Pesti Napló, 1886. február (37. évfolyam, 32-59. szám)

1886-02-01 / 32. szám

32. szám. Szerkesztési Iroda: Ferencziek­ tere, Athenäen m-é p n­­ e t. A lap szellemi részét ilető minden közlemény a szerkesztőségk.­» intézendő. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatna«­sá Kéziratok nem adatnak viasza Kiadó-hivatal: Ferencziek tere, Athenäen m-é p n­­ e­l. A lap anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadás koral, panaszok, hirdetmények­ a kiadó-hivatalhoz intézendők, Egyes szám 2 kr. Budapest, 1886. Hétfő, február 1. 37. évi folyam. Előfizetési feltételek: A raggsil és esti kiadás postán egyszerre küldve, vagy Budapesten kétszer házhoz hordva. Havonként 1 írt 50 kr. — 1 hónapra 4 írt 50 kr. — S hónapra 9 frt. ira fei «si fclad­e postai ktUGnkfildése kivitatik, poatbólrfegr« iutvonkáni 55 fcv. évnegy­ed énként 1 fori­nt felülfizetendő. fürdetések szintúgy mint előfizetések ti »(Pesti dara­p­­­ár ki­ad­ó-hivatalába Bigarissl, Farencziek-tere, Ashenafugi-ipület, küldendők, Egyes szám 2 kr. Előfizetési felhivás PESTI NAPLÓ* Február 1-sejétől kezdve uj előfizetést nyi­tunk, melyre annál inkább figyelmeztetünk, mert uj regényközleményünket, mely érdekességre ve­tekedik a lapunkban most folyó „Flávia“ regénynyel, február első felében kezdjük meg. Előfizetési árak : (A Pesti Napló megjelen naponkint kétszer, hétfőn reg­gel rendkívüli kiadásban.) Egy hóra ...................... 1 frt 50 kr. Évnegyedre ............... 4­­ 50 „ Ha az esti kiadás postai különküldése kívánta­tik, postabélyegre havonkint 35 kv, évnegyedenkint 1 forint felülfizetendő. Az előfizetések Budapestre a Pesti Napló kiadóhivatalának (Ferencziek­ tere, Athenaeum-épület) küldendők. A Pesti Napló szerk. s kiadóhivatala. Szemle. A hatalmak, a béke érdekeinek védel­mére, újabb impozáns jegyzékkel léptek fel, mely Belgrádban s alkalmasint Szófiában is, tegnap adatott át. A hatalmak e jegyzékben az eddiginél is imponálóbb hangon szoknak. A békezavaró ellenében kilátásba helyezik a fegyveres intervenc­iót s kijelentik azt is, hogy a békezavaró nem számíthat területna­­gyobbításra. A keleti népek feletti európai gyámság még sohasem nyilatkozott ily hatékonyan, mint most, s alig lehet benne kétség, hogy e föllépésnek egyelőre mind Belgrádban, mind Szófiában meg lesz a foganatja. Athénben a hatalmak bizonyára szintén erélyesen lépnek fel, bár Oroszországnak a flottatüntetésben való részvételéről eddig sem­mi hír sem érkezett. Midőn azonban a hatalmak így erőszak­kal biztosítják a békét, egyszersmind kezessé­get vállalnak arra, hogy a keleti népek óha­jait a lehetőleg teljesíteni fogják. S Török­országra nézve nem sok jót jelent, hogy ismét Gr­­­a­d­s­t­o­n­e áll az angol kormány élén s ezzel oly tényező lépett fel az európai kon­­c­ertben, mely zavarólag hat az általános békére s a legkomolyabban fenyegeti a porta európai birtokait. A kiegyezési tárgyalások­ Bécsből a B. K.-nak következőket jávitják: Ő Felsége ma délelőtt Tisza Kálmán miniszterelnököt hosszabb kihall­gatáson fogadta.— 11 órakor Tisza, gróf Sza­­páry, gróf Széchényi miniszterek a Bécsben időző főherczegek által fogadtattak ; a miniszterek ez alkalomra magyar díszbe öltöztek. — Matlekovics államtitkár, Ludvig miniszteri tanácsos, b. Andre­­ánszky osztálytanácsos ma délelőtt a pénzügyminisz­tériumban Baumgartner osztályfőnökkel, Schuck mi­niszteri­ tanácsossal és b. Kalebberg osztálytanácsos­sal a petroleum-vám ügyében értekeztek, e meg­beszéléseket, melyek ma nem fejeztettek be, s miután még a magyar kormány képviselői a szin­tén Bécsbe érkezett szakférfiakkal még egyszer ta­nácskoztak volt, holnap folytatják. A miniszterelnökség palotájában T­a­a­f­f­e mi­niszterelnök elnöklete mellett 1 órától délutáni fél 4-ig közös miniszteri értekezlet volt, melyben részt vettek Dunajewski, báró Pino, Tisza, gróf Szapáry és gróf Széchényi mi­niszterek. A kiegyezésre vonatkozólag még függőben levő egyes kérdések tárgyaltattak és az értekezletek holnap folytattatni fognak, a­melyhez Szentgyör­­g­y­i igazságügyi államtitkár is ide érkezik, hogy vé­leményt adjon a bankalapszabályok tervbe vett egyik módosítása ügyében. A román szerződési tárgyalások ügye aligha fog a miniszterértekezletekben ezúttal eldön­tésre kerülni, mert az osztrák-magyar vámkonfe­­r­e­n­c­z­i­a csak holnap veszi fel tárgyalásait az utasí­tások megállapítása ügyében, a­mely tanácskozások­hoz ma Mihalovics osztálytanácsos ide érkezik. Báró Fejérváry honvédelmi miniszter ma ide ér­kezett, hogy különféle szakbeli ügyben a hadügymi­niszterrel értekezzék. Gladstone kabinetalakításáról a Times azt írja, hogy igaz, mit a győztes liberális vezér hívei hirdet­nek, miszerint nem lesz neki nehéz kormányt össze­állítania s igaz az is, hogy van sok olyan, eddig nem igen híres férfiú, a­kik szerénységüket a közjóért fel­áldozni s kipróbált liberális államférfiak helyett el­foglalni hajlandók. De nem az a kérdés, várjon talál-e Gladstone elég politikust, kik az állami főhivatalokat több-kevesebb ügyességgel betölteni készek, hanem, hogy lemondhat-e olyanoknak közreműködéséről, a­kiket az ország úgy szokott tekinteni, mint a szilárd s hazafias liberális politika kezeseit. Egy kormány Gladstonenal élén, de megfosztva Hartington, Go­ld­en és hasonlók támogatásától, nem fog olyan kép­viselőházban, mint a mostani, erős állást foglalhatni. Ha csak Gladstone a szabadelvű párt minden tagját magához nem csatolhatja, a­mire pedig az utóbbi be­szédek és szavazások után több kiváló liberális tagot illetőleg egészen alaptalan a föltevés, akkor az ő hiva­talban maradása tisztán Parnell kegyétől függ. Ha ezen kegyelem árát meg nem fizeti, akkor legyen el­készülve, hogy ugyanaz a sors fogja érni, mint most érte Salisburyt. A Standard azt mondja, hogy Gladstone győ­zelmét tisztán Parnellnek köszöni. Gladstone meg­döntötte a kormányt, neki kell tehát új kormányt alakítani. Hogy meddig fog az általa alakítható kabi­net fenmaradhatni, bajos előre mondani. Nem az em­berekről, hanem a rendszabályokról van most szó. Ha a parnellistáknak nem lesz kilátásuk arra, hogy önállóságukhoz eljuthatnak, akkor nem lesz Gladsto­­nenak többsége. Ha viszont a Parnell-pártnak kellő biztosításokat nyújt Gladstone, akkor megsérti a whigeket és elkedvetleníti a radikálisok nagy részét. De föltéve, hogy a neki általában tulajdonított terv sikerül és az írek soraiban annyit vagy többet nyert, mint a­hány szavazatot a szabadelvű pártnál veszít, mi lesz akkor a helyzete ? Az, hogy óráról-órára kell minden rendszabályára nézve az ir­raczionalisták tá­mogatásáért alkudnia, olyan elemektől függ tehát, a­kik mákszemnyit sem törődnek Nagy-Britannia sorsá­val, hanem csak Orbánt akarják a mostani kötelékből elszakítani. Nem képzelhető, hogy ennél megalázóbb feltételek mellett lehessen kormányalakításra vál­lalkozni. Nisből a következő távirati értesítést veszi a B. K.: Milán király jövő héten három napra Bel­­grádba szándékozik utazni, valószínűleg azon ezéiből, hogy Mijatovics delegáltnak a béketárgyalásokról beérkező első tudósítása után a miniszterekkel ta­nácskozzék és a katonai teendők összhangba hozassa­nak a béketárgyalások folyamatával. — Szakadat­lanul érkeznek ide az ország minden részéből kül­döttségek, hogy a király előtt a lakosság terhet­­len ragaszkodásának és áldozatkészségének kifejezést adjanak. — A montenegrói fejedelem uta­zása Párisba itt nagy figyelmet kelt, annál is inkább, mert a fejedelmet ez ut­án Oroszország képvi­selője Ozettinjében, Argyropulo kiséri. Az árvíz Szatmár megyében. Ismét szomorú napok következtek be Szatmár­­megye nem egy községére. Az árvíz ismét pusztítólag lépett fel. Csak nemrég, január 23-án forgott veszélyben Szatmár városa a jégtorlódás folytán. Itt elmúlt ugyan a veszély, mert a Szamos a város határában három helyen partot szakítva, a pettyéni szakadáson kitóduló árviz a pettyéni, amaczi, ombodi és zsadányi határokon át, az ecsedi lápra tódult s nagy szerencse, hogy most már készen van a megye által épített uj vá­­ros, mert azon rohamos lefolyást vett. Azonban előre lehetett látni, hogy a Szatmár­­tól lefelé vonuló jégzajlás még bajt csinál valahol. És be is következett ez Sályinál egész iszonyú nagyságában. Ugyanis a Szamos folyó és ennek egyik betö­mött vájása közt különben is szerencsétlen, katlan­­szerű fekvésű Sályi községen alul, a szamos-újlaki kanyarnál kezdődött, és Ököritó alsó végéig tartó jégtorlás már jan. hó 24-én egy oly nagy és mozdu­latlan tömeget képezett, hogy a lakosság előre sej­tette a szerencsétlenség bekövetkeztét. A­minek leg­nagyobb bizonyítéka az, hogy 24-én, tehát vasárnap oly csend volt a községben, mint valami féltett beteg haldokló ágyánál. És csakugyan a község haldoklá­sának végső perc­ei voltak ezek. Szerencsére, a nagy szerencsétlenségben is mindenki mintegy tudatában látszott lenni ennek, mert a lakosság zajtalanul a védtöltésekre kezdett kiköltözködni. És csakugyan este 1/29 órakor a jégtorlasz által visszatartott zaj­lás, a községet körül­ölelő belvédtöl­­téseken, a létért küzdő lakosság erőfeszítései daczára, két ellenkező irányú és összecsapó irányba szakadó, 80 méter széles rést ütve, benyomult a községbe, s csakhamar elöntötte az egészet, úgy hogy csak 7 magasabban fekvő ház kerülte ki az árvizet. Hogy emberélet nem esett az éjjeli vízár áldozatául, csak annak köszönhető, hogy a lakosság jó eleve a védtöltésekre menekült. De azért az árvíz pusztítása iszonyú volt. Mert a községet elborító víz hétfő délig ugyanazon egy magasságon állott s csak azután kezdett apadni, s csakis kedd estére húzódott teljesen vissza, de minő rombolással! El lehet mondani, hogy Sályit eltörölte a föld­­szinéről! Mert ez idő alatt s ennek következtében 120 ház omlott össze, a legtöbb maga alá temetve a sze­gény emberek összes bútorait. Csakis 20 ház áll je­lenleg, de azok közül is 13-nak összeomlása minden perczben várható. A papi lak és iskola megsérült, az Isten háza pedig megrepedt. Domanidy István or­szággyűlési képviselő összes melléképületei összedül­­tek, s a főlakás, a­melyben egy pár éve dr. Kemény minisztert fogadta, jelentékenyen megrongáltatott. El lehet azért róla mondani, hogy a nagyobb birtoko­sok között, mert domahidai birtokát is árvíz sújtotta, ő szenvedett az idén legnagyobb csapást az árvíz folytán. De ezenkívül elpusztult a vizárban a községi lakosság 15 drb szarvasmarhája, sertése körülbelül 50—60 darab s a­mi fő, a községi lakosság majdnem összes élelmiszere és állattakarmánya. Pedig, hogy mindent elkövettek az állatok megmentésére, tragi­komikusan a legjobban illusztrálja azon egyetlen egy eset, hogy Domahidy István képviselőnek még sza­lonja is tele volt megmentett állatokkal. El lehet azért mondani, hogy Sályi elpusztult a föld színéről, mert megmaradt hét háza nem képezhet községet. Ha nem látná az ember a 120 ház szomorú romjait, eléggé regélnének az iszonyú jégzajlás erejé­ről a védtöltésen álló, s egészen fehérre lehámozott fűzfák puszta alakjai. A vizi kormánybiztos, a főispán, mindjárt az eső­zések kezdete alkalmával tett ,körútjában előre intéz­kedett arról, hogy minden szamosmenti községben ka­rók, deszkák, rőzsék és gerendák készletben álljanak a netalán bekövetkezhető szerencsétlenség lehető meg­­gátlására, s egyben a vízhez közel fekvő községek la­kosai is kirendeltettek a védtöltésekre a folyammér­nökök vezetése alatt. Csakhogy jégtorlódás ellen nincs lehetőség a védelemre! Mihelyt főispán úr a sályii katasztrófa bekövet­keztéről értesítést vett, intézkedett az iránt, hogy úgy Szatmárról, mint a közelben eső községekből minden nagyobb hajó Sályiba küldessék a mentés eszközlése végett s egyszersmind az iránt is, hogy úgy Szatmár­ról, mint a szomszéd községekből élelmiszerek küldes­senek, s felhatalmazta a szolgabirót arra, hogy a töl­­tésjavításokra szánt összegből a szolgabiró kezei közt levő részletet mindaddig a szerencsétlenek élelmezé­sére fordítsa, míg azok sorsáról egyébként intézkedve nem lesz. Egyben a m. kir. belügyminiszterhez is felirt az iránt, hogy az ínséges alapból a szerencsétlenek élel­mezésére 3000 forint azonnal utalványoztassék s a szolgabirákat és polgármestereket pedig felhívta kö­­nyöradományok gyűjtésére. Továbbá minthogy a jelenben családi körében előfordult súlyos megbetegedés folytán személyesen nem mehetett ki a vész színhelyére, az alispán úrral történt közös megállapodás folytán ez ment ki oda a szükséges pénzzel ellátva, Ruttkay főmérnökkel. Ujfalussy alispán úr, az előző nap Szatmár vá­ros polgármestere útján megrendelt 500 kenyér, 4 mmázsa szalonna és 50 db pokrócz együttes kiszállí­tása mellett, mint valami mentő angyal jelent meg az éhségtől sokat szenvedett sályiak között. Menteni már mit se lehetett, de legalább megérkezett az első na­gyobb élelmezési segély. A 900, lakás nélkül maradt sályi lakos keresztyéni megadással tűri nehéz helyze­tét, s most már teljesen megbarátkoztak azzal az esz­mével, hogy a régi, szerencsétlen fekvésű helyen nincs mit keresniük többé, s készek a váráson túlra kite­lepülni. Fel kell azért használni a hatóságnak ezen a kitelepülésre kedvező hangulatot, s azt addig szorgal­mazni, mig le nem lohad, mert akkor Sályi uj helyén, az Isten és a könyöradományok segélyével, ismét fel­támadhat halottaiból. A belügyminisztérium jan. 29-én a főispán és az alispán urat helyettesítő főjegyző felterjesztése folytán már­is 1500 írt segélyt utalványozott a fő­ispán úr kezéhez a sályiak segélyezésére, sőt a további segélyt is kilátásba helyezte. De a jéglezajlás folytán előállt árvíz nemcsak Sályit sújtotta. Ugyanis hasonló jégtorlódás folytán Gyügye és Sz.-Újlak között a töltést két helyen ki­szakítva, elöntötte a közel fekvő községek határait. Sőt Rápoltnál , kiszakítást téve, a községbe is be­hatolt. Ott is nagy pusztításokat vitt végbe a vizár. Ugyanis már január első napjaiban az úgynevezett mácsai tagnál képződött jégtorlasz idézte elő itt is azt, hogy január 24-én d. u. 3 órakor, minden erőfeszítés daczára, az alulról jövő jégtorlasz által felduzzadt víz, átcsapva a védtöltéseken, iszonyú erővel rohant le az alant fekvő Rápoltra. Félóra alatt a házak vizben állottak s a sebes víz árja által elsodort gazdasági eszközök és az úszva menekülő állatok látása megdöbbentő látványt nyúj­tott. A kétségbe­esett lakosság a dombosabb helye­ken virrasztotta át az éjszakát. Január 25-én reggel a víz apadni kezdett, s így mindenki sietett megnézni elhagyott otthonát. Siralmas látvány tárult az érke­zők elé. A község 70 háza közül 55 volt a víz által elborítva akként, hogy a hullámok az ablakon nyo­multak be. Minden melléképületet elsodort a féktelen ár. A többnyire vályogból épült házak közül már több omlott össze, úgy hogy a szenvedett kár nagy­ságát még ezúttal meghatározni nem lehet. Tehát nem csak Sályi, de Rápolt is rá fog szo­rulni a könyöradományok filléreire. * * * Ujfalussy Sándor alispán, az árvíz által súj­tottak fölsegélyezésére lelkes felhívást bocsátott ki. E felhívás a többi között ezt tartalmazza: »Sályi köz­ség nincs többé! Nem a könyörülő ember szivét be­folyásolni vágyó hatás­vadászat, de a szomorú való­ságnak megfelelő helyzet igaz ecsetelése adta tollunk alá e szavakat. Mert a vész színhelyéről még most nagy nehezen kiszivárgó hivatalos és magán értesü­lések szerint ma már kétségtelen az, hogy a Szamos bősz­árja nem hagyott fent 9 lakóháznál többet ab­ból a községből, a­melyet 900 magyar ember mondott még nem­rég otthonának, s ma már csak reményei és bánatainak szomorú romhalmaza jelöli meg sírkőként a szülő­otthon egykori létezését. El­szorul a könyörülő felebarát szíve annak tudatára, hogy 900 magyar embernek télvíz idején nincs hová lehajtani fejét, mert a hajléktalanság keserű kenye­rére jutott. De vájjon van-e még kenyerük is ? De ha van is, mert erről gondoskodott a gyors hatósági in­tézkedés, mennyi szenvedés, nélkülözésnek lesznek még ezután kitéve, a­melynek sebei csak a társada­lom jótékonyságától, a könyöradományok filléreitől várhatják enyhítésüket!« (A magunk részéről is me­legen ajánljuk az emberbarátok figyelmébe az árviz által okozott e nagy pusztításokat. Adományokat köszönettel átveszünk s azokat azonnal Ujfalussy al­ispánhoz küldjük. A szerk.) KÜLFÖLD. A lengyel vita a porosz képviselőházban. (Harmadik nap.) A porosz képviselőházban f. hó 30-án befejezte­tett a lengyel vita, melynek lefolyásáról saját távirati tudósításunk kiegészítéséül közöljük a N. Fr. Pr. következő táviratát: Tiedemann konzervatív képviselő hosszú és unalmas beszédben kel ki Stablewski és Windthorst állításai ellen. Az előbbi érveit frázisoknak, az utóbbiét a nemzeti érzület meghamisításának mondja. Szónok helyesli a kiutasításokat, s egyedül ebben találja a leghathatósabb eszközt a lengyelek ellen. R­i­c­k­e­r­t Enneccerusnak a birodalmi kanczel­­lár nemzeti politikája tárgyában hangoztatott bizalmi szavazatára vonatkozólag a következőket mondja: Sohasem éltek jobban vissza a »nem­zeti« eszme fogalmával, mint mosta­nában. Nem elég, hogy a birodalmi kanczellár, de más is, mint például Enneccerus vagy Eynem­ elég nagy arra, hogy valamire rámondják ez vagy az, ilyen vagy olyan »nemzeti« dolog, s mindenkit, a­ki az ő eszméiket bírálni bátorkodik, már valóságos haza­­árulónak tüntetik fel. (Helyeslés a baloldalon.) A kanczellár és a többség úgy tüntetik fel az ellenzéket, mintha ennek nem is volna más czélja, mint a keleti tartományok ellengyelesítése. A kanczellár nem tűri el, hogy előbbi szavait, még azokat sem, a­melyeket az utóbbi időkben, 1875-ben mondott, felhozzák előtte. Hogy vesz akkor ő magának bátorságot arra, hogy a liberálisoknak felhozza a háború idejében mondott beszédeiket ? Vagy elfelejtette talán, hogy az ellenzék akkor az ő alkotmánysértéseit elítélte, a­miért ő maga 1867. után indemnitást kért és kapott ? Elfelejtette, hogy csak néhány év előtt jelentette ki, hogy az akkori ellenzék magatartását, melyhez Gneist is tartozott, nem rosszalja, mert az ellenzék akkor még nem tudta, hogy politikája hova fog vezetni, s ő maga (a kan­czellár) sem volt biztos a sikerben ? Ha a kanczellár az akkori ellenzéknek azt veti szemére, hogy Fran­­cziaországgal titkos összeköttetésben állott, a­nélkül, hogy állítását bizonyítékokkal támogatná, úgy ez hallatlan gyanúsítás, mely ellen a liberálisok védte­lenek. (Tetszés a baloldalon.) A szabadelvűek hazafisága épp oly jó, mint a­milyen a birodalmi kanczelláré. A konzervatívoktől óriási öntúlbecslés az, hogy egyedül magukat tünte­tik föl a nemzeti érzület kifejezői gyanánt. Rauch­­haupt úgy beszél, mintha itt az 1772-diki lengyel bi­rodalom helyreállításáról volna szó. De erről nem lehet beszélni. Ez ellen a többség túlsúlya erősen til­takoznék. A baloldal is azt akarja, hogy a keleti tar­tományok germanizáltassanak ; nem vitatja el a kor­mánytól, hogy joga van a lengyeleket kiutasítani, de igen­is küzd a Putzkammer által is népszerűnek ne­vezett nyomasztó rendszabályok és a tömeges kiuta­­sítások ellen. És czélszerű-e ez az eljárás? Önök 30.000 idegen lengyelt utasítanak ki s két milliót itt hagynak. Nem fogja-e ez a mi lengyeleinket, a­kik — mint a kanczellár mondta — nagyon is sokan vannak, még jobban elkeseríteni ? A rendszabály ered­ménye semmi arányban sincs a rendszabály gyűlöle­tes voltával. A baloldalnak nem lenne kifogása oly egyének kiutasítása ellen, a­kik Németországnak ellenségei, de hallatlan kegyetlenség kiutasítani ezreket, akár bűnösök, akár nem, oly embereket, a­kiknek évtizede­ken át megengedték, hogy bevándoroljanak ,és csalá­dot alapítsanak. Miért éppen most ez a nagy sietség ? A kiutasítások a legszorosabb kapcsolatban állanak az évek óta folytatott gazdasági politikával, mely tu­lajdonkép oka annak, hogy a keleti tartományokban a lakosság száma annyira leapadt. Nemcsak a lengyel, de a német lakosság köré­ben is nagy a felháborodás a­miatt, hogy családok, ártatlan kereskedők tétetnek tönkre. Ez az a kímélet, melyben a gyengébbek részesülnek a hatalmas német birodalom részéről ? S ha csak egy ily eset fordulna elő, azt is fel kellene itt hozni. Nem emlékeznek már, hogy a Reichsanzeiger 1870-ben mennyire elitélte a francziákat a németek kikergetése miatt ? Mi nem ár­tunk a nemzeti tekintélynek, csak dicséretünkre válik, ha találkoznak oly férfiak, kikben meg van a bátor­ság az ily intézkedéseket elitélni. (Zajos helyeslés balról.) Mi semmi esetre sem bánjuk meg a birodalmi gyűlés határozatát. Büszkék vagyunk arra, hogy a nemzet általános választási joga még megőrizte a szabad szólás helyét. De váljon a kanczellár maga nem hökkent-e meg fenyegetéseinek következményeitől ? Nem láttuk, hogy még annyi bátorsága sincs, hogy feloszlassa a biro­dalmi gyűlést ? (Tetszés balról, ellentmondás és moz­gás jobbról.) A szabadelvűek támogatnának minden oly intézkedést, mely a polgárok egyenjogúsítását czélozza, ha a keleti tartományokban jobban akarnák dotálni a német iskolákat, ha az állami uradalmak parczellázása által akarnak gyarmatosítani, mindezt támogatni fogja a baloldal, de hogy megszavazzon 300 milliót a lengyelek kisajátítására, hogy helyeselje azt a rendeletet, mely eltiltja a lengyel nőkkel való házasságot, arról szó sem lehet. Bismarck általános megjegyzéseire vonatkozólag Rickert a következőket mondja: Ama fantazmagóriái, provokác­iói, hogy az ellenzék alakítson kormányt, tarthatatlanok, mert hisz nem is gondol arra, hogy helyét oda hagyja. Csak próbálja meg, mi nem fogjuk rosszabbul ellátni a beligazgatást. Egyetlen újabbkori államférfinak sem volt ennyi hatalma, egygyel szemben sem mutatkozott oly kevés ellenkezés. A birodalmi gyűlésnek szemére vetik az obstrukc­iót a pénzügyi politika ellen. Windthorst kollega, a­ki neki mindent megszavazott, megérdemli, a­mit kapott. Ha a birodalmi kanczellár most gyak­rabban jön az országgyűlésre, annak nagy ára lesz. Legalább a német nemzet birodalmi gyűlése meg lesz óva az ilyen államszoczialisztikus kísérletek foly­tatásától. Nem bír-e a kanczellár érzékkel a mély politikai ellentét iránt, a­melyet ezek felkeltenek ? A birodalmi kanc­ellár ezen néprontó politikájával soha­sem fogunk paktálni, sem az utóbbi esztendők egyet­len szabadságellenes terveivel sem. Nagy emberek szerencse egy nemzetre nézve, de megszűnnek az lenni, mihelyt mindenki abban hagyja a gondolko­zást. A­míg a birodalmi gyűlés fennáll, őrködni fog a fölött, hogy a szövetséges államok képviselői és a birodalmi kanc­ellár is azon korlátokon belül marad­janak, melyeket nekik Isten és a jog megszabott. (Élénk helyeslés balról. Zaj és ellentmondás jobbról.) Többek felszólalása után erre egy ügyes fogás­sal Richter képviselő meglepő fordulatot idézett elő. Utalt ugyanis az ügyrend 27. szakaszára, mely szerint indítványok, melyek pénzmegszavazást invol­válnak, bizottsághoz utasítandók. Ennek kell történ­nie az Achenbach-féle indítvány 2 pontjával is. (Nagy mozgás. Ellentmondás jobbról.) E határozat a­nnak idején Lasker indítványára azért vétetett fel az ügy­rendbe, hogy az ország a könnyelmű pénzmegszava­zásoktól megóvassék. A konzervatívok Richter e nézetét tagadták és az ügyrend értelmezése körül hosszú, heves vita fej­lődött. A szabadelvű szónokok intettek az ügyrend értelmének korlátozásától, mert ez a többség tekinté­lyének árthat. Hobrecht és Berger nemzeti szabadel­vűek is elismerték Richter felfogásának helyességét. Schorlemer indítványára a ház név szerinti szavaz Richter azon indítványa fölött, hogy az Achenbach­­féle indítvány 2. pontja a bizottsághoz utasíttassék. 234 szavazattal 134 szavazat ellen Richter indítvá­nyát elvetették. Az indítvány mellett szavaztak a sza­badelvűek, a czentrum, a lengyelek, néhány pártonkí­­vüli, sőt néhány konzervatív is. E szavazás után Schorlemer-Alst, Kantak és Vir­­chov oda nyilatkoztak, hogy miután ekként az ügy­rend hatályon kívül van helyezve, a további szavazás­ban, mely semmis, részt sem fognak venni és pártjuk által követve, elhagyták a termet. Erre az Achenbach-féle indítványt 244 szava­zattal 245 szavazat közül elfogadták. KÜLÖNFÉLÉK. Napirend, február 1. Naptár: Hétfő, február 1. — Rom. kath.: Ig­­nácz püspök vértanú. — Prot.: Brigitta. — Görög-orosz : (január 21.) Jenő és Valéri. — Zsidó: (sebat 26.) — Nap­kel 7 óra 30 perczkor reggel, nyugszik 4 óra 50 percz d. u. — Hold kel 5 óra 29 p. reggel, nyugszik 2 óra 46 p. d. u.Horvát miniszter fogad délelőtt 10—dél­után 2 óráig. Képviselőház ülése d. e. 10 órakor. A magyar tudományos akadémia I. (nyelv- és széptudományi) osztályának ülése délután 5 órakor. Értekeznek: Beöthy Zsolt, Volf György, Pesty Frigyes.A magyar jogászifjuság egyesületének közgyűlése este 7 órakor a „Szidon“ külön helyiségében. A budapesti kereskedelmi és ipar­kamara közös ülése délután 4 órakor. A fővárosi gazdasági és pénzügyi bi­­z­o­tt­s­á­g ülése d. e. 10 órakor a régi városháza tanács­termében. A terézvárosi kaszinó felolvasó estélye 7 órakor. Felolvasó : dr. Herczegh Mihály. A józsefvárosi kisdedóvó egylet bál­ja a ferenczvárosi kör dísztermében. A kőbányai kisdedóvó egylet zártkörű tánczestélye a részvényszálló nagytermében. A fővárosi iparoskor szinielőadása és táncz­­mulatsága este V­8 órakor. Verescsagin képkiállítása műcsarnok­ban reggel 9— d. u. 4 és este 6—9. Belépti dij 30 kr. Nemzeti múzeum: term, rajz- és népismetár d. e. 9— d. u. 1 óráig. Gaz­das­ági és tanszermúzeum a Köztel­ken d. e. 10 -12 és d. u. 2—4 óráig. Technológiai múzeum a Kerepesi-úton(Be­­leznay-kert) nyitva van : vasárnap és ünnepnapokon d. e. 9—12, hétfőn, kedden d. e. 9—d. u. 1, és 3—5, szerdán d. e. 9—d. u. 1 és 3—5, este 7—9, csütörtökön, pénteken d. e. 9—d. u. 1 és 3—5, szombaton zárva. Technológiai múzeumi könyvtár nyit­va (szombat és vasárnap este kivételével) egész nap. Egyetemi füvészkert az Üllői-úton d. e. 8— 12 és d. u. 2—6. Akadémiai könyvtár nyitva d. u. 3—7. Egyetemi könyvtár d. u. 4—8. Múzeumi könyvtár d. e. 9—d. u. 1. Mezey János magyar dal­társulata kezdete este 8 órakor a Páris szálló földszinti helyisé­gében.Grand Café-Restaurant de l’Opera Andrássy-út, a kir. operaháznak átellenében, az összes helyiségek villamos világítással. Az idegenek találkozási helye.Állat­kert nyitva egész nap. Belépti dij 30 kr. — A hir. lapból. A magyar királyi igazságügy­­miniszter, jegyzőkké : a budapesti kir. törvényszékhez Puscariu Gyula, dr. Kürthy Gábor és dr. Bakó Gyula ottani aljegyzőt; aljegyzővé : a bpesti kir. tvszékhez : dr. Dezső Izor ottani joggyakornokot; segédtelekkönyvveze­­tővé: a mármaros-szigeti kir. törvényszékhez: Hauser Antal ugyanottani írnokot: Írnokká , a hevesi kir. járás­bírósághoz : Mészáros Alajos egri, a brassói kir. törvény­székhez : Perényi Kálmán ottani törvényszéki birnokokat nevezte, ki. A magyar királyi igazságügyminiszter, Erny Ven­­czel gödöllői kir. járásbirósági aljegyzőt a nagykátai kir. járásbírósághoz, és Werne Gyula váczi kir. járásbirósági írnokot a pestvidéki kir. törvényszékhez helyezte át. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszter, Mersits Árpád segélydijas gyakornokot bánya­hatósági fogalmazó-gyakornokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, Koncs Sándor kismártoni állami polgári iskolai rendes tanítót, jelen állásában végleg megerősítette. A fiumei m. kir. tengerészeti hatóság, a kereske­delmi tengerészethez , Caponni Mihályt Fiuméból, Grabre Péter Izsákot Voloscából, Luczanovich Győzőt Buccari­­ból, K­isi Jánost Viganjból, Tuchtán Józsefet Fiuméból haj­ókapitányokká, Carina Józsefet Costrena S. B.-ból, és­ Rödling Tamást Völkermarktból pedig­­ hadna­gyokká nevezte ki. A kaposvári kir. törvényszék elnöke Vrutyák János pécsi kir. törvényszéki díjtalan joggyakornokot a kaposvári kir. törvényszékhez­ díjas joggyakornokká nevezte ki. K­ö Felsége, a Maros legutóbbi áradása által leginkább károsodott lakosok segélyezésére, ötszáz fo­rintot ; a Szatmár megyében a Szamos áradása által sújtott lakosok segélyezésére pedig ezer frtnyi össze­get magánpénztárából adományozott. — Lévay Henrik. A mai hivatalos lap a követ­kező kir. kéziratot közli, a közérdekek előmozdítása körül oly nagy érdemeket szerzett Lévay Henriket illetőleg: Személyem körüli magyar miniszterem elő­terjesztése folytán, az 1868. évi augusztus hó 25-én kelt elhatározásommal Lévay Henrik, az I. magyar általános biztosítótársaság vezérigazgatójának ado­mányozott magyar nemességet és a »kisteleki« előne­vet Lévay Ignáczra, az említett intézet szegedi fő­ügynökségének titkárára, valamint törvényes utódaira kegyelemből átruházom. Kelt Bécsben, 1886. évi jan. hó 20-án. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. — A nemzeti kaszinó közgyűlése tegnap délelőtt 11 órakor tartatott meg Szlávy József elnöklete alatt. Jelen volt 150 tag. Olvastatott a számvizsgáló bizott­ság jelentése, melynek tudomásul vétele után a fel­mentvény az igazgatóság részére megadatott. A jövő évi költségvetési előirányzat, mely szerint a bevétel és kiadás körülbelül 97.000 írtra vétetett fel, jóvá­ha­gyatott. A Széchényi lakoma f. hó 14-én,d.u. 5 órakor tartatik meg, ünnepi szónokul gróf Széchenyi Béla választatott. A szavazás az ujonan megválasztandó tisztviselőségre egész na­pon át tartott; az eredmény f. hó 7-én, vasárnap, a hitelesítő közgyűlésen fog kihirdettetni. — Margit főherczegnőt tudvalevőleg a napok­ban a bécsi Práterben egy őrült megtámadta. Károly Lajos főherczeg Krausz rendőrigazgató által köszö­netét fejeztette ki Völki rendőrbiztosnak, ki az őrültet a főherczegnőtől eltávolította s ezenkívül a köteles­ségtudó biztosnak értékes arany órát ajándékozott. Danzer rendőrnek és Raschke bérkocsisnak, kik szin­tén közbevetették magukat, a főherczeg 10—10 ara­nyat adatott. — Debreczenben a képviselőválasztás ma, hét­főn fog végbe menni. A függetlenségi párt képv. je­löltje, Vályi Árpád, tegnap tartotta meg programm­­beszédét a városháza nagy tanácstermében.­­ A technológiai iparmúzeumban február hóban a következő szakipari előadásokat fogják tartani: 5-én, pénteken és 9-én, kedden Táborsky Ottó igaz­gató az országos kiállításon volt kisipari motorokat ismerteti. A fa­ipar köréből 12-én, pénteken Gaul Károly tanár A fának páczolása és kikészítése, 19-én, pénteken Táborsky Ottó igazgató Újítások faipari szerszámokon és gépeken szakfolyóiratok köz­leményei után, 26-án, pénteken Gaul Károly tanár Szakfolyóiratok közleményeinek ismertetése. A fém­ipar köréből: 16-án, kedden Illés Aladár tanár A lakatos iparczikkek az országos kiállításon, 23-án.

Next