Pesti Napló, 1879. március (30. évfolyam, 52-78. szám)

1879-03-04 / 54. szám

mást a magyar nép egy tekintélyes részének küzdel­­méről. Ez ez igazi magyar politika! Világosítsuk azonban meg a helyzetet. Ez a Titár, mely most jelentkezett, minden eddiginél ve­szélyesebb, sőt állíthatni, hogy váratlan bekövetkezé­sével a későbbi évekre is agyonszorítja a reményt, hogy Szeged városa a víztől állandóan megvédhető len­ne. S ily körülmények között, bár a város ér­telmisége résen volt,­­ a kiküldött kormány­­biztost, Kende Kanutot sehol sem láttuk. Meg­érkezett végre akkor, midőn már a harangot kellett félre verni. S mit hozott nekünk szegedieknek remé­nyül a kormánytól? Rögtön megkereste a város közönségét, hogy társulati járulék fejében annál bi­zonyosabban iparkodjék rendelkezése alá bocsátani 15.000 hrtot, mivel ellenkező esetben min­den bekövetkezhető veszély esetére elhárítja magáról a felelősséget. S ezt a kormánybiztos, a kormány küldötte, a 12-ik órában mondja, s mintegy pisztolyt szegez­ve a város közönségének, kényszeríti : fizess, vagy vízbe fúlsz! Ezzel azonban a kormány­biztos úr nem elégedett meg, hanem megkeresésében azon kategorikus kijelentést tette, hogy úgy gondos­kodjék a város közönsége, hogy a vízvédelmi munkálatoknál reá nem számolhat, tő­le egy krajczárt e czélra kapni nem fog, hanem Istenbe bízva, tegyen úgy a hogy jónak látja! íme mily kegyes a magyar kormány a legnagyobb magyar városhoz! S mi szeg­diek ehhez kommentárt nem írunk, nem kívánunk a kormány közönyös, rideg magavise­lete bírálatába bocsátkozni, hanem ítéljen Magyaror­szág, ítéljen a magyarság, ítéljen a nemzet, kit illet a vád azért, ha egy magyar város akár megsemmisít­­tetik a víz által, akár az anyagi erejéhez aránytalanul óriási veszedelemben elbukik! Bele­kényszerítette a kormány e sokat szenvedett várost egy tiszaszabályo­­zási társulat kebelébe, mely pedig nem is képezi Szeged végvonalát ! Sarczolja e várost szabályzó tár­sulat, kormány- közöny: csoda-e ezek után, ha e kü­lönben régebb időben igen gazdag város, népe szorgalma daczára, elszegényedik, illetőleg felsőbb intéző fórumok által öntudatosan, vagy öntudatlanul agyonszegényíttetik, talán mert na­gyon is magyar! Csoda-e ezek után, ha a város tengernyi adós­ságba sülyedvén, városi pótadója minden királyi adó­forint után 90 kr­ó 1 frt közt ingadozik ? Csoda-e, ha népe fásult, kormányhatalomtól undorodó s re­ményt vesztetté vált ? Egykor, mikor csak remélni volt szabad, sóhajtoztunk magyar kor­mány iránt, ettől vártunk boldogulást, s ma keserű fájdalommal tapasztaljuk, hogy az osztrák kormány is többet törődött az ország egyik kincsével,az ország szemefényével. Ne szóljunk tehát nemzeti politikáról, ne mond­junk tehát hozsannákat a második városnak, hivatá­sának a maga erejéből emberül megfelelt, s ha kor­­mány­közönbösség tönkre teszi, érje ezért a felelős­ség a kormányt. Meggyőződéssé vált, hogy a Tisza­­szabályozásból több kár, mint haszon háromlott. A Tisza-völgy, a magyarság e fészke, százados nyugal­mából évtizeden keresztül föl van rázva. A szabályo­zás millió hibái tűntek elő, é­s a törvényhozás mégis késik szigorú kézzel belenyúlni. Itt az ideje, hogy az országgyűlés a panaszokra figyelmes legyen, s orvo­solja az alföldi magyarságnak a szabályozás által okozott pusztulását. Vass Pál: *­­ljabb és újabb hírek érkeztek a mai nap fo­lyamában a fővárosba a Tisza és mellékfolyóinak áradásáról. Pest megyének a Tiszától távolabb eső részeit meg a belvizek fenyegetik, melyek egyre árad­nak és nem találnak lefolyást. Pest megye alispánjához érkezett jelentés sze­rint a solti­ után Kis-Kőrös és Akasztó közt a bel­vizek elszaggatták a hidakat és töl­téseket. Nagy-Kőrös határa is veszélyben forog. Mihalovics szolgabiró ma reggeli fél tízkor a követ­kező sürgönyt intézte N.-Kőrösről a megyéhez: »Veszély kétségbeejtő. Lakosság ésnapi mun­kába kimerült. Kara­ Jenő kocsi-munkaerejét kiren­deltetni kérem. Az éjjel 110 láb áradás mellett töl­tésszakadás , sikerült a vízomlást elfojtani, de ha déli szélünk erősödik, a veszély kimondhattam. Erdélyből a Maros áradását jelentik ma a kormánynak. A bökény-m­indszenti tiszaszabályozási társulat töltései Stammer kormánybiztos jelentése szerint a legnagyobb veszély­ben forognak; minden perc­ben várható a katasztrófa, mely Szentes, Mind­­szent, Szegvár és H.-M.