Pesti Napló, 1858. augusztus (9. évfolyam, 2542-2566. szám)

1858-08-01 / 2542. szám

gettettek; a kéziratok pedig az akadémia szabályaihoz képest ennek levéltárába tétettek el. Költ Pesten, a m. akadémiának jul. 26. 1858. tartott összes illéséből. Toldy Ferencz, titoknok. II. Gr. Nádasdy Tamás-dij 1859-re kí­vántatik egy magyar történeti költői beszély, mely valódi történeti személyeket cselekvénydús mesé­ben tüntessen fel. A mű forrástanulmányra mutasson, s mind a korfestésre, érdekes feltalálásra, correct compo­­sitiora és költői tárgyalásra, mind a választékos nyelve­zetre s a versbeli technika szigorú, tiszta és szabályos kezelésére különös gondot fordítson. A jutalom, mely ez­úttal száz arany, csak oly műnek adatik ki, mely nemcsak társai közt legjobbnak, hanem magában is je­lesnek, költői irodalmunkat gazdagitónak fog találtatni. A pályamunkák beküldésének határnapja 1859-ki Octo­ber 31-dike, a meddig azokat idegen kézzel tisztán irva, lapozva, bekötve, s egy a szerző nevét rejtő jeligés levél kíséretében, a titoknok fogadja el. A kéziratok, a ver­seny elitélése után is, mint minden más akadémiai pályá­zatoknál, az akadémia levéltárában maradnak. Költ Pes­ten, az akadémia összes üléséből, julius 26. 1858. Toldy Ferenc, titoknok.­­ A dicséretesen ismert r­u­m­b­u­r­g­i vászonkereske­dést véghanyatlás fenyegeti. Mig a kis Rumburg helység­ben , ennek közel vidékén eddig mintegy 5000 szövőszék mellett körülbelül 10,000 ember talált foglalkozást, most a legtöbb gyámokt elbocsátja munkásait vagy leg­alább is azok számát kisebbíti. Okául ezen iparos vidék eme szomorú hanyatlásának általában a fran­­czia és svájczi gyártmányokkal­ nehéz concurrentiát állítják, úgymint, mely ellen a jelen védelem s vámrendszer elégtelen. Ezen iparhanyatlásnak annál szomorúbb a következése, minthogy a gyári mun­kások ily nagy számának táplálására a csekély kiterje­désű földek alig elégségesek, míg másrészről az évszak már annyira előhaladt, hogy a munkanélküli gyárosok téli eleségről már nem gondoskodhatnak. Értesítés a „Két garasos újság“ ügyében. Az olvasóközönséget van szerencsém tudósítani, hogy a legközelebb nyert engedély nyomán lapomat a föntebbi czím alatt folyó évi October hó 3-án indí­tom meg. A részletekről az előfizetési ívben szólan­­dók. Addig is tudomásul legyen mondva, hogy az egész évi előfizetési díj 5 forint pengő teend. Vas Gereben m. k. felelős szerkesztő és kiadó. A Peleskei nótárius előfizetőihez. Tisztelt előfizetőimet kérem, szíveskedjenek vál­toztatott lakhelyeikről tudósítani, hogy a füzetek he­lyett lapommal szolgálhassak, melynek negyedévi ára 1 ft 15 kr. lévén, a füzeteket bőven kárpótolja. Vas Gereben. Lakásom: szénatér 1­s. szám. — Nemzeti színház. Jul. 30. („A) sző­kő év.“ Vigj. 3 felv. Rockstone után fordította Csepreghi. Bár e darab több komikai helyzettel s alakkal bir, lehetlen mégis boszankodás nélkül végig hallgatni e bárgyuságot, melyben az elbocsájtott inas versekben (a legrosszabbak­­ban) vesz búcsút belé szerelmes úrnőjétől. Sajnáljuk az e darabra forditott fáradságot. Az előadók közül Munkácsi Flóra k. a. és Szigeti tűntek ki. LEVELEZÉSEK. N. Kanizsa, jul. 25. Kanizsáról régiebb korból egyedül barczi adatokat mutat fel a történet. A ka­nizsai utolsó csata következtében az egész 16-ik szá­zadban török járom alatt nyögött, nem épen ez a mos­tani Kanizsa, mely N.