Pesti Napló, 1859. február (10. évfolyam, 2692-2714. szám)

1859-02-01 / 2692. szám

25-2692. 10-ik évi folyam Előfizetési VIDÉKRE, postán 1859. Kedd, febr. 1. föltételek : Szerkesztési iroda, Egyetem-utcza 2-dik szám 1-ső emelet. E lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kiadó -hivatal: Ferencziek terén 7-dik szám földszint. A lap anyagi részét illető közlemények, (előfizetési pénz, kiadása körüli panaszok, hirdetmények) a kiadó-hivatalhoz intézendők. PESTEN, házhoz hordva Félévre . . . 10 frt 50 kr. a. ért Évnegyedre . 5 frt 200 kr. a. ért _. , , , , ... 6 hasábos petit-sor 1-szeri hirdetésnél 7 ujkr. Bélyeges Hirdetmények dija: külön 30 ujkr­ Magánvita 4 hasábos petit-sor 25 ujkr Főmunkatárs : b. Kemény Zsigmond. félévre. ... 10 frt 50 kr. a ért. Évnegyedre . . 5 frt 25 kr. a. ért. Felföldi vasipar. II. Mint mondok, a magyar felföldi vasipar csökke­nésének oka, a sziléziai és morva gyárak üzletének sülyedése. A sziléziai és morva gyárak pedig nem találnak vevőt gyártmányaiknak, mivel a vasutársaságoknak kiváltság adatott, hogy leszállított vám mellett szál­líthassák be a vasat külföldről. Tudjuk pedig, hogy a mi gyáraink ki nem állhatják a versenyt a belga és angol gyárakkal, főleg oly időben, midőn a pénz szűke arra készteti a vasúttársaságokat, hogy ha mindjárt rész is, csakhogy olcsó síneket szerezzenek, semhogy jobbakat magasabb áron. A kassai bizottság azon nézetben van, hogy ha csupán a vas jóságára volna tekintet, a hazai faszén-nyers­vasnak minden­esetre elsőséggel kellene bírnia a kül­földi coaks-nyersvasból készült sínek fölött, mivel azonban az illető megrendeléseknél csupán az olcsóságra, a jóságra pedig eg­y­­általában nincs tekintet: *) a hazai áru­nak, mindamellett, hogy a versenyben előnyösen megállhatna, a rövidebbet kellett húznia. Mert arra, hogy győzzön, habár jóval tartósabb, ruganyosabb, egyszersmind olcsóbbnak kell vala lennie, mint az ide behozott silány belga és angol gyártmánynak. Ezt pedig sem az idevaló, sem a morva és sziléziai gyárak­ nem­ tehették, mivel nagyobb kamatú s arány­lag nagyobb tőkékkel dolgoznak, még drágább (mert jobb) nyersanyagból is dolgoznak. Hámortulajdonos Müller J. ur, ki mind a bel-, mind a külföldi ipar terén tapasztalással bír, e tárgyban egy részletes kimutatást készített, melyet a bizottság hozzá is csatolt saját jelentéséhez. E jelentés szerint az angol sin mázsája 3 ft 50 krba jön p. p., ellenben pl. a morvai és sziléziai gyámoknak csak a nyers vas és tüzelő szer szállítása is 4 ftba kerül, azaz többe, mint a­mennyi maga a kész angol vas. Ennélfogva a bizottság úgy vélekedik, hogy a mos­tani még normális város nem elegendő a biro­dalmi vasipar védelmére. Azon ellenvetésre: „mint történik hát, hogy a közelebbi évek alatt, holott ugyane normális vámok voltak gyakorlatban , a fel­földi és vele a sziléziai és morva vasipar emelkedett, vagy nem hanyatlott“ — arra utalt a jelentés, hogy a vámvédelem hiányát pótolta az ezu­stagio, mely közelebbről meg jön