-Vásárhely határait, ö­s­s­z­e­­sen tizenkét-tizenhat négyszeg mért­­földnyi dús zónát sújt. A kormány felhívta a dunagőzhajózási társasá­got, hogy a fenyegetett helyekre ladikokat küldjön; eddigelé fegyvernekre nyolcz, Karczagra és Szol­nokra nyolcz ladikot küldtek; a Tisza mellett fekvő Szolnok városa nem rendelkezik egy ladikkal sem! Szegeden a vízállás ma 8 méter 1 cm. A végintézkedések, melyeket reggeli lapunk szegedi távirata jelzett, erélyesen folynak. A katasztrófa esetére mentő eszközöket tartanak készen; intéz­kedést történt, hogy úgy az alföld-fiumei, mint az osztrák­ államvasúton naponkint 8—10 vonat közle­kedjék ; a vészbizottság gondoskodik az élelmezésről, a mentési munkához honvédség és utászkatonaság áll rendelkezésére. A mai nap folyamában a kormánynak jelentet­ték, hogy a percsórai töltések nagy veszélyben fo­rognak. Titelből a kormánybiztos azt sürgönyzi, hogy a töltések aligha állnak meg sok ideig. (Ered. sürg.) Szeged, márcz. 4. d. e. 10 óra. A Tisza folytonosan árad. A vészbizottság rendeletei szigorúan foganatosíttatnak. A percsórai töltések nagy veszélyben forognak. Városunkban a hivatalok, iskolák, üzletek szünetelnek, kat, szólás­módokat és példabeszédeket. Ezek közt sok van, melyet érdemes volna feleleveníteni. A következőket idézzük példaképen: Azzal mozdik ki (azzal mentegetőzik), azon bakot nyúzza, azon hajón evez (egy nézeten van vele.) Úgy ért a bölcsészethez, mint a bagoly az A­ve Máriához. Csak küszöbről köszöntötte a theologiát. A köntösnek az úja, de a hitnek a régi böcsülletese. A kövérség aka­­déka a bölcsességnek. A hamis biró annak mond tör­vényt, kinek nehéz a keze. Anapáról szokták monda­ni : ha mézből csinálja 13 képét, az is keserű a meny­asszonynak. A nyelv a szünek csapja. A rész szokás bele­ivik az emberbe. A víz főtől árad (a capite foetet piscis). A világ mikor hízelkedik, akkor incselkedik, mikor ápolgat, akkor fojtogat. Azt sem tud­ya, hány foga van. Azt sem tudja tök-e vagy túrós étek. Csak abban egye­sülhettek meg, hogy a szénát kaszával kaszálták vagy ollóval ollátták. (Dispatare de lana caprina.) V­o­­­f úgy vélekedik, hogy Kis Ignácz értekezése hasznos szolgálat a magyar nyelvtudomány­nak és ezért ki­adásra ajánlja. A két értekezés felolvasása után, a titkár felolvasta még az összes ülés ismert határoza­tait az irodalomtörténeti bizottság megalakításáról. Magyar tud. Akadémia. — márcz. 3. Az I. nyelvtudományi osztály mai ülésén T he­w r­e­w k Emil a Festus-kódex helyreállításáról érte­kezett. Ismertette az összes Festus-kódexeket, és ne­vezetesen azon öt kódexet, melyek alapján ő most a Festus-kódex egy új kiadását rendezi. Wolff György bemutatja dr. Kis Ignács értekezését Pázmány nyelvéről. Előrebocsátja, hogy az értekezés nagy szorgalommal van írva, rendszeresen tárgyalja Páz­mány nyelvezetének szó és mondatkötési sajátságait, felsorolja a Pázmány műveiben található elavult szó­ különfélét — márcz. 4. (A hivatalos lapból.) Vjacseszláv Konstan­­tinovics orosz nagyherczegért az udv. gyász márczius 3-tól 8 napon át viseltetik. — Herczl Márk debreczeni lakos és gyer­mekei Zalai-ra változtatták vezetéknevüket. — Székelyi Lajos nyug. áll. honvéd hadnagy, nyugdijának fenntartása mellett, leköszönt a tiszti czimről. — A­z e­d­á­n Miklós facseti járásbeli csendbiztos az arany érdemkeresztet nyerte. — A magy. kir. igazságügyminiszter Zeilinger Károly­, lugosi tvszéki jegyzőt a pécsi kir. tvszékhez, Vitályos nagyszebeni és Váradi Antal, erzsébetvárosi kir. tvszéki írnokokat pedig köl­csönösen áthelyezte. — A pesti m. kir. pénzügyigazgatóság Veszély Károy, fogyasztási adóhivatali tisztet fogy. adóhiva­tali ellenőrré nevezte ki. Siposs Péter és Kronberger Ede, fo­gyasztási adóhivatali II. oszt. tiszteket pedig I. oszt. tisztekké léptette elő.­­ A pesti m. kir. pénzügyigazgatóság Glász Ká­roly m. kir. lánczhid-hivatali III. oszt. pénzgyűjtőt fogyasz­tási adóhivatali II. oszt. tisztté nevezte ki. (Néhai I. Ferencz császár és ki­rály­ emlékére ma délelőtt 10 órakor a várbeli helyőrségi templomban ünnepélyes gyászmise tarta­tott. Jelen voltak Tisza, Pauler, Trefort és Szende miniszterek, báró Edelsheim-Gyulai, Mailáth ország­bíró, báró Krautwald térparancsnok, dr. Kós tábor­nok, Lenhossék rector és Schnierer egyetemi ta­nárok. (P­á­v­l­l püspök.) A mai hir. lap a követ­kező kir. kéziratot közli: Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére Pável Mihály, szamosujvári püspököt nagyváradi görög szertartásu katholikus püspökké nevezem ki. Kelt Bécsben, 1879. évi január hó 29-én. Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. (A püspöki tanácskozmányban), mely most Budán a herczegprimás elnöklete alatt tartatik, részt vesznek : Haynald Lajos kalocsai ér­sek, Peitler József váczi püspök, Ipolyi Arnold, Schlauch Lőrincz, Dulánszky Nándor, Császka György, Pauer János és Németh József püspök urak. (Apáthy István) egyetemi tanárt, orsz. képviselőt azon súlyos csapás érte, hogy 14 éves Kálmán fia, szívszélhüdés folytán vasárnap meg­halt. Béke hamvaira! (Napoleon herczeg és a zuluk.) Na­poleon herceg elutazásáról az afrikai harcztérre a bonapartista lapok következő részleteket hoznak. Február 21-én Rouher meghívást kapott, siessen azonnal Chisleburstba. Londonban Pretis, a herczeg titkára várta őt, de nem akarta neki megmondani, miért hívták ide. Chisleburstba érkezve, Rouhert a császárné fogadta, izgatott hangon ezt mondta neki: »Fiam fontos közlést akar önnek tenni. íme itt van!