Pesti Napló, 1859. november (10. évfolyam, 2916-2940. szám)

1859-11-01 / 2916. szám

249—2916. 10-ik évi folyam k, Mamény Zsigmond. Kiadó-hivatal, 1859. Kedd, nov. 1. Előfltetési föltételek: V31MHM, perién Félévre . . . 10 frt 60 kr. a. ért. Évnegyedre . 5 frt 26 kr. a.­ért.­­ Szerkesztési Iroda: Főmunkatárs: Lipót-utcsa 6-d­k szám. 1-ső emelet gS Up Múllemi részét illető mindez, költemény a szerktSE tőségben intézendő. Bérmentetlen levelek csek ismert keséktől fogadtatnak el. Ferencziek­ terén 7-dik szám földszint. A Vp anyagi részét­­illető közlemények (előfizetési pénz, kiadása körüli panaszok, hirdetmények) a kiadó­hivatalhoz intézendők. B­ECSIB­ÖRZE. Délészak egybek. német 200 frt p. —. — 131 — T i s k a­i 200 ft pr. (100 frt befiz.) ......- 105. -Lomb­ ard közp. olasz 200 ft osztr. bü'-i. 80 ft (407, befizetés.) . ------124. -callinziai (Károly­ Lajos) 200 ft. p. p (807, befizetés) . . . —. — 61­5( Pozsony n.-szombati l-ör kibocsátott 200 ft pp. . . .------28 PosHon­y-n. szombati ll-szor kibocsátott 200 ft pp. . . . TM — 44 -Rustobrádi 500 ft pp. . . . . — — —— Aussig-topUch­ 200 ft pp. . . . -—. —■ —.— Brünn-rossitzi 200 ft pp. . . . • — „ „ elsőbbséggel 200 ft. — — —. D­u­n­a-g­őzhajózási társu- 1 a 1600 ft pp............................—• — 420 — Osztrák Lloya-társulat Triesztben 500 ft. pp.................................—• — 236 -­ Buáapostilán cuhii 500ftp. —. — 280. — A gallicsiai föld­ hitatintézete 4%-os 100 ft. p.­p.....................— — — — Elsőbbségi kötvények Nyugati pálya 57,-os 100 ft. p. p. —. — 89 6C Alltmyaap. 500 frank,darab. —. — 181 — Északi vasp. 100 p. p...................—. — 90.50 Lombard-velencsei 500 frank. —. — 120 — Floggnitzi pálya 100 ft p. p. . . -------— — Duni­gfiz hajózási társu-1 a 1100 ft. p. p........................— — 89 60 Osztrák Lloyd 100 ft. p. p. . . —_ — — Sorsjegyek. A hitelintézeti darabja MM­ forint osztr. ért.............................—. — 95 30 Danagözhajóz. társ. da­rabja 100 ft. p. p.......................—. — 102. 60 Triesti államkölcsön db 100 ft pp. —­ 120 — Eszterházy 40 ft. p. p. . . . —— 79 — Salm 40 ft. p. p.............................— — 39. 76 Pálffy 40 ft. p. p. . ... — — 85 25 Clary 40 ft. p, p...........................—-. — 35 50 8t. Hanois 40 fit p. p. . —, — S6 60 Wiadiecb-yätz 20 frt p. p. . . —. — 25. 25 Waldstein 20 frt p. p..........................— 25.50 Keglevieh 10 frt p. p. . . . . —. —• 14. 25 Váltók (devisek). a) három hónapra. Amsterd. 106 holland frt 27. • • — • — —. — VIlVTOSSETES indulás. Partról Váradra, Debreeaenbe: 4 dr.16p.41 5 órak. negy. Szelnakról Aradra: 10 ó. 15 p. r. 9 ó . 43 p. e. „ , N.-Váradra 4 ó. 20 p. d. u. 4 ó. i p- r. Pü­spök-Ladányrét­i -Váradra: 1 ó. 40 p d. a. 1 ó. 44 p. éj. Szolnokról Debrecz. Miskolc*: 9 ó.68 p. r. 9 ó. 5 p. estre. Pestről Arad, Temesvár: 4 ó. 15 p. d. n. 5 ó. r. Szegedről Temesvárra: 11 ó. 34 p. éj. 2 A éj. Püspökladányról Szolnok-Arad : 1 ó. 36 p. d. n. 11 ó. 36 p. éj. Miskolczről Pestre : 7 ó. 5 p. r. T ó. eet. Dakreczenkél Pestre: 13 ó. 7 p. d.1­0 ó. 10 p. e. N.