Pesti Napló, 1855. október (6. évfolyam, 1667-1693. szám)

1855-10-01 / 1667. szám

Táviratilag. Páris, sept. 28. 3% rente 65. 40. 4Va % 90. 80. Auszt. ezüst kölcsön 81. Auszt. állam­­vasút 745. Crédit mobilier 1250. London, 3%. Consolok 88­­/1. Gabonaár. (Bécsi gabnabörze.) (Táviratilag.) For­galom : 35.000 m. búza. — Bejegyzett eladások: Mosony­­ból: 83­4 fontos bánsági búza: 6 frt 55 kr; 85­ 4 fontos ugyanaz 7 frt 18 kr; 86 fontos u. a. 7 frt 24 kr; Bécs­iből 77 fontos magyar rozs 4 frt 48 kr; 69 fontos magyar árpa: 3 frt 36 kr. Pest, sept.30. Búza bánsági ó: 80—83 font. 5 frt 20 — 6 ft 40 kr, uj 81 — 83 fontos 6—6 frt 40 kr; tiszai uj 80—84 font. 5 frt 20 kr. — 6 frt 40 kr; bácskai uj: 78 —81 font. 5 frt 36 kr — 5 frt 54 kr. — fehérvári uj: 80—83 font. 6—6 frt 40 kr; oláh ó : 4 frt 30 kr — 5 frt 30 kr. Kétszeres ó : 75—76 font. 3 frt 24 kr — 3 frt 28 kr; uj: 76—78 font. 3 frt 52 kr — 4 frt 4 kr. Rozs uj : 76—80 font. 4 frt 20 kr — 4 frt 40 kr. Árpa uj: 65 —67 font. 2 frt 24 kr — 2 frt 48 kr. Zab uj: 44—47 font. 1 frt 12 kr. — 1 frt 20 kr. Kukoricza (1854) 3 frt 40 kr. — 3 frt 16 kr. Köles uj : 78 — 80 font 2 frt — 2 frt 24 kr. Repcze: 8 frt 15 kr. — 8 frt 30 kr. a. a. ra. Vácz, sept. 29. A tegnapi héten vásáron jegyeztettek : Búza : 5 frt 42 kr. Kétszeres : 4 frt 54 kr. Rozs : 4 frt 8 kr. Árpa : 2 frt 32 kr. Zab : 1 frt 24 kr. Kukoricza: 2 frt 32 kr. p. m. Dunavizallas. Oct­­-én: 6' 2' 6"' 0. fölött. LEVELEZÉSEK. Nagybánya, sept. 23. (Ered. lev.) Jól esik a munkás embernek fáradsága gyümölcsét szedni, de bár méltó is a munkás az ő bérére, mindazáltal számtalan­szor megtörténik az életben, hogy „hol a vető teli ma­rokkal szórta a magot, üres kalászokat arat“, — de mindannyiszor egy felsőbb hatalom, bár beláthatlan in­tézkedésén megnyugszik az ember, s a sors reá mért megváltozhatlan akaratát békével tűri. Sokat értünk meg, és sokat éltünk át, de nem min­dent! — A medreiből felkorbácsolt árvíz, honunk leg­szebb búzatermő vidékeit elborította, — a zápor és jég, a megmaradt részt több helyütt letarolta, — a tűzvész oly sok helységben a betakarított életet felemésztette, — a járványos epemirigy, számtalan munkás kezektől megfosztott, de mindennyi csapás között is megmaradt az öntudat e nemzetben, és az előhaladásra kész erő. Elvesztettünk sok jelest, kik vezérszövetnekül mentek előttünk, — elhunytak számtalan hökelelü barátok és jóstevők, és annyi nagyobb tanintézeteink jeles tanárai, méltók ők, hogy emlékünkben fentartva,adjuk át az utó­kornak, mi pedig vegyük tanulságul azt, „hogy ad­dig munkálkodjunk, míg nappal van, mert eljön az éjszaka, midőn többé nem munkálkodhatunk.“ Városunknak azon szerencsés osztályrész jutott, hogy az ország nagyobb részét behálózó járvány­kor — cholera — itt nem ütött tanyát, és igy fé­lelem nélkül folytathatta kicsinye nagya napi teen­dőit; takaríthattunk volna is, mert időnk elég ked­vező volt, de mint nem termesztő helyen, nálunk a külső gazdálkodás, t.