« — E pillanatban az ifjú herczeg csak­ugyan a terembe lépett s kezet szorított atyja régi barátjával. Aztán igy szólt hozzá: »Elhagyom Angliát. Az expediczionális hadtesthez csatlakozom.« Roucher meg volt lepetve. »Fenség! — mondá neki — ön csak bátorságától kért tanácsot. De önnek pártja iránt is vannak kötelességei. Távozása —« »Távollétem — felelt a herczeg — csak négy hó­napig fog tartani. Barátaim, kik nyolcz év óta hiven ragaszkodnak hozzám, híveim maradnak e pár hónapon át is. Kérem adja át nekik e leve­let.« Roucher átolvasta a levelet s néhány módo­sítást akart rajta tétetni. A herczeg igy felelt: »Nincs időm egy szót is változtatni. Nézze Simo tábornok közleményét, mely tudatja velem, hogy a királynő kormánya megengedte, hogy a vezérkarhoz csatla­kozzam.« A császárné sírni kezdett, a herczeg megölel­te őt, azután Rouherrel szorított kezet s távozott. Az ifjú herczeg már régóta foglalkozik az eszmével, hogy egy hadjáratban részt vegyen. A török-orosz háborúban politikai okokból nem akart részt ven­ni.­­ Tavaly a boszniai expediczióhoz óhajtott csatlakozni s táviratilag felkérte Rohnert, küldjön neki egyenruhát. De a távirat a franczia belügymi­niszter kezébe került, a­ki azt hitte, hogy az ifjú praetendens a franczia partokon akar kiszállani. Rinher csak nagy nehezen oszlathatta el a félreér­tést. A Gaulois azt is fölemlíti, hogy Fleury tábornok febr. 28-án Calaisba utazott, hogy az Afrikába ha­józó herczegtől elbúcsúzzék. Alig érkezett Fleury Calaisba, ott a hadügyminiszter azon távirati paran­csát vette, hogy Párisba térjen vissza. Úgy látszik a hadügyminiszter attól félt, hogy Fleury tábornok a herczeget Afrikába akarja elkísérni. (Pozsony város képviselő testüle­­t­e.) Pisztóry Mór indítványára, a kecske utczát Kis­faludy Károly utczának nevezte el. (H­u m e n.) M­ó­r­i­c­z Ilona kisasszonyt, Móricz nyug.honvédezredes leányát eljegyezte Szeremley Lajos tanfelügyelő. (Az orsz. közoktatási tanács) új el­nökénél, Ipolyi Arnold püspöknél szombat délelőtt tisztelgett az orsz. polg. isk. egyesület küldöttsége. A küldöttség vezetője örömét fejezte ki Ipolyinak a közokt. tanács elnökévé történt kineveztetése felett és hiven ecsetelte a polg. iskola czélja mellett a bajo­kat, melyek ezt fejlődésében akadályozzák. Ipolyi püspök a küldöttséget igen szívélyesen fogadta , biz­tosította, hogy az ipar- a kereskedelmi tanodákkal is szoros kapcsolatban levő polgári iskolát befolyásához képest pártolandja, mert úgy van meggyőződve, hogy az úgynevezett »tudós iskolák« kizárásával első­sor­ban a polg. isk. intézmény van hivatva hazai közmű­­veltségünket és vagyonosodásunkat is általánosítni. Egyszersmind figyelmeztette a küldöttséget, hogy valamint a gymnázium és reáltanoda részére, úgy czélja a polg. iskola részére is oly utasítást dol­goztatni ki, mely a mellett, hogy a tanítás eredmé­nyét növelni fogja, megtanít egyszersmind a tanterv intenczióira, továbbá, hogy miként lehet biztosan ha­ladni, egyöntetűleg eljárni stb. A szívélyes fogadta­tás után a küldöttség a legjobb hangulatban távo­zott a hivatása teljes tudatával bíró tudós püspöktől. (A pápai korcsolya-egylet) február hó 20-án tartotta jelmez bálját, mely nagy szenzácziót keltett. A hölgyek közül jelmezben jelentek meg: Ajkay Miklósné (elszászi menyecske,) Békásy Hana (Pirotte,) Bogyay Ida (franczia markotányosnő,) Bermüller Vilma (sport) Bánóczy Mari (czigány lány,) Bartalosné (szerb nő,) Haczky Laura (franczia markotányosnő,) Horváth Lajosné (magyar díszöl­­töny,) Endliné (conducteur,) Koller Róza (hópe­hely,) Kis Jolán (halásznő,) Kis Irén (magyar menyecske,) Krausz Irén (lengyel nő,) Lóskay Cornélia (Stuart,) Lóskay Josefa (fantasie,) Má­­nyoky Róza (gottsche,) Mányoky Vilma (markotá­nyosnő,) Mányoky Vilma (Serpolett,) Molnárné (franczia markotányosnő,) Szép Hona (újoncz,) Szól­va Karolina (jelmeze ismeretlen,) Az urak közül jelmezt viseltek: Bauer József (apród,) Bezerédy Iván (franczia salon XVIII. század,) Bermüller Gyula (éjszaki utazó,) gróf Geossa Frigyes (franczia roccoco,) Grechenek Béla (angol tourista,) Kálmán Rudolf (jockey,) Kolozsváry Gyula (franczia nemes XVII. század,) Leposa Dániel (tiroli vadász,) Mar­ton Géza (tengerész,) Nádasdy Aladár (jockey) Szeglety György (steier parasztlegény,) Szélesy Dá­niel (tiroli kalauz,) Varda Adolf (tengerész,) Báli toiletteben jelentek meg