­Váradról Prtsp.-Ladvngra : 10 ó. r. 7. 6. est Aradról Pestre: 10 ó. 40 p. est. 8 A 5 p. est Szolnokról Pestre : 4 ó. 4 p. r., 4 ó.30 p. d. a. Temesvárról Szegedre: 7 ó. 54 p. e. 6 ó. 10 p.r. Szegedről Pestre: 1 ó. és. 12 ó. dél. Pestról Bécsbe: 9 óra r. 9 ó. 26 p. est. ijj-Színyről Bécsbe: 2 óra 5 p. délután. Béssel Pestre: 6 ó. 80 p. r. 7 órak. est . . Győr-Uj-Szőnyre: 8 ó. r. 4 A 40 p. éj. Minden árkeleti szám osztrák értékben veendő. Az előbbi napi rovat a délutáni utolsó, az utóbbi napi távirati közlés a közép árfolyamot mutatja. gsaTimraraj*.iij»a..’»rrr iWn-Tai­­ rmaJ«« v-^.­.w«.qsiw.' iwai. na tv -tvw n mm rr-—« t-—ziaja'i i wiMrvnmr»—. Államadósság. Oct.31-Oct.29. I 5“/. 08 osztrák ért. 100 írttól . . —•• —’ 1 66.50 5% os samz. kölcsön 100 írttól 75.65 —. 57, os 1851-ki B. sorosat 100 frt —. — 1­­3. - 5VS -i E metelliques 100 frt. . . 70.35 —.— 4 -os „ n 100 frt —. — 62.50 47* „ , 100 frt - 36.- 87,-tv „ „ 100 frt — 43, — 2% Vsa ’ , tOO frt - - 35,-17,-0* „ „ 100 frt — • — 14.10 1834 ciki sorsolással 100 frt — — 320 — 1889-dik­i.......................100 frt —. - 115.50 1854-t'iki . . . . . 100 frt —. — 108 50 Como­rnit papirok 42 lire austr. — — 15 60 Förütohermenteniténlsk. 6'/.-oa fűi auszt. 100 frt — 50. — 57,-ce me­gyarorssági 100 frt —• — *1.25 57,-oe bánsági, horvát és szláv. 100 frt......................— - - 19* ~ 57,-oa gallicsiai 100 frt ... — — J(*- — 5%-os bukovinai 100 frt . . . —• — ~ 57,-oa erdély i 100 frt . . . —. — *7.— 57,-os más bírod, ország. 100 frt — • — 82. — 5­7,-os aprcolási záradékkal 100 frt 1837-ra...........................................................­­Skénsvények. Nesn*f,ti baik (ex div.) databank 885 —. Hitelintézet 200 frt austr. ért. 197.30. — — : Alsó-sus­triai esc. bank 500 frt ». 1544 Oct.31. (Oct.29 Éjg*i ki vaspálya 1000 fr t. . — 1665­ Államvasp*álya 200 frt. p. (500 frank)...........................—. — 265 6( Nyug­ati pálya 200 frt p. (170 frt. --8­57,-0® befizetés) . . . . —. ~ 170.— X41eg-level«& A n. bank. fi év. 57,-os pp. 100 ft. —. — 98 90 „ „ .10 év. 5­7,-os pp. 100 ft. -. - 93 — „ . „ sorsolh. 67. PP- WO ft. - - 87. 75 ”* „ 12 hó 57. ». ért. 100 ft. -. ICO -? . „ sors. 57, a. ért. 100 ft.-------84 -Oct.81.; Oct.29 Augsburg 100 frt délnémet érték­ben­­l/,% ...........................1106 75­­. -I Oct. 31 .OcUS Berlin 100 tallérért 4% . . — Botosaia 100 tallérért 4% . .---------—~ Frankfurt (F-*m­. m.) lOO frt dél­német ért. 8^W .... -1107. -Henna 100 frank . . . 4 */.•/. . _ Hamburg 100 mark-bankóért 2®/. —. — 94. — Lipcse 100 tallérért 6% . . . _4 _ l _ Livorno 100 toscanai líráért 6% —. — 1 —.­­ London 10 font sterlingért 27,*/1 134 50, —. — Lyon 100 frankért 3% . . . _ Milano 100 írtért aust. ért 5*/* —.— _.