-Kanizsa nevet visel, hanem az a Kanizsa, mely most Kis-Kanizsának neveztetik. Ott volt a vár, melyet a török lerontott, a benne volt Kanizsai János egri érsek által épitetett ferencz­­rendiek zárdájával együtt s 1700 körül Kanizsa Berger tlek által visszafoglaltatván, a török nyo­mástól megmenekült; három hűséges atyának, kik faluról falura járván, osztogatták a híveknek a lelki vigasztalást, ugyanazon Berger tábornok mutatott ki a régi Kanizsa közelében fundust egy kolostor épí­tésére, melyre rögtön építtetett is. Ezen kolostor mel­lett kezdődvén később házak épülni, lett Nagy-Kani­­zsa, jelentékeny kereskedőváros, mely ezen 19 dik század feléig naponta növekedett és kereskedése an­nyira emelkedett, hogy a vagyonosabb kereskedők közül némelyek Bécsbe vonultak és ott nagykereske­dők lettek, az ittmaradottak pedig gyarapodtak, sőt minden polgára is jólétben és kényelemben részesült. Azonban ez a boldog élet és virágzó állapot néhány év óta nevezetes hanyatlásnak indult. A kereske­dés pang, a mesterségek rák lábon űzetnek. Bőrös és fűszeres boltosaink leeresztett fővel szemlélhetők. A gazdák, termesztményekkel kereskedők keserves pa­naszai hallhatók. Nem megy úgy semmi, mint ment ezelőtt. Egyéb mesteremberek között a csizmadiák leginkább szánandók. Kilenczven csizmadia közül egyet se ismerek, ki mesterségéből megélne. Több­nyire mint napszámosok tengődnek. Ausztria, Trieszt, jul. 30. Raguzából jelentik, hogy a montenegrói határfelvételi bizottmány a „Lu­cia“ cs. kir. hadigőzösön tegnap délelőtt 11­ órakor Risánóba elhajózott. Velencze, júl. 29. Tegnap délután négy órakor az itteni hídfőnél levő vasúti állomáson két vasútvo­­nal összeütközött. Az utazók mindnyájan sérületlenül maradtak, egy üres kocsi a vízbe zuhant, és más két kocsi megrongáltatott. KÜLFÖLD. Angolország, Lond­o­n, júl. 28. Rotherhith-ben ezelőtt egy héttel bocsátottak vízre egy új ágyuna­­szádot a török kormány részére, mely kizárólag azon czélra van készítve, hogy rajta a skutarii tóból az Adriai tengerbe folyó Rojánán csapatok szállíttassa­nak. Ki volt kötve, hogy a hajó teljesen fölszerelve se menjen 3 lábnyinál mélyebbre a vízbe. — midőn a Themsére bocsáttatott, úgy találták, hogy mélye­dése csak 17 hüvelyk. — Rothschild báró hitsorsosai 26-án délután meetinget rendeztek a cityben. D. Vanhoven volt az elnök. Kijelentette, hogy Rothschild báró az­nap délben elfoglalta helyét az alsóházban, s e mee­ting ezen, a zsidóságra nézve oly fontos eseménynek segítlésére és azért hivatott össze, hogy az ország szabadelvű pártjának, ez ügyben tett folytonos fá­radozásiért köszönet mondassák. Phillips alder­man fogalmazá a köszönetét. Egy másik indítván, mely az esemény megörökítését tárgyazta, ha­sonlókép elfogadtatok, s arra jön kiegészítve, hog egy 36 tagból álló bizottságot nevezzenek ki. E b­zottság, valószinű­, valamely jótékony alapítványt fo indítványozni, de egyhangúlag elhatároztatott, hog pénzgyű­jtést csak akkor fognak rendezni, midőn a ez, melyre az összeget gyűjteni kell, meg lesz határozva­­ Az ind hadseregre tett minden költsége 1855—56-ban, hivatalos kimutatás szerint 10 milli 974,212 font sterlingre mennek. Ebben a kormán ezredei 744,628 fontba kerültek. A táborkar költsé­gei, többek közt 1,899,159 fontra mentek. — Anglia minden részéből szomorú hírek érkez­tek. — A közelebbi napok viharai tömérdek ká okoztak.