Pesti Napló, 1858. augusztus (9. évfolyam, 2542-2566. szám)

1858-08-01 / 2542. szám

Pest, júl. 31. A világpolitikában első helyen szerep tárgyaktól pillanatra eltérve, azon aggályokr akarunk rövid tekintetet vetni, melyek a gö­rög trónügy miatt a nagy ősök fiatal unoká újabban ismét nyugtalanítani kezdik. A szigetország majd minden tekintélyeseb lapja szól a trónöröködési kérdésről, s pedi bármily különböző színezetűek legyenek­­ más ügyek tárgyalásában, s bármily elágaz érdekek képezzék is különben működésök hy­poméd­eonát, ez egyben a köz­egyetértést felöl eltagadni nem lehet. A görög állam alkotmánya, valamint az 1852-ks londoni jegyzőkönyv is a görög trón­ról s örökösödési rendéről határozottan s vilá­gosan intézkedik. A szigetország koronáját, a felszabadítási háborúban részt vett hatalmak, örökösödési joggal a Wittelsbach házra ruházták, s egyik herczegét, Ottót, mint görög királyt, az állam trónjára föl is lépteték. A királyi méltóság egyik nélkülözhetlen feltéte : a görög nem egyesült vallás követése. És Ottó király, hódolva az alkotmány ezen akaratának, népe vallását azonnal föl is véve. De a király házas életét Isten nem tévé gyümölcsözővé, s remény sem igen van, hogy az egymáshoz szeretettel ragaszkodó felséges pár a szülői örömeknek még részese lehetne. Az alkotmány, és az idéztük jegyzőkönyv szerint tehát a görögök trónjának egy bajor kir. herczeg lenne örököse, kinek, mint ilyen­nek a nemzet vallására kell átlépni. Azon kir. herczeg, kit a megállapított örö­kösödési rend e méltóságra egyenesen hivott, vonakodik magát e föltételnek alávetni, sőt újabban a Münchenben tartózkodó bajor-görög, s az Athenében székelő bajor követ e tárgy­­bani eljárásából a nemzetiek olyasminek jöt­tek tudomására, mintha a görög trónra jogi­lag számító bajor ház az alkotmánynak val­lást illető pontját mellőzni, vagy megváltoz­tatni szándékoznék, s így a görög király jö­vőre apái vallásán maradhatna. A diplomatáinak e rejtélyes mozgalmai azok, mik e napokban az összes görög sajtót és pártokat oly egyhangú felszólalásra bírták, s ezzel hozzák kapcsolatba a királynak Né­metországba tett útját is, ki sokkal jobban tiszteli országa alkotmányát, és szereti csa­ládját, semhogy ez utóbbinak jogait az elsőbb­nek megszegésével elpárologni nézhesse. A görög nemzet kecsegteti ugyan magát a reménynyel, hogy lovagias uralkodójának si­­kerülend e kérdés elintézésével nemzetét meg­nyugtatni, mindazáltal­­ a lehető ellenkező esetre a következő nézetekben látszik a nép­akarat öszpontosulni. Az első a radicaloké, kik azonnal ki akarják neveztetni a herczeget, ki Ottó ki­rálynak a görög trónon utódja lesz, s ennek kötelessége lenne az alkotmány parancsolta vallást azonnal felvenni. A második, egyszersmind általánosabb kívánság szerint a koronaherczeg szintén azon­nal ki lenne nevezendő, azonban ilyenné emel­tetésekor csak ígéretileg, vagy kiskorúsága esetében szülei által kötelezné magát, hogy a trón elfoglalásakor a görög vallástételre tér át. A harmadik óhajtás: felhívni a bajor uralkodó házat a görög trón örökösét azonnal kinevezni, ki