szüntetve,de 1851 óta 20—20 - 25 százalék , sőt 1854-ben 30 százaléknyi vámkiegé­­szítő védelmet nyújtott, úgy hogy akkor még kül­földi gyámnokok is szállították a magyar nyers vasat A bizottság kijelenti továbbá, hogy a nyers vas vámjának leszállítása oly veszélyessé lehet a magyar nyersvasgyárakra nézve, hogy egy részek megszűnésétől lehetne tar­tani. Ezáltal százezereket veszítne a magyar felföld pénzforgalma, s ret­tentő ínség volna hozva lakosaira. A bizottság úgy vélekedik tehát, hogy a védvám alább szállítása, vagy csak a mostani fokon tartása is okvetetlen tönkre teszi az osztrák birodalmi és a felső-magyarországi vasipart. A bizottság a vámta­rifa „bölcs törvényhozásá“nak belátására bízza, hogy a vasipar emelését eszközölje a behozatali vá­mok fölebb emelésével.“ közelebbről valami kedvezőtlent, de a gazdák féltik a jövő termését ily időjárástól. A gabonavásár az utóbbi pár nap alatt élénktelen volt. Az eladások többnyire a piac­i szükséglet fede­zésére történtek, s azon 1000 - 1500 mérő búzavá­sárláson kívül, melyet az itteni gőzmalom tett, a vé­telek csak kicsiben történtek. Azonban a gabonatu­lajdonosok közt szilárd a hangulat. Mindemellett a rozs és kétszeres áraiban hanyatlást látunk. A hitelintézet pesti fiókja jelentése szerint vasár­nap az utólszor bejegyzett árak ezek voltak mérőn kint és ausztr. értékben : új bánsági búza (86—87 ‘A font) 3 f. 90—4 f. 20 kr; ó­ bácskai (84 font) 3 f. 75 —4 frt; ó és uj rozs (77—79 font) 2 frt 30—40 kr ; ó kétszeres (78—79 font) 2 frt 28 — 2 frt 38 kr; uj árpa (65—68 font) 2 f. 10—45 kr; uj zab (44—­ 45 font) 1 frt 60—65; uj kukoricza 2 frt 10 kr. A repeteolajra nézve még folyvást tart a jobb han­gulat. A nyers repeteolaj mintegy 24 fton kelt, (a „Lloyd“ állítása szerint 22*/2—230­ fton). Az áre­melkedést okozhatta az, hogy az időjárás miatt ag­gódnak a gazdák a jövő nyári repetearatás eredmé­nye felől. — A legtöbb gazdasági terményekre s pia­czi árukra nézve a múlt héten gyenge volt a vásár. — A kender keresetté kezd válni (mint m­uk volt Triestből, Olaszországban csaknem kifagyott az új termés , s most piaczaink is igénybe kezdenek vé­tetni). Az itteni raktárakból sokat vettek meg. A hamuzsírra nézve élénkebb volt múlt héten a vásár. A lóhermag keresett czikk kezd lenni. A szesz ára szilárdul áll. A gyapjú inkább szerződésileg kelt. Gr. Károlyi Györgytől mintegy 1100 mázsát vett meg egy külföldi ház, s az egri káptalani gyapjút egy itteni kereskedő — az utóbbit, mint a Lloyd halottá, mázsánként 115 fton és két aranyon. Nyíregyháza, jan. 27. Telünk lágy, havunk van annyi, hogy épen eltakarja vetéseinket a fagytól. Piaczunk két hét óta élénkülni kezd, kivált szom­bati hetipiaczunkra nemcsak Szabolcs megyeiek, ha­nem Szathmárból is hoznak ide eladni való gabonát, nevezetesen rozsot, mely itt kész vevőkre talál, ki­vált a felső megyékből. A búza 17 — 18 várton kel­l (a váltó pénzen való számitolásból e vidék nem tud kivetkőzni) —a rozs 12—13 vírton, árpa 11 vírton, kukoricza 10 