Pesti Napló, 1879. március (30. évfolyam, 52-78. szám)

1879-03-04 / 54. szám

54. szám. Budapest, 1879. kedd, márczius 4. 30. évi folyam. Szerseegetési irodai Barátok-tere, Athenaeum-épület. A lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőségben intézendő. Bémentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kéziratok nem adatnak vissza. Kiadó-hivatal; Ibaritok-tere, Athenaeum- épület. A lap anyagi részét illető közlemények (elődzetési pénz, kiadás között panaszok, hirdetmények) a kiadó-hivatalhoz intézendő)­. ESTI KIADÁS: Előfizetési feltételei** Postán küldve, vagy Budapesten házhoz hordva reggeli és est! ki­­adás együtt: 1 hónapra 8 frt. — 3 hónapra 6 frt. — 6 hónapra 12 frt. Az wti kiadás portai különkü­ldéséért felülfizetés évnegyedenként 1 forint Az előfizetés az év folytán minden hónapban megkezdhető, da eacei W­­••ly napján történik la, mindenkor a hó első nap­ja tói BsámitUtiJL Hírde­tések szintúgy mint előfizetések a Pesti IS Napló kiadó­ hivatalába Budapest, Barátok­ tere, Athenaeum-épület, küldendők. A Pesti Napló táviratai. Konstantinápoly, márczius 3. Lobanoff herczeg febr. 29 diki sürgönyére, melyben az, te­kintettel az oroszok elsőbbségére az új hitelezőkkel szemben, bizonyos jövedelmeknek az új kölcsönre fordítása ellen tiltakozik, s nemzetközi pénzügyi bi­zottságot követel az ango-franczia-török bizottság helyére, a porta azt felelte, hogy a kölcsönt az összes hitelezők érdekében köti meg. A pénzügyi bizottság­nak nincs politikai jellege; — a berlini szerződésben említett nemzetközi bizottság tárgytalan, mert Tö­rökország és hitelezői között megegyezés jött létre. Madrid, márcz. 3. A király elfogadta az ösz­­szes kabinet lemondását. Canovas megbizatott az új kabinet alakításával. Kalkutta, márcz. 3. (Hivatalos.) Biddulph Ibnok utóvédjét 1500 alcaza és durani megtámadta, de 150 emberük elvesztése után visszaverettek, az an­golok 15 embert vesztettek. Páris, márcz. 4. A Journal des Debats sze­rint mindinkább tért nyer az eszme, hogy Európa valamely fővárosában a hatalmak követei értekezle­tet tartanának a berlini szerződés vitás pontjainak megoldására. Anglia, hír szerint, már megegyezett. London, márcz. 3. Az alsóházban Stanley hadügyminiszter előterjeszti a hadügyi költségvetést. Előadja, hogy a költségvetést redukálni akarta, de az új viszonyok következtében ettől el kellett állnia. Kijelenti továbbá, hogy tiszti tartalékot szándékozik alakítani. Cyprus szigetén a csapatok sokat szenvedtek, de a halálozás nem nagy, és most az állapot javult. Az új ágyukat ille­tőleg nincs előterjeszteni való javaslata, de azt meg kell jegyeznie, hogy a hosszúcsövű ágyuk a hajókon kényelmetlenek. Rourke külügyi államtitkár kijelenti, hogy a Cypruson gyakorlandó konzuli bíráskodási jog iránt azon hatalmakkal, melyek e jogról nem mond­tak le, a tárgyalások folynak. Szt-Pétervár, márcz. 4. A belügyminiszté­rium eddigi vezetője, Makow, véglegesen kinevezte­tett belügyminiszternek. London, márczius 4. A Wormsi angol-zsidó egylet elnöke Salisbury egy levelét vette, melyben az mondatik, hogy a kormány el van szánva ereje sze­rint biztosítani a berlini szerződés azon pontjának végrehajtását, mely a romániai zsidóknak megadja a vallás­szabadságot. Bécs, márcz. 4. A hitelintézet tudatja, hogy az igazgatótanács ma elhatározta 1878-ra 14 írt osztalékot indítványozni; a tartalékalap a tiszta jö­vedelem 20°/o-val, tehát 420.000 forint dotáltatik. Ezenkívül a jövedelemből mintegy 92 000 írttal for­­dittatik központ s a fiókok némely követeléseinek fedezésére, s a troppaui fióknál szenvedett 305.620 frt kár leírására. Budapest, márczius 4. (A képviselőház igazságügyi bi­zottsága­ tegnapi ülésén folytatta a rendőri tör­vényjavaslat tárgyalását, és több­­­ban módosítást tett. Minthogy azonban e módosítások a szöveg isme­rete nélkül alig érthetők meg, ezek részletes közlése helyett előttünk alkalomszerűbbnek látszik az egész munkálat ismertetése, ha majd a bizottság tanácsko­zásait befejezte. (A magyar delegáczió­ albizottságai tanácskozásaikra nem bocsátnak gyorsírót, mint ezt az osztrák albizottságok teszik, a magyar előadók sem juttatnak a nyilvánosság elé tudósítást, s így csak elvétve értesülünk arról, a­mi a magyar delegáczió albizottságaiban történik. Tegnap a hadügyi albi­zottság tartott ülést, melyben a hadügyminiszter a hozzá intézett kérdésekre felelt, s hosszabb expozét tartott az okkupáczióról, az osztrák delegáczióban elmondott expozéval ugyanazonosat. Az albizottság tudomásul vette a fejtegetést; a pénzügyi előterjesz­tések vitatását csütörtökön kezdi meg. A Pesti Napló tárczája. ✓ " 1 ---------------------------------------------------------------­De Sardes marquisné. Irta : Daudet Ernő. MÁSODIK RÉSZ. Chamblay Miksa naplója. (Folyt.) Deczember 5. Senki e vidéken nem emlékszik enyhébb és sze­­lidebb télre, mint az idei. A nap úgy ragyog a tiszta és fényes kék égen, mintha tavasz lenne. Jóltevő su­garai melegítik a hegyekről jövő tiszta levegőt, és a gyenge mellnek azt erősítő és üdítő gyógyszer gya­nánt szívják magukba. A mezők még mindig zöldes szőnyeg gyanánt terjeszkednek el a halmokon, me­lyek első lépcsőjét képezik az óriási hágcsónak, mely velünk szemközt emelkedik, és melynek tetejét örök hó borítja. A fák csak igen lassan veszítik leveleiket; úgy látszik, hogy ezen előnyös éghajlat alatt a ter­mészet az őszről egyenest áttér a tavaszra, a­nélkül, hogy a télnél megállapodnék. Az idő nyájasságát fel­használva, a vendégek a városon kívül is tesznek sé­tákat. Csoportokra oszlanak, és délutáni egy órától kezdve, bebarangolják Pau környékét, mely úgy lát­szik a szemek örömére és a lélek pihenésére van al­kotva. Engem azon szerencse ért, hogy Cervolle kisasszony körébe vettek fel, és így vele veszek részt a kirándulásokban, melyeknek az ő jelenléte végtelen bájt kölcsönöz. A kocsiban, mely bennünket a Gave völgyébe visz, bátyja ül az ő oldala mellett, és én szemközt foglalok helyet. Ha Cervolle Lajos­nak nincs kedve bennünket kisérni, akkor egy fiatal házaspár helyettesiti őt, melynek neve Bersaert ur és asszony, és mely házassága mézes heteit tölti itt. Bersaert Móricz úr törzstiszt, harmincz éves, kelle­mes, szellemdús és jó kedvű férfi. Neje elég csinos és kaczér; alig lehet húsz éves. De sem ifjúsága, sem kaczérsága még nem fenyegetik nyugalmát, mert férjét imádja. Társaink jó kedve, Cervolle Mathild bája, a nyájas idő és a tájkép festői jelleme, sétáinkat való­ságos gyönyörré teszik. Néha megállunk valamely majorban, mely a Gave partján fekszik, vagy egy vendégszerető nyaralóban. Itt más kirándulókat is találunk, a­kikkel valamely vendégség az asztalnál egyesít, és itt van alkalmunk magunkat néhány napra ellátni jó kedvvel és egészséggel. E rövid kirándulásokból végtelen szelíd lecsön­­desüléssel térek vissza, sőt ez több a lecsöndesülésnél, ez némileg azon érzelmet kelti fel bennem, hogy nem vagyok egyedül az életben. Nem, én nem vagyok kép­zelgés­­ nem, szívem nem csalódik ; azon szavakban, melyeket Cervolle kisasszony hozzám intéz, az érdek­lődésben, melyet irántam tanúsít, több rejlik a kö­zönséges udvariasságnál, melyben egyik a másik arra menőt részesíteni szokta; valódi rokonszenv az, mely­ben lelkem láz és zavar nélkül pihen; mert a hajlam, melylyel e vonzalmat viszonozom, tisztán testvéri. Még mindig beteg szívem, hű maradt