magát az alkotmányos kötel­meknek alávesse; ha a bajor ház e felhivásos­nak eleget nem tenne, vagy nem az alkotmányt kielégitőleg tenné azt, ezen esetben a korona­örökös a fenálló alkotmány értelmében azon­nal neveztessék ki. Mint fenebb érintők, Ottó király utjának e kérdés elintézése főczélja, s igy a görög ál­omférfiak remélik, miszerint ez oldalról tá­madható nyugtalanságok, és zavarok az ors­­zágot meg fogják kímélni.. Mi szintén hiszszük, hogy a görögöket ez ól­airól komoly bajok nem fenyegetik, habár más oldalról széles mező van a gyanításra, mi­t serint az alkotmánynak az uralkodó vallását­­lető pontja nem fog megtámadás nélkül ma­­jdni, s hogy ezen kísérletek csak ott fog­­ik hátrálni, hol szemben az összes nemzet itározott akaratát szemlélendik. 2­0 cs. kir. Apostoli Felsége f. évi julius 7-ről k­ legfelsőbb határozatánál fogva, a m. évi máj­­ról kelt legfelsőbb határozattal magyarországi­­ illetésű fiatal művészi tehetségek kiképzése végett­­­apított, éri 400 frtnyi három ösztöndíjt T oper­­a kegyes tanítórendiek közöl valók ; rendkivt tantárgyak : angol és franczia nyelv, szépirá múéneklés, zenelv és testgyakorlat. A IV. pont tanárok által folyó tanévben kiadott munkák,­s értekezéseket sorolja el. A jegyzőkönyvi­­ vonatból kitűnik, hogy a gymnasiumi ifjúság örven­zetesen gyarapodik, ugyanis a múlt tanév végén va­gyon­ tanuló összesen 494, a most befejezett tané végén pedig 566; ezek közül a jelen tanév kezdete volt pesti születésű 230, budai 19, vidéki 338. A 8-i osztályban volt növendékek közül érettségi vizsgá­latra vállalkozott 37. Örömmel jegyezzük fel, hog az ifjúságban fölélesztett és az év lefolyása alatt szü­net nélkül föntartott tisztelet a tanodás törvénye iránt szükségtelenné tette a fenyitésnek azon nemei melyek nyilvános megrovással járnak. A „Jótékony­sági rovat“ több jeles ifjúságbarátot mutat föl, ki az idén a gymn. könyvtárt becses munkákkal gazda­gitották. — Tegnap kelt egybe Gyulai Pál barátunk a bájó és lelkes Szendrey Mária kisasszonnyal. Mindkette­­s boldogság minden feltételével köték meg a szent fri­gyet. És e frigynél mindnyájunk áldása egyesül a szál áldásával. Hallgassa meg az Isten a jó kívánságot s áld­­eze fedje el az uj pár életét. Gyu­lai nejével a teg­nap esti nagyváradi vonattal új hivatása helyére Kolozs­várra utazott. — Am. közoktatásügyi minisztérium Gyurits „M­o­n­dattan“-ának tankönyvül elfogadását az algymnasiu­mokban és reáliskolákban megengedte. — Az udvarhelyi reform, egyházmegy t­apsága „egyházmegyei könyvtárt“ alapi­­ott. Alapjául szolgálnak az e czélra ajándékozandó mű­­ek. A könyvtár további gyarapítására a részvénydijak indittatnak. Részvényesek lehetnek az egyházmegyének jó világi, mint egyházi tagjai. Részvénydij félévenkénti iszletben fizetendő 2 pft. A könyvtár felerésze Sz. Ud­­irhelyen, a másik fele Sz. Kereszturon tartotik.­­ A Linzben megjelenő „Oesterreichische Illustrirte amilien Blätter“ I. évi 27-ik számának irodalmi rovata Prágában megjelent magyar és német albumot ismerte­ Az album- czímét ekként találjuk nyomtatva a linzi­kban : „Album Ifjúság Számára, Album für e Jugend.