— Marseille 100 frankért 8®/» . •------49.60 Parig 100 frankért 8®/g . . . . _ 49 60 Prága 100 frt aust. ért. 5®/. . . _ _ % _ Triest 100 írtért ausst. érték 5®/. —._ ___. — Velencze 100 frt auszt. érték 5*/. —. — _ A n. bank váltó­­ssámitolása 5®/. A nemzeti banknak az állampapí­­rokra való ittleg. kamatja fr/, fc) Lázután 81 nap. Bukarest 100 oláh pianzter . . — 18 50 Stambul 100 török pianzter . —. — ._ Arany pénznemek. Császári arany ..... 5.98------­Beesés arany.........................—. — 5. 96 Korona............................................... _ 17. 15 Ezüst........................................—.­­ 24. % Napoleons d’or.................................... — 10 . _ Orosz imperiale......................—, — 10.20 A korona a cs. k. pénztáraknál ausztriai értékben . . . . —, — 18.50 Előfizetés nyittatik a PESTI NAPLÓ november—decemberi kéthóna­pos folyamára. Előfizetési ár : vidékre postán küldve 3 frt 50 kr ausztr. értékben.­ Buda-Pesten házhoz hordva: ugyanannyi­ * A „Pesti Napló“ kiadó­hivatala. Gazdasági és kereskedelmi szemle. Pest, nov. 1. Vasárnap óta mindig esik. A gabona üzletben, mint rendesen az élénkebb forgalom után, nyugpont állott be, úgy hogy az üzlet tegnap egészen jelentéktelen volt. Az áruczikkek tulajdonosai mind­azonáltal szorosan ragaszkodnak utolsó bejegyzése­inkhez. A múlt egész héten folyvást tartott a gyapjúüz­­­­e­t élénksége. Elkelt mintegy 600 mázsa egynyiretű, s e közt egy rész, n­­m 40 mázsa, legfinomabb 185 ttjával. A szerződésszerű üzlet igen élénk volt. A kö­vetkező szerződési vételek történtek : az eszter­gomi káptalan gyapjú, mintegy 500 mázsa,az ottani primatialis gyapjú, mintegy 400 mázsa, az előbbi állí­tólag 130 frton és 1 aranyon, a második 137% frton és 1 aranyon, mindkettőt pesti kereskedő vette meg; továbbá a zirczi gyapjú, mintegy 400 mázsa, állító­lag 140 frton és 1% aranyon; a Szluhay Imre-féle 100 mázsa 136 írtjával, A J­a­n­k­o­v­i­c­s féle 140 írtjával és 2 aranyával; a sz.-fehérvári káptalani gyapjú 130 írtjával, melyet mind itteni kereskedők vettek meg; végül a Tisza-féle gyapjú, mintegy 100 mázsa 154—155 frtjával, s a Pálmaffy-féle, mely utóbbiakat bécsi kereskedők vettek meg, — ezenkívül több kisebb mennyiségű. A pesti gabonacsarnok jegyzőkönyvi ár­jegyzéke:a bánsági búza (84—86 fontos) 4 frt 80 kr— 4 ft 60 kr; tiszai ó (83 86) 3 frt 90 kr — 4 ft 35 kr;­ tiszai uj (83—84) 3 ft 90 kr 4 ft 50 kr.Bácskai ó (83 - 84) 3 ft 85 kr - 4 ft 10 kr; uj (83—84) 3 ft 85 kr — 4 frt 10 kr. Fehérmegyei ó (83—84) 4 frt — kr — 4 ft 30 kr; fehérm. uj (83 — 85) 4 frt 10 kr—4 frt 50 kr; uj kétszeres (77—79) 2 frt 40—2 frt 46 kr; a rozs (77 -79) 2 frt 46 kr — 2 frt 46 kr; uj (77 - 79)­­ frt­­ kr — frt — kr ; uj árpa (70—72) 2 ft 10 kr —2 frt 15 kr ; uj zab (46 49) 1 frt 45 kr­ — 1 forint 50 kr; tengeri 2 forint 80 kr — 2 frt 66 kr; köles 2 frt 10 kr — 2 frt 20 kr. Bab 3 ft 20 kr — 3 ft 50 kr. Képező 4 ft 75 kr — 5 ft — kr. M­i­n­d bécsi mezőnkint és osztrák becsben. Győr, oct. 29. A hetivásári gabonaüzlet egyre élén­­kebb. A termesztők ezt tapasztalva, az eladástól vissza­tartják magukat s ez lehet oka, hogy piaczi szállítmá­nyunk ma csekélyebb volt, s a behozott készlet nagy ré­sze már reggel elkelt, még pedig a múlt hetinél ismét 20 — 30 krral emeltebb áron. Az árak igy alakultak : tiszta búza 4 frt—4 frt 40 kr; közönséges 3 frt 40—3 frt 80 kr; behozatott 3115 mérő; kétszeres 2 frt 20 kr —2 frt 60 kr; behoz. 