továbbá: Koller Jánosné, Ihász Lajosné, Pap Amelie, Zarka Dénesné, Vojta Adolfné, dr. Krauszné, Mentiemné, Mikovinyiné, Wittmanné s nővére, Spitzerné, Kolozsváry Elvira, Mészöly Irma s még számosan. (Új zenemű.) Ninid­e rezgőpolka jelent meg Táborszky kiadásában Fahrbachtól zongorára. Ara 50 kr. (I p a r 1 o v a g.) Múlt hó 2- án a Frohner­­szállodába egy huszár hadapród szállt be, magát Breznicia Osegovic Arthurnak nevezte. Az ifjú nagy úri föllépésével s modorával a szolgaszemélyzet előtt nem csekély tekintélyt tudott magának szerezni s egy álló hónapig lakott a vendéglőben. Itt számlája 105 frtra nőtt, miből csak 30 irtot volt képes megfi­zetni, miért is a szállodából végre kiutasították. Ek­kor a »nemzeti szállodá«-ba ment s két napi ott tar­tózkodása után 25 frtnyi adósság hátrahagyása mel­lett megszökött. A szédelgő beszél magyarul, néme­tül 8 huszáröltözetet visel. (Botrány az utczán.) Miklós Ferencz, Orosz Imre és Szilvásy Péter 33 ik sorezredbeli gya­log katonák tegnap este 1/19 órakor a király­ utczából kivont szuronynyal hadonázva és kiabálva tértek be a Rombach utczába ; a járdán menőket letaszigálták, bérkocsikat föltartóztattak, sőt egynek az ablakait be is törték. A botránynak csak erős rendőrségi őrjárat vetett véget. A részeg katonákat elfogták, egy ne­gyedik társuk azonban megszökött. Közgazdaság. Vegyes hírek. (A párisi tőzsde a renteválság után.) Parisból jelentik márcz. 1-ről. A márczius elsei liquidáczió a múlt heti nagy hullámzások után igen mozgalmas volt. A reportdíj a régi 3% os ren­­ténél 1—2 czent, az új törleszthetőnél 16—21, sőt az 6°/0-nál 26 — 28 czentime volt. De egészben véve a pénzpiacz szerencsésen átesett a nagy válságon, melybe őt a pénzügyi bizottság s a kormány könnyel­műsége sodorta. Egyetlen egy fizetésképtelenségi eset történt, melylyel egy öngyilkossági eset híre is ösz­­szefüggésben áll. Mindezek daczára a baisset gyor­san hausse váltotta fel s az üzérkedés teljesen fedezte veszteségeit. A zárlat ismét igen szilárd. 6°l0, rente 112.15, 3°/o. 77.50, itt törleszthető 79.75, olasz 76.40, osztrák aranyrente 665/s, magyar 723/8, orosz 1877-ki 881ls, török 12.97, banque ottomane 510, egyptomi 238, spanyol 131B/i­, osztrák államvasút 532, déli vasút 148, osztrák földhitel 605, banque d’escompte 600, banque de Paris 696, foncier 746, mobilier 478, spanyol mobilier 750, suez részvény 703. Üzleti hírek. A budapesti gabnatőzsdéről Budapest márcz. 4. Ma a vevők nagy számban megje­lentek és jobb vásárlási kedvet mutattak búzára, mint tegnap. Változatlan áron csendes irányban a forgalom mérsékelt, kö­rülbelül 15.000 mm. volt, a többi termény u. m. rozs, tengeri és zab ára szilárd, árpának iránya csendes. Három havi fize­tésre következő kötések jöttek létre búzában : Fehérvári 600 mm. 79 k. 9.85—9.90, 850 mm. 78= k. 9.70, 250 mm. 765 k. 8.85—9.00. Tiszai 650 mm. 75—76 k. 8.60—8.90, 900 ram. 74—75 k. 8.55 — 8.60, 1000 mm. 78= kilo 9.70— 9.80, 1500 mm. 78s k. 9.90, 1500 mm. 79 kilo 9.95— 10.10. Bánsági 750 mm' 7S= — 74* kilo 8.25 — 8.50, 900 mm. 76 kilo 8.70—8.75. Bácskai 1000 mm. 75—76 kilo 8.60— 8.90, 800 mm. 77» kilo 8.75—8.90. Pesti 1250 mm. 76 — 77 kilo 8.70— 8.90, 450 mm. 77‘ kilo 8.95—9.00, 2000 mm. 78—79 kilo 9.30—9.50. A határidőüzletben búza tavaszra 8.55 — 8.60, zab tavaszra 5.40 — 5.40, tengeri, bánsági május -jun.-ra 4.92 — 4.97, káposztarepcze szi­árdult. aug.—szeptemberre 13,3/s— 13,50, bánsági julius—aug.-ra 12,­«—13. A budapesti értéktőzsdéről. Márczius 4. Ma jó napja volt a tőzsdének. A várva várt mentő szó megjött. A tőzsde titkársága kihirdette az osztrák hitelintézet mérlegének eredményét. Az eredmény meglepően kedvező ; a szelvény 14 írttal váltatik be; 700,000 írt részben a tartalék alapra, részben a troppai veszte­ségek fedezésére fordíttatik. Ezen eredmény jó hangulatot keltett ; a hitelrészvényekben élénk forgalom fejlődött, árfo­lyamuk 4 írttal emelkedett. A kedvező hangulat kiterjedt az egész üzletre. Az előtőzsdén osztrák hitel 230-ról 232-re emel­kedtek. A déli tőzsdén osztrák hitel 232.70-ről 234.70-re emelkedett, magyar hitel 226-on köttetett, pesti keresk bank 550 (leszámítva 32.50-et a szelvényért), malmok közül Con­cordia 433-ról 434-ig, I. budapesti 1475 Lujza részvények 248-on kötve, Pannónia 1400 (leszámítva 250 frtos szel­vényt), közúti vasúti részvények 227 —218-on kötve, Ganz­­félék 248, I. serfőzde 430—440 , báttaszék-dombovári vasút elsőbbs. 64-ért adattak. A zárlati jegyz­­eket alább közöljük.­­ A bécsi gabnatőzsdéről. (Ered. sürg.) Bécs, márcz. 4. Búza 10.25—9 30, ta­vaszra 9.40 — 9.45 ; rozs 6.20—6.80 ; zab 5.58 — 6.15; kész áru 6.07—6.10; tengeri 5.85—5.40, régi 5.95 — 6.05, uj 5.10— 5.35; szesz 27.75—28.00 ; repereolaj 34.75—35.25. A bécsi értéktőzsdéről. (Ered. sürg) Bécs, márcz. 4. Az előtőzsde kissé lanyha volt. De midőn hivatalosan közzététetett az osztrák hitelinté­zet mérlege, mely szerint a hitelintézet részvényenként 14 frt osztalékot fizet, a hangulat igen élénk és kedvező lett. Jelenté­keny üzlet fejlődött. A hitelrészvények árfolyama 232'/»-ről 2333/»-re, majd 234'/«-ig emelkedett. Béva, márcz. 4. (Megnyitás.­ Hitelrészvény 229.—. M. hitelrészv. 224 60. Lombard —. 1854-es —.—. Ezüst —. Járadék —.—. M. földhitelb. —. —. Angol-osztrák —.—. Államvasut —.—. 1860-as —.—. Magyar sorsjegy —.— Napoleon d’or 9.28. Aranyjáradék 84 40. Unio-Bank —. Hangulat : várakozó. 3 MOS, marcz. 4. (Elöbörze.) Hitelrészvény 229 30 Magy. hitelrészv. 224.90 Lombard —.—. 1864-diki —.— Ezüst ------. Járadék —.—. M. földhitelb. —.—. Angol-osztrák 99.—. Államvasut 246.50 1860-ae —.—. Magyar sorsjegy —. Napoleond’or 9.28/’,. Aranyjáradék 84 40. Duna­bank —. Hangulat: várakozó. Azon helyzetben vagyunk, hogy már esti lapunk­ban közölhetjük a budapesti értéktőzsde mai (már­czius 4.) hivatalos árjegyzéseit. Államadósság.. M. v. kötv­­á­l. M. földteherm. é. 120 ft 300 kötv. 81­­8/* 82.1/1 frc. ezüstb.) 102.3/s 103.'/­ M. földteherm. M. keleti v. el- kötv., temes­főbbs. kötv. I. bánsági 75.'/2 76.__ kibocs. 63.3/, 64.'/, M. földteherm. M. keleti v. el- kötv., 1867-ki­sebbs. kötv. kiszsl. zárad. 75.50 76.50 II. kibocs. 75.3/, 76.3/, M. földteherm. M.államv. kötv. kötv., erdélyi 76.— 77.— 1877-től, 100 Szőlődézsmvlts. star.-ban5°/o 66.— 66.'/2 kötv. (100 ft) 82.— 83.— M. díjjegy köl- O. egys. áll.-ad. csőn 100 ft d. 84.— 84.­/2 b. jegyekben 62.75 63.25 M. díjjegy köl- O. egys. áll.-ad. csőn 50 ft d. —.— —.— ezüstben jan. M. áll.-kölcsön- jul. kamat 63.75 64.25 kötv. 1871-től O. egys. áll.-ad. szerl. fontok, ezüstben ápr. ezüstben, 5% —.— —.— okt. kamat 64.75 64.80 M. állam-kölcs. O. egys. áll.-ad. kötv. 1872-től 1860-ki kiszs. sterl. fontok, 500 ft 115.— 116.— ezüstben, 5% —.— —.— O. egys. áll.-ad. M.kincst. utalv. 1860-ki kisrs. 1873- ról sterl. 100 ft 115.— 116.— font. ez.-ben —.— —.— O. egys. áll.-ad. M.kincst. utalv. 1864-ki kisrs. 1874- ről, II. 100 ft 147.— 148.— kib. szerl. fnt. O. egys. áll.-ad. ezüstben 118.Vs 118.’/, 1864-ki kisrs. M. ar.-járad. 6®/o 50 ft 146.— 147.__ adóm. földte- Pest város köles. herm. kötv. 84.40 84.60 1871-ből 90.— —.— Bén vén­yrek. Ált. m. munk­. Lipótv. b. 100 ft 35.— 35.50 hitelintézet —.— —.— M. ált. földhitel M. ált. hitelb. 225.25 226.— részv. társ. —.—- —.— Fr. m. bank (le- M. jelzálogb. —.— —. számol.alatt) —.— —O. hitelintézet 234.25 234.50 Ipar-bank 42.— 43.— Pesti iparbank —.— —.— Kisbirt. földhi- » keresked. b. 550.— 555.— telintézete —.— —.— Bpesti kézm. b. 58.— 60.— Biztosító társulatok-Első m. biztos. 2275.— —.— Pesti bizt. int. 105.— 105.50 Pann. viszont- Unió visz.-bizt. bizt. intézet 595.— 605.— intézet 124.— 125.— Gőzmalmok. Concordia 536.— 538.— Lujza-malom 247.— 249.— I. budapesti 1475.—1500.— Moln. és sat. m. 355.— 860.— Erzsébet-mal. 284.— 286.— Pannónia 1400.—1425.— Henger-malom 780.— 800.— Viktoria 483.— 486— Köziek, vállalatok. Alf.-fium. vasp. 119.50 120.— Győr - Sopron- Ar.-Körös v.­­ —.— —.— Ebenfurti ——.— Báttaszék-Dom- Kassa-Oderb. v. —.— . bev.-Zákányi —.— —.— O. államvasp. —.— —.— Déli-vasút —. — —.— Pécs-barcsi —.— —.__ Éjsz.-keleti v. 116.— 117.— Vágvölgyi —— Erdélyi vasút 98.— 99.— O. gőzh. társ. —.— — Pesti közúti v. 228.— 228.50 Takarékpénztárak. Orsz. központi 92.— 93.— Bpesti fővár. —.— — Pesti hazai I. ■—.— •—.— Pest külvárosi .— __._ Különf. vállalatok. Alagút 80.— 82.— S.-Tarj. kőszén 90.- 92.— Ganz és tsa. vas- » vasfinom. —.— öntöde 248.— 250.— Schlick-féle vas-Gschwindt-féle öntöde 58.— 60.— szeszgyár 265.— 270.— I. m. serfőződe 440.— 445— I. m. gyapjúm. Sertéshizlaló 185.— 140.— és bizom. 145.— —.­­ Sóskúti köb. —.— Athenaeum Spod. és csont­könyvny. 330.— —liszt-gyár —.— — Pesti könyvny.- Újlaki tégla- és részv.-társ. 530.— —mészégető 22.— 26.— Kőszén-és tégla- Köb. téglaég. 68.— 69.— gyár — Záloglevelek. M.földh.i.5'/2°/o 96.— 96.25 ' *M. ált. fölüli, r. » » » 5»/o 88.50 89.— társ. 6»/, —_ _ » » » ar. v. Kisb. fldh.i.7«/O 95.— ezüstben 5% 104.— 104.50­­ » »6% 85._ »jelzhb.53/,% 83.50 84.25 Elsőbbségek. Báttasz. - Dom- Kassa-Oderber­bov.-Zákányi gi vasp. 5% —.— vasút 5°/„ 63.75 64.25 O. áll. » 5®/„ _________ Dunagőzhajóz. Vágvölgyi vas­társulat 5°/o —.— —pálya 5»/. —.— Dunagőzhajóz. Vágvölgyi rész­társulat 6% —.— —.— kötszv. 7%/.% —_____ Északk. vp. 5°/0 —.— —Bostilánch.6% —.— » vasp. » malom 6% —._ ._._ ar.-ban 5% —Kőszén és tégla-M.-gal. v. 5®/„ —.— —.— gyár­t. 6% —.— —— f. érd. vasp. 5% —.— —Pesti Lloyd és Győr - Sopron- börze-ép. 5% —_ Ebenf. v. 5°/o —.— —.— Sorsjegyek. O. hit. intézet 164.— 165._ Pénznemek. Cs. k. reezés ar. 5.48­5.50 O. m. ezüst 100.— 100.10 O. m. 8fztos ar. 9.29 9.31 Ném. bir. bank-20 francos ar. 9.27 9.30 jegylOOb.m. 57.20 57.30 Török ar.-lira —.— —. — Váltók. Ném.bankpiacz. 56.60 56.80 Svajczipénzpia-Amsterdam 100 czoklOOfrk. 45.90 46 — Koll. ftért 96.25 96.50 Zürich 100 — 45.90 46 — Paris lOOfrk. 46.— 46.10 London 10 mnt stíl 6.50 116175 Brüssel 100 » 46.— 46.10 Milánó 100 Marseille 100» —.— —.— olasz 1, _,_______ Üzleti táviratok. Frankfurt, márczius 8. (Esti börze.) Váltóárf. Bécsre — , Osztr. bankr. —, Osztr. hitelv. 206.—, Osztr. állami részv. 213.'/,, Lombard —.—, Galicziai ] #8.»/,. Papír járadék , Ezüst járadék , Osztr. arany járadék —Ma»r aranyjáradék —.—. London, márcz. 3. (Kezdet.) Konzolok 955/b­. Párt», márcz. 8. (Zárlat.) sz­,-os évjárulék 7­7*60. Olasz évjárulék—.—. Mobilier hitelrészvény —. Török sorsréi?» 49,25. — 5*/,-os évjárulék 112.77 Osztrák államvasut 538 _ r ombard 148.—. Magyar járadék 73.43. Osztrák aranyjáradék 66.75. Osztrák földhitelrészv. 602.—. 3*/,-os amort, járulék 8 Os-“"# Hamburg, márczius 3. Búza szilárd 179.—. 181.50 rozs szilárd 119, 121 repereolaj csendes 59.— 69.50 szesz lanyha 42.50, 42.25, 42.50 —. Felelős szerkesztő: Urváry Lajos. --- -............ ■ ■ ---'•••.... .......—........ ' ' ------— - --- T „ - . . ^ v. "" T*rtT‘ Adva Tartva B­écsi tőzsde. --------------- --------------­Béc'r^ro^'f pénitiregylet '!!!!!’.. *14— »17.— Pécs-bare* pálya 100 frt alast . Sít.. 85.— 87 — MárCziU8 3. Magyar Jeli.­bank ”...................................................... — — ^ I .* I I I i . Z* 7% E. Közlekedési vállalatok részvényei. * * ív". ’ * * * * * * * . a.® ------ ’ " ~ ........................ Alföld-fiumei pálya 800 frt ........................................... 119.60 120.— ^»’»a-oDerbergl 2°Ó frt . • • • • • • • • • 70.75 71.25 Adva Tartva Albrechtpálya 200 frt...................................................... 89.­ 40— ’»«mberg-Memn.-jas.yl pilya MI M *r#«t.......................­­.­Báttaszék-Domb........................................................................­­.­ . . . • £ “b- •­­ * ’7-90 78 30 —“Osztrák dunagőzhajózási társulat 500 p. p. ... 612.— 514.— » • * • 0­y " 1Arft • • • 60.25 A. Államadósság 100 frt. AA2»'Pl. ! ! ! ! ! ! 1 ! ^ 16!;I ! *v. * ist» .* ! ! - IS.i° IM_5 Egységes járadék, jegyekben máj.-nov. 4»/. . . . 62.95 63.10 «'“soc frt 5V ‘ ' ' 7'~ ~-­” ” V febr. aug. 5% . . . 62.95 63.10 Pécs.barcal ályzgm­­rt ezüst..................................... ij,_ _ ’«trák­ok-nyugati vaspálya 800 frt 6*/. . . . . 87.96 88.29 . : ezen A 5% : : : S:S T* “»: : : : : : : : : : : : 5:i5 . 1“?“ . 5^' ” ...............!‘*-650° }«- M »» _ :1r erdflyirv T/.? eia,‘...................... 64- 64 ’5 JgSiSiSS * 5/» ” ■ ...........................!!?•« Osztrák-magyar Lloyd 500 frt p. p............................................................... Boi!- 593— SS/S* ** ’ ! ! ! ! * ! ! !­­64-50 »«-W ” vca ” ...........................................4 in' Osztrak-északnyugati 200 frt.......................................................... • 115 __ 115 ka » 7., *«#/’ * * ‘ 158.— ------­„ 1864-bol 50 „ ........................................... 146.50 147.— 3 a it T»\9ftA frt r?*_- * kie&- k*1, 3/• 154.50 155 25 Como járadékjegy 42 lira................................................. 25.— 27.— Rudolf pálya'sOO frt l­a’ot • 1. kib. 200 frt 5*/o • *........................ —.— Államjószági jelzáloglevél 120 frt 5% ......................... 142.75 143.25 Első erdélyi pálya 200 frt’ ’ ......................... n II. kib. 200 frt 5#/« • *........................ —------­Osztr. kincstári jegyek 5%.................................................­ 100.- Állampálya 200 frt p. p. . 245­- 245 50 Déli VMut ...............................112-M U» 76 Arany rente 4 •/.................................................................... 75.65 75.80 Déli pálya 200 frt ............................................................ g6­­ 66 50 * fr ............................... 11890 11885 Tiszai pálya 200 frt............................................................ X88 so 180 ■ 800 fl/5A - - *........................ 89 50 93 75 . B. Földtehermentes. 100 frt p. p. BeMi-Tramway 200 frt . . . .................................... 167^25 167:75 m­.zartdeki 5»/. 100 frt* . Z “ ~ ~ rh 102 - 103- : : : : zil £» .................................... SS SS1 evi : *. • :::::::: f-5« - »m*. —w- *r o« • • • S S:S SS:S SS £ IL,­ *v.: : : : : ^ till Krajnai'és'tengermellék 6»/,’ '. '. '. '• '. '. .' W.io F. Ipar- és keresk. vállalatok részv. '“f‘r ny“1&,i 200 frt 1874. fl ~ eJ_ “ Karinthiai 6%................................................................«1*^? no' Azienda Assicur&trico 1000 30*/o bef................................ —.— —.__­­ m­sz Morvaországi 5°/C ............................................................. 98.25 99. Pesti épitő­társ. 200 frt 40% bef. ................................ —.— __.__ *• Alsó-ausztriai 5%............................................................. 104.50 ,95*17 „Donau“ bizt. társ. 200 frt ..«••••• • —.— —. m (AA niu fin­ián — . Felső-ausztriai 5%...................................................................»9 TM l0®­ 15 N.-czenki cukorgyár 800 frt........................................... _— • • • • ............................... „­ _ ‘S-! Salzburgi 6%....................................................................96 - Salgó­tarjáni vasfinom. 100 frt............................................ — — Dani gőzhajóSuF­­OO frt 4»/. 1­99.50 100— Sziléziai 6%.............................................................»b.ou • koszénb. 100 frt • • .............................. —.___________on frt . 2.i __ r.o Stájerországi 6«/..............................................................W.60 00.50 SecuriUs vlsz.­b. 3bO ............................................................. -'— Lglevich 10 frt . . i i i i ! 16— 16.50 £,r0lL z • ................................................. ■ ' 8B-~ 87- Vaggonkbbcs. Peat 80 frt...................................................... — — Krikkói sorsjegy kölc.3n 20 frt............................... 16— 16.60 Horvátországi 5 /0............................................................. * ^ A . . Buda város kölcsöne 40 frt 32.50 33.50 Erdélyi 5%.............................................................je.­ 77._ G. Záloglevelek. paiffy 40 frt P. P............................................................... si.ss 31.75 ja.ttlk.iA.­ : : : : : :: : : : ‘K %; SffSSfSVr“::::::: : : 3tr SS­f :::::: ::::::: ““ AA”“: ::::::: il:“ S3 . . ai é. 5«/„...................................................... 100.50 100.70 Stanislau városi 20 frt ................................................. 22— 23 — C. Más közkölcsönök. Magyar földhiteltársulati 34 év 5'/,«/................................ — — —— Triest varos 100 p. p. 4'/, /....................................... 117.75 118.25 in Magyar földhitelintézet­ 5’/,%.............................. 95.50 96.— n » 50 frt o. e. 4. 61.— 63.— Duna-szabályozási 50/, 100 frtot.........................................10f 15 10, '^ Magyar földhitelintézet­ 5»/»-os........................................... 88.25 88.75 WaMstrin *0 frt^pj)......................................................... 25.50 26.­­Magyar aranyrente adómentes 6%...............................int'an Magyar 5“/« arany 39 év.............................................................................. 104.­ 104.25 W­indlechgratz 10 frt..................................................... 80.1­30.25 Magyar vasúti 120 frt (300 franc) 5% ezüst . . . 1„"„n Magyar jelzálogbank 5*/,*/. • • • • • • • • • 83.50 84.25 Váltók IS hóra). Magyar vasút cumulativ .................................................. 102.30 102.75 Magyar kisbirtokosok hitelint. Budap. 60/, 32 év . . 88.50 84.— Vá ltOK S )131. Gömöri záloglevél 5% 150 frt...........................................~-U 00't0 ” * ” • L°, 1'V ' - 97.50 98— Amsterdamra 100 frt hollandi........................ 4 95._ 96.15 Keleti vasút elsőbbs. 5% .................................................- 7*/. 30 év . . 97.50 98— .Vngsburgra 100 bir. mark.............................. 4­­6.70 56.90 Magyar állami kötv. (keleti vasút)..............................16• ,b'6 GaUcziai rasUcal hit. 6/. . ........................................... 91.25 — —­lor­in 100 bir. mark............................................ 4 6670 56.90 e e V 1877 ................................................... földhitel krakó 6% 18 év............................................................................... 91.25 92.50 frankfurti 100 kh­. márk.............................. 4 56 70 36.90 Urb. vált. kötv. 5«/..............................................................96. 66.50 , részv. jelzálogban a b»/o...................................... 95.50 —— Hamburgra 100 kir. márk.....................................4 56 70 66 90 Magyar nyeremény 100 frt ...........................................I S.75 84 Bécsi korp. földhitelb. 5V. rev..................................... Mis német piaczok.....................................................4 SC^O 56^0 50 frt 00­0"*n­öv. ív ^ ^ by# 4v öv .»••••• - a. - Urussoi 100 fraok ##•••••# b Magyar kincstári utalvány 1873 10 L. 5% .... 718.90 118.60 N.-szebeni földhitelint. 20% befiz. 5’/................................ 95,— 95.50 Londonra 10 font sterling...............................4 116 70 „ 1874-ki 10 L. 6%.................................................—Első oszt- t^P- 50/. 30 év........................................................ 108— 103.50 villanó 100 lira...........................................................5 _ _ „ kölcsön 1871. 30 mii.................................................—• • ess 3% 32 év................................................. 103.— 103.50 Marseille 100 frank................................................ 3 __" __" „ 1878-iki 54 mii. 5%...........................................~. ................................... ... . . ’­áris 100 frank.....................................................g ,G­,B , Szőlödézsma-váltság 100 ftos ......................... 82,50 83.— H. Elsőbbségi kötvények. Pétervár 100 rubel ......... 6 Bécs városi sorsoló­k. ........................................... 94,70 95. Alföld -fiumei pálya 200 frt ezüst 5%............ 70,50 71.A­tvájczi piaczok 100 frank . • • • . ■ • 4 Török vasúti 400 frank....................................................... 92.80 23.20 Albrecht*. 300 frt 5%............................................................. 71.90 72.20 J . ------­. kölcsön 1865 5% .... —— —— Báttószék-Dombovár 200 frt e. 5%...................................... ——.— Valuták Árfolyama. 1869 50/ . —.— —.— Osztrák dunagőzhajózasi 300 frt 5% ...... 95.50 —.— talUlak a folyama. ” kok 1873 6% .::::::::: —— —— » »­­?? 909 *46%. . . . 102.— 102.50 ...................................... 5.48 5.50 „ kincst. jegyek 1876—1878 9%...............................~*"•— » .. ” ' *­­ ’ 77•— Szegélyes arany....................................................................... 5.48 5.50 Erzsébet-pálya ezüst 100 frt. 93.75 94.— Osztrák-magyar 8 fr. arany •••••■•* . . — .__ _ — mm 1862. 300 frt ....»•••• 91.60 92.— O q frankos arany ...••••••••• a oq q oo D. Bankok részvényei. . . „ 200 frt (Linz-Budweis). . . . 87.70 88.“ JO Lárk, darabjl.................................................................. u.43 1 98.50 98.75 ■ n 1870. „ ********** 84.25 84.75 Sovereign. ..•*•*••*•••*• 11 70 11 75 ‘ Angol-osztrák bank 200 frtos 120 frt befizetés . . ——.— * „ 1872. „ (Salzburg-Tyrol) . • • 88.75 89.25 Orosz imperiale........................................................................ 9 53 9 34 Angol-magyar bank 100 frt. ........................................... 109.75 110.25 » »1­­»73* » ................................................. 82.90 83.10 viária Terézia tallér............................................................ Bécsi bankegylet 100 frt.................................................136.— 137.60 Eperjes-tarnowi 300 frt....................................................... 64.70 65.— ......................................................................... ....*__ *_ Osztrák földhitelintézet 200 frt, ez. 60..........................—.— —.— Ferdinand északi pálya 200 frt p. p. . • • • • . 102.— 102.50 Ezüst rente szelvény 100 frtért...................................... .........’__ *_ Magyar földhitel-részvény 200 frt ............................... 229.25 229.50 » » „ 100 „ p. o. ............................... 98.50 —Orosz papír-rubel................................................................. /«a Keresk. és iparhitelintéz. 160 frt. ............................... 224.75 225.— „ „ » 100 „ ezüst 5% • • • • — —.— Egyleti tallér........................................................... ....*__ __*__ Magyar ált. hitelint. 200 frt........................................... 750.— 765___Morva-sziléziai 100 frt........................................ 104.— 104.50 Török arany Ura......................................................... 10*55 10‘57 Alsó-ausztriai leszámító társulat 500 frt — —.— „ „ 1872. köles....................................... • . 105.50 —.— Német kit. bankjegy 100 márk..................................... 57 25 67 30 Magyar ált. municipalis 200 frt 40% ......................... 788.— 791.— n * 1376* 1» .***••••• • 103.25 103.75 Az osztrák nemzeti bank kamatlába direct váltókért Osztr. nemz. bank.............................................................. 68.25 68.50 Ferencz József pálya 1867. 200 frt ••••». 87.75 88.10 Bécsre és a bankfiókokra 4,/tVo»* telepitvényekre 5% Unicbank 200 frt 70%.......................................................—_____.— ■ na 1873. ...•••••• lombard-kölcsönökért 6 •/*. Galicziai jelz. bank...................................... . . . Nyoma­tik a kiadó-tulajdonos Athenaeum irodalmi és nyomdai részvény­társulat könyvnyomdájában Budapest barátok­ tere, Athenaeum épület.

Next