Pesti Napló, 1857. június (8. évfolyam, 2213-2234. szám)

1857-06-03 / 2213. szám

Pest kisebb volt Budánál, így még 1780-ban is Budának 21,665, Pestnek csak 13,550 lakosa volt. Már is idben Budának 30,799, Pestnek 71,000. 1857. kezdetével már Budán 60 ezer, Pesten mintegy 130 ezer lakos van. Azon számos igen becses adatnak, melyet a könyv tartalmaz, fő érdeke, hogy a lehető leghitelesebb hivatalos forrásból van merítve. — Ara­­­ft. p. p. — A Hölgyfutár jövő évnegyedes és féléves előfizetői­nek egy szép mlím­ellékletet adatod, u. m­. Barabás által rajzolt s­chinai papirosra nyomott becsek kőmetszetet „a család virágai“ -1. A kép négy szép gyermek csopor­­tozatát állítja elénk; az ecset Barabásé, a nyomatás hi­bátlan. — Megjelent a Friebeisz által kiadott „Hazai beszély és regénytár“ III. füzete (ára 40 kr.) E füzet 7 beszélyt tar­talmaz ismert beszélyiró Degré Alajostól. _ Az igazságügyi minisztériumnak 1855. dec. 15. kelt rendelete alapján s az ezzel kapcsolatban álló egyéb cs. k. nyiltparancsok s kiegészitö rendeletek nyomán, birák, ügy­védek, hivatalnokok s perlekedő felek használatára Mé­száros Károly a „Telekkönyvi törvényednek egy magya­rázatát állitá össze, mely egy jókora sz­rti füzetben Pfeifer Ferdinand kiadónál jött ki. Figyelmeztetjük az illető szak­embereket e gyakorlati munkára. — A lipcsei „Ulustrirte Zeitung“ máj, 30-kan megjelent (726-ik) száma az ausztriai államegységről s a magyar nemzetiségről értekező főczikkében a magyar nemzetet, a magyar nemzetiséget mint oly tragikai egyént mutatja fel, mely a civilisatiovak­ harczában elbukott, megsemmisült, melynek bukásán vérzik ugyan a szig, de örül az „érzés­­nélküli ész“ mint oly szükségen (Nothwendigkeit), mely minden tragikai individualitás végzete. „Magyarország, mint nemzetiség megsemmisült, mond a czikk, de Magyar­­ország az emberiség ügyének nyeretett meg.“ Így imák az angol lapok a meghódítandó Chináról. Az „Illustrirt Zei­tung“ nak sok tekintetben tanulságos czikkét, szerény ész­revételeink kiséretében holnapután egészen közlendjük. — Az ugvári erdészeti egylet 8-ik nagy gyűlése aug. 4—7-kére jön halasztva. — Hir szerint Hacklaender würtembergi udvari ta­nácsos, ki mint az „Allg. Zeitung“ tudósitója Ő Felségeik kiséretében volt magyarországi körútjaikban , ausztriai ál­lami szolgálatba szándékozik lépni.­­ A bécsi városi tanács részéről jelenleg egy bizott­mány van kinevezve, mely az árnyékszékek és csa­tornákban levő gazoéj értékesítése felül fog tanácskoz­ni ; egy részről a kivezető árkoknak főleg cholera idejé­ben szerfölött ártalmas kigőzölgéseit fognak definficiáltatni, más részről a trágyát a szántóföldeken akarják használni, a­helyett, hogy mint eddig, a Dunába úsztatnák. — Jun. 7-kén fogják ez évben tartani értekezletöket a német államok magasabb rangú rendőr hivatalnokai. — Holnap Europa szálloda teremében hangversenyt ren­­dezend Basselet de La Rosse­e gróf, bajorországi kir. ka­marás családa. Az egyik kisasszony zongorán, a másik czi­­terán fog játszani. A tisztelt művésznők legmagasabb kö­rökben is valamint hangversenyeikben nagy tetszést arat­tak. A műsorozatot holnap közlendjük. Nemzeti színház. Május 30-kán és 31-kén a színház zárva volt. Jun. 1-jén adták a „Kisértet.