frt, zab 7—7 frt 30 kr. köble. A vétel­kedv hétről hétre növekedik, sőt az üzérek is bele­avatkoznak. — A széna, mely itt középszerűen ter­mett, meglehetősen megtartja az ár­át; egy közönsé­ges szekér szénáért 20 portot is adnak, tűzrevaló szalmáért, egy kocsival 4 portot; ellenben a sovány jószágnak sem ára, sem vevője. Általában a kereske­dés, noha kedve volna mozogni, de nagyon nehezen mozog, mert nagyon szűken van a pénz. A naufény-marmarosi vasúti vonal, melyhez múlt ősszel oly nagy készületeket láttunk itten, most vég­képen megállt, s sokan azt beszélik, hogy nem is igen lesz belőle valami, hanem elmarad innen, és Debreczenből veszi útját Szathmáron keresztül. A vidéken már beszedik a dohányt, itt csak jövő hóban szedendik ; a termelési tilalomról ránk nézve mit sem hallottunk, s nem is gondoljuk, hogy megér­keznék Szabolcsba, mert földismei szempontból véve, e megye a dohány- és a szesz­termelésre van hivatva — és a czukor­termelésre is; de erről itt e vidéken gondoljuk, még csak nem is álmodoznak; majd ha a felsőtiszai gazdasági egylet életbe lépene, hisszük, hogy annak értelmisége ezen állításunkat nemcsak elismerendi, hanem Szabolcsban emelend is egy ezy korgyárt. Városunkban van circa 5.000 hold nyomási föld, melyet sokan kiosztatni javasolnak a nép között, so­kan pedig ellenzik; az ügy kiadatott egy választ­mánynak vélemény és respective javaslat készítése végett. Hova dől e kérdéses ügy? és miként intézte­tik el ? annak idejében tudatni fogjuk. 1. 1. Győr, január 29-én. A piac­on épen oly laza az üzlet, mint a gabona­csarnokban vagy magtárak kö­rül. Mai hetivásárunkon sem igen volt élet, kivált reggel még az árak után sem igen kérdezősködtek. A mi kis vásár volt, az délfelé történt, de az árakat megcsökkenté s még ekkor sem volt nagy kelendő­ség. Az árak igy alakultak : Tiszta búza 3 frt 67—88 kr; közönséges 3 frt 25—46 kr; behozatott 529 mérő, kétszeres 2 frt 31—52 kr; behozatott 68 m.; rozs 2 frt 10 —31 kr; behozatott 292 m.; árpa 1 frt 89 — 2 frt 10 kr; behozatott 193 m.; zab 1 ft 47—57 kr; be­hozatott 183 m.; bab 3 ft 46—57 kr, behoz. 17 m.; kukoricza 1 ft 89 kr — 2 ft 10 kr, behoz. 1011 m.; burgonya 84 kr — 1 ft 16 kr. zsákja, behoz. 193 — Az „Ausztria“ szerint a jan. 17 étől jan. 22-ig terjedő héten a következő helyeken következő volt búza közép ára: (ausztr. ért. és mérőnkint) Pest 3 frt 88 ; Eszék 3 frt 60—70 kr. Károlyváros 4 frt 55 kr. Pécs 3 ft 18 kr. Arad 2 frt 88 kr. Szabadka 3 frt 15 kr. Újvidék 3 frt 57 kr; N.-Becskerek 3 frt 36—57 kr; N.-Várad 3 frt 32 — 49 kr; Debreczen 3 frt 46 kr; Kassa 3 frt 97 kr; Gyöngyös 3 frt 45 kr ; Soprony 3 frt 62 kr; Pozsony 4 frt 10—4 frt 25 kr ; Győr 3 ft 67 kr; Mosony 4 ft 20; Szeben 4 ft 27 kr; Brassó 3 ft 68 kr. Ezenkívül Morvában Brünnben 4 ft 46 kr; Olmücz 4 frt 72 kr (csaknem egész Morvában nem száll 4 frton alól), Csehországban 14 hely közöl min­­denik középárát együve véve, összes középár mint­egy 4 frt 50 kr, sőt Tratenauban 6 frt 52 kr, Pardu­­bitzban 5 frt 