­­ A rabszolgakereskedés elnyomására tartott An­glia a múlt évben Afrika nyugati partjain 15 hajt 1424 emberrel; a Jóreményfoknál 3 hajót 610 em­berrel; az éjszakamerikai és nyugatindiai vizeken hajót 3363 emberrel s Amerika délkeleti partján hajót 1335 emberrel. Az e hajórajhoz tartozó emb­rekből meghalt 141, rokkanttá lett 179. Fejpénz 3£ rabszolgától fizettetett; 1856-ban csak 19-től; 1851 ben egytől sem; 1854-ben 62-től. Francziaország. A f. 29-dikén tartandó 13-i conferentiai ülésre f. hó 27-dikén küldöttek szét meghívó leveleket. Valevski grófot 28-dikára várt, Etiolles-ból Párisba. A külügyminiszter az utóbbi é­vekben a diplomatiai testület nagyobb részét fogad Etiolles-ban, — a többi közt Oroszország, Ausztr és Törökország követeit valamint Toskana ügyvis­­ője, Xer­­­i urat. — A conferentia munkálatait m­­int annyira előhaladtaknak írják, hogy a Dum fejedelemségek ügyében a berekesztő jegyzőkönyv aug. 15-kére elkészíthetőnek remélik. A „N. Zt” szerint a szerves vagy sarkalatos alaptörvény terv­nek szerkesztését Valevski gróf (e lap szerint tele nem Benedetti úr) bevégezte, s az már a meghata­mazottak kezén forog, — úgy hogy a ju. 29-iki ülé­sen ezen tudósitás szerint ezen munkálat részlet megvitatásához kellett fogni. — Fuad pasa jul. 26-kán teljes diszöltönyben, ■ egy titkártól kisérve a külügyi hivatalba ment, hol ura nevében Eveillard kisasszonynak látogató tegyen. Ez alkalommal a török követ a fiatal hölg­­nek átnyujtá azon fesmánt, melylyel számára 48,0­ piasztérből (12,000 frankból) álló évi nyugdíj rende­tetik.­­ Mind a külügyi hivatalba, mind az osztó követségre szinte 26 kán érkezett azon tudósitás , hogy a montenegrói határon új ütközet volt, így sza­bályozzák a törökök a határt tettleg épen akkor,­­­dőn az európai bizottmány tisztei épen azon gondo­koznak, hogyan jelöljék ki azt papiroson. — A „Journal des Débats“ általában meg v, ugyan elégedve a császári könyvtárba bevitt válto­tatásokkal, de azt nem hagyja helybe, hogy a dán határozat egyedül a főadminisztrator kezeibe téteti le, s ekként az Imperialismus úgy­szólván a tudom­nyokba is bevitetik. Az orleanista lap jól tudja, hol az úgynevezett consultativ rendszer a divat, s hol sokan szükségesnek tartják a társadalom minden r­ezébe bevinni a teljes öszhangzást. Ámde kérdi „Débats“, nem szinte oly jogosan lehet-e azt mondni hogy oly democratiában mint a miénk, és oly ce­­ralisatio közepett, mely eddig példa nélkül áll világban , mégis jó , ha egyebütt nem is, legalul néhány nagy tudományos intézeteknél némely á­lomásokat megtűrni és fentartani, melyek ne annyira fizetésüknél fogva­­fontosak, mint füg­getlenségöknél s méltóságuknál fogva ? A demokri­tiai társalomnak, mint Napoleon hg helyesen mond feladatához tartozik, az átalános egyenlőség közi­pette, és a hatalom szemmel látható egysége alá fentartani a személyes önállóság és függetlenség az ő szellemét, mely legalább is képezi annyira az embe erkölcsi becsét és a nemzet valódi hatalmát, mint fegyelem szelleme. A „Débats“ végül csodálkozást fejezi ki, hogy egy, pénzügyi tekintetben is annyit fontos rendszabály a törvényhozó test elé nem ter­jesztetett. Érdekes dolog, hogy épen azon időtájban, midőn „Journal des Débats“ az Imperialismus és centrali­satio mind továbbharapózásáról panaszkodik, a „­ Pr. Ztg“nak Párisból azt írják, hogy a császár égés komolysággal arról gondolkozik, miként lehetne bi­zonyos decentralisatiót bevinni, s hogy elutazta elől B i 11 a u 11, Le Pl a i­s, és több urakat megbízta, ve­gyék a dolgot vizsgálat alá. — Magában értetik - jegyzi meg a tudósítás — hogy ez­úttal nem oly de­centralisatióról van szó, mint néhány év előtt végb­ment, és a­mely nem állott egyébből mint a főnök hatalomnak a központi hatalom rovására való neve­léséből, hanem állani fog valóban decentralizál rendszabályokból, melyek czélja a községi ön­kormányzatot, melynek már nyoma sincs, ujr