Pesti Napló, 1859. október (10. évfolyam, 2890-2915. szám)

1859-10-01 / 2890. szám

223—3890. 10-ik évi folyam Főmunkatárs: b. Kemény Zsigmond. Lipót-utcaa­ 5-d­k szám. 1-ső emelet E lap szellemi részeit illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő.­­ Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kiadói hivatal: Előfizetési föltételek: PESTEN, hirBhea fca»». Félévre . . . 10 frt G© fcf. a. ét% Évnegyedre . . 6 frt 25 b*­ m éti Hirdetmények dy« ^ JjTSUT ”sf ^ VIDÉKÜK, pesten I Félévre . . . 10 frt 50 kr. a. ért. I Evneeredre . • 6 frt 96 kr. alért 1859. Szombat, oct. 1. Szerke­­stési iroda: F£eréncziek.­terén 7-dik szám földszint A lap anyagi részét­­illető közlemények (előfizetési pénz, kiadása körüli panaszok, hirdetmények) a kiadó­hivatalhoz intézendők. B­ECSIB­ORZ­A Minden árkeleti szám osztrák értékben veendő. Az előbbi napi rovat a délutáni utolsó, az utóbbi napi távirati közlés a közép­árfolyamot mutatja. Államadósság. regt.30.­Sept 2S 57,-os osztrák ért. 100 frttól . • — —' 1 68. 75 5 %-os nemz. kölcsön 100 frttől 78. 95­­ — • 57,-os 1851-ki B. sorozat 100 frt — !- 1 94.— 5%-os matalliques fJtfrt. . • 73.50 —. — a'/aVoa « „ 100 frt ——65 — 4«£-m " ” 100 frt —. — 17.50 37,-os „ „ 100 frt —• — <4 — 2 V 7.-os . , ICO frt 86.75 lVos B „ 100 frt - .- M.50 1831-diki sorsolással 100 frt —• — 330 — 1889-diM.........................100 frt —. — 118. 25 1854-diki.........................100 frt —.— 109.75 Comp-rent papirok 42 lire austr. —. — 15.50 FDM tabermentesítéesek. 67,00 als. anszt. 100 frt . . . —. — 98.— 57,-os maagyarországi 100 frt —.— 73.— 57,-os bánsági, horvát és s­z­­­á­v. 100 frt......................—. — 71. — 67,-oa gallicziai 100 frt . . . —. — 72.— 57.-os Bukovinai 100 frt . . . —* — 70 — 57,-os er d él y i 100 frt . . . —-— 70.25 67,-os más hírod, ország. 100 frt —. — 81.— 57,-os sorsolási záradékkal 100 frt 1867-re....................................................—•— Részvények. Nemzeti bank (ex div.) darabunk. 890 — —. — Hitelintézet 200 frt anstr. ért. ‘ 210. — — — Alsó-ausztriai esc. bank 500 frt n.­ — 649 Sept30 |Sept2 VASÚT MENETEK INDULÁS. Pasiról Váradra, Debrescenbe: 4 ér. 15 p. «L a 6 óraz. r.3gg. Szemükről Aradra: 10 ó. 15 p. r. 1ó.9 ó ta , , N.-Váradra 4 ó. 20 p. ,L «. 4 ó. 6 p­­r. Prispók-Ladányról N.-Váradra: 1 ó. 40 p. ,L n. 1 ó. 44 p. és. Szolnokról Debrecz. Miskolcz: 9 ó. 58 p. r. 9 ó. 5 p. estve. Pestről Arad, Temesvár: 4 ó. 15 p. d. n. 5 ó. r. Szegedről Temesvárra : 11 ó. 84 p. éj. 2 ó. éj. Püspökladányról Szolnok-Arad : 1 ó. 36 p. d. n. 11 ó. 86 p. éj. Miskolciról Pestre : 7 ó. 6 p. r. 7 ó. est Debreczenél Portré: 12 ó. 7 p. d., 3 ó. 10 p. e. .­.­Váradról Pr­sp.-Ladányra : 10 ó. r. T. ó. est Aradról Pestre: 10 ó. 40 p. est 8 ó. 5 p. est. Szolnokról Pestre: 4 ó. 4 p. r., 4 ó. 2® p. d. a. Temesvárról Szegedre: 7 ó. 54 p. a. 4 ó 10 psr. Szegedről Pettre : 1 ó. és. 12 ó. dél. Pratról Bécsbe: 3 óra r. 9 ó. 25 p. est. Uj-Szőnyről Bécsbe: 2 óra 6 p. délután. Bécsr­ől Pestre: 6 ó. 30 p. r. 7 óra k. est „ „ Győr-Uj-Szőnyre: 8 ó. r. 4­6. 