1 kr; Sziléziában még magasb­árt lá­tunk, t. i. Weidenauban 6 frt 91 kr; Jägerndorfban 5 frt 9 — 5 frt 57 kr; Alsó-Austriában a középár alan­tabb van 4 frt 20 kron; (épen a bécsi ár) Stiriában 3 frt 88 — 4 ft 78 kr. Karinthiában, Krajnában, Istriá­­ban, Tirolban mintegy 4­/2 forint; Gallicziában nem ment fel 4 frtig, Bukovinában nem 3 frtig. — A berlini hivatalos statistikai iroda egy jegy­zéket adott ki, a­melyben ki van mutatva 1859-ben január hóra a gabonaár a porosz monarchia neveze­tesebb helyeiről (természetesen közép árakat véve). Mi e számok néhányát ausztr. mérőnként és ausztr. értékben ide igtatjuk (saját számításunk szerint egy tallért törvényes értékben 1 frt 50 uj­krnak, egy ez.­garast 5 ujkrnak véve). 13 porosz városban volt a búza középára 3 frt 95 kr.; 8 poseni városban 4 frt 23 kr. Legmagasban álltak az árak a sziléziai, rajnai és westfáliai városokban. Ez utóbbiakban, t. i. a westfáli és rajnai 19 városban 4 frt 36—4 forint 48 kron. A 13 hozzánk legközelebb eső sziléziai vá­ros közép búzaára e két szám között áll. Legalsóbb ára volt a búzának a legelöl említett 13 porosz vá­rosban. A többi gabonanemekre nem ereszkedvén ki, csak annyit jegyzünk meg, hogy a többi gabonanem is ugyanazon városokban volt drágább, a­hol a búza. Boroszló, (Poroszország) jan. 26. (Gabona). A mai vásáron élénkült az üzlet, csakhogy az eladók keve­sebben voltak, mint a vevők némely gabonane­mekre nézve. A fehér java búza 5 frt, a közepesek 4 frt 19 — 4 frt 64 kr. (ausztriai méretével s ausz­triai értékben.) Párisban, jan 27 dikén búza : 4 frt 6 — 3 frt 89 — 3 frt 74 kr. Igen kevés kél; a sütők kevés lisztet vásárolnak be. A legjobb fajta búza megtartja árát, de a gyengébb fajta kissé alább szállt. Triest, jan. 28. (Heti tudósítás.) A gabonavásár csendes volt, de az árakat tartják. Megérkezett 8000 staja búza (1 staja körülbelöl i­s bécsi mérő vagy L3546 mérő); 3000 staja kuko­ricza ; 1500 st. lenmag; 1000 staja reperemag. Beydinaski búza stajája 6 ft 30 kr (4 ft 65 kr auszt. mérőnkint és ausztr. értékben.) Másneműek stajája 5 frt 95 kr. (4 frt 37 kr. ausztr. mérőnk.) - ---------------­ Gazdasági és kereskedelmi szemle. Pest, jan. 31. Az idő folyvást szelíd, tegnapelőtt nedves ködös , a téli idő nem állott be újra. Inkább eső, mint hó esik. A vetésekről nem hallani ugyan *) A vasultáramlatok ily eljárása egyszersmind kevés lelkiismeretességre mutat; — a társulatok tartoznának minél jobb szerekkel készitni föl vasutjaikat, csak a szencsétlenségek minél ritkábbá tétele végett is. B­é­c­s is­örze. Himlőn az keleti szám osztrák értékben veendő. Az előbbi napi rovat a zárlatot, az "Utóbbi napi távirati közlés a közép árfolyamot mutatja. VALUTMENETEK INDULÁS. Bécsből - Pestre : 6 óra 30 perez reggel, és 7 órakor estve. Bécsből—Győr Új-Szőnyre : reggel 8 óra, és 4 óra 40 perez délután. Pestről—Szegedre : 4 óra 15 p. d., 5 óra reg. „ Debreczenbe : 4 ó. 15 p. d. u., 5 ó. r. „ Nagyváradra : 4 ó. 15 p. d. u., 5 ó. r. Szegedr.—Temesvárra : 11 ó 34 p. éjj., 2 ó. d. Temesvárr­.— Baziásra : 4 ó. 22 p.r , 7 ó.42 p.e. Nagyváradról—Pestre : 9 óra 44 perez reggel. Debreczenb.—Pestre: 11 ó.17 p.d.e., 9 ó.53 p.e. Baziasról—Temesvárra : 2 óra 25 perez dél Temesvárról—Szegedre : 7 óra 54 perez est­­ve, és 6 óra 10 perez reggel. Szegedről—Pestre : 1 ó. éjjel, és 12 ó. délb. Pestről—Becsbe : 9 ó. reggel, 9 ó. 25 p. estve. Uj-Szőnyből—Győr—Bécsbe : 2 ó. 5 p. déln. Győrről— Becsbe : 3 ó. 37 p. d­­., 5 ó. 48 p. r. Szolnokról—Pestre : 3 ó. 46 p. r., 4 ó. 2 p. d. Szolnokr.—Debreczenbe : 10 ó.d­e.,9 ó.28 p.e. Szolnokr.— Aradra : 10 ó.38 p.d.e., 4 ó.15 p.d. P--Ladányról—N.-Váradra : 1 ó. 15 perez d. Aradról—Pestre : 9 óra 26 perez délelőtt. Aradról—N.-Váradra : 3 óra 50 perez reggel. Pü­spök-Ladányról—Aradra : 1 óra 8 p. d . 11 Jan.29 Jan-31- Pénz. Berlin 100 tallérért 4% .... —. — — — Boroszló 160 tallérért 4% ... —. — — — Frankfurt (Majn. m.) 100 frt dél­német ért. 3’/­%................... 88.65 88.40 Genua 100 piemonti lira. 4*/*% —. — —. — Hamburg 100 márk­bankóért 2% 78.60 78.40 Lipcse 100 tallérért 6% ... —. —-----­Livorno 100 toscanai líráért 5% —.— — — London 10 font sterlingért 2*/2% 104.10 104. — Lyon 100 frankért 3°/0 .... —. — 41 20 Milano 100 írtért aust. ért. 5% 102 20 102.15 Marseille 100 frankért 3% ... —. 41 20 Paris 100 frankért 3% .... 41.45 41.30 Prága 100 frt aust. ért, 5% . • —. — —. — Triest 100 írtért auszt érték 5% • —. — —. — Velencze 100 frt auszt érték 5% —. — —. — A n. bank váltóleszámitolása 5% A nemzeti banknak az állampapí­rokra való előleg, kamatja 5% b) Láz után 31 nap. Bukarest 100 oláh piaszter . . 15. — 14.90 Stambul 100 török piaszter . . —. — 8 10 Arany pénznemek. Császári vert arany................... 4. 95 4. 9.» Szélarany ........................................­­ 4. 91 Korona ..................................14.25 14.22 Fél-korona . . ....................—• — ' Napoleons d’or....................—. — 8. 33 Orosz imperiale...............—. — 8. 4 • A korona a cs k. pénztáraknál ausztriai értékben .... —. — ~ Tn„qi I Jan.29 Államadósság. 1 Pénz. 5°/,%-os osztrák ért. 100 írttól . . —.— 74.80 5%-os nemz. kölcsön 100 írttól 80. 30 10. 60 5%-os 1851-ki B. sorozat 100 frt —. — 92.— 5%-os metalliques 100 frt . . . 78 35 78. 70 5%-os 1853. visszafizetés. 100 frt —. — 101. — 472%-oS „ „ * 100 frt -. - 71. - 4%-os „ * . 100 frt -.- 62.- 4%-os 1850. visszafizetés. 100 frt —. — 100. — 3%-os „ „ 100 frt —. - 48. - 27,%-os „ „ 100 frt - 39. -1%-os „ „ 100 frt -.- 15.50 1834-diki sorsolással 100 frt 310. — 305.— 1839-diki...................100 frt 126. 75 127. — 1854-diki . . . . • 100 frt —.— 109.25 Como-rentpapirok 42 lire austr. —. — 16. — Földtehermentesitésiek. 5%-os als. auszt. 100 frt ... —. — 89. — 5%-os m­a­g­y­a r o r­s­z­ági 1O0frt 79 90 80.­­­5%-os bánsági horvát és szláv. 100 frt....................... 79­­ 78.50 5%-os galicziai 100 frt . . . . — — 78 50 ;5%-os bukovinai 100 frt . . . —.— 77.— '5%-os e r d é 1 y i 100 frt . . . —77.50 5%-os más birod. ország. 100 frt —. — 89. — 5%-os sorsolási záradékkal 100 frt 1­67-re................................. —■— 75. — Részvények. Nemzeti bank (ex div ) darabonk. 930. — 933. — Al hitelintézet 200 frt austr. ért. 214. 30 215. 70 Alsó austriai esc. bank 500 frt p. — . — 610. -■w p. Jan.29 Jan 3. Pénz. A gallicziai föld, hitelintézete 4%-os 100 ft. p. p....................— — 80. — Elsőbbségi kötvények. Nyugoti pálya 5%-os 100 ft. p. p. —. — 88. — Államvasp. 500 frank, darab. —. — 109. — Északi vasp. 100 ft p. p. . . . — 88. — Lombard-velenczei 500 frank. —. — —. — Gloggnitzi pálya 100 ft p. p. . —. — 81.— Dunagőzhajózási társu­lat 100 ft. p p ........................—. — 88. — Osztrák Lloyd 100 ft. p. p • • . —. — 84. — Sorsjegyek. A hitelintézeti darabja 100 forint osztr. ért...................................—. — 97. — Dunagőzhalóz. társ. da­rabja 100 ft p. p.............................— 103. — Triesti államkölcsön db 100 ft pp. —. — 116 — Eszterházy 40 ft. p. p...................—. — 73. — Salm 40 ft. p. p............................—. — 41. 25 Pálffy 40 ft. p. p..........................­. 37.— Clary 40 ft. p. p...........................—• 38. — St. Genois 40 frt p. p..................—. — 35.75 Windischgrätz 20 frt p p. . . . —.— 22.— Waldstein 20 frt p. p..................—.— 24. — Keglevich 10 frt p. p..................—. — 15.15 Váltók (devisek). a) három hónapra. Amsterd. 100 holland frt 2% % . 88. 65 88. 50 Augsburg 100 frt délnémet érték­ben 47a%................................. 88.55 88.20 jan 31 IS9 Éjszaki vaspálya 1000 frt p. . . 1711. 1712. Államvaspálya 200 frt. p. (500 frank)..............................—. — 234.20 Nyugati pálya 200 frt p. (140 frt ,70%-os befizetés) . . . . —. — 122. Délészak egybeli német 200 frt p. —.— 165.— Tiszai 200 ft pp. (100 frt befiz.) —. — 105. — Lombardvelenczei 576 osztrá lira vagy 192 pp. (40% befizetés.) —. — 94. — Keletivas p. 200 frt pp vagy 500 frank 60 ft (30%) befizetés. 65 — 6.j. — Gallicziai ( Károly­ Lajos) 200 ft. p. p. (30% befizetés) . . . —.— —.— Pozsony n. szombati I­Ir kibocsátott 200 ft pp. . . —. — ... Pozsony n. s­zomb­ati Il-szor kibocsátott 200 ft pp . . . . —. — —. — Bustehrádi 500 ft pp...................—. — —. — Aussig-tepliczi 200 ft pp. . . . —.— —.— Brünn-rossitzi 200 ft pp . . . . —. - —. — „ „ elsőbbséggel 200 ft. —.— —.— Dun­a-g­őz hajózási társu­l­a­t 500 ft pp. . . . .. . . 480.­ — 478. - Osztrák Lloyd társulat Triesztben 500 ft. pp ... .... —. — 305.— B u d a p e s t i láncz h i d SOOftp. —.— 290.— Zálog-levelek. A­ n. bank. 6 év-5%-os pp.lOOft. —.— 9z.— „ „ „ 10év. 5%-os pp.100 ft. .— 94.—­ „ „ „ sorsolh. 5% pp. 100 ft. — — 88.50 „ „ „ 12 hó 5% a. ért. 100 ft. —.­­ 99. — „ „ „ sors. 5% a. ért. 100 ft. —. — 84.