életbe léptetni. — Vederemo. — Az uj minisztériumban azon tervvel foglalkoz­nak, mely szerint Port — Vendres (Portae Veneris kikötő város keleti Pyrennes megyében meg fog na­gyobbittatni s Algír és Francziaország közt alkalma közvetítő ponttá fog alakíttatni. Már Vauban fi­gyelmeztette a kormányt ezen kikötő fontosságára mely hir szerint kellő nagyobbitás után a p­e­r p­i­g­na­ni vasúttal összeköttetésbe fog hozatni. Ezen 60 kilométernyi hosszúságú pálya költségét 11 millióra számitják. Azonkívül,­­ hogy az Algírba való utazás 12 órával rövidebbé lenne, a keresztülhajózás is kel­lemesebb fogna lenni e pontról, miután az utazók , spanyol partot folyvást látván, a tengeri betegségre kevesebbet szenvednének. Olaszország: Gavour gróf az Ausztria ellen inté­zett , „Az ausztriaiak és Olaszország“ czímű röpirat szerzőjének, de la Varennes urnak, mint hírlik, a Szt. Móricz és Szt. Lázár érdemrendet eszközölte ki. — Mint a „Patrióta“ czimü lapnak Romából f. hó 17-ről jelentik, az utóbbi napokban a rendőri ügynö­kök és a karabinierek által az országúton több egyén elfogatott és megmotoztatott. Nordoni ezredes, az 1-ső csendőrségi légió parancsnoka tegnapelőtt Gaddi Er­­colini grófot saját lakában elfogatta és bebörtönöz­­tette, sőt még a grófnak minden irományát is elko­­boztatta. Igaz ugyan, miszerint ezen elfogatásnak nem tulajdonítanak politikai jelentőséget, mindamellett is a gróf San-Michelebe, a politikai fegyenczek foghá­zába vitetett el.­­ I . A „Zeit“nak Nápolyból I. 20-áról írják : „E pillanatban azon hir van itt elterjedve, hogy Angol­ország és Ausztria a király kormányának jegyzékeket kézbesittettek, melyekben a király kormányát am­nestia adásra és minisztériumának valamint politiká­jának megváltoztatására ösztönzik. A király elhatá­rozását illetőleg a hírek igen szétágazók. Azt állít­ják, miszerint ő felsége javításokat akarna behozn és a fogházak ajtaját megnyitni, mihez egyúttal idő is kívánna, hogy ezen terveit méltósággal hajtsa vég­re, és hogy ez ne úgy tűnjék fel, mintha valamelyik külhatalom sürgetésének engedett volna. Ez értelem­ben hívta fel ő felsége egy jegyzékben a szentpé­tervári kabinet közbenjárását is, hogy a nyugati ha­talmaknál e tekintetben segítséget eszközöljön. A ki­rály politikájának új változása bizonyságául tekin­tik azon gyakori nyilvános látogatásokat, melyeke Filangieri tábornok ő felségénél Castellamareban az udvar jelenlegi mulató helyén tesz. Hasonló tény je­léül tekintik, a volt miniszter Settembrininek legújab­ban történt fogsági megkegyelmeztetését is. Settem­brini kegyelemért folyamodott, és magát önkéntes száműzetésre jelentette; ezen két feltétel az, melynél az ilyen rendű foglyok Poerio báró eseménye utál ekkoráig magukat alávetni egyátalában vonakodtak.1 Belgium, Brüssel, jul. 26. A kamara üléseit ma ismét megkezdette, melylyel az Antwerp megerősítés tárgyában előterjesztett kormányi javaslatok felett vitatások is elkezdődtek. Jóval a tárgyalások kez­dete előtt a szószékek már tömve voltak, és a diplo­matiai testület számára fentartott helyek is az ittlevi majdnem minden idegen hatalmassági követek álta el voltak foglalva. *B a r r o­­ ur, a franczia nagykövet a vitatkozásokba nagy érdeket látszott fektetni. Mintái a királyi leirat, mely által R e n a r d vezérőrnag, kormánybiztossá neveztetik ki, hogy a kormány ja­vaslatainak védelmét vezesse, felolvastatott, a tábor­nokot a gyűlésbe vezették. A kamara az elnökség in­dítványára, a központi osztály két fő vitatkozása után először az antwerpi erődítések, és