­i szántás, vetés, inkább csak apródon­­kénti bevásárlása az életnek, mint hasznot hajtó gaz­dálkodási czikk — mint az alföldön­ — egy kis rész külső kerteiben szánt és vet, leginkább rozsot és ten­gerit, mert megszokta, s a tetemes ipar­fejlesztésre van módja, de nagyobb rész a kákás, és vizes érczes vegyületű terméketlen lapály földmivelése helyett, a szőlőmivelést viszi. — Tengeri­ termésünk a szárazság miatt reményen alól ütött ki, hogy a szőlő, annyi ter­méketlen évek után , mint fog fizetni, azt csak a jövő hónap fogja megmutatni, annyit egyébként előre meg­mondhatunk, hogy a tavak­nál jobb borunk lesz,a gyü­mölcsünk is van helylyel közzel, és az itt szokásos asza­lás folyamatba van, gesztenye termésünk középszerűnek mondható. István királyi vásárunk az ünnep miatt megzavaro­dott, a szokásos hétfői külső vásár keddre, a belső pe­dig szerdára tétetett át, mi azután azt okozta, hogy két nap tartott a belső vásár, ide nem értve a szokásos heti kint sátrazást, mit már bátran el is lehetne hagyni; — a marha ára, úgy látszik, mint ha szállana — mit a ke­vés téli takarmány is okoz — mert mészárosaink, ez örökös zsémbelő emberek, most kevésbé panaszkodnak mint eddig, egyébként az országos vásár középszerü­­leg folyt le. — Különösen magas ára van nálunk a ser­tésnek, mi onnan megítélhető, hogy egy font közönsé­ges sertés­hús ára egy ezüst huszas; jó volna ezt is, mint a marha­húst szabályozni, — melylyel a sü­­tönék oly monopóliumot űznek most — s a mészáro­­­soknak kötelességül tenni, annak is folytonos átuitatását. Községi választmányunk megalakult, s egy pár gyű­léssel meg is kezdte teendői sorozatát, — bár elfogulat­lan belső meggyőződés szülte akarat vezetné mindvégig tanácskozásaik sorát, hogy úgy a közjó, mint egyesek iránti eljárásaikban — a törvény korlátai közt — soha önzéssel ne vádoltathassanak,— mi egyébiránt eré­lyes polgármesterünk vezérlete alatt minden jót várunk, és reménylük a kinevezett községi választ­mánytól. Szóljunk valamit azon népsöpredékről, mely egyik or­szág végétől a másikig, kenyérkereseteként űzi a ké­regetést ; leirhatlan azon szemtelenség , melylyel kéregetési ostromukat az áldozatra szánt egyén ellené­ben véghezviszik, — nem használ komoly szó, nem a fenyegetés, még egy szivarra valót — mit különösen szeretnek, és miért adják legelőbb az alamizsnát — nem kapnak, — ezektől megtisztítani a városokat — miről annyit panaszkodnak a pestiek is — nem kis feladat, de nem lehetetlen, csak kitartás és erély kell. A másik faj az úgynevezett szabadalmazott koldus osztály, ezek­kel szinte örömödben — menyekzöknél — úgy, mint szomorúságodban — temetéseknél — úgy hivatalos, mint istennek­ társalkodásaidban — templomokban — találkozol. „Valamely helység vagyonossá­­gát“ olvastuk valahol, „a koldusok számából lehet megitélni,“z akkor mi igen, igen szegények vagyunk, mert nekünk mindkettőből számos példányaink vannak, hihetőleg azért is, mert a körünkben eső falvak­ból is beszivárognak a koldusok, és ellenére azon felsőbb rendeletnek, hogy minden helység maga köteles szegé­nyeit tartani, mi rajtunk élősködnek. Igaz ugyan, hogy „szegény ápoló“ intézetekkel nem bírunk, de a szoká­sos perselyes kéregetésekből koldusaink részére meg­lehetős öszvegecske gyűl be, mint például 1853-ban 1338 vsrt. 6 kr. — 1854-ben 1230 vsrt 1 kr mely azu­tán, az arra érdemeseknek ítéltek közt hetenkint kiosz­­tatik, és ha tán a házonkénti koldulás megszűnnék, akkor még jóval tetemesbb öszveg gyűlne be. Két nevezetesbb halálozás is történt városunkban u. m. Heti Nép. János cs. k. m. kamarai tanácsos, és nyugalmazott n.bányai főinspector 69 éves korában és t. Fázsi János