— Gr Vegyes közlemények. — Bécs és Lipcse közt a kereskedelmi áruforga­lom annyiban megkönnyittetett és meggyorsittatott, hogy a vámhivatali expeditio, mely eddig Dresdában történt, ezután Lipcsében menjen véghez. Bodenbach­nál zár alá tétetnek az illető vasúti kocsik s a lipcsei pályafőnél nyitják fel a szászországi vámhivatalno­kok, kik mind a Lipcsébe szóló, mind a tovább viendő, árukat a vámhivatali rendszabályok alá vonják. Meteorologiai észleletek. A pesti gabonacsarnok bejegyzett árai. Hitelintézeti fiók árjegyzéke jan. 30. mérő Súly. auszt. érték' Suly auszt. érték, alsó ausztriai Font. fr. |kr|fr. |kr Font. fr. | kr | fr.j kr Búza, marosi . 86—87 — — — — — — — — „ bánsági . 85 6­2 3 90 4 20 8 9 4 20 „ tiszai . . 83 -87 3 60 4 10 — — — — „ bácskai .------84 3 75 3 95 3 75 4 -- fehérvári. 84 86 — — — — — — — — „ „ uj 83-85 3 75 3 95 - —------­Kétszeres r. . 78—79 2 25 2 55 2 28 2 38 Bozs­­. . . . 77—79 2 30 2 50 2 30 2 40 „ uj . . . 77—79 2 40 2 50 --------------­Árpa. . . . 65—68 1 80 2 40 2 0 2 45 „ uj .­­. . 43—46 1 60 1 68 1 60 1 75 Kukoricza . . 80—81 2 — 2 10 2 — 2 10 Köles . . . 80—83 2 — 2 10 — —------­Bab ... . 77-89 3 50 3 68 - ---------­Káposztairepcze — 5 50 6 — — —------­Tavaszi repcze — 3 5­­4 — — — — — Pest, jan. 29-dikéről. jan. légny.60 légmérs. gőznyom. nyir-29. par. von. K., par. von.­kosság% 8° 336,3 -1-0,2 1,85 0,92 126 336,5 4-1,4 1,93 0,84 4ó 336,9 +2,0 1,96 0,81 8ó 337,1 +1,7 1,92 0,83 Középmérs. +0,9; max. 2,6 . min. —0,8 jan. 30, 86 337,1 +0,5 1,91 0,90 126 337,2 +1,0 1,95 0,87 46 336,8 +0,8 2,02 0,92 86 336,6 +0,8 2,02 0,92 Középmérs. +0,8 Max. +1,6 min.*0,0 Dunavizállás. Pesten: jan 31, 6' 11" 6'" 0 fölül. Hivatalos hirdetések kivonata. A Bp.Hírlap 23. számú hivatalos értesítőjéből (jan. 29). Csőd nyittatott: Kiss Mihály pesti molnár­­mester vagyona ellen. A köv. bejel. mart. 17-ig a pesti cs. k. orsz törvszéknél. Perügyelő Térey Ignácz ügyvéd. — Kun szül. Jakabfalvy Emila assz. összes vagyona el­len. A követ. bejelent. apr. 20 ig a pesti cs. k. orsz. tör­vényszéknél. Perügyelő Loisch Ede ügyvéd. Biróilag árvereztetnek: Bábán Bay Sán­dortól lefoglalt 5 és 112 számú 4200 pfrtra becsült két ház, 2400 pfrtra becsült szántóföldek , 1500 pfrtra be­csült rétek árv. mart. 23- és apr. 27-én a mező-csáb­i Bzbiróság által. — Körtvélyesen Szalai Gáborné hagya­tékához tartozó 350 pfrtra becsült telek árv. febr. és mart 10 én a nagy­károlyi Bzbiróság által. — Mérgesen Németh Jánostól lefoglalt 10 számú 1195 portra becsült féltelken ház árv. mart. 26­ és apr. 29 én a tébhi Bzbiró­ság által. — Nagy-Körösön Halász Juliánna hagyatéká­hoz tartozó 898 számú 1890 pfrtra becsült ház és 945 pfrtra becsült szőlő és fö­ld árv. febr. 25-én a n. körösi szbiróság által. — Lutrányban Várady Mihálytól lefog­lalt s 400 pfrtra becsült ház s telekkel árv. febr. és márt. 15-én a karádi szbiróság által — Merk községben Ernő Jakab és neje Czir Borbála hagyatékához tartozó 146 számú 915 portra becsült telek árv. febr. és mart. 22 én a n. károlyi szbiróság által. — M. Petriben Risch Lőrinczné Mátyás Mária hagyatéki 744 frt 20 pktra becsült telke árv. febr. és mart. 26 án a n. károlyi «*ol- Szbiróság által.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék