Pesti Napló, 1886. október (37. évfolyam, 272-302. szám)

1886-10-01 / 272. szám

272. szám. Budapest, 1886. Péntek, október 1. Szerkesztési iroda: Ferencziek­ tere, Athenaeum-épü­l­et. A lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kéziratok nem adatnak vissza. Kiadó-hivatal­­ Ferencziek­ tere, Athenben m­é­p­t­­­e­t. A lap anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadás körü­li panaszok, hirdetmények; a kiadó-hivatalhoz intézendők. Egyes szám 4 kr. Reggeli kiadás, 37. évf­­olyam, Előfizetési feltételek: A reggeli és esti kiadás postán egyszerre küldve, vagy Budapesten kétszer házhoz hordva. Havonként 1 frt 50 kr. — 3 hónapra 4 frt 50 kr. — 6 hónapra 1 frt. Ha az esti kiadás postai különk­üldése kívántatik, postabélyegre havonként 1 kr., évnegyedenként 1 forint felülfizetendő. Hirdetések szintúgy mint előfizetések a »3 Pesti Napló­ kiadó­hivatalába Budapest, Ferencziek-tere, Athenaeum-épü­let, küldendők, szám 4 kr. Előfizetési felhívás PESTI NAPLÓ­Október l-sején új évnegyed kezdődvén, arra f­elhívjuk azon t. előfizetőink figyelmét, kiknek megren­delése szept. végével lejárt. Kérjük az úízelőfizetés minél előbbi megtételét, hogy a lapot, az esemény gazdag idő­ben, fennakadás nélkül küldhessük. A Pesti Napló a legolcsóbb nagy po­­ltikai napi­lap. Előfizetési árak:­­A Pesti Napló megjelen naponkint kétszer, hétfőn reggel rendkívüli számot ad ki.­ Évnegyedre ............... 4 frt 50 kr. Egy nőnapra ............... 1 „ 50 „ 8BF* Az előfizetések Budapestre, a Pesti Napló kiadóhivatalába (Ferencziek­ tere, Athenaeum-épület) leg­­czélszerűbben postai utalványnyal küldhetők. Ha az esti kiadás postai különküldése kívántatik, a bélyegre havonkint 35 kv, évnegyedenkint 1 forint felülfizetendő. A Pesti Napló szerk. s kiadóhivatala. A külügyi vita. A magyar képviselőház tegnapi ülése magára fogja vonni egész Európa figyelmét. Nemcsak a kérdéseknél fogva, melyek tár­gyaltattak, hanem azon komolyságnál fogva is, melylyel tárgyaltattak. A tegnapi vita után a külügyi kormány­zat czéljai és törekvései iránt maradhat és marad is elég homály. De a­mi a magyar közvélemény érzékét s óhajtását illeti, úgy a bolgár eseményekre, mint az orosz szövet­ségre nézve, az iránt semmi kétség és semmi homály fenn nem maradhat. Meglepő, mondhatni imponáló az az egy­értelműség, melylyel különböző pártállások­ból a tegnapi ülés szónokai, Horváth Bol­dizsár, Irányi Dániel, gróf A­p­p­o­n­y­i Albert és Szilágyi Dezső nyilatkoztak. Senki sem tekintette a dolgot pártkér­désnek és a pártszenvedélynek egyetlen egy hangja sem vegyült a vitába. Maga Tisza Kálmán is, a­ki rend­szerint éles és vagdal­­kozó szokott lenni, annyira ment az önmeg­tagadásban, hogy kijelenté, miszerint »nincs eset, hogy ilyen kérdések csak ennyire is vi­­tattassanak, mint ma nálunk történt, de én szeretem, hogy történt, bár a felszólalások ellenem irányultak.­ Mi tehát a helyzet, mely a tegnapi vitá­ból visszatükröződik? Ez a kérdés. Ez volt a czélja minden interpelláló szó­noknak s erre nézve volt kötelessége felvilá­gosításokat adni a kormány elnökének. A felvilágosítások, a dolog természeténél fogva, nem mehettek túl a diplomác­iában kikerülhetetlen óvatosság korlátain. Az ily felvilágosítások csak azért és oly módon adat­nak, hogy azokból valami sejthető legyen, de határozottan semmi se lehessen konstatálható. Az ily felvilágosításokból ki lehet találni a valóságot, de azt nem szabad akkor sem kitá­lalni. Az ily felvilágosítások pozitív tartalma csak addig mehet, hogy mi nem fog tör­ténni, de arra nézve soha sem szólhat, hogy mi fog történni? Ezeket azért bocsátjuk előre, nehogy túl­­követelőknek tűnjünk föl a miniszterelnök válaszával szemben. De bármennyire ne le­gyünk is túlkövetelők, egyet mindenesetre megkövetelünk és megkövetelhetünk: azt, hogy ha a kormány nem is mondja meg mind­azt, a­mi igaz, de az, a­mit megmond, az igaz legyen. Mert a­mennyire elis­merjük a diplomác­ia jogát egy bizonyos ha­tárig a hallgatásban, oly kevéssé ismerünk el bármily jogot a czélzatos felültetés­ben. S hozzáteszszük még, hogy a kormány külügyi nyilatkozataival szemben kétszeresen óvatosnak kell lennünk a boszniai deklará­­cziók ideje és tapasztalatai óta. A miniszterelnök által adott felvilágosí­tásokat, az interpellálók közül, egyik sem igyekezett az egyéni bizalmatlanság szem­üvegén keresztül vizsgálni. Ez adott kiváló súlyt a kritikának s különösen a gróf A­p­­ponyi Albert kritikájának. Gróf Apponyi a miniszterelnök válaszá­nak mindkét konkrét állítását egyszerűen tudomásul vette, épp úgy nem vonta kétség­be a jóhiszeműséget a külpolitika irányzatá­nak jellemzésére nézve sem. Ez az irányzat, úgy a­mint azt Tisza Kálmán jellemezte, ugyanaz, a­mit Apponyi is kontemplál és hirdet. Csakhogy a tények, melyek a Balkán­félszigeten az utóbbi hónapok alatt fölmerül­tek, egyenesen ellentétben állnak a miniszterelnök által vázolt kül­politikai irányzattal. Ezt konstatálta Apponyi s ebből vonta le a következtetéseket. S e következtetések közt legnagyobb fontosságú az, hogy vagy helytelen alapra volt fektetve kezdettől fogva a német szövet­ség, vagy helyes alapokon nyugodott, de ké­sőbb vontatott el. E dilemma elől a kormány ki nem térhet. Magának Apponyinak egyéni nézete az, hogy a német szövetség eleinte helyes alapokon nyugodott, (és ez elismerés Andrássynak, a­ki azt megkötötte) de külügyi kormányunk vonta el e helyes ala­pokat, mikor az orosz szövetségbe beleegye­zett. Tehát ebben Apponyi bizalmatlan­ságot fejez ki a jelenlegi külpolitika iránt. Apponyi súlyt fektet a német szövetség­re, de nem kívánja azt természetellenes vi­szonyok közt látni. Nem kívánja Németor­szágot, a béke fentartásának c­­­él­jából, oly közvetítő gyanánt szemlélni, a­ki folyton csak mi ránk gyakorol­jon nyomást, Oroszországra pedig nem. A­mi a bolgár eseményeket illeti, azon konkrét kijelentések után, melyeket a minisz­terelnök tett, Apponyi nem vádolja a külügyi kormányt közvetlen közreműködéssel, de min­denesetre szemére lobbantja az ügyetlen­séget és erélytelenséget, melyet a bolgár válsággal szemben tanúsított. A higgadtság, nagy lucziditás és az át­gondoltság, melyekkel Apponyi e kritikai fejtegetéseket, többször fűszerezve azt frap­páns szellemességgel, előadta, a legnagyobb mértékben megragadta és lekötötte az egész házat s még a többség soraiban is gyakran találkozott hangos helyesléssel. Horváth Boldizsár ékesen előadott fejtegetéseiben kiválóan érdekes volt az a rész, melyben feltüntette, hogy a békére való törekvésnek azon alakja, mely külpolitikán­kat jellemzi, a legnagyobb mértékben de­moralizál és többet árt egy vesztett háború­nál. Ő is örömmel fogadta volna a miniszter­­elnök nyilatkozatait, ha azok a lefolyt tények­kel összhangban állanának. De nem állanak s épp azért a miniszterelnök válaszának napirendretű­­zését kérte. Nem azt mondta, hogy tudomásul nem veszi, ha­nem azt, hogy a kételyek tisztázása szem­pontjából tárgyaltatni kívánja. Ezt a formulát használta aztán, Iványit sem véve ki, valameny­­nyi szónok. A­mi arra mutat, hogy senki sem akarta a kérdéseket Tisza személye ellen ki­hegyezni, mert a kérdések oly fontosak s Magyarország jövőjére nézve oly életbevágók, hogy félre kell tenni minden pártérdeket és egyéni érzelmet.­­ S nem vélünk csalódni, ha azt hiszszük, hogy Tisza Kálmán, ha komolyan akarja érvényesíteni befolyását a külügyekre, a tegnapi ülés tartalmából és szelleméből határozottan nagy erkölcsi erőt meríthetett. A miniszterelnök nyilatkozataival szem­ben a kételyek és aggályok tolmácsolásában legmesszebb ment Irányi s a miniszter­­elnök válaszának legtetszetősebb alakját ta­lálta ki Szilágyi Dezső. Szilágyi Dezső felszólalásának fő érde­kessége, a szépen kidolgozott részleteken kí­vül, az volt, hogy majdnem egész nyíltság­gal ráczélozott arra, hogy a külügyi politiká­ban fordulatnak kellett beállani s hogy a miniszterelnök nyilatkozatai, me­lyekkel a külpolitika irányzatát jellemző s melyek a lefolyt eseményekkel (mint ezt Szi­lágyi is beismerte) nem állanak összhangban, nem a múltra vonatkozhatnak, ha­nem a jövőre. Nem akarunk ellentmondani Szilágyi Dezsőnek, sőt örvendenénk, ha igaza lenne. De felfogására nem mondhatunk egyebet, csak azt, hogy vedereme. Külügyi kormányzatunknak azonban látnia kell, hogy a jelenleg domináló kérdé­sekben Magyarország nincs meg­oszolva, hanem egy nézeten van; s hogy ezt az egyértelmű nemzeti érzést és akaratot sem kijátszani, sem ignorálni nem lehet. Sze­retjük hinni, hogy magának Tisza Kálmán­nak is sokkal jobb taktikai érzéke van,hogy­­sem ezzel ne számolna s magát vak eszköz­ként fölhasználni engedné oly czélokra, me­lyek a tegnap kifejezett nemzeti akarattal ellenkeznek. A horvát ügyek tárgyában a magyar országgyű­lés által kiküldött regnikoláris deputáczió — a­mint értesülünk — október elején ülést tart, a­melyen határozni fog az előadó renuncziumter­­v­e­z­e­t­e iránt, mire aztán a horvát tartománygyű­­lés küldöttségével való közös tanácskozások követ­keznek. A képviselőház közlekedési bizottsága gróf B­á­n­f­f­y Béla elnöklete alatt tartott tegnapi ülésé­ben Darányi Ignácz indítványára felkérte elnökét, hogy báró Kemény Gábor volt közlekedési minisz­ter előtt fejezze ki a bizottság sajnálatát, miniszteri tárczájától való megválása fölött. Ezután tárgyalás alá vézetett a külföldi vasutak üzleteszközeinek lefoglalás alól mentesítésére vonat­kozó törvényjavaslat, mely változatlanul elfogadtatott. Kaulbars tábornok viselt dolgairól a Pester Lloyd ezeket közli: Élénk figyelemmel kíséri az egész czivilizált Európa azt a harczot, melyet a régensség és a szófiai kormány Bulgária önállóságáért és füg­getlenségéért Oroszországgal szemben folytat. Kaul­bars tábornoknak már fellépése is alaposan elpusz­tította azokat a reményeket és illúziókat, melyeket itt-ott és leginkább Szófiában e diplomata megjele­néséhez fűztek. A tábornok követeléseiben sokkal továbbra megy összes elődeinél, a­mi mindenesetre kapott utasításainak rovására írandó, de a forma kérdésében sem engedékenyebb vagy előzékenyebb, mint Neklindov úr, ki Szófiában valóságos ember­irtó hírében állt. Kaulbars tábornok a szófiai kor­mánynyal parancsoló hangon tudatja utasításait a nélkül, hogy ezt a kormányt egyáltalában elismerné. Maga a jegyzék, melylyel küldetése megerősíttetik, nem a »bolgár külügyminiszterhez,« hanem »Mon­sieur Nacsevicshez« van czimezve. Küldetését oly kevéssé tartja diplomácziainak és oly kevés tisz­teletet tanúsít a kormánynyal szemben, melylyel érintkeznie kell, hogy programmját és követelé­seit nyílt utc­án hirdeti, mielőtt az illetékes sze­mélyiségeket erről illő módon értesítette volna. Meg­lehet, hogy eme, a diplomácziai érintkezésben eddig­­elé szokatlan módszerrel demonstrálni akart a mel­lett, hogy küldetése nem a kormánynak, hanem a népnek szól, de miféle néphez fordult ? Bulgáriának Oroszországhoz való viszonyára vonatkozó oktató né­zeteit az országaihoz, egy cseh serfőzőhöz intézte, ki természetesen oroszbarát és a Zankov-párt híve. Azok közt, kik a tábornok üdvözlésére elibe kocsiztak, egy hölgy is volt, ki a czár küldöttének megjelenése fölött való örömének beszédben adott kifejezést, mely azzal a magvas mondattal végződött, hogy »a gaz régense­­ken és minisztereken kívül« minden bolgár ember hódolattal viselkedik Oroszország iránt. Kaulbars tábornok egész komolyan köszönte meg e hölgynek jóindulatát, biztosítva őt arról, hogy szavai »a­mint azok egy igaz bolgár nő szivéből fakadnak, nem fog nyomaték nélkül maradni.« Szerencsétlenségre azon­ban ez az igaz bolgár nő orosz, ki Pétervár környéké­ről való és csak rövid idő óta neje egy szófiai bolgár mérnöknek. Azok számára, kik az események komoly­sága felett még nem vesztették el egészen jókedvüket, ez az epizód néhány napon át mulattató társalgásra adott okot. Londonból jelentik szept. 27-iki kelettel. Az ír események menetéről O’Connor, ir parlamenti tag, így nyilatkozott: Hiszem és remélem, hogy a dolgok bé­késebb fejlődést fognak venni, mintsem az ír állam­titkárnak az alsóházban tett legutóbbi fenyegető nyi­latkozata után várná az ember. Okunk van hinni, hogy a kormány írországi közegei útján a birtokoso­kat bérlőikkel szemben a legnagyobb engedékenység­re fogja bírni úgy, hogy a bérlők tömeges kiutasítása, melytől annyit tartanak, valószínűleg el fog maradni. Újabb erőszakos politikának nem lehet kilátása a sikerre. Az ír bérlők az utóbbi öt év küzdelmeiben ismerni és becsülni tanulták a teljesü­letlen követelé­sekkel szemben tanúsított egyesült ellenállás becsét és erejét. Ez ellenállás nagyságát egy sir Redvers Buller nem képes megmérni s Buller jobban meg fog róla győződni, mint bárki más. Különös értékkel bír reánk nézve az a körülmény, hogy Walsh és Croke érsekek vezetése alatt az összes papság a legteljesebben egyet­ért. Ezelőtt a katholikus pap meglehetős rossz hely­zetben volt. Védelmébe fogta a bérlőket s akár bör­tönbe is vettette magát, pedig mikor kiszabadult, kettőt kellett tapasztalnia: azt, hogy szabadságát visszanyerte s azt,­­ hogy állását elveszítette. Ez most a dublini érsek, Mac Cabes halálával megválto­zott. Az egész papság pártunkon van, míg program­­munkat helyesnek ismeri el. Azt hiszszük tehát, hogy a kormány, ha a bér­lők segélyezéséről szóló javaslatot el is vetette, azok után a tapasztalatok után, melyeket Írországban az utóbbi időben tett, oda fog hatni, hogy a birtokosokat a legnagyobb engedékenységre bírja.­­ Sokkal har­­cziasabb hangon van tartva az a levél, melyet Parnell intézett az amerikai nemzeti liga újonan választott elnökéhez, Fitzgeraldhoz s melyben újabb pénz kül­dését kéri, hogy az ir mozgalmakat tovább is békés mederben tarthassa. A bérlők segélyezéséről szóló javaslat elvetése — úgymond — s az ir államtitkár rosszul leplezett fenyegetései azt bizonyítják, hogy az angol kormány és az ir birtokosok egyesült erővel szándékoznak a bérlők kiirtásához fogni. S én sietek önnel e veszélyt tudatni. Amerikai földijeinknek köte­lessége minden olyan törekvést meghiúsítani, mely nemzetünk kiirtását czélozza. A­mennyiben bennün­ket anyagilag és erkölcsileg segélyben részesítenek, a gyöngéket fogják védeni elnyomóik ellen, vigaszt fog­nak nyújtani a kiutasítottaknak kétségbeesésükben és megadják nekünk a módot, hogy békés úton vívjuk ki czéljainkat. Parnell tehát pénzt kér az amerikai írektől, hogy a bérlőmozgalmat tovább folytathassa. Hír sze­rint a nemzeti liga legújabb sakkbúzása abban áll, hogy az angol birtokok bérlőit felszólítják, hogy álla­pítsák meg maguk között azt a bérösszeget, melyet fizetni képesek, úgy hogy a nemzeti liga e szerint a saját vállairól a bérlőkre gördíti a munka oroszlán­részét. Pedig ezalatt a kiutasítások s ennek folytán a zavarok egyre folynak. A Hir szerint lord Salisbury tervezett utazása közben Freydinet-t is meg fogja látogatni, hogy vele a Hebridák és Egyiptom vitás kérdéseire vonatkozólag személyesen konferáljon. E találkozástól kedvező eredményeket várnak. A PESTI NAPLÓ TÁRCZÁJA. A műcsarnokból. (Őszi kiállítás). Első sorozat. A magyar szalon ma megnyílt. Tekintélye már meg van állapítva. Évek hangya-szorgalma teremtette azt meg, melynek érdeme egyaránt a képzőművészeti társulaté s a magyar művészeké ! Ma, hogy a közok­tatásügyi minisztérium két nagy arany­érem jutalmat is alapított, egyet a hazai s egyet a külföldi művé­szek számára, egy lépéssel még inkább közeledett a külföldi szalonok színvonalához. Most, az év végén, mintegy az egész év művé­szi eredményeit találjuk itt együtt, nemcsak hazai festőink tehetségeinek fejlődését tanulmányozhatjuk, hanem a külföldi modern festészeti iskolák és irányok számot­tevő neveivel is bő alkalmunk nyílik megis­merkedni. Szerencsés egybevegyítésével találkozunk a legkülönbözőbb művészi hatásoknak, mi nagy válto­zatosságával eredményezi, hogy daczára a művek je­lentékeny számának, figyelmünk az újabb és újabb hatásokkal szemben folyton megtartja frisseségét. A közélet számtalan fárasztó és elkedvetlenítő kér­dése között tehát megnyílt a csarnok ismét, hol hosz­­szabb ideig, mintegy oda menekülve, a művészet tisz­ta és ragyogó légkörét élvezhetjük. A számok talán leginkább fognak bennünket általánosságban tájékoztatni. Az egész kiállításon látható 102 művésztől 184 mű. Ezek közül 52, tehát felénél több, magyar művész, még kedvezőbb pedig az arány műveik számát tekintve, a­mennyiben összesen 105 magyar mű van kiállítva, úgy hogy mondhatni, miszerint hazai jellegét e tekintetben is megőrizte a kiállítás. Ezen kívül vannak képek 8 franczia, 18 belga, 10 osztrák, 7 német, 5 olasz és két norvég festőről. Hazai művészetük közül Munkácsy, Benczúr s a szobrászok jelentékeny része távol vannak. Ami a látszat ellenére is kedvező körülménynek mondható. Bizonyára mindannyian nagyszabású s hosszabb időt, talán éveket igénybe vevő művészeti alkotások­kal vannak elfoglalva. Nagy vásznak nem igen ke­rültek ki hazai festőink ecsetje alól, ami azt mutatja, hogy a művészi termelés még mindig nem áll arány­ban a vásárlással; nem mernek festőink egészen nagy szabású művekbe fogni, mert kétes, akad e költsé­geiknek is megtérítője. Mindamellett, mint már a fentebb jelzett szám is sejteti, régibb és különösen fiatalabb festőink egész gárdája vesz részt az összes tárlat mostani I-fő sorozatán, így Aggházy Gyula, Balló Ede, Barabás Miklós, Basch Gyula, Bihari Sándor, Brodszky Sándor, Burger Lajos, Büttner Helén, Csányi Gizella, Ebner Lajos, Egerváry Ágost, Giehsz Alfons, Grósz Béla, Györök Leo, Herzl Kor­nél, Heverdle Ferencz, Jókai Róza, Kardos Gyula, Kegyes József, Kéméndy Jenő, Klimkovics Ferencz, Konek Ida, Kovács László, Ligeti Antal, Madarász Viktor, Margitay Tihamér, Maszák Hugóné, báró Mednyánszky László, Mesterházy Kálmán, Mészöly Géza, Molnár József, Pap Henrik, Peske Géza, Ró­­zsay Emil, Somogyi Dániel, Skuteczky Domokos, Spányi Béla, Stettka Gyula, Strobl Alajos, Szász Gyula, Szécsi Antal, Szirmai Antal, Tahi Antal, Telepy Károly, Than Mór, Tornai Gyula, Ujváry Ignácz, Vajda Zsigmond, Vastagh Géza, Vastagh György, Vecsei Tivadarné és Vörös Erzsi. A képek és szobrok között van több első rangú alkotás s számos igazán szép kép, van természetesen néhány, az emberi és művészi ízlés tévelygéseit illusz­tráló mű is. Érdekes még, hogy mint a fentebbi so­rozatból is látni, ezúttal hat magyar művésznő szere­pel a tárlaton. A magyar művészek alkotásairól szólva, mind­járt ki is jelenthetjük, hogy ezúttal az elsőség B­i­­h­a­r­i Sándoré, kinek képe a Biró előtt és a Víz­iszony, annyira életteljes és igazi magyar zamata al­kotás, a­melyeket csak Munkácsy e fajú művei múl­nak felül. Technikája és színezése még itt-ott fejlő­désre vár, de rajza és konc­epcziója, a mozdulatok természetessége s alakjainak belső lélektani élete mű­vészi tökélynek. Humora oly megkapó, hogy képei előtt egyszerre a jó magyar pórnép közé képzelve ma­gunkat, mosolyogva állunk meg s alig tudunk tőle megválni. A biró előtt játszódik le az első jelenet. Az előtte való este széles jókedve lehetett a legénynek s a czigány vagy nem jól húzta, vagy nem azt a nótát húzta, a melyik neki tetszett volna, vagy hogy egyál­talán nem akart ingyen muzsikálni. Elég az hozzá, hogy a legény kézibe vágott a bandának, s mielőtt ablakon, ajtón, kerítésen keresztül elmenekülhettek volna, hát egy némelyiknek a feje lyukadt be, a másik meg belesántult, de a­mi a fő, a prímásnak a hege­dűje pozdorjává törött. Éppen domború melle hasadt szét, a­mi úgy megdugatja magában az édes bús nótá­kat , csak a karcsú nyaka maradt meg, hogy legyen a czigánynak mit szorongatni. Látni való, hogy falu­helyen aztán meg czigánynak nem bolondság a dolog, mert a szegény hozzá van szokva a veréshez, a­hol betörték, ott begyógyul, de »a hegedi, a hegedi, kérem a lássan!« mondhatja a prímás, a­ki háta megött a még négy tagból álló bandával ott áll a helységháza közepén, hogy elégtételt kérjen a birótól. A biró egy őszbe borult tisztes paraszt­ember, félig visszafordul­va az asztaltól, fogadja a panaszt, meglátszik az ar­­czán, hogy meg kell őrizni a tekintélyt, de hogy ő is közelebb áll a mosolygáshoz. Az asztal túlsó végétől hosszúszárú pipájával éppen most kel föl a jegyző, ő már nem tartóztatja magát, hanem derült mosoly­gással fogadja a bandát. A szoba hátterében hosszú falóczán ül a kis­­biró, a háttérben áll még egy cselédleány s a nyitva maradt ajtón éppen most fordul ki egy tőről metszett magyar menyecske, miközben ő is jóízűen mosolyogva fordul vissza. Ezeken kívül, a kép második fő­ s talán legkitűnőbb alakja maga a bűnös, a kék mándlis le­gény, a­ki ott áll a szoba közepén, a czigányokkal egy sorban. Hatalmas megtermett szál legény, pelyhedző bajuszszal. Meglátszik rajta, hogy már katona is le­hetett, egyenesen, nyugodtan áll ott, nem vág bele a primás panaszába, várja míg reá kerül a sor. Hanem arczában van valami utánozhatatlan hunczut mosoly­gás , a­hogy a czigányokat méregeti, lehet hogy most ő is rendkívül komikusnak találja a helyzetet. Két roppant kezét leeresztve, ártatlanul összetéve tartja. Egy pillantás e kezekre, megmagyarázza a czigányok veszedelmét s látni való, hogy kis ujjának egy mozdu­lata elég volt a szerencsétlen hegedűt összemorzsolni. Szinte előre látni való a legény arczán a furfangos felelet, a­mit a vádra adni fog. Ugyan eszébe jut-e neki azt mondani, hogy attól a sok zokogó bús nótá­tól hasadt meg a hegedű szíve, nem pedig ő bántotta. — A gondolatnál és a konc­epcziónál csak az alakok életteljessége a megragadóbb. Minden egyes alak élő típus, igaz eleven s életteljes minden alakja, mintha csak ott élnénk mi is közöttük. Bihari másik képe, a Víziszony, bírja az elsőnek minden előnyét, csakhogy talán még kedvesebb, mert a család belső életéből van merítve. Az egyszerű pa­rasztszobában, melynek csupasz falain egy-egy szög s egy árván lógó tarisznya tűnik fel, a szoba közepén egy nagy teknőt, mely székekre van felállítva, három asszony vesz körül s a teknő közepén ott áll teljes mezítelenül egy kis honpolgár, aki iszonyodik a víztől s ordít iszonyúan nekiveresedve, az édes­anyja azon­ban már­is belemártja kezét a vízbe, hogy megkezdje a mosdatást. A másik két asszony mosolyogva nézi a derült jelenetet, legtöbb öröm látszik az öreg asszo­nyon, akinek talán unokája lesz a sikongató kis­fiú. A tájkép­festők közül Mesterházy Kálmán Balatoni részlet czímen kedves tájat mutat be, melynek vibráló, gyönyörű vizi távlata különösen megkapó. Mednyánszky László báró, igazi tájképfestő­­művész az istenek kegyéből, mint mondani szokás. Egyik képe egy zuzmozásos őszi erdei táj, a másik zimankós téli időben az újpesti kikötő egy része. Mindkettő messze látszó vibráló háttérrel pompás le­vegővel s megkapó hangulattal bír, szinte borzong az ember a zimankó láttára. Nem mondható azonban hasonló dicséret Spá­nyi Béláról, sőt Őszi reggelét határozottan a nem si­került képek közé kell soroznunk. Az ő ecsetje sok­kal többre képes; ez unalomig ismételt vízben ácsorgó tehenek, forszírozott zöld füvek, sások és gályák nem képesek többé hatást teremteni. Még spenótba is hallatlan az a zöld szín, a­mi e képen fa gyanánt szerepel. Than Mór nagyobb szabású történeti képet fest, melyen III. András király leánya, az Árpád-ház utolsó ivadéka, kolostorba vonul. Kíséretében van Trencséni Csák Máté is. Sajátságos sima modora, még különben szép színei mellett is, nem képes ha­tást teremteni. Mindenesetre érdekes, hogy e nagy­nevű művészünk, kinek a fresco terén nem egy emlék­­szerű alkotást köszönünk, ezen a téren nem képes na­gyobb sikert fölmutatni. Jókai Róza Dolce far­miente-je eddig legna­gyobb képe. Igen sok tanulmány, művészi fölfogás és színérzék van benne, festője határozottan nagy remé­nyekre jogosít, a­kit még a történelmi festészet terén is örömmel látnánk próbálkozni. Vörös Erzsi Alvó nője sok tanulmánynyal ké­szült, de a test helyzete folytán alakult skurzók any­­nyira túlhajtottak, hogy a mezítelen test festésében különben elért eredmények elvesznek. Vastagh Géza egy patakparton ácsorgó kacsa­társaságot fest igen kedvesen. Mindannyi részt lát­szik venni a csacsogásban, miközben esetlen kecses mozdulataik nagy megfigyelésre valló tanulmány­nyal vannak visszaadva. Kegyes József egy parasztleányt festett igen jó színekkel, az a czime, hogy: Valamit súgok magá­nak, hanem a súgás helyett a lány fütyül. Persze, így a hatás elmarad. Szirmai Antal Keresztelés után czím alatt na­gyobb szabású képet fest. A jelenet a kosztümökből ítélve, a XVI-ik század valamelyik fejedelmi udva­rában játszik. A dúsan megrakott asztal mellett ül a boldog, szép ifjú szőke asszony, ölébe tartva a gyö­nyörű kis kékszemű pólyás gyermeket. Előtte szintén szép ifjú és dúsgazdag öltönyű nő hajol a csecsemő fölé, a szék háta mögött pedig egy lovag udvarol, a háttérben több alak áll. A szőke anya nagy bravúrral van festve, a színek igen szépek s gazdag képzeletre valló drapériák vannak alkalmazva. Egyike a kiállí­tás legkiválóbb képeinek. Kéméndi Jenő Én czimü képe, melyen egy urat ostromol négy-öt hölgy, túlságosan sima. Obsitosában azonban, hol egy huszár udvaról egy parasztleány­nak, már sokkal jobb után jár s modorában örven­detes haladás észlelhető. Ebner Lajos húsvéti körmenetet fest nagyobb arányú vászonra. Magyar falusi életteljes alakok egész gyűjteménye e kép. Mindegyiken van valami jellemző. Mai számunkhoz fél év melléklet van csatolva. A tegnapi ülés. A magyar képviselőház tegnap tartotta egyik legnevezetesebb ülését. Erre a néhány órára Magyar­­ország fővárosában volt a politikai súlypont, ide volt irányozva a művelt világ figyelme, itt keresett kielé­gítést kíváncsiságának az európai sajtó, nagy érdek­lődéssel várva, hogy mit rejt az a lepel, mely eddig eltakarta a diplomáczia titkait az avatatlan szemek előtt. Magyarország miniszterelnöke volt hivatva ezt a leplet egy pillanatra fellebbenteni. Minden szem tehát ide volt irányozva a Sándor­­utczai palotára, hogy résen legyen, a­mikor bekövet­kezik az a várva-várt momentum, a­midőn egy pilla­natra betekinthetünk majd abba a csodálatos gépe­zetbe, mely nemzetek, világrészek sorsát intézi, mely háborúkat okozhat és békét szilárdíthat, mely erőssé teheti a gyöngét, megbéníthatja az óriást, a diplomá­czia gépezetébe, ebbe a rejtélyes masinába, mely né­mán, zajtalanul és mégis majdnem mindig teljes gőz­zel dolgozik. Hisz hetek óta egyebet sem hallani, mint hogy a Ballplaczon nagy az izgatottság, Bismarck szobájában még éjfél után is gyertya világ égett, török politikai körökben nagy idegesség uralkodik, a bol­gár minisztertanácsok hetek óta meg sem szűntek. S e sok izgalomnak, idegességnek és nagy tevékenység­nek, mindennek eredete a diplomáczia­i gépezetében lelhető fel. Lehet-e ezek után csodálni, hogy néhány nap óta mi, a magyar főváros, voltunk a czivilizált világ érdeklődésének központja, hogy egész tegnap délig északról, keletről, délről és nyugatról, szóval Európa minden tájékáról, elfojtott lélegzettel lesték, hogy mit mond majd Tisza Kálmán. Déli 12 órára volt kitűzve a miniszterelnök vá­lasza, de a közönségnek hosszú volt a terminus és kí­vánságát az által igyekezett csillapítani, hogy már reggeli 9 órakor ott nyüzsgött a Sándor-utczában, le egész az Eszterházy-utczáig, várva a kapuk kinyitá­sát. Jegy kellett mindenkinek, jegyet kért mindenki. Valóságos roham volt az, melyet a karzati közönség egy része intézett a ház ellen. A háznak már rég nem volt annyi látoga­tója, mint a tegnapi ülés alkalmával. A folyosókon melyek különben csak déltájban élénkülnek meg, ez­úttal már az ülés elején is nagy volt a sürgés-forgás. A képviselők, kik közül alig hiányzott egy is, ki­­sebb-nagyobb csoportokban fel s alá sétálva, állva vagy ülve társalogtak, vitatkoztak. Tág tere volt a diskussziónak, egyenlő fegyverekkel folyhatott a vita, mert hiszen informálva senki sem volt. A diplomá­cziai gépezet némasága ráragadt a miniszterelnökre is abban a pillanatban, midőn legalább látszólag a beavatottak sorába lépett.­­ Senki sem tudta, hogy a miniszterelnök mit fog _ * -

Next