“ Prága és Kiadja Kober J. L. 1858 Méttó­­gvn Gróf Nádasdy Leopoldné születt Forray Julia Gróf­ i­a, Excellenciájának legnélyebb tistelettel ajánlva.“ De az a debreczeni „Értesítő“ se Cserél pipát az ily Kul­­­organnal. A magyar nyomdák még sem követnek el­­ barbarismust.­­ A külföldön is gyakoriak a nagy tűzvészek. Or­leans legnagyobb établissementja, a Philippe Egalité ál­tal alapított „La Motte Saguin“, melynek 7 emelete s 360 ablaka volt, egészen leégett. Lüttichben Vander­­straeten nagyszerű gyapjúfonó és posztógyára mindenes­től a lángok martaléka lett.­­— A hanoverai „Tageblatt“ irja : Roszbach nevű ha­jadon, mivel terjedelmes krinolinjával lakása előtt a jár­dát igen igénybe vette és ezáltal a járás-kelést nagyon akadályozta, a törvényszék jul. 20-ki ülésében 12 ezüst garas pénzbírságra ítéltetett. — A „P. Ll“ban olvassuk, hogy a franczia Rhone­­gőzhajótársaság komolyan elhatározá, miként hajóival versenyre kél a Dunán. Meneteit az Aldunáról már eddig megkezdte volna, ha abban gátul nem szolgál a dunaha­­józási okmány. Hogy tehát a dunaparti államok hajóinak előnyében részesülhessen, székhelyét a társulat Ausztriá­ba teszi át s e napokban érkezik Bécsbe egy ügynöke, hogy a kellő tárgyalást és intézkedést megkezdhesse. A közönség, a dunagőzhajózási társulat által maltratírozott közönség ezer örömmel fogadja e versenyt. — A „B­H.“-ban a koldusok munkáltatá­sáról figyelemre méltó indítványt olvasunk. A koldu­sok legnagyobb része munkaképes, ki lábára nyomorék, az még kezével pénzt kereshet, a vak fonhat, a némák minden kézi munkára képesek. A koldusdolgoztató inté­zetek a koldusok minden fajának nyújthatnak foglalko­zást s a községeket nagy tehertől menthetik meg. Na­ | tárgyalásában; és c) az iró jellemzésében. Bizony- kő I nyal mind a három fontos s a tanárok az értekezés- kő I nek folyamában mondottakat haszonnal észlelendik.­­ Második értekezésül áll „Ein Beweis für die Noth- I Wendigkeit einer Offenbarungsmoral“ ; (folytatás) s a­­ Traut­wein János hittanártól. A tételt,hogy „min- sol . den moralphilosophia, mely a positiv erkölcstörvé­ az í­gyékét elvetette, tévelyekbe esett“, több ujabbkori mi phil. rendszer kritikai fölemlitésével törekszik a. t. ta­ zei­­­nár­ur bebizonyítani. A rendes tanárok (összesen 12) rá A PENARVAMESZETSÍG. Irta SANDEAU. Folytatás. Az abbé a legcsodálatosabb magyarázatok tárgya jön, s leginkább az ő jelenlétén bámultak. Mintegy tizenketten dugták össze fejeket az udvaron s ott súg­­tak-dugtak, míg Pál hirtelen köztök termett. — Ej, haszontalan ingyenélők, úgymond, hát így kell dolog után látnotok? Mit csináltok itt összedu­gott kézzel ? Be az ólba azokkal az aprómarhákkal! Meg ne lássam többé azt a szemétdombot! az udvar pedig úgy ki legyen seperve, mint a tükör! a kert ös­vényeit meg kell daraszolni. Aztán mindenitek olyan, mint egy fáról szakadt! A­ki meglát, azt hiszi, vad­emberek vagytok! Gereblyéljétek meg egymást, csak izibe! Ezzel, Germain kíséretében szobája felé sietett. Ez a Germain igen különös istenteremtése