másodszor a javas­latba hozott építkezések többi részének foganatosítá­sa felett határozott. A vitatkozást a hadügyminiszte nyitotta meg. L­o o s ur, Antwerp város polgármester és küldötte kinyilatkoztatá, miszerint a kormány ja­vaslata az ország minden érdekeire nézve ártalmas Szóló oda nyilatkozott, miszerint tanácsos volna a ország központi erődítményét Brüsselbe áthelyezni mi az ő számítása szerint 70 millió költséget venn igénybe, mely költségből 40 milliót az országban lé­tező többi erősítések területének eladásából lehet­ megnyerni, úgy hogy a valósággal fedezendő mennyi­ség nem terjedne többre 30 milliónál. Loos úr utál még Renesse és Thierry urak szólották Előbbeni egy módosítványt terjesztett elő, mely a kormányt felha­talmazná, az antwerpi nagyszerű erődítési munkála­tok előállítására, a kamarák helybenhagyási jogánál fenntartása mellett, előnyös ajánlatok elfogadására Törökország. A bosnyák határszélekről jul. 23-re azt írják, miszerint a harcz a raják és törökök közt álta­lánossá vált, azonban jobban inkább az ország beljébe van szorítkozva, miért is felőle csak határozatlan híre­ket lehet hallani. Utóbbi eseményül lehet felhozni az­ ütközetet, mely f. hó 17-én Török-Gradiska, Rovinje i Ornovacz között vivatott. Berbir, Pridorcani, Rovinje Jelic és más helységekből való raják egy meglehető szép számú csapatot alakítván, Berbirtól délnyugatnal figyelő állást­ foglaltak el, mely állásukban őket a berlini és rovinjai törökök, kik állítólag egy egész csapat gya­logság és 140 lovas által segélyezve valának, megtámad­ták. Az ütközet igen hevesen folyt és azzal végződött hogy a törökök szaladásnak eredvén, megverettek, a se­gítségükre jött lovasok pedig, kik elfoglalt álláspontju­­kat szintén nem voltak képesek megtartani, a kevés el­futottak kivételével, mindnyájan levagdaltattak. — Sztambulból f. hó 16-áról azt írják, miszerint bi­zonyos Odibert nevű posztókereskedőt, ki mintegy 20 év előtt Pestről oda telepedett le és ott magának szép va­gyont szerzett, tegnap délben kereskedésében botgyilok­­kal megszűrték és pénztárát kirabolták. Amerika. Az „Arabia“ jul. 16-ig terjedő hírekkel érkezett Amerikából Londonba. Az amerikai-angol viszályra nézve azon tudósítást hozta, hogy a was­hingtoni kabinet az angol kormány azon felszólításá­­nak, hogy a rabszolgakereskedésnek Cuba­­partjain leendő megszüntetésére új szerződést terjeszszen elő, vonakodik eleget tenni. C­a­s­s tábornoknak Malmes­bury lordhoz intézett jegyzéke igazolja azt, a­mit Disraeli néhány nappal ezelőtt lord Palmerston inter­­pellátiójára felelt volt, hogy t. i. a sz. jamesi kabinet a Cuba partjain folytatott rabszolgakereskedés meg­szüntetésére egy tervet akar az amerikai kormány elé terjeszteni — e terv most készülőben van. Az Egyesült­ államok praesidensének félhivatalos közlö­nyei nem csak sejteni engedik, hogy az angolok ter­ve vissza fog utasíttatni, hanem még soha oly fenhan­­gon nem hirdettetett Cuba elfoglalásának politi­kai és kereskedelmi szükségessége, mint je­lenleg. Az utóbbira nézve kimutattatik, hogy 1857- ben a két állam közötti forgalomban, az Egyesült­ ál­lamok Cubának 10 millió dollár értékű árut adtak el, Cuba ellenben 45 millió dollár értékű czukrot, kávét, dohányt sót. adott el. A washingtoni „Unió“ úgy véli, hogy ez nem normális állapotja a kereskedésnek, hanem csupán a spanyol politika eredménye, mely­nek fő czélja, hogy az „Antillák gyöngyéből“ a le­hető legnagyobb hasznot húzza. Mindennemű czikk rendkívül nagy vámmal van terhelve, s ezért Ameri­kában minden élelmi czikk drága. A praesidens köz­lönye ezzel végzi czikkét. Cuba elfoglalása nemzet­­gazdasági fontosságú dolog s politikailag szükséges, mert e sziget leírása tesz képesekké csupán arra, hogy partjain a rabszolgakereskedést, minden idegen beavatkozás nélkül megszüntessük. Ugyancsak az „Arabia“ hozta hírek közt érkezett, hogy Torontóban (Canada, brit birtok Amerikában) ingerült meetig tartatott, melyben a városi Mayor el­nökölt. A mozgalmat az u. n. „függetlenségi párt vezeti, melynek czélja Canadát elszakítani az angol kormánytól s az Egyesült­ államokhoz csatolni. E meeting határozatai elrémítették a fővárost. Többek közt határozatba ment, hogy a kormány bármily utón megbuktattassék s a mozgalmi párt vegye át a gyep­lőt. A kormányzó azonnal intézkedéseket ten, hogy az erőszak erőszakkal nyomassék el. Mivel fenhan­­gon kiálták ki, hogy a parlament­ épületet fölgyujt­­ják, abba őrizetül tetemes katonai erő rendeltetett. A meeting alatt a kormánypárt és az ellenzék közt ökölre is került a dolog, s a rendőrségnek kellett az­­ utóbbi ellen föllépnie. A Torontóból érkezett leguto­­ló posta szerint a városban nagy zavar uralkodott. A Mormon földről érkezett legújabb híreket igen nehezen lehet a korábbiakkal összeegyeztetni: úgy látszik, mintha a szentek nem hagyták volna oda végkép és mindenestül a sóstói várost. Úgy hallat­szik, hogy az egyesült­ állami katonaságnak jun. 17- kén kellett bevonulnia a városba, hogy Johnston tá­bornok kiáltványt intézett a mormonokhoz, melyben minden lehető oltalmat ígér nekik, hogy a békebizto­sok egy értekezletet tartottak Brigham Younggal, melyben a lázadó szentek kibékültek a kormánynyal, hogy a csapatok ellenállás nélkül vonulhatnak be a városba, s minden meg van bocsátva és feledve, mint Buchanan a szentekhez intézett kiáltványában igért­e. E szerint föltehetni, hogy a mormonok egy nagy része nem hagyta oda a telepet. esti posta. Pest, jul. 31. Jul. 28-án a törökök és montenegroiak között kötött fegyvernyugvás megszegése volt a nap főeseménye Párisban. A franczia versio, a bécsivel ellenkezőleg a török tábornokokat vádolja hitszegéssel, mint a­kik a montenegrói területet megtámadták.­­ A „Nord“ az e napi czikkében azt mondja, hogy Törökország megátalkodottan arra tökélte magát, hogy azok taná­csainak ellene szegüljön, a­kik megmentették. — A „Nord“ szerint bőven itt az ideje, hogy Törökországon nagy példát mutassanak, miután Európa államaival Törökország úgy bánik mint vazalljaival stb. Lehet-e a farkas szerepét a bárányéval tökéletesebben fel­cserélni ? kérdi egy porosz lap. — Mulatságos egyéb­iránt, midőn a „Nord“ nagy buzgalmában Törökor­szágnak hálátlanságot vet szemére azon hatalmak iránt, melyek megmentették. Más lapok ezen kifeje­zéssel az orosz hódítási tervek ellen nyújtott segélyt értik. De egy orosz lap, hogy beszélhet erről ? A „Nord“ végül így kiált fel: „A veszély sürgős, a ka­­tastrófa küszöbön van.“ Annyi áll, hogy ezen montenegrói dolog a djed­­dahi események okozta benyomás után ismét részkor jön a Portára nézve, kivált ha a fegyverszünet meg­szegése is a törökön száradna. Ide járul, hogy a táv­iró által jul. 19-ről Marseillebe hozott tudósítások szerint Kréta szigetén a helyzet még mindig za­vart volna; Caneában új felkelésektől tartottak, —­­ a retimoi keresztények hitsorsosaik segítségére akar­tak volna indulni; — ha S­a­m­­­p, végre az új kor­mányzó, nem járna el teljes őszinteséggel a keresz­tények irányában. Nem kell azonban feledni, hogy ezen tudósítások görög lapokból vannak véve, melyek­nek részrehajlatlansága e tárgyban legalább is kétes. — A „Constitutionnel“ jul. 28-dikáról megc­áfolja azon tudósítást, mintha az „Algesiras“ franczia sorhajó rövid időn el fogná hagyni az adriai tengert. ■ a fosil „Patrie“ júl. 28-káról ezen czím alatt: „La Prusse et le Dänemark“ egy czikket hoz, melyben Poroszországot hevesen megtámadja,mivel ez az utolsó dán javaslatokat kielégítőknek nem tartja. A „Patrie“ természetesen Dánia fellépésének teljes tetszéssel adózik, hanem a porosz kabinetnek azt veti szemére, hogy az Dániának diplomatiai után eleinte azt taná­csolta, tegyen némi engedményeket, s most, midőn ez megtörtént, magát annak leghatározottabb ellene­ként mutatja. A „Patrie“ azzal vigasztalja magát, hogy Poroszország és a gothaiak még nem valósították át az egységes német monarchiát, s reméli, hogy Ausztria s néhány más német állam, Dánia békülé­­keny fellépését számba veendik. Ez okból azzal biz­tatja magát a félhivatalos lap, hogy a Poroszország által kívánt végrehajtás nem fog végbevitetni, és hogy a szövetségi gyűlés a dán király jogait, a hol­­stein-lauenburgi herczeg kötelességeivel öszhangzás­­ba fogja tudni hozni. A kölni lap tudósítója a „Pa­trie“ e czikkét pusztán a dán követség által sugall­­nak tartja, azonban jellemzőnek találja mégis, hogy Párisból Poroszország és Ausztria közt mindig a vi­szályt szitogatják. — G o y o n trnok a franczia parancsnok Rómá­ból, f. hó 28-dikán Párisba érkezett. — Úgy látszik, hogy azon miniszterek száma, kik a franczia császárt Cherbourgba kisérendik, nagyobb lesz mint eleinte mondatott. Utóbbi tudósítások a had­ügyi, tengerészeti, közmunkái, külügyi, és belügyi mi­nisztereket említik, vagyis kis hijján az egész kabi­netet. Több lap említi, hogy Hübner báró a cherbourgi ünnepélyre nincs meghiva és ez igaz is, csupán azon különbséggel, hogy a kölni lap szerint a diplomatiai testülethez egy meghívás sem ment. A porosz lap azt tagadja, mintha a szardiniai király, Miksa főhg és brabanti hg és hgnő ugyanoda meghívásokat kap­tak volna.­­ Hogy mitevők legyenek a „Leviathan“nal, min­dennap nem egy új terv jön napfényre. A legújabb az, hogy az admiralitás vegye meg, fegyve­rezze fel s űrállomás gyanánt állítsa Cherbourg elé. Némely vérmes angol úgy véli, hogy czélirányos használattal minden franczia sorhajó ellenében kiál­taná a sarat. — A jul. 27-diki felsőházi ülésben a Themse kitisztítását illető bili másodsor olvastatott fel. —­­ Ugyanaznap az alsóházban a felsőháznak az in­­diabillre vonatkozó módosítványa volt napiren­den. Sykes ezredes az egész törvényjavaslat ellen óvást tesz, é­s három hónapi haladékot indítványoz. Ezt később visszavonja. A 27-ik csikkhez, melyben az áll, hogy azon parancsok, melyeket most a titkos választmány küldhet át, az indiai államtitkár által küldhetők, a nélkül, hogy előbb a tanácska­marával küzdené, a lordok e szavakat tették hozzá .* „De ily parancsot nem kell elküldeni, míg előbb az alelnökkel, s az államtitkár által választandó egy másik taggal nem fog közöltetni.“ Lord J. R­u­s­s­e­ll e helyett azt indítványozza, hogy az alelnökkel s a tanácskamra más tagjaival közöltessék a parancs. Mind a Russell, mind a lordok módosítványa elvette­tik. A lordoké mellett 38, ellene 106 szavazat volt. A többi csekélyebb módosítványok néhány lényegte­len változtatással elfogadtatnak. Wort­ley indítvá­nya, hogy Sz. Pál templomában Wellington emlék ál­líttassák föl, s e czélból a kormány a legkitűnőbb művészeket szólítsa fi­l, 44 szavazattal 26 ellenében elvettetik. Felelős szerkesztő : SIRÁLY­ PÁL.

Next