“ Népszinmű 3 felv., írta Szigeti József. Nem is kell , hogy a színdarab való­színű, indokolt, s ügyes kivitelű legyen,­­ csak szerepe legyen a színésznek, a tapsot ki fogja nyerni, tapsnál pe­dig egyéb, akármi által s akárkiről legyen kicsikarva, so­ha sem kell. Természetes, hogy egy színész-író így gon­dolkodik , de egy drámabíráló választmánynak , egy játék­rendet intéző igazgatóságnak nem így kellene gondolkoz­nia, s nem volna szabad, mivel új, oly darabbal rontani a közízlést , mely az ízléstelenség pr­ózaiság s pongyola­ság non-plus-ultrája , —a­mely forma tekintetében sem nem vígjáték, sem népszínmű, sem dráma , sem szo­­morujáték, sem bohózat, hanem arra való, hogy kitűn­jék , mily jól tud Szigeti és Szerdahelyi egy csizmadiát utánozni , egykét jelenetben. Nem hiszszük pedig, hogy maga a szerző legkevésbbé is művészetnek tartaná a ter­mészetutánzását úgy mint van, ha sikerülne is az utánzás. Ha a darabnak nincs czélja, nincs alapja, akkor a leghűbb utánzás sem segít a bajon. Hogy pedig nincs más czélja, Sass Istvánnal az írónak, mint hogy Szigeti s­­zerdahelyi utánzó tehetségét kimutassa, kitetszik abból , hogy Sass István lehetne asztalos, ács, ügyvéd, s a darab mégis csak oly valószínűtlen volna, mint most. A színházi előadások tegnapelettől fogva fél 8-k­or kez­dődnek. — Ma adatik !~Vicen­te Leferiéres. Vigj. 3 felv. Ford. S­o­m­o­­­k­y. KÜLFÖLD. Angolország. London, május 29. A felsőház máj. 28-ai ülésében kérdezte Vise. Dungannon, megegyeztethető-e az egyház méltóságával, ha püs­pökei nem szent helyen, vegyes közönség előtt pa­polnak, mint a londoni püspök a múlt vasárnap az Exeter-Hallban ? Lord Kinnard viszont kérdi, várjon az idvezítő választott, jól öltözött közönség­nek és csupán szentelt egyházakban hirdette-e igéit? A canterburyi érsek semmi megütközésre valót nem lát abban, ha az egyház a kor szükségének al­kalmilag enged. . . . Ezután a méregárulás elleni bilit másodszor felolvassák, de a bizottmányban lé­nyeges módosításon megy által. Lord Campbell petitiót nyújt be Norfolk herczeg ifjabbik fi­a részé­ről Talbot grófnak a Shrewsbury grófság iránti igé­nyei ellen. ... A házassági elválás bilije bizottmá­­nyi tárgyalásakor az oxfordi püspök indítvá­nyozta, hogy azon lelkismeretes lelkészeket, a­kik nem akarják az elvált egyéneket megesketni, ment­sék föl a pénzbüntetés alól. A lord kanc­ellár tiltakozik ily botrányos törvény­hozatala ellen. Lord Campbell kétli, hogy a házasság az egyházi tör­vény szerint felbonthatatlan , de az egyházi törvény sem csalhatatlan, s ha az elválási tilalmat lehetne kiolvasni, a polgári törvényt háttérbe szorítaná az egyházi. Bangor püspöke kijelenti, hogy a tör­vény iránti engedelmesség a papnak is kötelessége, s a londoni püspök nem tud semmit oly canon­­ról, mely a házasság felboríthatatlanságát elvül állí­taná. Az oxfordi püspök indítványát, makacs védel­­mezése daczára, 52 szózatnyi (78-26 ellen) többség elvetették. A bili többi pontjait elfogadták. Az alsóházban B­o­w y­e­r indítványozza, hogy a királyi herczegasszonynak megszavazott évi pénz szűnjék meg, ha a herczegnő porosz királyné lesz Pakington jelenti, hogy két hét múlva indít­ványt teszen a népnevelés ügyében. — L. Palmer­ston, interpellatio folytán, fémmel jelentheti, hogy az egyezményt a neufehateli ügyben mind Svájcz, mind Poroszország elfogadta, s úgy hiszi pár nap múlva alá is írják, úgy hogy e kérdést már bevég­­zettnek tekinthetni. — Roebuck a brazíliai viszonyokra vonja a ház figyelmét. Vázolja ez az „alkotmányos császársági történeteit attól fogva, mikor Don Pedro leányát emelte a por­tugál trónra s igen hizelgőleg jellemzi Brazília jelen uralkodóját. Brazília lassankint megtisztította magát a rabszolgakereskedés s a rabszolgaság mocskától, bár eltörölte azon