí­tett, most már elmélkedhetnek, mi­n­inden fogott volna történhetni, ha rajta nem kapatnak. — Rákos-Csabán egy 13­ éves pórfiú egy hason­­korú lánykával összeveszvén , ezt úgy főbe találta , hogy a lány azonnal meghalt. A fiatal gyilkos a biró ítéletét várja. — Valkón egy nő, megunva férjéveli viszályos életét, magát felakasztotta. — A halál e nemét hi­hetőleg egy ugyanottani öreg 77 éves embertől ked­velte meg, ki életunalmában önmagának párkája lett. — Monoron a helység csikósa, ittas fővel tánto­rogva késő este a vasút sinében fölbukott, s elalutt. Ébredése, s kijózanodása rettenetes volt, mert a gőz­mozdony, minden szekereivel keresztül tört rajta. —■ Reggel, midőn a vasutőr a szerencsétlent meglátta, már alig pihegett, s pár óra múlva meghalt. — Boldog helység alatt egy spiritus szállító fu­varos , az éjjelre ott legeltető suhanczokat az erős szeszből úgy megvendégelte, hogy azok mindnyájan roszul lettek, egy 22 éves ifjú pedig, a szokatlan ital benne kigyuladván, szomorúan kimúlt. AUSZTRIA, Bécs, jan. 29. Ő Felsége a császár tegnap délben a cs. franczia követet s fölhatal­mazott minisztert az itteni ud­varnál, Delacour urat, külön audientián fo­gadta , melyen Bud­-Schauenstion gróf, külügyminiszter úr szinte jelen volt. — Az orosz czárő felsége részéről egy fájdalom­nyilatkozat érkezett meg Mária Erzsébet főhgasszony ő és. fensége, mint a boldogult Rainer főhg özvegye számára, s ő cs. kir. Apóst. Fölségének egyik segéde által Botzenbe azonnal elküldetett. — Tegnapelőtt Zsófia főhgnő ő és. fensége szüle­tésnapi ünnepélye alkalmával a hetedik jótékony kiosztás történt szolgálatra többé nem képes katonák számára. — A tyroli lapok körülményesen írják le hold. Rainer főhg ő cs. fensége holttestének lakásából a templombai szállittatásít. A szertartás a fenséges uralkodó ház herczegeit illető módon történt. — Ferencz Károly főhg ő cs. fensége a Radeczky-emlék felállítására Prágában 100­0 forin­­tot, és Przibram hegyi városban alapítandó kis­dedóvó intézet fölsegélésére 50 pftot kegyesen föl-­­ ajánlani méltóztatott.­­ A Velenczében felállított kereskedelmi intézet, mely mart. 2-kán tartandja első közgyűlését, követ­kező programmot bocsátott ki: A Stabilmento mercatile di Venezia czélja: árukat letétel végett elfogadni; letett váltókra előlegezni; velenczei házak váltóit leszámítolni. E czélra 10 millió húszas­ból álló alapt­őke létesittetik s e végből 10,000 rész­vény bocsáttatik ki, mindegyik 1000 húszasra szóló. Azon esetben, ha oly veszteséget szenvedne, mely az alaptőkének 10 p centjét tenné, a szavazatképes rész­vényesek határozata következtében s a kormány be­leegyezésével előbb is szétoszolhatik. 5 részvény bir­tokosa szavazati képességgel bír. A megalakulásra szükséges részvényesek száma már el van határozva. — Leiningen gróf altábornagy, ki rendkí­vüli küldetéssel ment Konstantinápolyba, ugyanaz, kinek diplomatikai szolgálata, mint szövetségi biz­tosnak Éjszak-Németországban, 1850-ben, teljes elismerésre találtak. A gróf úr teljes meghatalma­zással utazott el a török birodalom fővárosába. Biz­tos tudósítások szerint, azon jegyzékirat, mely a cs. kir. kormánytól Konstantinápolyba küldetett, a mon­tenegrói differentiák kiegyenlítésésével ajánlatokat foglalja magában.Hasonló tartalmú jegyzékirat ment, hirszerint, Sz.-Pétervárról is a portához, s alapos okunk van hinni, miszerint a porta a közbenjárási ajánlatokat elfogadandja. A montenegrói hg bátyjá­nak pedig tudtára adatott, miszerint Ausztria szi­lárdul el van ugyan határozva a legszigorúbb neu­trálist fentartani, mind amellett a dalmátiai par­tokon levő cs. ausztr hatóságok oda utasitottak, ne tagadnák meg a montenegróiaknak a cs. területre.

Next