volt. Egykor József algróf komornyikja, a nemesség tisz­teletében, a philosophok gyűlöletében őszült meg s sehogy sem tudta magát föltalálni fiatal gazdája el­pártolása óta. Az nap, mikor a ház egyetlen tornyát leverték, egy kazal alá bujt szégyenében s elkesere­désében. Miután a Brigaziére-böl egy talpalatnyit sem adott fel küzdés nélkül a forradalom invasiójának, legyőz­ve, de meg nem törve, úgy élt, mint a trójai hös Ilion romjai közt s viselete és szokásainál fogva élő óvás volt az elparasztosodás diadala ellen. Mindig borotválkozva, hajporosan, nyalkán öltöz­ve, fehér inggallérban s ezüstrojtos czipőben fogott gazdája borjúbőr csizmáinak, kabátjának takarításá­hoz, csak levett kalappal beszélt vele, rögzött ma­kacssággal folyvást nagyságolta, s meg nem engedte a söpredék cselédségnek, hogy őt másként nevezze, el Gyula, Beszédes Kálmán s Liczen­­ay­er Sándor festőknek 3 évre legkegyelmesebben f­ogadni méltóztatott. Öcs kir. Apostoli Felsége f. é. jul­ 19-i f­gfelsőbb határozata által Guldenfeldibáró fluche­­r Péter kassai helytartósági tanácsost, egyúttal a var­ tanácsos czime és rangjával ad personam föl- r látván, egeri kerületi főnökké legkegyelmesebben n­­evezni méltóztatott. 4 nagyváradi cs. k. országos pénzügyigazgatóság osz­­pa Friedrich Jakab díjazott fogalmazói gyakor- *­tot, III. osztályú fogalmazóvá ideiglenes minőségben n­­evezte. ________Z 11 . Nyilvános vizsgálatok. s. Stérkezvén a hazai gymnasiumok- s reáliskolák , s a tanév befejezése, a napi sajtó kötelessége, a 111 ügyi adatokat lehető tökéletesen registrálni, fölvi­­jd­ositani s kiegészíteni. Ebben segédkezet nyujta-­i ; levelezőink ez érdemben küldendő tudósításain ül. a „Programotok czim alatt az illető tanintézet járósága által évenkint kiadatni szokott hivatalos le hitványok, melyeket érdemlegesen megismertetni tu­­dokuak, a miért is a t. intézeti igazgatókat a pro- 3( minek szerkesztőségünkhezi beküldésére ezennel sz. letettel fölkérjük. tő . „Tudósitvány a pesti kegyes tanr­­endi nagygymnasiumról 1857/s tanév­­“ (Német czim is van.) „Az írók tanodai jellem- ja írói czim alatt Horváth Cyrill igazgató ur érte­­dé­l­kezik. A haza tisztelettel említi a fáradhatlan s mind az az irodalom, mind a tanügy körében érdemekkel gaz­­ga­dag igazgató úr nevét, s a tanárok hálaköszönettel veendik ezen útbaigazító nyilatkozatot, hogy „a min­dig szem előtt tartandó nevelési főczélnak és az egy e­­ge­telen képzettségnek egymásrai viszonyításakor azon ve pontot folyvást érvényesítsék, mely, minden élettele­­mi iite egyoldalúságtól ment lévén, a lételemeiben ősz- jó, hangzó haladást biztosan elősegíti.