g. cath. esperes, és keb. lelkész , mind­kettő sokak áldás kísérete mellett tétetett le az örök nyugalom helyére. A n.bányai helv. hitvallású egyház feledhetlen em­lékű fő pásztora nagyságos fötisztelendő néh. Szo­­boszlai Pap István tiszántúli superint. felett a gyász isteni tiszteletet jövő oct. hó 14-n tartandja. Szamos-Ujvár, sept. 22 (Ered. lev.) Az erdélyi legvirágzóbb kis városok egyikét, Szamos-Ujvárt, teg­nap estre borzasztó csapás érte, legszebb része, 54 ház, még sokkal több melléképülettel, sept. 21-kén a lángok martaléka lett; a cs. kir. járáshivatal, postaház, városi nagy tánczterem, fogadó, színház, a szent Ferencz szer­zetek temploma, zárdája, mind elégtek. Estve 8 órakor ütött ki a tűz s csak más­nap szűnt meg. A pusztító elem oly hirtelen harapódzott tovább, hogy megakadályozni teljes lehetetlen volt. Az egymástól távolabb eső házak is egyszerre lángra lobbantak, s annyira hirtelen ért a csapás, hogy a meglépés első rohamában alig voltunk képesek kezeinket oltásra emelni; de nem is volt elég ember segítségre a vész nagyságához képest, mert vá­rosunk lakóinak nagy része kereskedőkből áll, kik a mostani időszakban, házaiktól távol szoktak lenni, s a három ezer egynéhány lakosból alig egy pár száz a ren­desen hon ülő polgár. Az épületek köböl voltak ugyan épülve, de száraz zsindelylyel fedve, mi könnyen gyú­lékony anyag, kivált a mostani száraz időben, azért a cseréppel fedést itt, mint más részeiben Erdélynek, igen kívánatos lenne divatba hozni. A cserép­vetéshez al­kalmas földet kevés utánjárással lehetne találni. Mind­össze 134 épületet emésztett meg a tűz, a kár sok száz­­ezerekre megy. A vész helyén megjelentek: deési cs. k. kerületi főnök Stadler ur és kerületi biztos Januska ur, kik az oltásra nézve sok erélyes intézkedést tettek s még az államfoglyokat is felhasználták; de mind­ennek a vész nagyságához képest kevés eredménye lehetett. A tűz kukoricza-fosztásból eredett, s mint mondják egy városi hivatalnok udvarán a kukoricza lefosztott héja közé esett gyertya robbanta lángra­­ a panusát, igy hitják nálunk a török­buza meghántott héjját. A legtöbb gaz­dáknál szokás a törökbuzahántást dáridó és ének közben, nagy társaságban végezni, mi nem oly veszélyes szokás, ha renddel és illő ügyelet mellett foly; — itt azonban nem volt semmi zajos mulatság, egyszerűen folytatták a munkát, — de a hántók a vész helyéről gyorsan meg­szaladtak. Most még meg kellene írnom, hány ház volt tüzkármentesitve; de fájdalom még nem jutott tudomá­somra, hogy lett volna. — Mikor fogják a házbirtoko­sok ezen intézetek hasznosságát átlátni, s kevés áldo­zattal magokat hasonló résztől biztosítani. — A jelen év uralkodó csapásaitól, a cholera járvány, árvizek és jégvi­hartól mentek voltunk, s azt hittük, hogy már a hátralevő idő a nyomasztó viharok nélkül vonul el felettünk, s­em csalódánk, de e csalódás erősítse kebleinket, s tanítson készen lenni hasonló veszélyekre s azok megelőzése vagy enyhítésére minden lehető eszközöket felhasználni, milyenek a tűzmentes cserepes házfedelek emelése, s házaink tűz-, gabnáink jégkármentesítése, s életbiztosí­tási öszvegek befizetése; mert soha sem tudhatjuk mi van megírva jövő sorsunk felöl, a végzetek könyvében. K­e­­v­é­s áldozattal, nagy veszélyek elöl menekülhetünk, s ki magán nem segít s a hatalmában álló eszközöket fel nem használja, azt Isten is el szokta hagyni, érkezendő. Mint általánosan hire jár, az azzal folyamatban levő tanácsi h­ozatok a financzügyekben oly feltételektől füg­gők, miket ő Párisban törekszik rendezni. A 10 forintos új bankjegyek, melyek a régibb neműek beváltásával adatnak ki jövő hétfőn vagyis oct. 1-én jönek forgalomba. Bethlehemből f. é. aug. 28-ról vett tudósítás szerint Cs. ő Felségének névnapját az ott tartózkodó ausztriaiak fényesen ülték meg. Az ausztriai lobogó kitüzetett, mi is ott a k­e­­resztes hadjáratok óta első ízben történt; a lobogó a várdából üdvlövésekkel üdvözöltetett. Az ösz­­szes népesség részt vett imer örömnyilvánításokban. A közelebbi népösszeírás, mint hallatszik, a koronaor­szágok szervezetének tökéletes bevégezte után minden koronatartományban egyidejűleg fog történni. Legmagasb megbízatásra most egy igen érdekes munka készül. Egy térképen dolgoznak t. i., melyen mindazon pontok, hol 10 év óta az ausztriai partokon hajótörések stb. történtek, följegyezvék. B­é­c­s, sept. 30. B­u­o­­ gróf és Bach báró miniszter­i exoláik tegnap délután érkeztek Linzből a székes városba. Colloredo gróf, cs. k. ausztriai követ Londonban, ki felsőausztriai jószágára utazott volt, tegnap onnét ide ismét visszaérkezett. Hiszik, hogy a Concordatum oct. 4-kén mint Császár Ő Felsége névnapján fogna kihirdettetni. Pereite párisi bankár, mikép jól értesült oldalról halljuk — mond a bécsi Presse — két vállalatra nézve alkudozott az itteni pénzügyigazgatósággal, t. i. egy, a párisi Crédit mobilier mintája szerinti hitelintézet felál­lítása s az olaszországi vasutak átvétele iránt. Az elsőt illetőleg a tartott alkudozások egyelőre nem vezettek eredményre. A második ügy mármár a megkötés pont­ján látszott állani, midőn a Moniteurben megjelent leg­újabb rendelet, mely az újabb categóriájú bárminemű értékpapírok kibocsátását a párisi börzén egyelőre fel­függeszti, Pereire urat kényszeríté a végleges meg­kötést maga részéről a franczia kormány különösen ki­kérendő helybenhagyásától tenni függővé.­­ Ha sike­rül ezen helybenhagyást megnyernie, s ha azalatt az it­teni pénzügyigazgatásnak az illető ügylet megkötése iránti hajlama meg nem változott, úgy az utólagosan még létre jöhet. Minden, mi erre nézve talán már papirosra tétetett s aláíratott, ennélfogvást a kép értendő, hogy egy már elvállalt kötelezettségről egyelőre még nem le­het szó. Valódi római egyszerűség és nagyság, mely oly nemes utánzóra talált Washington után Bolivárban. Annál nagyobb érdeme Washingtonnak, hogy vissza­­utasíta a fő hatalom csábításait, mivel akkor még csak ideiglenes alkotmány volt, s nagy bajoktól lehet­ tartani. A vélemények meg voltak oszolva, bizonytalanság s a szenvedélyek izgatottsága uralkodott, sőt azon felforgató ösztönök is fenyegették az államot, melyek annyi ürügyet adnak, hogy a veszélyezett társadalom a zsarnoksághoz folyamodjék. A nyomor, a bukás, communismus, polgár­háború az egyes á­lamokban és államok közt, a külföld boszantása, mind e bajok részint fenyegették a közügyet, részint már be is következtek. Mind e veszélyek közt Washington nem kételkedett a szabadság ügye diadalán, s Philadelphiába ment, nem hogy önhatalmának, hanem hogy hazája alkotmányának megalapításán munkálkodjék. A philadalph­iai