572 m.; rozs 2 frt 20 kr—2 frt 40 kr; behoz. 741 m.; árpa 1 frt 80 kr—2 frt; behoz. 1128 m.; zab 1 frt 40 kr—1 frt 60 kr; behoz. 722 m.; köles 1 frt 70 kr—1 frt 90 kr; behoz. 226 m; bab 4 frt 20 kr —4 frt 40 kr; behoz. 60 m.; kukoricza 1 frt 60 kr—1 frt 80 kr; behoz 405 m ; burgonya zsákja 80 kr—1 frt; behoz 847 zsák. Szeged, okt. 29-én. A gabonaü­zletben a hét máso­dik fele folytán is igen élénk volt a hangulat; külö­nösen kedvelik a tisztabúzát, melynek ára átlagosan emelkedett. A hetivásárra sokat hoznak s nagyban veszik. A Bánságban 8—8 frt 50 krt fizetnek köbl­ért, de nem sokat szállítanak a piaczra. Forgalom 15,000 mérő. Jelesen 12,000 mérő tiszta búza 4—4 frt 15 krjával, 2000 mérő zab 1 frt 40 kr­ ,­jával, 500 mérő köles 1 frt 60 krjával és 500 mérő tengeri 2 frt 15 krjával. Üzleti terményárak: Tisztabúza legjobb osztr. mérő 4 frt 15 kr. Közép 4 frt. Kétszeret legjobb 2 frt 50 kr. Közép 2 frt 40 kr. Rozs legjobb 2 frt 30 kr. Közép 2 frt 25 kr. Árpa legjobb 1 frt 60 kr. Közép 1 frt 40 kr. Zab legjobb 1 frt 50 kr. Kö­zép 1 frt 40 kr. Törökbuza 2 frt 15 kr. Köles 1 frt 60 kr Paszuly 3 frt. Paprika mázsája 12 frt. Tokaj, October 25. Demeternapi országos vá­­sárunk tegnap tartaték meg, s bár az utak a hosszas esőzés által tetemesen megrongálvák, a közel vidék­ről mégis nagyobb mennyiségű életneműek érkeztek be, s a szokott fogyasztásra, bár csak nyomott ár mellett, mind felvásárolván Búza mérőnként 3 frt 30 kr , gabona 1 frt 36 kr , a kukoricza 2 frt 12 kr, uj 1 frt, árpa 1 frt 12 kr, zab 1 frt, köles 3 frt 36 kr p.pénzben kelt. Főzelékből fölötte csekély mennyiség volt behozva, s a készlet magas áron, u. m. borsó 5 ft 36 kr, bab 4 frt, lencse 5 frt 36 krral p.pénzben szívesen fizetteték. Gesztenyét a távol Szathmáriak, hihetőleg a feneket­len út miatt, épen semmit sem hoztak. Káposzta szin­tén ez okból, igen kevés volt, s magas áron, 7 pfrton kelt százanként. Szalonna mázsája 20—21 pírt. A szesznél szokatlanul élénktelen üzlet, s általá­ban épen semmi jelentékenyebb kötés nem történt; — 11 piron régi izeae 30 fokn, kevés kelvén él. Kész­let gyéren volt, s a gyárosok általában a jövőre néz­ve tartózkodók valának, mivel a szeszgyártás ma­­gasb adókulcs után történend. Nyers bőr a szokottnál kevesebb mennyiségben, t ökör és tehénbőr 22—14 forint közt ingadozott. A marhavásár szintén jelentéktelenebb mint az eddigi,­­ különösen öreg vagy igen fiatal marha becstelen volt. Lovak hiányzottak. Sertés igen sok, s általában mind, de aránylag a kövér és javított igen olcsó volt. Egy 100 fontos malacz 30 váltó forinton volt kapható, s fontonkint a helybeliek mégis 10 garason árulják. Időjárásunk