40 p. és. 8ept80(Sept21 Ejsvt ki vaspálya 1000 fr­t. . . — 1.830 -Áll­imvaspálya 200 frt. p. (5!>0 frank)...........................—.- 260.60 Nyu.­­ati pálya 200 frt p. (170 frt .8 57.-os befizetés) . ... —.— 174.— Délék cak egy bek. német 200 frt p. —. — 138. — T i­s ti a i 200 ft pr. (100 frt befiz.) — — 105. — Lomford közp. olasz 200 ft osztr. ben. 80 ft (407, befizetés.) . . — 120. — Galiinziai (Károly­ Lajos) 200 ft. p. p. (307, befizetés) . . . —. — 61.50 Pozsony n.­szombati I-er kibocsátott 200 ft pp. . . . — — 28. — Poixon y­ n. szombati H-szor ki­bocsátott 200 ft pp. . . . —. — 44. — Buszsarádi 500 ft pp....................— • — —. — Avasig-tepliczi 205 ft pp. . . . —. — —. — Brüno-rossitzi 200 ft pp. . . . —. — —.— „ „ elsőbbséggel 200 ft. —• — —. — Dun­a-g­őzhajózásitársu-­­a­t 500 ft pp............................—­ — 454 —• Osztrák Lloyd-társulat Triesztben 500 ft, pp.................................­..„ 258 -Budapesti lánczhidfiOOftp. —. — 280 — Zálog­ levelek. k n. bank. 6 év. 57.­0* PP- 500 ft. —. — 98. 50 - - , 10 év. 57,-os pp. 100 ft. —. —■ 13 SO „ „ „ sorsolh. 5% pp. 100 ft. —. — 87. 50 . . „ 12 hó 57, a. ért. 100 ft. —. — ICO. -_ . sors. 57. a. ért. 100 ft. —. —­­ 83- 75 A gallicziai föld­­hitelintézeté 47,-os 100 ft. p. p.....................— - —­­Elsőbbségi kötvények Nyugati pálya 57,-os 100 ft. p. p. — . —­­ 39. — A11­0 m v­a­s p. 500 frank, darab. —. — 125 2E Északi vasp. 100 p. p...................—. — 91. — Lombard-velenczei 500 frank. — 118 — Gloggnitzi pálya 100 ft .g. p. . . —. — 84 — D­u­n­a-g­őzhajózási társu-­­at 7­ 00 ft. p. p........................­.-89.­Osztrák Lloyd 100 ft. p. p. — — — — Sorsjegyek. A hitelintézeti darabja 100 forint osztr. ért............................—. — 98 — Dunagőzhajóz. társ. da­rabja 100 ft p. p. . . . —. — 102. 50 Triesti államkölcsön db 100 ft pp. —. — 124. — Eszter­házy 40 ft. p. p. . . . —. — 81. — Salm 40 ft. p. p.............................— — 39. 5C Pálffy 40 ft. p. p........................................35 50 Clary 40 ft. p. p. . , . . —• — 37. — 8t (ionok; 40 frt p. p. . . —. — 36, — Wiadischgrátz 20 frt p. p. . . —. — ?4. — Waldatoin 20 frt p. p...................—.— 26 — Keglevich 10 frt p. p...................—. — 14. 5( Vált­ok (devisek). a) három hónapra. Amsterd. 106 holland frt 27. • • — • — — — Augsburg 100 fit délnémet érték­ben 41/-7g ............................ 102 60 Sept..30(Sept29 Berlin 100 tallérért 4% —— Boroszló 100 tehlérért 4% . . —. — —. — Frankfurt (Kaja. m.) Imi­ért dél­német árt. 3 Va% • • • • —. — —.— Genua 100 frank . . . 41/,®/b —. ■- —. — Hamburg 100 márk-bankóért 2®/» —__90.60 Lipcse 100 tallérért 6°/^ . . . —. — — .­­Livorno 100 toscanai líráért 5% —.— London 10 font sterlingért 2 ’/,% 120 25 —. — Lyon 100 frankért 3% • • • —. — . — Milano 100 frtért aust. ért. 6®/*------—. —­Marseille 100 frankért 8®/# . —. — . — Pária 100 frankért 8% . . . . —. — —. — Prága 100 frt aust. ért. 5% . . —. — —. — Triest 100 frtért auszt. érték 68/a —. — . _ Velencze 100 frt auszt. érték 58/£ —. — _._ A n. bank váltó* számitolása 5®/a A nemzeti banknak az állampapí­rokra való ,föleg. kamatja 5% b) Latutin 81 nap. Bukurent 100 oláh piaszter . . —. — — Stambul 100 török piaszter . —. —. — Arany pénznemek. Császári arany......................5.76 —. — Reczés arany.......................—. - 5.72 Korona..................................—.— 16.60 Ezüst.......................................—. - 19 V. Napoleons d’or.......................—. — 9. 61 Orosz imperiale.................—. — 9.82 A korona a cs. k. pénztáraknál ausztriai értékben . . . . —. — 18.50 Előfizetési felhívás PESTI NAPLÓ October—decemberi évnegyedes folyamára. Előfizetési ár : vidékre postán küldve 5 frt 25 kr­uj pénzben. Buda-Pesten házhoz hordva: ugyanannyi. Az előfizetések elfogadtatnak minden cs. kir. postahivatal által, és Pesten egyedül a Pesti Napló kiadóhivatalában Ferencziek te­rén 7 sz. a. A „Pesti Napló“ kiadó­hivatala. Gazdasági és kereskedelmi szemle. A pesti gabonacsarnok jegyzőkönyvi ár­jegyzéke: uj bánsági búza (84 -66 font) 3 frt 60 kr— 4 ft— kr; tiszai (83—86) 3 frt 60 kr — 3 ft 80 kr; tiszai uj (83—86) 3 ft 70 kr. 4 ft 10 kr. Bácskai ó (33—84) 3 ft 60 kr— 3 ft 70 kr; uj (83—84) 3 ft 50 kr - 3 frt 70 kr. Fehérmegyei ó (82—84) 3 frt 50 kr — 4 frt — kr., fehérm. uj (83—85) 3 frt 70 kr — 4 frt 10 kr ; uj kétszeres '77—79) 2 frt 20 - 2 frt 30 kr ; a roke (77—79) 2 frt 20 kr — 2 frt 30 kr; uj (77-79) — frt — — frt — kr ; uj árpa (70—72) 2 ft 10 kr — 2 frt 15 kr ; uj zab (46 - 49) 1 frt 34 kr­ — 1 forint 38 kr; tengeri 2 forint 20 kr — 2 frt 50 kr ; köles 2 frt 10 kr - 2 frt 20 kr. Bab 3 ft 20 kr 3 ft. 50 kr. Repcze 4 ft 90 kr — 5 frt — kr. Mind bécsi mérőnkint és osztrák becsben. Szeged, sept. 28-án. Noha minden árupiaczról jó híreket veszünk, helyi piaczunkon úgyszólván üzleti pangás állott be , az apró hetivásári vételen kivü­l csupán 1000 mérő 84 fontos tisztabuza kelt el 3 frt 65 krjával és 700 mérő középszerű 3 frt 3 krjával. A bánsági piaczokra sokat hoznak és 8 frtjával űze­tik köblét A s­z­ü­­r­e­t folyamatban van, de jó termésre nincsen kilátásunk s a bor minősége olyan, hogy kivitelre aligha lesz alkalmas. A törkölyös mustnak akóját 3 frt — 3 frt 50 krjával veszik. Egyik pesti ház ismét vett 90 mázsa részint őszi, részént egynyiretü gyapjat, általában 65 frtjával. Az uj tengerit csőben fölös számmal hozzák a pi­­aczra s 3 frt — 3 frt 20 krjával veszik. Üzleti terményárak: Tisztabuza legjobb osztr. mérő 84 font. 3 frt 65 kr. közép 84 font. 3 frt 3 kr. Kétszeres legjobb 2 frt. közép­­ 1 frt 90 kr. Rozs legjobb 2 frt. közép 1 frt 95 kr. Árpa legjobb 1 frt 50 kr. közép 1 frt 40 kr. Zab legjobb 1 frt 30 kr. kö­zép 1 frt 20 kr. Törökbuza 2 frt. Köles 1 frt 3 kr. Pap­rika mázsája 12 frt. N­.-M.-’Vásárhely, sept. 28. Más időben nálunk az év é­szakában szüretelni szoktak s bár most is megadta a hatóság templomok előtti kihirdetéssel a lakosoknak a szüretelési szabadságot, keserű mo­­solylyal fogadák azt a hallgatók, rágondolván kifa­­gyott és jégverte szőlőjükre. Az egész határban nem termett bor, úgy hogy nagyobb szőlősgazdáink, kik­nek közönséges terméssel 120—130 akó­szinboruk szokott teremni, az idén reménységükön felül 5—6 akót szüreteltek. Gabnavásáraink igen középszerűek, úgy a vásárlók, mint a kiállított czikkek tekinteté­ben, legtöbb és legkelendőbb azonban a kukoricás. Piaczi árak : a legjobb búza alsó a. mérete 3 ft, kö­zépszerű 2 ft 70 kr, legsilányabb 2 ft 40 kr, árpa 1 ft 10 kr — 1 ft, zab 1 ft 20 kr, kukoricza 1 ft 42 kr, csöves kukoricza 60 kr, a. ért. r. 1. A Bácskából, sept. 26. (K­e­n­d­e­r t­e­r­m­e­s­z­t­é­s.) A „P. ” Zigu-nak írják: A Bácskában, mint Apatin­­ban, Hódságban, Futakon, Sz.­lványban, Palánkon sat. évenként 50,000 mázsa kender termesztetik, mely nagyrészint a kereskedésbe megy át.... A futaki földesur (Chotek gr.) 500 holdat vet be évenként ken­derrel s igy igen szép példát mutat ezen, hazánkra nézve gazdag jövedelmi forrássá válható gazdasági ágra nézve. A­mi több, szép példát mutat abban is, mint kell bánni a kenderrel. Épen a helytelen keze­lés lévén a fő ok, a­miért hazánkban a gazdaság ezen ága nem verhet gyökeret, ez nem kis érdeme a futaki uradalomnak. Czélszerű gépei vannak , melyek mel­lett 25-30 napszámos nő dolgozik s naponkint 15 má­zsa kitipolt s megtisztított kendert készitnek el. Becs, sept. 29. (G­u­b­a c­s.) A gubacsra nézve még itt nincsenek megállapított árak, de a vételkedv emel­kedőben van, mivel a termés nem oly jó, mint remél­ték. Azt hiszik itt, hogy a legjobb fajta mázsájáért örömest meg fognak adni 12 forintot. Egyébiránt sem­mi sem jön a piac­ra eladás végett, kivéve a roszabb minőségűt, mely 9—10 frton kapható. Paris. Sept. 26. (Kereskedelmi kimutatás). Az augus­tusi a második békehónapi kereskedelmi kimutatás is, mely a „Moniteur “-ben megjelent, még nem mutat na­gyobb élénkséget a nemzetközi forgalomban. A behoza­tali vámbevétel (14, 2 millió) ugyanaz a mi 1858-ban, de kisebb az 1857-belinél 600,000 frankkal. A pamut­fogyasztás 24 ezer franczia mázsával, s a gyapjúfogyasz­­tás több mint 10,000 mázsával kevesbült, a­mi nem mutat a szövőgyárak tevékenységére; ellenben növekedett a nyers vas és réz földolgozása, a­mit bizonyos kormány­­műhelyek munkásságának lehet tulajdonítni. E két statis­­tikai adat teljesen jellemzi a helyzetet és egymást fejti meg. A gabonakivitel nagyobbal­, valamint a bor és pá­linkakivitel is, sokkal nagyobb a gépek kivitele is. A di­­vatczikkek kivitele kisebb, mint 1858 ban. Az ezüstöt most is mint a múlt hónapban, nagyobb mértékben vi­szik ki; az aranyat kevésbbé, sőt a bevitel hatszor—hét­szeresen meghaladta a kivitelt. Pénzügyi szemle. (Bécsi pénzcsarnok.) Sept 29. Sept. 30. Emelked. Csökken. Nemzeti köles. 79 30 79.95 — ft — kr — ft 35 kr 5%-o* metall. 73 05 73 50 — „ 45 „ — „ — „ Pari*, sept. 29. (Zárlat.) 3 percentes rente 69.10 (csökk. 5 cent.); 40 12 percentes rente 95.50 (50 cent. emelk.)Ircrédit mobilier 812(csökk. 1 frank); osztrák államvasp. 550 (nem változott); lombardiai vasút 553 (nem változott.) London, sept. 29. Consolok 955/s (csökk. 18). Igazítás. Tegnapi számunk Pénzügyi szemle rovata alatt az „Ausztriai pénzügyi szabályok“ kezdő sza­vak helyett dlv. Ausztriai pénzügyi rendszabályok, 4 sor­ral alább : fekvőségeit „egy millió tőkével“ helyett olv. „100 millió tőkével.“ Bankrészvény. 893. 890.— —„ — „ 3» — „ Hitelintézetiek 211­ 30 210.-------„ — B 1 „ 30 „ Augsb. váltó 102 80 102 60 — „ - „ — „ 20 „ London, váltó 120— 120.25 —„ 25 „ — „ — „ Arany 5.73 5.76 —„ 3 „ — „ — „ Vegyes közlemények. — Jegyzéke a magyar gazdasági egyesület budai faiskolájában ez őszszel és a jövő 1860. évi tavaszszal eladandó nemes gyümölcsfa-cse­metéknek. (Folytatás és vége.) K­ö­r­t­é k. 1-ső rend. Nyáriak. 180. Kármán körte. Plutzerbirn. 181. Vilmos körte. Bon Chretien William. — 2-dik rend. Ősziek. 22. Császár körte. 23. Napoleon vajkörtéje. 24. Szürke őszi vajkörte. Isambert. — 3-ik rend.Téliek. 29. Egri körte. Virgulense. 31. Diel vajkörtéje. 32. Koronaörökös Fer­dinand. Kronprinz Ferdinand von Österreich. 35. Colmár. Mannabirn. 101. Pisztráng körte. Forellenbirn. 110. Téli esperes körte. Winter Dechantsbirn. Baraczkok. I. osztály. Őszi baraczkok. A)Csoport. Szőrös vagy gyapotos bőrűek. 1. sorozat. Magra válók. Péches. 1. György király. 3. Piros Magdolna. 7. Szép perui baraczk. 8. Venus emlő. Teton de Venus. 10. Fro­­menlini borízű. Weinhafte Fromentiner. 11. Charlestowni ananász. 15. Pereszlényi magvaváló. 16. Bourdine. 19. Cheuvreuse hau­ve rouge. 21. Olasz baraczk. 23. Nagy kedvencz. Grosse Lieblings, Lackpfirnich. 27. Csoda­szép. L'admirable. 28. Fehér Magdolna. 30. Chevreuse hat­ve blanche 31. Szép szépség. Belle beauté. 32. Mindszenti baraczk. 33. Király baraczk. 34. Szép Úrnő. Bellegarde. 36. Kései bibor baraczk. 50. Kanczelláriő. La Chance­­lier. 64. Madelaine de Courson. 98. Belle beaute. 1­2. sorozat: Magva nem válók, duráncziak. Pavies. 12. Cardinal Fürstenberg. Vérbaraczk. 22. Mező-komáromi duránczi. 39. Kései nagy duránczi. B) Csoport: Sima meztelen bőrűek, kopasz baraczkok. 1. sorozat: Magra válók, violányok. Violettes ou Nectarines. 24. Nevington violánya. Nevington’s Nectarine. 2. sorozat : Magva nem válók, kopasz duráncziak. 18. Piros kopasz muskotál duránczi. Rother nachter Muskateller Hartling. II. osztály: Nyári kajszin vagy sárga baraczkok. Apri­kosen. 1. Ananász-kajszin. 2. Nancy baraczk. 3. D’an­­goumois. 4 Liebbald baraczkja. 6. Kis fehér korán érő baraczk. 7- Ambrosia. 8. Fekete kajszin. Schwarze Apri­kiose. 19. Orange. Szilvák. 1. Nagy angol szilva. 2. Augustusi. 3. Átlátszó. 4. Cyprus: tojás alakú. 7. Downton császár­szilvája. 8. Fehér Diaprée. 13. Isabella 25. Mamelom­­rel. 27. Nikitai király szilva. 28. Normanni Perdrigon. 30. Olasz szilva. 31. Közönséges ringló. (Reine Claude.) 33. Ringló apró sárga. 35. Sárga Mirabella. 36. Svájczi szilva. 46. Veres kajszin forma szilva. 47. Violaszin csá­szár szilva. 50. Violaszin ringló. 51. Duplázott mirabella. 52. Brünner Zwetschke. 53. Kétszer termő. Cseresznyék. A) Cseresznyék. 1. Rend. Lágy cse­resznyék. — Herz Kirschen. 1. Biodán korán érő cse­resznyéje. 2. Büttner fekete cseresznyéje. — Büttners schwarze Herz­ Kirsche. 8. Sárga lágy cseresznye. Gold­gelbe Herz Kirschs. 10. Winkler fehér cseresznyéje. Winklers weisse Herz-Kirsche. 31. Veres májusi cse­resznye. Rothe Mai Herz-Kirsche. 34. Koburgi feke­te szivcseresznye. 35. Büttner veres szív cseresz­nyéje. 37. Ökör-szivcseresznye. (Gnigne des boeuf.) 38. Szegedi jeles cseresznye. 40. Thränen muskateller von Minorka. 1­2-dik rend. Ropogó cseresznyék. 11. Baltavári ökörszem. 14. Tarka ropogós cseresz­nye. Rothmelirte Knorpel - Kirsche. 15. Zalai ropo­gós cseresznye. 32. Hollandi herczegnő. 33. Büttner veres ropogós cseresznyéje. 36. Drogan fekete ropo­gós cseresznyéje. 39. Késői fekete ropogós cseresznye. B) Meggyek. 27. Nagy hólyagos. Grosse Glas­­kirsche. Mandula. 1. Puha vagy papiros mandula édes. 2. Gyönge töretű. 3. Kemény töretű­. Jegyzés: 1) A csemeték ára: Az őszi baraczk, va­lamint az egy és kétéves mandulafélék ára jövi ki, az alma, körte, cseresznye, szilva és sárga baraczkcsemeték ára 25 ujkr, legyenek azok szálas vagy gúlaalakúak. 2) Az egyesületi tagok elsőséggel bírnak. 3) A bepakolást a rendeléshez képest akár ládába, akár csak szalmába és mohába mérséklett díjért az egyesület kertésze viszi végbe. 4) A szállítási díj a vasútra, gőzösre vagy át Pestre, a vevőt illeti. 5) Előleges megrendeléseket sze­mélyesen vagy bérmentes levélben , vagy az egyesület pénztárnoka Szathmáry Lajos úr Pesten az egyesület köztelkén (üllői út, 12-dik szám) vagy a faiskolában Dr. Entz Ferencz úr, mint az egyesületi faiskola ide­iglenesen megbizott felügyelője fogad el. 6) A t.­er.­vevők kéretnek megrendeléseik alkalmával azt is megjegyezni, hogy azon esetben, ha a kívánt fajok időközben már elfogytak volna, a hiányzókat hasonló jóságo­s értékű fajokkal lehessen e pótolni ? 7) Gő­zösen és vasúton utóvétellel (mit Nachnahme) is teljesít­­­tethetnek a megrendelések. 8) Önkint értetik, hogy a hely, hová a megrendelmény küldendő, továbbá az alkalmatosság, mely által a szállítás eszközöltetik, vilá­gosan ki legyen téve, mert a csemeték pontos kiszolgál­tatása után történhető kárvallás egyedül a t. ez. meg ■ rendelőkre háramlik. (G. L.) — A nagyváradi közigazgatási területet illető, és még a számfejtési és hitelkönyveket terhelő földete­­hermentesitési kötvényeknek ötödik kisorsolása 1859- dik év oct. hó 31. napján délelőtti 9 órakor fog az ot­tani cs. kir. helytartósági osztály épületében megtar­tatni, és magában foglalandja mindazon kötelezvé­nyeket, melyek bezárólag f. é. augustus 31-ig állít­tattak ki. — A pesti cs. kir. állat-gyógyintézetben a következő 1859/6­. iskolai év kezdetével az állat­orvosok számára egy új módosított tanterv fog életbe lépni. Az előadások két, azaz magyar és német nyelven fognak tartatni. Ki az állatorvosi tanfolyamra fölvétetni kíván, ezentúl nem szükséges, hogy algymnásiumot vagy al­eiliskolát vég­zett legyen, hanem elegendő lesz egy városi fő- vagy normál-iskolának jó sikerrel lett bevégzéséről magát igazolni; s igy a kovács-segédek, kik az előbbi fokát követelő föltételek által az állatorvosi pály­áról ki voltak zárva, most szintén tanulhatják az állatorvoslást s okle­veles állatorvosokká lehetnek. Ezen tanfolyamra való fölvételre megszabott életkor az elért 17. életév; a tan­folyam két év vagy 4 féléven át tar­t. Ezen uj tanfolyam megnyitása kezdődik f. évi oct. 3-kán, s a fölvételi be­h­atások történnek a pesti cs. k. állatgyógyintézet irodá­jában f. évi sept. 25-től és tartanak oct. 15-ig. Ezen tanfolyam bevégzése után azok, a­kik a szabályszerű szoros vizsgálatokat megfelelő sikerrel letették, jóváha­gyási vagy képességi oklevéllel láttatnak el, mely által ők feljogosítva leendőnek . Magyarországban, továbbá Horvátország­ és Slavoniában, Erdély nagyfejedelemség­ben, szerb vajdaságban és tem­esi bánságban az állatgyó­­gyítást gyakorolhatni, a községi állatorvosi állomásokra folyamodhatni, és jogérvényes állatorvosi bizonyítványo­kat kiállítani. (B. II.) Hivatalos hirdetések kivonata. A „Bp. Hírlap“ 231. számú hiv. Értesítőjéből (Sept. 28.) Bíróilag árvereztetnek: Kecskeméten Bagi György és Balogh Józseftől lezálogolt 2099 r. szám alatt levő 995 forint 40 krajczárra, úgy a 2179 r. szám alatt foglalt s 1941 forint 45 krra becsült házak árv. oct. 8-án a kecskeméti cs. k. megyei tszék által. — Nagykároly­ban Kelemen Antaltól lefoglalt s 10,976 frt 15 krra be­csült 71. száma házastelek árv. oct. és nov. 26-dikán a nagykárolyi szbiróság által. — Szegeden Masa Istvántól lezálogolt 82., 83. szak. 35—88. sz. a. levő 9240 frt 70 krra becsült ház árv. oct. 5 én a szegedi megyei tör­vényszék által. — Saradon Berecz Mátyás hagyatékához tartozó 240. t. k. sz. ház és egy egész telek, becsülve 2731 ftra, árv. oct. 22-én a hevesi szbiróság által. A „Budapesti Hírlap“ 232. sz. hiv. Értesítőjéből. (Sept. 29.) Csőd nyittatott: Weil Sarolta pesti lakosné va­gyona ellen; a követ bejei- nov. 6-ig a pesti cs. k. orsz. törv.széknél; perügyelő Pásztory Károly ügyvéd. Biróilag árvereztetnek: Ságon Faragó Ro­záliának 137. számú 400 ftra becsült egy egész zsellér­­helye, árv. nov. 15 és dec. 13-án a kis-czelli szolgabiró­­ság által. — Nagy József sárvári lakostól lefoglalt ság­­hegyi 12 kapás szőlő, becsülve 525 ftra, árv. nov. 15 és dec. 13-án a kis-czelli szolgabiróság által. — Alsó-Gal­­lán Schlägl Józsefné hagyatékához tartozó 45. számú 420 ftra becsült zsellérház, árv. oct. és nov. 22-én a ta­tai sz.biróság által. — Csörötneken Bősze Györgynek 720 ftra becsült háza és 5/s telki állománya, árv. nov 29 és dec. 30-án a körmendi sz.biróság által. A „Bp. Hírlap“ 233. számú hiv. Értesítőjéből. (Sept. 30.) Csőd nyittatott: Granichstädter K. Fülöp pesti kereskedő vagyona ellen; a követ. bejer. oct. 10-ig a pesti cs. k. orsz. törvényszéknél; perügyelő Balogh László ügyvéd. Biróilag árvereztetnek: Téthen Bonis Sá­­muelné szül. Darvas Erzsébettől lezálogolt 40 holdnyi szántóföld árv. oct. és nov. 20 án a nyíregyházi szbiróság által. — Magyar Sz Lászlón Gansberger Mihálytól le­foglalt 87. számú ház és Va­telekföld árv. oct. 27- én nov. 28-án a zirczi szbiróság által. — Széchi- Sz.-Lász­­lón Dora Józseftől lefoglalt­­ urb. telek árv. nov. 3- és dec. 5 én a lendvai szbiróság által. — Uj Pest mellett káp. megyeri határban Balogh Mihálytól lefoglalt s 1283 ftra becsült dunai hajó-malom fele árv. oct. 18- és nov. 3 án a pesti keresk. tszék által. — Gyulán Molnár Ist­vántól lefoglalt 478. számú 280 ftra becsült ház árv. oct. 7-én a gyulai megyei tszék által.

Next