szerződményt, mely Angliának kutatási jogot biztosított. Lord Aberdeen ez okból ostromzár alá vette Brazília partjait, kijelentvén, hogy akkor megszünteti e zárt, mihelyt Brazília újra megengedi Angliának a motozási jogot, vagy meg­szünteti ar rabszolgaságot. A brazíliai rabszolgake­reskedés most már valóban meg van szüntetve, s a rabszolgaság maga is elenyészett, miután a c­ukor­­nád-termesztést a kávétermelés kiszorította. Brazília ez ügyben több buzgalmat fejtett ki más államoknál, s több rabszolgatartót ki is űzött az országból. Mind­emellett Anglia nem akar fölhagyni ostromzarlási jogával s veszélyezi kereskedelmi érdekeit. Még eddig ellenáll Brazília azon kisértésnek , hogy véd- és daczszövetségre lépjen az egyesült álla­mokkal, de végkép nem számíthatni ez önzéstelen­­ségre. Szónok is lelkéből utálja a rabszolgakereske­dést, de úgy találja, hogy Északamerika és Spanyol­­ország nem oly igen tanúsít hasonló undort. A brazi­­liaikkal szemközt az angol czirkáló hajók minden­nemű boszantást megengednek magoknak, esannyira szokása Angliának a hatalmas előtt csúszni s a gyön­gét lábbal tapodni. (?) Szónok indítványozza, hogy e tárgyat külön parliamenti bizottmány vizsgálja meg. Lord Palmerston megütközéssel tiltakozik Anglia rágalmazása ellen, mintha a hatalmas előtt hízelegne. Csak az I. Napóleon és Miklós czár elleni háborúkat idézi, hogy e rágalmat megc­áfolja. (Tet­szés.) A tiszt, indítványozó egészen tévedésben van az 1845-ben kijelentett ostromzárra nézve. Már több év előtt felfüggesztették azt, mivel a brazíliai kor­mány, a­mit örömest elismer, valóban, erélyes ko­molysággal hozzálátott a rabszolgaság eltörléséhez. Mindamellett azonban veszélyes lenne az 1845-ki törvényt megszüntetni, s az ostromzárolási jogról le­mondani, mivel elég érdekelt ember és osztály van Brazíliában, a­ki és a­mely gyalázatosan visszaélne azon engedménynyel. A­mi a brit kereskedési érde­kek veszélyezését illeti, jelenleg a keresk. forga­lom évenként 12 millió font; semmiféle keresk. szer­­ződmény nem szaporíthatná ezt. Az Egyesült álla­moktól már­is eléggé függésben van Brazília ; ál­talában nem nélkülözheti a külföldet; gabonát Éj­­szakamerikából kap , s Rio de Janeiro utczái skó­­cziai gránittal vannak kövezve. A brazíliai kormány ellen semmi kifogása szónoknak, de sok befolyá­sos nyerészkedő azt hinné, hogy, az indítvány elfo­gadásával, lemondott Anglia azon reményről, hogy valaha elnyomhatná a rabszolgakereskedést. (Tet­szés.) Mr­­r. Moore nagy igazságtalansággal vá­dolja a miniszterelnököt a brazíliaiak irányában. Szónok jól ismeri az ottani embereket s az angol czirkáló hajók visszaéléseit ő is állíthatja. A skót gránit csak ballasz­tul szolgál a skót hajóknak , ne­vetséges keresk. czikknek tartani. A mostani keresk. Brazíliával nem 12 csak 6 millió. Miln­es az indít­vány ellen szól. Roebuck ismétli, a­miket mon­dott. Disraeli pártolná az indítványt, ha az oki­ratok előterjesztésére szorítkoznék, de külön bizott­­mányra bízni ez ügyet annyi volna, mint a háznak magához akarni ragadni a külügyek vitelét. Lord J. Russell is ellenzi az indítványt, melyet roppant többség (312 szavazat 17 ellen) elvet. ... Sir Ch. Napier külön bizottmányt kér kineveztetni, a tengerészeti minisztérium szervezete körüli indít­ványai megvizsgálására. Jelenleg a legnagyobb rendetlenség uralkodik ott. Jól tudja szónok, hogy a miniszterek nem engedik meg, hogy dőreség polgári egyént állítani a tengerészet élére, de legalább a ház elismeri, hogy az örökös hely­­változtatás, minden miniszteri válság után, nem vezet jóra. Oly roszul áll a tengerészeti ügy, hogy ha Orosz és Francziaország együtt lépnének föl Ang­lia ellen — a­mi nem valószínűtlen — 6 hónapig sem volna biztos Victoria királynő koronája (­j­ó! és nevetés.) szónok is azért nem boldogult a Keleti tengeren, mivel hajós legénysége egy lövetnyi lő­port sem ért. Osborne nevetségessé teszi a vén tengernagy kísértet-látását. Minden fontosabb ja­vítást polgári miniszterek eszközöltek, míg a ten­gerész miniszterekre mindig panasz volt. Néhány szónok pártolja az indítványt, anélkül, hogy az indítványozó túlságos állításaiban osztoznék. Sir C. Wood nevetségesnek tartaná tengerészt tenni az admiralitás első lordjává, miután teendői öt­hatod részben tisztán polgári ügyekre vonatkoznak. Sir Ch. Napier indítványát nagy többség — 152 szavazat 35 ellen — elveti. ... A királyi herczegnő évi dotatiója bilijét másodszor felolvassák. Ezen bill lord Palmerston, az államkincstárnok és Mr. Fitzroy által van aláírva. A „to settle“ kifejezés gondosan meg van benne tartva , mi alatt azt kell érteni, hogy azon ősztét személyes tulajdona a herczegnőnek ma­gának , s mivel az angol házassági törvény szerint a nő külön vagyonnal nem bírhat, szabadságában áll a királynőnek kezelőket vagy gondnokokat (truppees) nevezni ki, a jövedelem fölvételére és kézbesítésére. Jogi fictio, melylyel a legtöbb angol házasságnál élni szoktak, ha a nő bizonyos jövedelmet biztosít magának. A 8000 font sz. éviség évnegyedenként a herczegnő holta napjáig fizetendő, s adó alá nem esik. Amerika eddigi politikáját a chinai vizeken a Cantonban lakó amerikai kereskedők és az amerikai hajóhad parancsnoka (Armstrong tengernagy) közötti levelezésből ekkér vádolja a Times: az amerikai kereskedők fölhívták az ame­rikai hajóhad parancsnokát, védje a Macao és Hong­kong közötti forgalmat, mire ő azt felelte, nincs elég hajója e czélra, s mivel a két említett hely an­gol és portugál kezekben van, gondoskodik e két hatalom a közlekedés biztosításáról, s Amerikának az a haszna lesz a dologból, hogy nem is lesz kény­telen semleges állásával fölhagyni. A kereskedők se méltányosnak se illőnek nem tartván, hogy más hatalmakra hárítsák a fölöttök őrködés kötelességét megjegyezték a parancsnoknak, hogy tudtukra sem­mi olyan szerződmény nincsen, mely szerint a Hong­kong és Macao közötti út (mintegy 51­, német mf.) Anglia vagy Portugál kormánya alatt állana. Erre megjegyezte a tengernagy, hogy ilyesmit nem is mondott, de tovább nem bocsátkozott a dologba. Ezzel vége volt a levelezésnek. Az amerikai keres­kedők a macaoi amerikai consul elé terjeszték a dolgot, tiltakozván a hajóparancsnok semleges­sége ellen. Panaszolják egyszersmind, hogy 13 év óta hasztalan volt minden előterjesztésök, s bár az amerikai kereskedés nem csekélyebb az angolnál , az amerikai ember minden esetben az an­goloknak köszönheti élete és vagyona biz­tosítását ; az angolok maguk nyomták el a kalóz­­ságot is; a partmérések körül sem tettek az ameri­kaiak semmit, mindent az angolok bocsátottak közre. A követ megígérte, hogy Washingtonban közli ez iratot. Május 30-kára várták Constantin nagyherczeget Osbornba. Meddig mulat Angliában, mi czélból? csu­pán tisztelkedik-e Victoria királynőnél vagy tenge­részeti tanulmányokat tesz, oly kérdések, melyek a lapokat még mindig foglalkoztatják. A csekély ér­dekli combinatiók helyett adjuk majd a történt dol­gokat. Reid máltai kormányzó octoberben alkalmasint oda hagyja állomását. Hir szerint Williams tábornok lesz kinevezve helyette. London, máj. 31. Konstantin nagyherczeg tegnap délben Osborneba megérkezve, Albert és Wales hyek által fogadtatott, s holnapig ott fog mulatni. — Palmerston és Clarendon lor­dok Osborneban vannak, a királyné holnapután Lon­donba jövend. Francziaország, Pár­is, máj. 27. Az „Ind. bel.“ levelezője érdekes adatokat közöl a pápa utazásáról, a szentsége mindenkép sürgettetvén, kijelenté végre a szent collegiumnak, hogy látogatást tesz tartomá­nyaiban. A bíbornokok nagy többsége ellene volt az utazásnak. A szent atya kezdetben semmit sem szólt; azután csak egyszer, mindenki csodálkozására jelen­té, hogy elhatározta a dolgot és utazni fog. A szent atyának ezért erélyes tette annyira meglepte a dip­­lomatiát, hogy ezen urak közöl néhányan nem is akarták hinni. A szent atya utazásának czélja egészen politikai. Meg akarja mutatni minisztereinek s az állásában tán megingott Antonelli bibornoknak, hogy pro­prio motu akar cselekedni, s nem engedi magát senki befolyása által vezettetni, úgy látszik, hogy nem bűnbocsánat, nem csupán a tartományok szük­ségeinek tanulmányozása forog fen ; fontos rendsza­bályokat fognak életbe léptetni, melyeket ő szentsé­ge, ha Rómában marad, ki nem vihetett volna. Ő Szentsége Bolognában két hónapig marad. A diplomatia — mint már érintve való — mind­ezek fölött annyira elcsodálkozott, hogy távirdai után több követ utasítást kért: nem volna-e jó, ha a pápának Bolognában mulatása ideje alatt itt ütnék föl sátoraikat. Többen helyeslő feleletet kaptak. Rayneval azonban alig van ezek sorában. Azon merénylet, mely ezen diplomatánál történt, még mindeddig a legkülönösebb rejtély. Az ismeret­len embereket egy titkos kéz vezette be, miként­­ nem lehet tudni. Kabinetjét fenekestül felforgatták , minden papírját átolvasták, magánkabinetjét bor­zasztóan összepiszkolták, s már két óra múlva, nem tudhatni, hogyan, az egész város tudta-e tényt s ol­­vasá a Ragneválnál talált okmányokat. Gondolhatni, hogy a franczia követ állása kissé csiklandóssá vált. G­o y­o­n tábornoknak nagy szerencséje s befolyá­sa van ; a római sereg, az ő szemléje óta jobb szint öltött. — A szent atya azon pillanatban, midőn a Róma és Nápoly közti concordatumot aláírták, újból nagyon sürgette, hogy szicziliai ő felsége engedné át neki egyik svájczi ezredét. A király nem engedett kérésének. E tényért kezeskedhetni. Az „lúd. bel.“ levelezője megc­áfolja Napóleon herczegnek a szárd fővárosba leendő utazását. Stambuli tudósítás szerint, itt nagyon meg vannak elégedve azon tanácsokkal, melyeket a franczia kor­mány D­a­n­i­­­o vladikának adott Azt hiszik, hogy vagy maga személyesen megy a török fővárosba, vagy felhatalmazottját küldi az ügy végleges elinté­zésére. A „Gazette de Lyon“ szerint a császár és császár­né ez évszakban meglátogatnák Lyont. A császár néhány napig maradna itt, eldöntendő azon kérdése­ket, melyek Lyonnak a vízáradástóli biztosítására vonatkoznak. A császár Lyont elhagyván Biaritzba vinné a császárnét vasúton. Pár­is, máj. 28. A franczia törvéyhozó­­test, mai ülése után, miután a bank kiváltságának meghoszabbítására vonatkozó törvényjavaslatot csak­nem átalános többséggel elfogadta, az alaptörvény értelmében kívánt határidőt kitöltvén, éljen a csá­szár! kiáltások közt feloszlott. Fölösleges mondani, hogy máris az új választások képzik a politikai körök vitatkozásának főtárgyát. Átalánosan azt jövendölik, hogy némely nagy köz­ponti főhelyen élénk lesz a választási tusa, de az egész területet