ismét előre fordult s az őszi munkálato­kat tetemesen akadályozza. Vetéseink általában szé­pen diszlenek, de még sok csai teendő hátra van s félünk, hogy a fagy korán beállva, nagy károkat okozand. A szőlőszü­ret a napokban megkezdetett, s fájdalom mit előre gyanitánk, teljesedésbe látszik menni; sző­lőink általán romlásnak indulván, a burgonya nagy része még szintén künn van, az eső folyvást szakad, ennélfogva a meglevő terményből is sok tönkre jut A Tisza szokatlanul magas, a Naménynál már a parton kívül van, mig nálunk a Bodrogköz egy részét szintén elborítván, ez ottani szabályozási munkálato­kat tetemesen megrongálta, s úgy halljuk Karád tá­jékán a burgonyaföldeket is elboritá, s igen sok szént szintén viz alá jutott. r. 1. II.-M.-Vásárhely, oct. 26. Őszi országos vásárán t e hó 16­ és 17 kén tartatott meg, mely az akkor vol jó idővel általában élénknek mondható, különösen pe­dig a marhavásár, melyre kiállított nagymennyiségű szarvasmarhák a legnagyobb részben elkeltek. Az árak következők voltak: a hízott ökör párja 200—220 frt, jó hasú ökör párja 150—180 frt, sovány ökör­párja 120 — 130 frt, med­­ő tehén darabja 40—50 fr osztr.­ért. Gabonavásárnak, a kiállított gabonanemeket te­kintve, kisebbszerűnek mondható. Gabonaárak: a legjobb búza alsó-ausztriai méreje 3 frt 25 kr, középszerű 2 frt 90 kr, legsilányabb 2 fr 60 kr; árpa 1 frt 25 kr; zab 1 frt; kukoricza 1 frt 2­ kr. Szalonna mázsája 19 frt osztr. ért. Ez idei kukoriczatermésü­nk általában véve közép­szerű volt. A kukoricza a szárazság miatt a telke földben kiégett, mig ellenkezőleg a sovány földben jobban megmaradt. E szárazság következtében a ku­koricza hamarább megérvén , a szántást is mintegy 10—12 nappal előbb kezdték mezei gazdáink a ren­des szántási időnél, és bár a szántásra alkalmatlan száraz napok jártak, mindamellett egyre szántottak, vetettek , ok­ulva a tavalyi száraz időjárás után rög­tön bekövetkezett folytonos esőzéseken , nehogy őszi vetéseiket ismét tavaszszal kényteleníttessenek el­vetni. Jelen időjárásunk a mezei munkára igen kedvező, miután a szántás­i vetés nehézségit a napokban volt pár napi esőzés megkönnyítette, mely után a már itt­­ott kikelt őszi vetések is igen szépek. Idei bortermésünk — mint már azt múlt levelem­ben is említettem — igen silány volt, annyira, hogy az egész határban, hol jó termés idején 20—24 ezer akó bor szokott teremni, az idén 1500 akónyi bor termett. 1 Ú­j Borüzlet. Az új bornak, mindamellett, hogy kevés termett, nem igen van kelete. A külföldi vevők s nagy­kereskedők várnak, mig az uj bor kiforr s megtisztul, addig tehát ó bort vásárolnak, és ezt az eddiginél ma­gasabb áron. — Nincs ugyan bortermesztő vidék, hol már el ne kelt volna egynéhány adó új bor, de azért még mindenütt van eladó, minthogy pedig a termesz­tőknek pénzre van szükségük, kivált a szegényebb osztály, az adófizetés végett az eddigi árnál olcsóbban is odaadnák idei termésüket . A Fertő mellett több külföldi kereskedő vásárolt