congressus volt az amerikai szabadság bölcsője. A legellenkezőbb irányok voltak ott képvi­selve. S mindazon vitákat, transactiokat, miknek ered­ménye az amerikai alkotmány, mesterileg adja elő Witt. Uj szempontokat, uj adatokat nyújt a mű ezen része. A véleménykülönbségek mellett is őszinte egyesülési vágy­­gyal valódi igazság utáni törekvéssel találkozunk. — A helyes eszmék, bármely oldalról jöttek, végre is győz­tek. A kis és nagy államok állottak szemben; a szám­szerinti többség, s az egyes államtestületek képvise­lete fölött folytak a viták. A számszerinti képviselet a tömeg­uralom elé vitte volna az amerikai köztársaságot ha az államok képviselete nem korlátozza a többség absolut elvét. Az utóbbi képviselet helyettesíti az aristo­­craticus elemet s mentette meg Amerikát azon nivellí­­rozott „péle­mele­tel, mint Ampere mondja , melyen felül senki sem emelkedik, mely semmi korlátot nem ismer, s mely koronként oly jó eszköze az izgatóknak és kényuraknak Alig képzelhetni nehezebb föladatot, mint a köztár­saság kormányzása volt az első években. Arra a mindig becsületes ügyességre, s mindig ügyes becsületességre volt szükség kezdetben, mely Washingtont jellemzi, s alig volt valaki, a­ki annyi erélyt annyi bölcseséggel lett volna képes párosítani Mondhatni, kétszer mentette meg hazáját. Egy­felöl az anarchia fenyegette a sza­badságot, s más­felöl az egyes államok teljes független­ségre törekvése az unió egységét. E két veszély ellen erélyesen küzdött Washington és bölcsesége is sokat tön a baj elhárítására. Nem kisebb nehézségekkel volt összekötve az új köztársaság állását rendezni a külföld irányában. Anglia nem feledhette, hogy csak nem rég az ő gyarmata volt, s Francziaországban szabadság helyett a rémuralom uralkodott, mellylyel nem volt kívánatos a szövetség. S mindkét állam igaztalan de követelő hangon szólt Ame­rikával. Küzdelmeik, s egyik vagy másik szövetségének előnyei Amerikában is fölszították a pártok hevét. Ily körülmények közt az összeütközést kerülnie kelle e két állammal, s fentartania az újdon alakult köztársaság füg­getlenségét, és megalapítania tekintélyét. Washington egyenlő sikerrel küzdött Anglia cselszövényei és Fran­cziaország felforgató propagandája ellen. Diplomatiájá­nak tiszta és világos előadását találjuk Witt munkájá­ban. Lehetetlen, úgymond Ampére, jobban előadni a ne­héz alkudozások folyamát, melyekben mindenkor egye­nes jelleme és helyes ítélete intéseit követte. Washington állapíta meg először Északamerikára néz­ve a neutralitás azon elvét az európai ügyeket illetőleg, melyet egész napjainkig követnek. Egyébiránt ne gon­doljuk, hogy a­mily egyenes volt mint ember, oly őszin­te lett legyen, mint diplomata. Az együgyűség nem föl­tétele az erénynek; becsületesség összefér az ügyes­séggel. Washington megmutatta, hogy a szabadságnak is lehet jó diplomatiája. Jellemrajza ez ideig nem volt ez oldalról annyira kiemelve, mint Witt munkájában. S a­milyen volt élete, olyan volt e nagy férfiúnak halála. „Itt az idő, úgymond­, végem van, tisztességesen temessenek el. Csak nyolczad napra halálom után te­gyék le testemet a sírba. Értitek ? — Igen. — Jó! Ezután egy kissé szabadabb lön lélegzése. Üterét ta­pogatta. Arcza változni kezdett, s lehanyatlott. Neje, ki mindig gyöngéden szerette, szi­oly laconi­­cus volt, szintoly stoicismussal kérdé: — Oda van ? A körülállók hallgattak. — Jó, úgymond a nő; vége mindennek, nem soká követni fogom.