“ A t. értekező elv szerint e háromban öszpontosul az, a mi teljesítendő : ha­­ a) az iró életének rajzolásában; b) az iró műveinek ho mint Messzié Germain, oly vastagon, a mint a torkán kifért. A felsőbbrangú cselédség aristocraticus hagyomá­nyai dolgában mit sem akarván tágitni, a semmitte­vésben kereste a dicsőséget; egész napi munkája ab­ból állott, hogy szobáról szobára sétált, s itt-ott le­gyintett egyet-egyet a poroló tollseprüvel. Pál szeret­te őt s mindent elnézett neki. Germain egész szivvel-lélekkel gyűlölte Michaud­­ékat : a hit­eke ösztönével szaglálta meg a gazdájára kivetett hálót, s minden órán várta, mikor fog a csa­lád becsülete, mely úgy is mindent levetkező, egy malom kerekei alatt végkép alámerülni. Midőn az ud­varon áthaladott Renáta kisasszonyt megpillanta, elő­­érzete sugallta, hogy a Brigaziére sorsa már egészen jóra fordul. Nem is bírt tovább kétkedni, midőn látta, hogy Pál, mihelyt szobájába lép, neki rohan ódon szekré­nyének, abból először is egy fodros elejű inget ránt elő, aztán egy hímzett szegélyű harisnyát, egy nadrá­got, selyemmellényt, egy tiszta bársony kabátot, egy­szóval hajdani egész rendbeli öltözetét. — Se hizelgésbe­, se alkalmatlankodás végett nem mondom, szólt Germain, midőn Pál az öltözködést be­végezte , hanem igazat szólva, rég az ideje, hogy nagysád nem volt ily gavalléros. Nem is képzeli az algróf úr.. .. — Hát mindig, meg mindig! Mikor szünöl meg egyszer ezt az algrófi czimet ütni hozzám ? — Megbocsásson nagysád, de nem tehetek róla — az már erősebb, mint magam : mikor az algróf úrral beszélek..... — Algróf, algróf! Te javíthatatlan vagy. Ismersz, s jól tudod, mily keveset adok e társadalmi hiú megkülönböztetésekre. Ha már egyáltalában czimet akarsz rám ragasztani, add meg legalább illő czi­­memet. A patvarba! hisz marquis volnék, ha igaz. — S nagysád marquis volna! kiáltott fel egészen elbámulva a jó Garmain. — Úgy van Germain : Penarvan marquis ! E szép­­ kisasszony, a kit imént láttál, unokatestvérem, nem- f­i­zetségem utolsó marquisjának leánya. Csak azért jött­­ a Brigaziérebe, hogy rám ruházza ez örökös czimet, s bennem családja fejét üdvözölje. — Ah! marquis ur, mily megtiszteltetés ! — Ez már tetszik ugye, te vén megrögzött aristo­ , crata! — Most már az algróf ur valódi marquisvá lett, — reméllem, csak nem fogunk a liszt közé keveredni. — Ah ! úgy segéljen! — te juttatod eszembe. Hin­néd e Germain, hogy mikor tegnap eljöttem onnan, az a czudai vén Michaud még leánya kezével mert meg­kínálni. — Cseppet se csodálkozom rajta! magának tulaj­donítsa nagysád! mond Germain dorgáló hangon; — ezt nyeri vele az ember, ha rangján alól valókkal ba­rátkozik. Hogy is lehete nagysádnak csak egy pilla­natra is e vén róka kelepczéjébe kerülni ? — Hát azt hiszed, rá tud szedni engem ? Engem! Ugye bizony furcsán hangzanék : Michaud kisasszony mint marquisné — Penarván marquisné! — Pedig mondhatom, Michaud kisasszony elég szép egy leány ! — Ezt nagysád nem tagadhatja. — Germain ? — Marquis ur ? — Láttad-e, legalább félszemmel, az én unokatest­véremet ? — Oh, marquis ur, valóságos királyné! — Az ám, Germain, valódi­ királyné, kiált fel Pál, egész elszántsággal dugván kezét a zsebébe, még ed­dig csupán a mi osztályunkban tudják a módját, hogy lehet ily orczát formálni. — Reméltem, hogy a marquis úr úgy megfelelt an­nak a hitvány molnárnak, a­mint csak kell. — Nem is volt rá időm; elszaladt a gyáva, mint egy partus! De sebaj! Hamar : tintát, tolla­t, papirost elő!­—Majd odaírok én neki, tudom­, nem teszi az ablakba! Pál íróasztalához ült, nekigyürközöt­t s a követ­kező levelet irta: „Tisztelt Michaud úr! „Azon szívesség, melylyel irántam viseltetett, soha sem fog kitörlődni emlékezetemből. Miután úgy fogadott, mint önhöz egyenlőt, oly megtiszteltetésben részesített, melynek egész értékét­ fel tudom fogni, engedje meg viszont, hogy megfosztván tőle maga­mat , megmutassam, hogy érdemes lettem volna rá. Nem, édes Michaud úr, ily nagy áldozatot el nem fo­gadhatok. Ha ön oly nagylelkű volt, hogy feledni tudta származásomat, nekem azt nem kell felednem. Tegnap még haboztam, de ma már bűn volna a habo­zás, annyira megnehezültek viszonyaim néhány óra óta. Én ismerem önt, barátságát semmi se volna ké­pes elriasztani, s ön a nagylelkűséget az áldozatig volna képes hajtani; de habár az aristokratia osztá­lyában születtem, nem vagyok érzéketlen a gyöngéd­ségre nézve; sokkal mélyebbre sülyedvén, semhogy önig bírnék emelkedni, azt legalább nem engedem, hogy hozzám alázza le magát. „Tegye ön Michaud kisasszony lábaihoz tisztele­tem hódolatát s higgye el, hogy csak a legnagyobb küzdéssel vagyok képes először írni le e nevet: „Penarvan marquis“. (Folytatjuk.)­gyobb községek, melyeknek 50—60 valódi koldusuk legalább is van, egyenként maguk is képesek lehetnek ily intézet állítására. A kisebb községek kerületenként alakíthatnának ily intézeteket. Igen czélszerűnek ajánl­kozik itt első helyen a darbcz-szövés, fonás ; a fonómi­vet adó növények termesztése, mire a némák alkalmazhatók ; az erős vakok a fonógépeket hajthatnák; a gyengébb né­mák, sánták ereszthetik a fonalat, szövésre alkalmazha­tók ; mások zsákokat, ponyvákat varrhatnak. Másik szín­tén hasznos foglalkozás lehet a baromfitenyésztés. Erre az öregek alkalmazhatók, valamint a tollfosztásra, ló­­szőrtisztításra is; foglalkozhatnak tengerinyúl-tenyész­­téssel is ; az efféle nyúlbőr szára 100 írtért is eladható; a finom selyem kalapokhoz használt nyúlszőr latja 25— 30 - 40 pkrért árultatik. A veteményes és gyümölcsös kert, kivált a méhészet az egykezüek, a gyengébbek által is miveltethetik a községek hasznára. „Sok hasznot ke­resni az ily intézeteknél nem kell. — Itt azon pótlékon kívül, melyet a munkának bár csekély jövedelme a könyörület mellé ad,­ fő czél az, hogy a koldusnak is rendes foglalatossága legyen s vétessék ki a csupa heve­­résből élők renyhe sorából, s szűnjék meg a társaság oktalan terhe lenni. „Ekkép e rendszer leglényegesebb haszna mindenek fölött még azt volna, hogy a koldusügy egészen rendes felügyelet alá jővén, a most heverő, kol­dulásból élők közöl sokan visszaadatnának az önként dolgozó munkás életnek.“ Ajánljuk ez indítványt közsé­geink figyelmébe. Vajha mentül előbb jelenthetnők, hogy több hazai községünk életbe lépteté a koldus dolgoztató intézetet. Tán Debreczen erélyes polgármestere megta­gadja a kezdeményezést. Addig is míg ez intézetek közö­­­ségenként vagy kerületenként életbe lépnének, a hatósá­gok figyelmébe és ellenőrködésébe ajánljuk a vásárokra, búcsúkra járó koldusokat. Nem rég írtuk, hogy Pozsony­­megyében koldusok gyújtogatása folytán nagy pusztítást tett a tűz.­­ Glanz József, akadémiai művész s gyártulajdo­nos Bécsben (Wieden 508) azon szerencsés gondolatra jött, hogy azon emlékajándékot, melyet a máriaczeli hét­százados búcsú alkalmával a Magyarországból e kegy­helyre vezetett országos és igen népes processio emléké­re hazánk biboros főpapja, prímás s esztergomi hg-érsek eminentiája a hold, szűznek fölajánlott, s melyet, mi­ként tudva van, pesti aranymives P­a­­­i­c­s Ferencz ur művészi szakügyességgel arany- s ezüstből készített, ezüs­­tözött érczvegyületből sokszorozza. E plasticai mű az eredeti emlékszobor nagyságának Vá­dát foglalja el. A jól megezüstözött szobormásolatnak ára 25 pírt. Az alá­írási fölhíváshoz az emlékajándéknak photographirozott képe van csatolva. — A szegszárdi borkereskedő részvénytársaság igaz­gató választmányának határozata folytán felsőbb enge­dély mellett folyó évi aug. 30-án Szegszárdon a város­ház nagy teremében reggeli 9 órakor rendes évi közgyű­lését tartandja: a) az 1851/7 évről a számadások helybe­­hagyása, b) az üzlet után kimutatott haszon feletti ren­delkezés, c) a múlt évi rendes közgyűlés határozata nyo­mán az alapszabályok átdolgozása és az alaptőke szapo­rítása tárgyában kiküldött bizottmány jelentése folytán határozat hozása, d) a jövő évre a számla­vizsgálók meg­választása és e) a társaság belkezelését illetőleg netán teendő indítványok megvitatása végett; — a melyem­ szives megjelenésre a t. ez. részvényestag urakat ezennel tisztelettel meghívja a szegszárdi borkereskedő részvény­­társaság igazgatósága, Fejős János s.k. Mehrwerth Ignácz s. k. Szegszárd, julius 25-én 1­858. Magyar Akadémia. I. Jelentés a Ná­dasdy Tamás-féle 1858-ki költői pályázatról. — Az akadémia által e folyó évre hirdetett Nádasdy-féle pályázatra a maga idejében öt költői mű érkezett, melyek három osztálybeli tag által megvizsgáltatván, a többség egyértelmű tudósítása szerint úgy találtatott, hogy azok közül három, hol költői részleteiknél, hol előadási tekin­tetben különösb figyelmet érdemlett; de alkotás, okada­tolás, s eszme és kivitelre nézve mint műegészek irodal­munk e nembeli jelesb termékeit el nem érik, a művészet magasb követelmeitől pedig egyáltalában elmaradtak, minélfogva, a jutalom az alapítvány értelmében, mely nem­csak a társai közt legjobb, hanem csak absolut becsű mű­vet kíván koszorúztatni, e jutalom ezúttal egynek sem ítéltethetett oda. A jeligés levelek felbontatlanul egy küldöttség által a m. másodelnök ur jelenlétében megé- Magyar könyvészet. 277. Olvasmányok a gymnasiumi s ipartanodai al­sóbb osztályok számára. Szvorényi József oisz. r. tanár s magyar akad. tagtól. I. kötet. Második változatlan kia­dás. Pest, 1858. Heckenast Gusztáv tulajdona. Nyoma­tott Länderer és Heckenastnál. Nagy 8-rét 304­­. Ára 40 pge­kr. 278. Magyar írók arczképei és életrajzai. V-ik füzet: Petőfi Sándor, Vajda Péter, Nagy Ignácz, Gyön­­gyösy István, Szontagh Gusztáv, Arany János, Budai Ézsaiás, Szigligeti Eduárd. Pest, kiadja Heckenast Gusz­táv. Nyomatott Landerer és Heckenastnál« N 1 8-rét 133 164 lap. Ára 5 füzetnek 2 pft.

Next