Mari emlékéhez, és noha semmit sem reméltek már e nőtől, még sem volnék képes mást annyira szeretni, mint a­hogy őt szerettem. Deczember 28. Ma reggel levelet kaptam de Sardes marquis­­tól. E levél Nápolyból jött, és Offermann bárónővel való házasságáról tudósít, kinek nevét már két ízben említették előttem. Az esküvő deczember 10-én éjfél­kor ünnepeltetett Párisban, a pápai nunczius kápolná­ban. Az új házasok azután Olaszországba utaztak, honnan csak néhány hét múlva fognak visszatérni. A marquis levele hideg és egyszersmind jóindu­latú ; a hidegség szándékos és a jóindulat, akarata el­lenére természetes, a­mint egészen illik hozzá. Rajta van, hogy úgy mutatkozzék, a minő eddig volt, azaz oly embernek, ki lekötelezve gondolja magát irántam bizonyos kötelességek teljesítésére, még ak­kor is, midőn minden szívélyességtől szabad hajlamot tanúsít irántam. Ily módon adja tudtomra rendeleteit is, melyekkel jövőmet biztosítja és házasságomat megkönnyebbiti. »Eddig nem foglalkoztam ez irányban önnel, kedves Miksa, írja nekem, minthogy személyem sza­badsága, és vagyonom függetlensége, bármily perez­­ben megengedte volna azt tennem, a­midőn ön barát­ságomat igénybe veszi. De ezen függetlenség és sza­badság mostani körülményeim miatt megszűnt, és ezért jónak tartom önről gondoskodni; bizonyára nem,mint­ha azon nő, kivel sorsomat egybekötöttem,képes volna, meggátolni engemet abban, hogy segítségére legyek ama gyermeknek, kit az elhunyt marquisné annyira szeretett, és kit mindig keresztfiamnak tekintettem; de megtörténhetik, hogy apává leszek, és így elveszíthetem azon lehetőséget, hogy vagyonom még egy kis részét sem biztosíthatom az ön javára. Ez oka annak, mi­kép elhatároztam, hogy azonnal birtokába helyzem azon vagyonnak, melyet önnek szántam. Ez 250.000 frankból áll, melyet bankáraimnál, Mailet testvérek­nél tettem le az ön számára. Ezen összeg, melyet el­hunyt nőmnek tett ígéret folytán, és saját sze­retetteljes érdeklődésem bebizonyítása miatt aján­dékozok önnek, azon helyzetbe juttatja önt, hogy tisztességes vagyonnal rendelkező nőt vehet feleségül, és azzal elég kellemes háztartást alapíthat. »A levél, melynek csak kivonatát közlöm itt, e szavakkal vég­ződik »Remélem, hogy legközelebbi látogatásakor Párisban, már mi is ott leszünk. Őrülni fogok, ha kezet szorít­hatok önnel és ha de Sardes marquis­­nőnek bemutathatom.« Ezen házasság végkép el fogja szakítani a de Sardes úr és köztem létező összeköttetést, mely kü­lönben im­már igen laza volt. Neje nem ismer, és a marquis maga sem tanúsított valami nagy örömet látásom felett, úgy hogy jelenlétem reá nézve csak teher lesz. Ő meg lesz győződve most és pedig teljes joggal , hogy minden irántam való kötelességeit tel­jesítette. Én reá nézve semmi vagyok; szive soha nem nyílt meg saját szivem gyöngédségének. Én nagy hálával tartozom neki, azon nagylelkűsége miatt, melylyel engemet az imént gazdaggá tett. — Neki köszönhetem, hogy most független va­gyok, szabadon rendelkezhetett­ életem felett, és hogy jólétet biztosíthatok azon nőnek, kinek va­lamikor nevemet adom. — Ah! ha Mari vissza­térne, mily boldog volnék, hogy e vagyont lábaihoz rakhatnám ! Most irtam meg a feleletet de Sardes urnak, melyben hálámat fejeztem ki neki. Arra kértem, hogy bízzék mindig szeretetemben és ragaszkodásomban. Daczára azon hidegségnek, melybe érzelmeit burkol­ja, szeretném neki bebizonyítani, hogy nem vagyok hálátlan. Csak egy intés, és boldog leszek, ha segít­ségére siethetek. január­ 22. Wellysney Mari némasága meg nem magya­rázható. Lehetséges-e, hogy e nő, kinek szerelmében nem csalódhattam, megfeledkezett volna rólam? Nem hihetem el, hogy szabad akarata folytán nem küldött volna nekem némi emlékeztető jelt. Mind eszem, mind szívem fellázad ily közönyösség és fele­­dékenység miatt. Midőn át olvasom azon levelet, me­lyet elválásunk és eltűnése előtt irt nekem, ha vissza gondolok a szenvedélyes szavakra, melyeket szerelme ajkairól csalt, ama kifakadásra, mely az én lelkem­ben visszhangzott, az mind megerősíti az ő szerelmébe vetett hitemet. Nem, nem kétkedem benne, ő nem felejtett el, és ha nem ír nekem, ennek oka csak az lehet, hogy vagy elveszítette szabadságát, hogy azt tehetné,­ vagy hogy már nincs az élők sorában. február 4. Az átalakulás, mely egész lényemen történik, mindent felülmúl, mit szívem állhatatosságáról és emlékező tehetségem hűségéről hittem volna. Azt gondoltam, hogy Wellysney Mari képe egyedül fog szivemben lakni és hogy ezen oly szenvedélyesen sze­retett nő emléke e helyet annyira betölti, hogy más nő nem lopódzhatik abba. Csalódtam; Cervolle Ma- Shild varázsa lassankint legyőzte Mari hatalmas em­lékét. Hasztalanul lázad fel büszkeségem ezen várat­lan eredmény ellen; hiába igyekszem önmagamat meggyőződtetni arról, hogy amazt szeretem, hogy emez semmi egyéb barátnőnél vagy nővérnél,­­ kény­telen vagyok magamat legyőzöttnek bevallani. Szere­tem Mathildot. Ezen szerelem, elrejtve szunnyadóit lelkem mélyében , nem akartam azt megérteni. Egy előre nem látott kis esemény fényes napvilágra hozta azt, és én kénytelen vagyok annak engedni és maga­mat e hatalomnak alávetni. Megismerkedtem itten egy bankárral, kinek neve Ménescal Kolos; ez egy fiatal, de nehéz eszű, minden kiválóságtól ment férfi, kiről senki nem mond jót, kiről mindenki rosszat gondol, noha senki nem tudná határozottan megmondani az okát annak, hogy miért becsülik oly kevéssé, vagy épen semmire. Mé­nescal személyesen nem érdemli meg rész hkrét. Ap­jának köszönheti azt, ki vagyonát igen kétes becsü­­letességű módon szerezte. Az öreg Ménescal meghalt és fia örökölte a vagyont, de egyszersmind az ellen­szenvet is, melyet az ellen táplált a világ. Pedig nincs mit szemére vetnie, ha csak azt nem, hogy apja fia, és hogy nem igyekszik legyőzni az előítéletet, melyet neve kelt. Midőn Pauba érkeztem, Meneacal Kolos volt egyike az elsőknek, kikkel e városban találkoztam. Daczára kellemetlen külsejének és minden szellemes vonást nélkülöző arczának, házamba fogadtam és bi­­zalmamba vontam. Midőn később tudomására jöttem e híreknek, melyek apjáról és saját magáról is ke­ringtek a városban, különböző szolgálatok, melyeket nekem tett volt, nem engedek, hogy összeköttetésein­ket megszakítsam. Akkor lelke mélyére akartam ha­tolni és meg akartam győződni, vájjon valók e azon hírek, melyeket mindig ismételnek, valahányszor ne­vét említik, és nemsokára meg­győződtem, hogy ha Csak a fiú nem felelős apja bűneiért, egy sem igazol­ható azon állítások közül, melyekkel Menescal Kolost vádolják. Ezért nem akartam őt eltávolítani magam­tól, és minthogy nem ismerte Cervolle kisasszonyt, kérésére bemutattam őt Mathildnak és testvérének. (Folyt. köv.) (Az országgyűlési s­z­ab­a­d­e­­­v­ü­­párt) ma d. u. 6 órakor értekezletet tart. (Az egyesült ellenzék,­ mint a Magyar­­ország jelenti, azt határozta, hogy visszautasítja a berlini szerződés beczikkelyezéséről szóló törvényja­vaslatot. (A függetlenségi párt­ tegnapi érte­kezletéről az Egyetértés még a következőket közli: A függetlenségi párt értekezletén fölvétetett elő­ször Széll György képviselő indítványa a Tisza szabályozásra, annak kiterjesztésére s az a körül eddig követett visszaélésekre s téves munkálatokra vonatkozólag. Az indítvány tárgyalására s ez alapon véleményadásra egy bizottság választatott. Ezután K­á­rr­a­y Ödön képviselő indítványozza, hogy azon bizottság, mely a párt külső akczióinak szervezé­sére vonatkozó javaslat kidolgozásával még múlt évi nov. huban megbizatott, keressék fel javaslatai­nak mielőbbi beadására. Az indítvány egyhangúlag helyeseltetett s az elnök annak foganatosítására föl­kéretett. Folytattatok ezután a költségvetés részletes tárgyalása. Az ő felsége melletti és a horvát-szlavón dalmát minisztérium költségvetése tudomásul véte­tett. Thaly Kálmán képviselő fölemlíté, hogy míg a Magyaországban, Muraközben,Somogyban s egyébütt lakó horvátok egyházi, iskolai s községi stb. ügyek­ben szabadon és korlátlanul használhatják anyanyel­vüket, addig a horvát kormány s Horvátországban s kivált Szlavóniában levő magyar községeket saját anyanyelvük használatában mindenkép akadályozza s erőszakosan horvátizálja. Ezen kérdést a párt a vallás és közoktatási minisztériumnál veszi tárgyalás alá. Fölvétetett a belügyminisztérium költségvetése. Eötvös Károly képv. a czentralizáczió és autonómia fö­­lötti nagy elvi vitát,a domesztika kassza sürgetését stb. a jelen kor­mány alatt nem tartja opportunusnak,miután kivált a domesztika kasszával új adóemelés hozatnék be ez idő szerint. E helyett a közigazgó bizottság eltörlé­sét, a megyei bizottsági közgyűlés fegyelmi hatóságai­nak kiterjesztését, közigazgatási bíróság felállítását s az adókezelés körüli visszaéléseknek törvény útján megszüntetését javasolja. A kérdéshez Kállay Ödön, Hegedűs László, Szederkényi Nándor s végül Mo­­csáry Lajos képviselők szólnak, s elhatároztatik, hogy a párt részletes javaslatokat nem tesz, hanem hang­súlyozza egészben a valódi megyei önkormányzat visszaállításának szükségét, perkorreskálja a mostani egész közigazgatási rendszer helytelen és káros vol­tát, s mert e nézeteknek a belügyi költségvetés nem felel meg , azért azt nem fogadja el. Thaly Kálmán képvisel indítványára a párt hozzájárul azon javas­lathoz, hogy a közigazgatási bizottság intézménye különösen a fővárosban mielőbb, de általában is el­töröltessék. (A francziák is okkupálnak.) A Pol. Corr. konstantinápolyi levelezője február 26-ról írja: »Ma igen fontos közlést tehetünk, mely ha valósággá válnék, némi feltűnést fogna kelteni. A­mint ugyanis beavatott török körökben biztosítanak, R b­o d u­s szigetének a francziák általi okkupá­­cziója a legközelebbi időben várható. A török kormány már intézkedéseket tett, hogy csa­patait és hadiszereit a szigetről visszavonja.­ A Pol. Corr. szerkesztősége e közleményhez a következő meg­jegyzést teszi: »E híreket tudósítónk ismert jó forrásai mellett is cs­ak teljes fenntartással adjuk.« Levelező szerint ez az okkupáczió a török pénzügyi kérdéssel állana öszszefüggésben. Országgyűlés. A­ képviselőház ülése márczius 4-én. Elnök: Ghyczy Kálmán. Jegyzők: Baross Gábor, Antal Gyula, Mol­nár Aladár. A kormány részéről jelen vannak: Tisza Kál­mán, Wenckheim Béla b., Szapáry Gyula gr., Panner Tivadar, Trefort Ágoston, Kemény Gábor b., Szende Béla, Bedekovich Kálmán. Az Ülés kezdődik i. e. 10 órakor. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván, észre­vétel nélkül hitelesíttetik. Elnök bemutatja Maros-Vásárhely szabad ki­rályi város kérvényét a fényűzési adók eltörlése iránt. Luby Gézának a salgó-tarjáni róm. kath. egyház kegyurának kérvényét a rozsnyói püspök ál­tal megsértett kegyúri jogának megvédése tár­gyában. A kér­vény­­­bizottsághoz utasittatnak. Folytattatik a költségvetés részletes tárgyalása. Az ő Felsége személye körüli és a horvát-szla­von minisztérium költségvetése észrevétel nélkül el­­fogadtatik. Ezután a belügyminisztérium költségvetése vé­tetik tárgyalás alá. Rakovszky István előadó ajánlja a költség­­tés elfogadását. Szederkényi Nándor sajnálattal konstatálja, hogy a közigazgatás az utóbbi években határozott ha­nyatlásnak indult. Helyteleníti, hogy az utóbbi idő­ben a c­entralizmus oly nagyon hangsúlyoztatik, pe­dig meggyőződése, hogy e rendszer nem felel meg Magyarország érdekeinek. A közigazgatás jelenlegi állapotát annak tulajdonítja, hogy két rendszer küzd egymással s ennek hátrányait a közönség érzi. (He­lyeslés a szélső balon.) A kormány eddig még nem ismertette meg pro­­grammját a közigazgatás tekintetében,­­ addig, míg ezt nem teszi, szóló nem szavazhatja meg a költség­­vetést. Zay Adolf a kinevezési rendszer híve, de kije­lenti, hogy a jelenlegi kormány kezébe nem adná a kinevezést. Elnök : Minden egyes tárc­a előirányzatánál lehetnek általános szempontok, melyek egy részletnél sem adathatnak elő s ehhez képest csak átalánosság­­ban hozathatnak kifejezésre; lehetnek indítványok is, melyek ily általános szempontokra vonatkoznak s e helyen adandók elő. De minthogy a költségvetés a részletes tárgyalás alapjául már elfogadtatott, talán nem volna helyes minden egyes tárc­a előirányzatá­nál újból azt a kérdést fölvetni, hogy az általános­ságban a részletes tágyalás alapjául elfogadtatik-e vagy nem ? A­mennyiben a t. képviselő uraknak több oly észrevételei nem volnának, melyeket általánosság­ban akarnának előadni, áttérhetnénk az előirányzat pontonkénti tárgyalására. Lukács Béla : A t. elnök úr ezen kijelenté­sére vonatkozólag akarok egy megjegyzést tenni, miután magam is azon helyzetben vagyok, hogy a pénzügyi költségvetés tárgyalása alkalmával általá­nosságban akarnék elmondani egyes észrevételeket, s ebben hivatkozom az eddigi gyakorlatra. (T­gy van! Úgy van! a beloldalon.) Rendesen fordulnak elő oly kérdések, melyeket a költségvetés egyes tételeibe beleilleszteni nem lehet, a­melyek azonban az illető tárc­ának működésével szoros kapcsolatban állanak. Egy szakszerinti tételhez ezen kérdéseket beleillesz­teni nem lehet, mert a számszerinti vizsgálatnál bi­zonyos pénzügyi tekinteteknek kell irányadókul szol­­gálniuk. Ezeket voltam bátor a t. elnök úr megjegy­zésével szemben előadni, egyszersmind kérvén és fenntartván magamnak is azon jogot, mely a ház tagjait az eddigi gyakorlat szerint megilleti. (Helyes­lés a baloldalon és a szélső­baloldalon.) Elnök. Épen nem vontam kétségbe, t. hát, a képviselő uraknak abbeli jogát, hogy ilyenkor álta­lános észrevételeket tehessenek. Figyelmeztetésem csak arra vonatkozott, hogy az eddigi szokása szerint az egyes tárc­ák előirányzatánál kérdésül nem téte­tett fel, hogy részletes tágyalás alapjául elfogad­tatnak ? Ti­sza Kálmán azt hiszi, hogy az elnök figyel­meztetése teljesen megfelel a szokásnak és a szélsze­­ségnek; nem is mondotta az elnök azt, hogy az egyes budgeteknél nem lehet általánosságban szólani, ha­nem csak azt, hogy általánosságban a budget felett már történvén szavazás, minden egyes budgetnél kü­lön általános és részletes vita és szavazás nem volna helyén. A­mi a felvetett kérdéseket illeti, — úgymond — én őszintén megvallom, hogy csakugyan azt hit­tem, hogy ma a közigazgatási organizác­ió felett részletesen vitatkozni haszonnal nem lehet, mert ezen kérdés megold­ása itt mellékesen a belügyminiszteri költségvetésnél a lehetőségek határai közé nem tar­tozik. S csak azt kívánom megjegyezni Szederkényi J. képviselő úr nyilatkozatára, hogy még ha egy konkrét tervvel volna is dolgunk; még ha a tisztelt ház azon helyzetben volna is, hogy a felett hatá­rozzon ; még ha azon nézet, mely itt proponál­tatott, egy konkrét terv alakjába öltözve el is fogadtatnék, akkor sem vonhatná maga után, hogy a belügyminiszteri f. évi költségvetés meg ne szavaztas­sák, mert még akkor is addig, míg azon újabb rend­szer életbe lépne, a közigazgatásnak más módon való vezetéséről okvetetlenül gondoskodni szükséges(igaz!) S azt gondolom, hogy nem köszönnék meg a t. kép­viselő úrnak a megyék választott tisztviselői sem, ha sikerülne neki a belügyminiszteri budgetet elvetni, mert akkor azután nem tudom, hogy azon igen t. tisztviselői a megyéknek és közvetve az állam­nak mi után és hogyan fognák az őket jog szerint megillető díjazást élvezni. (Derültség.) Szederkényi különben nem hozott fel konkrét panaszokat a közigazgatás ellen; tudja a kormány is, hogy léteznek hibák, de ezeknek nem a választási rendszer az oka. A panaszok a közigazgatás ellen leginkább azon vidékekről jönnek, hol a törvényhatóságok nem annyira a közigazgatással, mint inkább a nagy poli­tikával foglalkoznak. (Helyeslés a jobb oldalon.) Nézetem különben — így folytatja — ma is az, a­melyet 75-ben kifejtettem. Én részemről megmon­dottam első körlevelemben,melyet a törvényhatóságok­hoz intéztem — a szavakra már nem emlékszem — hogy feladatomnak fogom tekinteni és arra kérem a törvényhatóságok közreműködését, hogy a közigaz­gatást Magyarország történelmi fejleményeinek meg­egyező módon igyekezzenek mentői jobbá, tökélete­sebbé tenni, mert a mai élet komplikáltabb viszonyai közt, nem csak az állam, hanem a maguk az egye­sek is a jó közigazgatást nem nélkülözhetik. Ha ugyanis az fogna bebizonyulni, hogy ezen rendszerrel nem lehet jó közigazgatás, nincs az az erő és hata­lom, mely megakadályoztathassa, hogy az egész rend­szer megváltoztassék, mert jó közigazgatás nélkül ma sem az állam, sem az egyesek nem élhetnek. (Igaz!) Ma is azt mondom, ma is meggyőződésem, hogy lehet jó közigazgatás választott tisztviselőkkel, lehet kinevezetekkel, és azoknak, kik a választási rend­szert pártolják és óhajtják fentartani, mindenekfö­­lött fő feladatuk tényekkel bebizonyítani, hogy lehet ezzel jó közigazgatás, mert, hogy legyen jó közigaz­gatás, azt meg fogja az ország és a nemzet követelni és ha az bizonyulna be, hogy így nem lehet, el fogná azt érni akarni, még az egész rendszer megváltozta­tásával is. (Helyeslés a jobboldalon.) Beszédét így végzi. Most, mielőtt kérném, hogy a költségvetést el­fogadni méltóztassanak, csak köszönetemet akarom még kifejezni az előttem szólott képviselő úrnak nyíltságáért. — Ő bevallotta, hogy ő a kinevezési rendszernek a híve, de egyúttal meg is mondta, hogy azonban azt, hogy a kinevezési rendszer a mos­tani kormány alatt lépjen életbe, ő ellenzi (De­rültség), azt már ő nem kívánja. Ezen nyíltság kö­szönetet, elismerést érdemel. A képviselő úr azt tart­ja, hogy legyen kinevezés, de majd akkor, mikor, nem mondom, hogy ő nevezi ki a hivatalnokokat, mert ilyen csapást Magyarországra talán ő sem hisz lehe­tőnek (Élénk derültség.), hanem mikor majd olyanok nevezik ki a hivatalnokokat, a­kik az ő hite és re­ménye szerint mellőzni fognak minden ellenvélemé­­nyű embert, és csak a saját kasztbelieket fogják a hivatalokba behelyezni. Ezen nyíltságot megköszön­ve, a költségvetés megszavazását kérem. (Élénk he­lyeslés jobbfelől.) Almássy Sándor azon viszásságokra figyel­meztet, melyek az adóvégrehajtásoknál, melyeket a községi bíró és jegyző vezetnek előfordulnak. Hoffmann Pál azt hiszi, hogy Zay nem ér­demelte meg a miniszterelnök köszönetét. Ő csak azt érhette, hogy nem akarja oly fontos reformnak végrehajtását, mint a kinevezési rendszer, oly fér­fiak kezébe adni, kik múltjuknál fogva semmi ga­­rancziát nem képesek nyújtani arra, hogy ezen re­formmal teljesen és meggyőződésük szerint egyetér­tenek. (Helyeslés a baloldalon.) Thaly Kálmán kívánatosnak tartaná, ha a névmagyarosításokra kivetett túlságos illeték eltö­röltetnék. Sim­onyi Ernő pártolja a választási rendszert s a költségvetést azon indokból, melyet Szederkényi felhozott, nem fogadja el. Elnök a részletes tárgyalást kívánja megkez­detni. Ugrón szavazást sürget a felett, elf­gadja e a ház általánosságban a költségvetést ? Elnök utal a gyakorlatra, s kijelenti, hogy konkrét tárgyra vonat­kozó indítvány nem tétezvén, szavazásnak nincs helye. A megyék közigazgatási árva és gyámi kiadá­sainál Csatár egy szolgabirói székhely áttételét sürgeti, mit a belügyminiszter, a költségekre hivat­kozva, nem tart teljesíthetőnek. A nemzeti színház czíménél Pázmándy Dé­nes szólal fel. Az ülés ezen részéről reggeli lapunkban foly­tatjuk a tudósítást. Szeged veszélyben. 1. Szeged, márcz. 3. A veszély perczről-perczre növekedik, a Tisza folytonos, habár lassú emelkedése folytán. Szeged la­kossága mint hangya lépte ki a töltéseket és dolgozik szüntelenül. A szomszéd Tápé falva már hurczolko­­dik , ladikokon szállítják Szegedre gabona-, ágy- és ruhaneműiket a szegény agyonfélemlitett lakosok. Sokan elköltözködnek városunkból is a szomszéd vá­rosokba. Kende Kanut kormánybiztos, kinek a vészhe­lyen volna kötelessége tartózkodnia, most is Buda­pesten van , mert Tisza Kálmánnak úgy látszik szük­ségesebb ő, mint a Tisza folyó által fenyegetett vá­rosoknak. Vasárnap lejött városunkba, de a veszélyt aggasztónak konstatálván, ismét visszautazott az or­­szághozba. Szegedet környező s a Tisza mentén fekvő Csongrád, Algyő, Hunvásárhely, Szentes, stb. váro­sokban a távirdai szolgálat a főispán kérelmére éj­jelre is elrendeltetett. A temesvári katonai parancs­nokság megkerestetett, a katasztrófa esetén szüksé­ges kenyér­szállítmánynak Szegedre való küldésére, valamint a netán szükséglendő katonai segélynyúj­tásra is. A rendkívüli rész igényelte kényszermunka szintén elrendeltetett, a város minden részéből sereg­lenek férfiak ásókkal, kapákkal nők, gyermekek kosarakkal a töltésekre, hol a kifáradt munkaerő, folyton újakkal pótoltatik. Most a vízállás 25 láb, 3"; töltéseink 27-et, sőt 30'-at is megbiznak, csak a perc korai töltés, honnan folyton a legaggasztóbb hírek érkeznek — legyen va­lahogyan megmenthető. Az alföldi vaspálya 22 lábnyi magas töltésé­nek magasítása ma elrendeltetett, a szükséges mun­kaerő holnap már a legfélelmesebb részről is bizto­­sítand. A töltésekre fegyveres őrjárat ügyel. Egy gőzhajó s 200 vasúti kocsi van rendelve a katasztrófa esetére. Á cs. II. Szeged, márcz. 3. Egy hét óta az Alföld szive, Szeged óriási vizárral küzd. Most is küzd, mint 1876 és 1877-ben, de hiába keresnénk hangot a sajtóban, mely tudo­mására hozná nagy Magyarországnak, hogy küzd egy nép, magyar nép, néhány év óta, magyar törvényhozástól, magyar kormánytól elhagyatva! Hozsannákat zengtek 1876-ban, midőn a vizveszély­­től megmentette magát; összehasonlították a védel­met Páris hősies védelmével, sőt ennek is fölé helyez­ték, s mi lett a vége? Az, hogy a kormány egyet hunyorított, és Szeged 3 év óta küzd a víz­veszély­­lyel. A szegediek megelégedtek azonban a dicsérettel is, a hősiességgel is ! Az idei víz­veszély sokkal na­gyobb minden eddiginél, a­mennyiben a legnagyobb magasságot meghaladta a mai vízállás. S hol van ilyenkor a magyar kormány? Sehol! Ha bármely vidéken apróbb kiöntések vagy kisebb áradások állnak be, a kormány készen van azonnal a segítséggel. Van kormánybiztos, van segély, de midőn a legnagyobb magyar város sorsa a 12-ik óra felé közeledik, sem kormánybiztos, sem segély nem adatik a kormány által, sőt bátran elmondhatjuk közkedvességű kormányunkról, hogy bizonyos rideg közönyösséggel vesz tudo-

Next