e napokban mintegy 4000 akó a bort 12—14 fttal számítva akóját. A badacsonyi hegyen egy tekintélyes termesztő 3000 akó különféle évi termésű borát egyre-másra 15 foton adta akónkint. (Bor. L.) T. Füred, oct. 28. Tavaszi időnk van , az éjjel is villámlott, dörgött és esett szépen, úgy, hogy minden csöpp eső egy egy reménybeli aranyat ért. Szépek is ám, mint múltkor szintén írtam az őszi vetések ! De legelőink sem alább valók. Marháink hiznak, s ha még valameddig igy megy, bátran nézünk a télbe. r.l. Pénzügyi szemle. (Bécsi pénzcsarnok.) Oct. 29. Oct. 31. Emelked. Csökk. Nemzeti köles. 75.25 75.65 — ft 40 kr. —. ft — k Heti árfolyamok a börzén.­ ­ Pest, oct. 31. A múlt héten általános volt a börzér : a papirok csökkenése — kivéve csupán egy-két vas­­­úti részvényt.— Ez általános árcsökkenés okait, mint legtöbbnyire — nem csupán a belső bizalmatlanság PfcSTKN, bénító» bead.« Félévre . . . 10 frt 50 kr. a. ért Évnegyedre . . 6 frt 26 kr. a. ért ,am­ 1 -E«nrt 7 nfk­r Qrra, külön 80 njkr. Magánvita 4 hasábos petitkor S6 sjkt okozta, hanem a külföldi börzék bizalmatlansága is, mióta az államkölcsön papírjainak 111% millióval való szaporítása ott köztudomásra jutott. A külföldi sajtónak, mond az „Ostd. P.u, ezen eseményre vonat­kozó hangjai nem nevezhetők bizalmi szavazatnak, s mindenütt sürgetve igyekeznek eladni az ausztriai papírokat. Tudjuk, hogy a berlini börze még nagyobb függés­be­n volt a bécsitől, mint a bécsi a párisitól. Ennél­fogva igen jellemző a bécsi börzére nézve a berlini állapotra. Berlinből írják a múlt hét végéről : Alig kezd egy kis javulás beállani, midőn Bécsből kedve­zőtlen hírek nyomják le ismét az árakat. . . . Míg az ausztriai papírok a mi (berlini) börzénkön uralkodó befolyást gyakorlanak, a Bécsből jövő hírek természe­tesen mindig nagy hatá­st fognak gyakorolni. A berlini „Börsen Zig“ szerint e nagy finem­aulok csak akkor szűnnének meg,ha az ausztriai állampapírok közöl csak kevés maradna porosz magánosok birtokában. 29-ről írják ugyanonnan, hogy minden nap jellemzőbb tüne­mény­nyé válik, hogy az ausztriai papírok mind szű­­­kebb határok között mozognak, s veszíteni kezdenek azon domináns állásból, melyet eddigelő elfoglal­tak stb. Mindezt csak azért hozzák fel, hogy habár a ber­lini „Bors. Zigu fennebbi tételei tán nem állanak is oly nagy mértékben, a Poroszországban levő osztrák papírok eladása Bécsben , nem kis befolyással lehet azon papírok árfolyamának lenyomására, mert ter­mészetes , minél több az eladó árnezikk , annál job­ban alászállanak az árak. Az értékpapírok olcsóbbá válásával együtt járt a külföldi váltók s vele az ezüst és aranypénz megdrá­gulása. Az ezüst pénteken a londoni váltóknál 26 percenttel jegyeztetett, s a londoni váltóknál 10 font sterling nem szállott alább 124 írtnál a. értékben. Szombaton 100 új írtért ezüstben 125 új irtot fizet­tek bankjegyekben, azaz 25 percent volt az agio. Dunainzállás. Pesten, oct. 31 7* 7' 0'­' 0 fölül. Tokajnál, oct. 96 án 20' 0 fölül) áradás- Naménynál, oct. 24-én 18' 6'' 0 fölül)­ban. Hivatalos hirdetések kivonata. A „Bp. Hírlap“ 258. szám­i hív. Értesítőjéből (Oct. 29.) Biróilag árvereztetnek: Nádasdon Papp György-féle 118. számú ház 1­4 telki állománynyal árv. dec. 17 és jan. 14-én a körmendi szbiróság által. — S. A.