véve tekintetbe, nem fog lenni valami élethalál harcz. Bárminő conjecturák legyenek is e tekintetben, a párisi democrata ellenzék jelölteinek végleg meghatározott lajstroma is ez : C­a­v­a­­­g­­nac tábornok, Havin, Goudcheaux, Marie, Bethmont, Jules de Lasteyrie, Carnot, Gervais (de Caen), Garnier-Pages. Úgy látszik, hogy Recourt és Ducoux, kiket hason­lókép emlegettek, nem fogadtattak el. C­a­v­a­­­g­n­a­c tábornok és Garnier-Pages még másutt is föl­lépnek : az első Donaiban, a másik Valentiennesban. Lyonban Jules Favreren kívül dr. Hénon-t is emlegetik, ki 1852-ben is megválasztatott, de az esküt nem tette le. Nem tudhatni, ha vájjon az ellen­zék most is ezen taktikát követi-e megválasztatja t. i. magát, s azután az esküt megtagadván, félrevonul. A déli újságok folytonosan beszélnek a csá­szár és császárnénak — különben igen valószínűtlen — Lyonba utazásáról. Az olasz menekültek s azon ügynökök közt, kik még most is a muratista ügynek szolgálnak, a „Mo­niteur“ c­áfolatának daczára, viszálkodás ütött ki, mint ezt azt „Ind. B.“ levelezője állítja. Feruk khán jelenleg Lillében mulat. Tegnap, miután a város főintézeteit meglátogatta, a polgár­­mesternél ebédelt, kinél élénken koc­czintottak a francziák császára és a persa sah egészségére. Azon tábornagyok és admirálok arczképei, kik a krími háborúban résztvettek, Vernet által elké­szíttetvén, a versaillesi múzeumban fölállíttattak. — Ezen tábornagyok : Camrobert, Bosquet, s admirálok : Bruat, Hamelin. Pelissier tá­bornagy arczképe még nincs készen. A megyei lapok átalánosan bő esztendőt jövendöl­nek. A szőlő — mondja a „Courier du Bas-Rhin“ — meglepő fejtést tesz, a búza pompás, a rozs virágzik, a burgonya hatalmasan fejlődik, a gyümölcs nem ve­szett el. — Orl­an vidékén — mondja a „Journal du Loiret“ — a szőlő, mi a hidegtől szenvedett, azóta váratlanul sarjadzik. A második hajtás oly szép je­lentőséggel bír, hogy az elsőt pótolni fogja. A veté­sek nem szenvedtek. A külpolitika krónikájába néhány érdekes­ hírt registrálhatunk. A „Moniteur de Flotte“hoz intézett stambuli levél szerint nem csupán Thouvenel tett előterjeszté­seket a fényes kapunál, a moldovai kaimakam önké­nyes eljárása miatt. Ennél egy sokkal fontosabb lé­pés történt : Francziaország, Poroszor­szág, Oroszország és Szardinia képvi­selői együttleg aláírt jegyzéket nyúj­tottak át. E tényből — ha az csakugyan igaz — az említett négy hatalomnak a dunai fejedelemségek szervezé­sét illető véleményére következtethetni, s megerő­­sítné egyszersmind, hogy a párisi congressusban képviselt hét hatalom közöl négy inkább pártolja, mint ellenzi a két tartomány egyesítését. Mindezekhez hozzátehetjük azon fontos hírt is, mi Stambulból máj. 21-kéről Trieszten át érkezett, hogy Thouvenel nem csupán az együttletes eleter­­lésre szorítkozott, hanem a moldovai kajraa­­kám letétetését kívánta. Berlinből május 27-kéről táviratozzák a „Corr. Havas“-nak, hogy a félhivatalos „Zeit“ szerint alap­talan volna az európai fejedelmek összejövetele. Pár­is, május 29. A „Moniteur“ 28-káról jelenti: A császár és császárné ő felsége és a császári her­czeg ő fensége ma elhagyták Pár­ist, hogy St. Cloudban üssék föl nyári lakásukat. Ugyan a „Moniteur“ben olvassuk . A tábornagy hadügyminiszter a következő távirdai sürgönyt vette az algieri főkormányzótól. Algier, május 26. Marseille, máj. 28. „24-kén fényes ütközetünk volt a Beni-Raten­­ekkel. Minden hadállásuk elfoglaltatott. A futár vi­­endi jelentésemet.“ Ugyan a „Moniteur“ben foglalt senatus-végzésnél fogva az alkotmány 35-dik czikke, mely szerint ed­dig 35.000 választó után esett egy követ, akként módosíttatik, hogy mindazon megyékben, hol a vá­lasztók száma még ezenkivü­l 17,500-at megüt, még egy követet lehessen választani. Minden megyében császári rendelet szabályozandja a­­álasztandó köve­tek számát. Pár­is, máj. 30. A „Moniteur“ refk­t­ 1 fontos rende­letet közöl : Az egyik rendeletnél fogva a törvény­hozótest, az alkotmány 46-ik czikkének értelmében feloszlattatik. — A másik rendeletnél fogva a köve­tek száma az 1857—1862-ki törvényhozási szakra 267-ben állapittatik meg. — Egy harmadik rende­letnél fogva a választás napjául jun. 21-re, Corsiká­­ban azonban 28-ra tűzetik ki. A bajor király 29-kén meglátogatta I. Napóleon sírját a hadastyánok palotájában. A városháznál igen fényes tánczvigalmat adtak tegnapelőtt a bajor király tiszteletére. Bajor ő fel­sége Mathilde herczegnővel ven részt a dísz­né­gyesben. Azután Hausmann főispánnéval tánczolt contre-danse-t. Napóleon császár csak nem fogy ki a vendé­gekből. Beszélik, hogy a szász udvar mindjárt visz­­szaadja Napóleon­iű látogatását, mihelyt a bajor király elutazott. Albert herczeg a szász trónörökös képviselné a szász udvart a Tuileriákban. Belgium, Brüssel, máj. 27. A kamarák tanács­kozásai ma komoly természetű esemény által szakasztattak félbe A közönségnek a tribünök feléi tolakodása, mely a jelen discussio egész folyama alatt jelentékeny volt, a mai napon, midőn a tör­vény főczikke fölötti szavazás vala bekövetkezendő, még nagyobb fokra hágott. A hallgatók, mint vilá­gosan látható volt, izgultak valának, de a gyűlés kö­zepéig körülbelül csendesen viselték magukat. Ek­korra F r­é r­e­ur egy ismételt óvástétel záradékául a gyűlölt törvény ellen a jobb oldalhoz így kiáltott föl: „Oh uraim, önök a kamara és az ország előtt méltatlan komédiát játszanak!“ „Rendre, rendre!“ hangzott a jobb oldal minden padjáról, míg Coo­­mans úr így kiáltott föl: „Mi nem vagyunk komé­diások, a jobb oldalon nincs komédiás!“ Frére ur kénytelen volt szónoklati tehetségének egész erejét elővenni, a mindinkább növekedőben levő lázadás lecsilapítására. „Mit, uraim, igy kiálta föl, midőn én nemrég teljes mély megindulás­al fejeztem ki sajná­latomat ama szegény, elhagyatott gyermekek fölött, kik a csipkeoskolában (écoles dentelliéres) apá­­czáik által nem hogy neveltetnének, hanem aljas nyerészkedés javára használtatnak föl. Akkor talál­kozott egy ember (Dumortier ur) ki igazságos váda­mat infamisnak bátorkodott nevezni, és.........E sza­vaknál a szónok helyeslési nyilatkozatokkal sza­­kasztatott félbe, milyent még sohasem halottunk. „Törvényszéki szolgák ! Ürítsék ki a tribünöket mind! “ parancsolt az elnök. Ezen utasítás hangos mormogással fogadtatott a tribünökről. A jobb­oldal képviselői zavarodottan ugrálanak fel üléseikről, és jön nagy lárma és zavar, melyből semmi érthetőt sem lehetett kivenni. „Tanácskozásaink többé nem szabadok, így kiálta föl hevesen Dumortier úr, a tribünökről így hallok felénk kiáltani : “ a jobb oldal tagjai gazok (des coquins)! Az ülés leírhatatlan izgatottság közt kis szünetre félbeszakasztatott. Ez alatt a törvényszolgák a katonai egyénekkel együtt csak lassan kint távolíthaták el az újonnan betolako­dó s ellenszegülő hallgatókat a tribünökről. A jour­­nalistáknak­ s a majdnem teljes számmal megjelent diplomatiai testületnek megengedtetett a maradás. A parliament épülete előtt, mintegy 1000—1500 személyből álló lázongó embertömeg, kik mindnyá-

Next