­­ Egyszerű s erélyes nyilatkozat; kissé száraz, rideg. Semmi bucsúzás, még csak egy kézszorítás sem a há­zas­társak közt; egyetlen szó sem Amerikáról, a dicső­ségről, még a vallásról sem, bár Washington vallásos volt. Jó, mondja a haldokló. Jó, mond a nő, a­ki fér­jét meghalni látja, s meg van győződve, hogy nem éli túl. Ilyen az amerikai jellem — veti utána Ampére, — melyben nem az imaginatio és gyöngédség az uralkodó, hanem a szigor és erély. Witt históriája magához Washingtonhoz hasonlít. Eleinte kissé hidegnek tetszik, de a­mint haladunk ol­vasásában, annál inkább érdekel, miként hősét is annál inkább szeretjük, minél közelebbről nézzük. Cs. A. AUSZTRIA, B­é c­s, sept. 29. H­o k er­e a báró franczia császári se­nator tegnap utazott Parisba vissza. Az ő missiójáról ke­ringő különféle versiók, mikép hiteles forrásból értesü­lünk, összesen igen túlzottak. H e k e r e­n báró tizenkét napig mulatott Bécsben. Peresre Izsák párisi bankár visszautazott Páriisba, néhány nap múlva azonban, hallomás szerint, ismét Bécsbe KÜLFÖLD. Angolország, Londonból sept. 24-köről írják a „Br. Zig“nak : Jól értesült forrásból értesíttetem, hogy a nyugati hatalmak minden ausztriai közbenjárási kísérleteket meghiúsítottak annyiban,a­mennyiben Bécsbe azon nyilatkozatot küldöttek, miszerint sem ők maguk nem tehetik az első lépést, hogy Oroszországnak béke­ajánlatokat tegyenek, sem pedig egy harmadik hatalmat a közbenjárási hivatal megkezdésére föl nem hatalmaz­hatnak. A legyőzött félen van a sor, hogy készségének nyilatkozatai által az alkudozások megkezdését elői­dézze, s a győzőt felszólítsa, hogy a concession mini­mumát, melyeket ő igénybe vesz, kijelölje. És e sze­rint vége minden békével kilátásoknak. Mert ha maga Ausztria saját kezére sürgetné is a sze­pétervári kabine­tet arra, hogy concessiókat ajánljon föl , erre Oroszor­szág azt kérdezné , várjon a bécsi kabinetnek van-e erre a hadviselő felektől megbízatása, s várjon adhat-e az orosz udvarnak garantiát azért, hogy az nem fogja magát hasztalanul megalázni. Minthogy pedig Ausztria nem képes ily módon jót állani, Oroszország Ausztriá­nak felszólítását csak jóakaró tanácsul tekintendő , me­lyet magától elutasítni a becsület tilt neki. De a nyugati hatalmak sohasem állítandják azt, hogy a decemberi szövetséges eleget tett kötelezettségeinek. Van egy ügy, melyet itt különösen föl akarok em­­lítni, és ez az e­g­y­p­t­o­m­i. Francziaország elősegíti Said pasa oppositióját a­zultán ellen, megerősíti a pa­sát Anglia elleni ellenségeskedé­sben, s Ausztria még eddig igyekezett a franczia egyptomi politikát támogatni. Said pasa elfogadta a suezi csatorna tervét, mert jól tudta, hogy ezt az angolok megtámadandják, a francziák pedig pártolandják; ő vonakodott csapatait Tö­rökországba küldeni, mert ő az angolok tervére Kairó mellett egy tartaléktábort állítai föl, bizalmatlansággal tekint; neki nem tetszik az egyiptomi adó elzálogosítása, mert ezen rendszabály eszméje Angliában keletkezett; ő nem segítette a­zultánt a tripolisi lázadók ellen, mert jól tudva van előtte, hogy ezen fölkelés Napóleon közép­­tengeri terveit segíti elő. És Said pasa bécsi tanácsadá­sok által erősíttetett meg magaviseletében. Most a lon­doni kabinet Párisban igen tisztes előterjesztéseket tett, melyekre egy panasz szolgáltatott alkalmat, melyet a­zultán Stratford tanácsára emelt a nyugati hatal­maknál Said pasa ellen. Napoleon belátta, miszerint még nem jött el az idő, hogy az egyptomiakkal­ egyet­értését nyíltan bevallja. ő Said pasának, ki parancsot kapott Párisba jöni, ellenparancsot küldött, s azt taná­­csoltatá neki, hogy még egy ideig csendesen és enge­­­delmesen viselje magát. És épen ez oknál fogva nem csekély figyelmet érde­mel a „Times“-nak egyik czikke, mely Egyptomnak a portáházi viszonyairól értekezik, s egyszersmind azon szerep ellen van írva, melyet Said pasa akar játszani. „Said pasa, — úgymond — oly férfiú, ki mindkét elődjét talentumra nézve jóval felülhaladja; úgy látszik, hogy a­mennyire ezt tenni bátorkodik, Mehemed Ali politikáját akarja megnyitni. Ő ugyan a Porta követe­léseit egyenes után nem utasította vissza, de mégis igen nagy kedvet mutatott arra, hogy magát a háború kötelezettségei és áldozatai alól, a­mennyire csak lehet, kivonhassa. Saját területén a személyes beavatkozás bi­zonyos nemét gyakorolja, mi némelykor hasznos lehet ugyan, de igen gyakran zavarokat is idézhet elő. Tevé­kenysége sokkal nagyobb szakismereténél, politikai erélyesség pedig aligha még nagyobb mértékben nem hiányzik nála. Most, midőn az ottomán haderők majdnem hihetetlen veszteségek által meggyengültek s egy uj ujonczozás a csekély még mindig fogyó népesség mellett lehetetlennek látszik: az egyptomi alkirálynak minden­esetre kötelessége, hogy államának minden segédeszkö­zeit mind pénzben mind emberekben a­zultán szolgála­tára felajánlja, ki családjának örökös trónját megszilár­dította. Távol attól, hogy csapatokat küldene a Bospo­­rusra, a közös ellenség ellen harczolandókat, S­a­i­d pa­sa vonakodik még a bellázadások elnyomására is csa­patokat állítni ki. Egyptomi levelezőnk írja , mi­szerint ő a­zultán abbeli kívánságára küldene csa­patokat a tripolisi zendülők fékezésére, csak pusz­ta színből az alexandriai csavargőzösök felől tuda­kozódott, de tovább egy lépést sem tett. Egy csel­­szövény, melybe az alkirály a tervezett suezi csa­tornára vonatkozólag bocsátkozott, Resid pasát ösz­­szeütközésbe hozta a franczia ügynökkel, s az előbbi vezér elbocsátására vezetett. Said pasa a­miatt is elé­gedetlen volt, hogy az adó, melyet ő fizet, a nyugati ha­talmaknak köttetett le a török kölcsön fejében. Ez Anglia és Francziaország hatalmát az alkirály fölött megerősí­­tendi. Még nagyobb függetlenség után áhítozván, mint Ibrahim vagy Abbas, attól fél, hogy kevesebb te­kintély maradand föl számára, mint egy smyrnai vagy aleppói pasának, s boszankodik a fölött, hogy egy oly souverán, kivel az ő atyja, mint egykorú uralkodó alku­dozott, megtagadja a fermánt oly vállalatoktól, melyeket ő szentesített, s keresztény államoknak engedi át a jogot azon adó behajtására, melyről ő azt remélette, miszerint nem leend maradandó. Ez érzelmeit kétségkívül gyakran nyilvánította. A háborúbani lanyhasága, mindegy, akár jogosan akár jogtalanul, nem puszta takarékosságnak, hanem egy mélyebben fekvő szándéknak tulajdoníttatott, minek következése az lett volna, hogy a Porta az ő ma­gaviseletét a szövetségesek elé terjesztette. Valamint a régi időkben a vetélkedő monarchák mindig a római senatusra appelláltak : Így sietett a bevádlott pasa, hogy a dolog valódi állását saját személyében terjessze eléje a nyugati hatalmaknak. Sz­a­id azon czélból hagyta el Alexandriát, hogy Párist és Londont megláto­gassa, de még mielőtt Marseillebe érkezett, meg­­változtatá szándékát, talán a két kormány nézetei fölötti intés következtében. Ő valószínűleg minden segédeszközeinek az utolsó két hosszú hadjárat alatti kimerítéséről szólandott, s a Porta minden pana­szait valami személyes ellenségeskedésnek tulajdonította volna bizoyos férfi részéről Szambulban. Akár meggyőzte volna a felöl a francziák császárját és az angol kabine­­­tét, akár nem, az mindegy. A pasát mindenesetre igen nyájasan fogadták volna, kimondották volna előtte, hogy most minden félreértések szerfölött sajnálandók, s jelen­tékeny módon tudtára adandolják neki, hogy most min­den lehetségest kövessen el a­zultán ügye mellett, de hogy egyszersmind minden török kabineti cselszövé­­nyektől óvakodjék. A nyugati hatalmak szózata az alki­­rályt minden esetre bölcsebb politikára téritendezte, s azon nagy eseménynek hite, mely azon napon történt, midőn ő Alexandriát elhagyta, ki fogta volna verni fejé­ből azon gondolatot, hogy Bécsben is tegyen látogatást, mi egyik részét téve utazási tervének.“ Ezen lec­kéz­­tetés után a „Times“ különösen kiemeli, hogy Angliá­nak különös joga van bizonyos földterületekbe avatkoz­ni, melyek az indiai utón fekszenek. A egyptomi alki­rálynak be kell látnia, hogy ő nem vele született jogok­kal felruházott souverán, hanem szerződésszerűleg ki­nevezet kormányzó, kinek nemcsak a Porta hanem az európai hatalmak irányában is vannak kötelességei,­­ amelyek az ő családa számára az összebonyolított trónt fentartották. Ettől eltekintve, egyik ország sem fogna nagyobb hasznot húzni Kelet kifejlődésből, melynek szilárd béke lenne következménye, mint Egyptom, miért is tőle méltán tetemes áldozatokat követelhetni.“ London, sept. 27. — Hétfőn f. hó 24-én Balmoral­­ban a királynő titkos tanácsülést tartott saját elnöklete alatt, melyen lord Granville, herczeg Argyll, al­­gróf Canning és Albert kir. herczeg valónak je­len. Curzon őrnagy a krimiai sürgönyökkel Balmo­­ralba érkezett s a királynő oly kegyes volt, hogy a ki­hallgatás után az udvarnál leendő hosszabb mulatósra hívta meg őt. Windham ezredes, ki a redan ostrománál hősies hidegvérűsége által különösen kitűnt, Szebasztopol vagy inkább Karabelnaja parancsnokává van kinevezve. Sir John P­e­n­n­e­f­a­t­h­e­r vezérőrnagy a máltai csapatok parancsnoka lesz Sir James Fergusson helyében, ki Gi­braltar kormányzóságát veszi át. Francziaország, Páris, sept. 26. A „Moni­teur“ szerint a szász-coburg-gothai uralkodó herczeg tegnap reggel ide érkezett. A pályafőnél ő felsége had- Magyar könyvészet. 476. Kimutatás az ő cs. kir. Fensége, Hildegard fö­­herczegasszony pártfogása alatt álló „Pestijótékony nőegyesület“-nek bevételei és kiadásairól 1854-dik évi január 1-jétől 1855 -iki mart. 31-kéig. Pesten. 1855. Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál. 4-rét. 8 lap. 477. Az ungvári jelenleg hat osztályú cs. kir. kath. gymnasium ötödik évi értesitvénye az 1854/5. tanévről. Budán, a cs. kir. pesti egyetemi nyom­dában 1855. 8-rét 43 lap.

Next