-Ujhelyen Lehóczky Menyhért csődtömegéhez tartozó baskóczi, sztankóczi és bánszkai 14755 frtra becsült ja­vak árv. dec. 22-én a s.­a. újhelyi megyei tervszék által. A „Budapesti Hírlap" 259. sz. hív. Értesítőjéből. (Oct. 30.) Biróilag árvereztetnek: Szatmárban Tóth Józseftől lefoglalt 783. számú 300 frtra becsült ház és 4304. sz. a. fekvő 600 frtra be­csült szőlő árv. nov. 17 és dec. 13-án a szatmári és kir. megyei törvszék által. — Pesten Nádor-utczában 481 és 316. szám a. fekvő 40,059 frt 40 pkrra becsült Kammermayer-féle háznak fele része árv. nov. 26-án a pesti orsz. törvszék által. — I Tófejen Vörös Julia hagyatékához tartozó ház, c­aessio és szőlő árv. nov. 26 és dec. 13-án a letenyei szolgabi­­róság által. — Magyaródon Balás Katalin hagyatékához­­ tartozó 32. számú ház és szőlő árv. november 25 és dec. 10 én a letenyei szbbróság által. — Vas-Megyeren Me­­gyery Károlytól lefoglalt 62 hold szántóföld árv. nov. , 30 és dec. 28. a nagykállói megyei törvszék által. — Sz. Fehérváron Léh Károlynak felsővárosi 520. számú , 29,385 frtra becsült háza árv. dec. 1 és 22-én a sz.-fe­hérvári megyei törvszék által. — Debreczenben id. Ká­dár Ferencztől lefoglalt nagy hatvan-utczai 1530. száma 13,245 frtra becsült ház, Elepen 5000 frtra becsült 16 nyilas föld, Fancsikán 120 frtra becsült kaszálló, 2200 frtra becsült p.vai szőlős kertben levő 12 kapa szőlő árv. nov. 12 és dec. 13 án a debreczeni megyei törvény­­i­szék által. — Nagy-Kanizsán Plank Antal örököseinek [ szeglet-utczai 25. számú 3000 frtra becsült házuk árv. nov. és dec. 16-án a n.-kanizsai sz.bíróság által. 5%metallique 870.20 70.35 — „ 15 „ — „ — Bankrészvény 886.— 885.— — — 1 — Hitelintézet 195.70 197.30 1 „60 „ — „ — „ Augsb. váltó 107.— 106.75 — „ — „ — „ 25 „ London, váltó 124 75 124.50 — „— _ —„25 Arany 5.96 5.93 - „ - „ - 31 Oct. 22. Oct. 28. Emelked. Csökken. Nemzeti köles. 77.— 75.75 — ft —kr lft25 kr 5% metall. 71.75 70 50 — „ - _ 1 „ 25 „ M.földt.mentésiek73.75 72.— — _ — 1 _ 75 „ Erd.földteh.ment.——— — — — — Bankrészv. 890.— 889.— — — 1 — Hitelint. 205.— 197.— — „ — „ 8„— „ Állam vasp. 263.— 265.— 2 „ — — „ — Éjszaki vasp.1830.— 1845.— 15 „ — „ — „ — „ D g07.hajózásiak 430— 420.— — „ — 10 — „ Augsb. váltó 105.— 107.— 2„ — „ — „ — „ London váltó 122.— 124.50 2 „'50 „ — „ — Párisi váltó 48.50 49.60 1 10 „ — — „ Arany 5.84 5 97­­ „ 13 „­­ „­­Ezüst 121.75 124.75 3 „ — „ — „ — „ Paris 3%rent. 69.55 69.40 — „ — „ 15 centim, 4%% rent. 95.— 95.— — „ — „ — „ Crédit mobil. 777. — 775.— — „ — „ 2 frank London cons. 95.% 96.— — „ — „ % font st A mai szent ünnep miatt lapunk közelebbi száma csütörtökön jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék