Pesti Napló, 1889. április (40. évfolyam, 90-118. szám)

1889-04-02 / 91. szám

91. szám. Budapest, 1889. Kedd, április 2. 40. évi folyam. "%■!■■* ...................gaSBi!Bg-----II­. Szerkesztési Iroda: Ferencziek­ tere, Athsnaen m­é p n 1 a t. A lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kéziratok nem adatnak vissza. Kiadó-hivatal: Ferencziek­ tere, Athenaeu­m-é­p­ü­l­e­t. A lap anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadás körüli panaszok, hirdetmények) a kiadó-hivatalhoz intézendők. Egyes szám helyben 4 kr, vidéken 5 kr­ m^mm»mSSBBSSBSBSSSSSSSSS '­­g——S! ,!■■ I ■ III—■ !■« PESTI NAPIÓ Politikai napilap­_______ _ Előfizetési feltételek ! A reggeli és esti kiadás postán egyszerre küldve, vagy Buda­pesten kétszer házhoz hordva. Havonként 1 írt 60 kr. — 8 hónapra 4 írt 60 kr. — 0 hónapra • írt. HíveiU kledés portal kOUnkfű­dése klvintstik, portsbélysan twVenként H évnegyedokdal­­­tortál feUlflMtuuUt WSTv Hirdetések szintúgy mint előfizetések a »Festi Napló« kiadó­ hivatalába Budapest, Ferencziek­ tere, Athenaeum-épület, küldendők. Egyes szám helyben 4 kr, vidéken 6 kr. Vita után. A legnagyobb parlamenti ütközet, mely valaha Magyarországon vitatott, zajos befe­jezést nyert, az ellenzék támadó kiáltásaival a kormány feje és pártja ellen s a kormány­párt tüntetésével Tisza mellett. Ez jellemzi a helyzetet vita után, hogy ha szűnt is az izga­lom, nem szűnt meg az ellentét a pártok kö­zött s az oppozíc­ió és a kormány közt nem lehet béke. Elkeseredés és elszántság a gyü­mölcsei e vitának az ellenzéken, a kormány­párton zavar és harag. Visszapillantva, mi csak azt mondhatjuk, hogy gyönyörű vita volt. Bezzeg a kormány­párt nem mondhatja ezt, vereséget vereség után szenvedett a házban, szégyent aratott az országban s végül egy rossz törvénynyel verte meg a nemzetet. Dicsősége egyedül az, hogy T­i­s­z­a Kálmán meg nem bukott. De mivé lett a hatalmas nagy ur ? Tisza Kálmán ma egy sajnálatos körülmény a magyar politikában, melylyel senki sem tudja, mit tévő legyen? Egy megsebzett alak a miniszterelnöki szék­ben, de melyet sajnálni még sem lehet, mert megtartotta állását. Mint saját árnyéka jelen meg a képviselőházban s épp úgy távozik onnét s egy üres hely a miniszterelnöki asz­tal mögött jelöli, hogy Magyarországnak más miniszterelnök kellene. Vezérszerepét a par­lamentben elvesztette és soha többé vissza nem nyerheti. Minő ellenzék volna az, mely a véderőtörvény megszavazása után eltűrné, hogy annak alkotói a nemzet vezéreiként sze­repeljenek? Tekintélyét az országban elját­szotta, úgy hogy talán magyar államférfin nem járta le magát ennyire, mint Tisza. Nincs egyebe, mit a vita végén megtartott, csak a hivatalos hatalom és a kormánypárti szavazatok. Ideiglenes birtok mind a kettő, mert akárki higgadt tárgyilagossággal bí­rálja meg a helyzetet, kénytelen beismerni, hogy a Tisza-kormány Magyarországon tart­hatatlan, az általános ellenszenv és az el­vesztett hit miatt. Tarthatatlan azért is, mert politikája nincs s pártot politika nélkül, olyan engedelmes, gondolatszegény és akarat nél­küli pártot, mint a szabadelvű párt ezelőtt volt, jövőre a szabadelvű körben sem talál­hat Tisza, ő pedig más lenni, mint volt, nem tud, nem is akar. Hozzá szokott nagyon ahhoz, hogy minden szava hódolattal talál­kozzék s pártja képviselői hozzá csak kéré­sekkel járuljanak. Nem kérni, nem fogadni el tanácsot a politikában senkitől, csak bizal­mas barátaival suttogva állapodni meg az ország sorsának intézésében, második termé­szetévé vált s erről leszokni oly kevéssé tud, mint hozzászokni a parlamentben ahhoz, hogy az ellenzék beszél és ő hallgasson. Pártjában azonban igen eltérők a néze­tek a fölött, hogy hát most mit csináljanak, miután a kormány a véderőtörvényt velük megszavaztatta. Megbánták ezen törvényt ret­­­­tenetesen és szégyenük örökre s igen jól tud­ják, hogy az nekik nem fog megbocsáttatni. Azt is tudják, hogy az ellenzék Tisza ellen a h­arczot folytatni fogja kérlelhetlenül s ne­kik őt védelmezni fog kelleni, úgy a mint e három hónap alatt védelmezniök kellett. S ki tudja mit hoz a jövő, mert nagy halmaz­elé­­ged­etlenséget hordott össze a védtörvény meg a szeszadó és regáleváltság s az ellenzéknek hő alkalma lesz a budget-vitánál a kormányt megostromolni. A gyöngeség érzete fogta el a minisztériumot s az aggodalom a kor­mánypártot, a politikai döntő körök pedig belátták szükségét az irányváltoztatásnak és a személyváltoztatásnak, minthogy azonban a többség a véderőtörvény és Tisza mel­lett szavazott, az irányváltoztatást Tiszá­nak kell megtenni úgy, amint tőle kö­vetelik s a személyváltoztatásoknak a szabadelvűpárti majoritás támogatásával kel­lene eszközöltetniük, csakhogy úgy lát­szik, a 253 kormánypárti képviselő között nyolc­ miniszternek való ember nem akad. Kölcsön kérnek tehát politikát és minisztere­ket a szomszédból s ezt hivják rekonstruk­­cziónak. A szabadelvű párt ezen belügyeibe avat­kozni nincs szándékunk. Ha ők személyes uralmat támogattak idáig, egyéni érdekeket szolgáltak s legfeljebb párt­politikát csinál­tak, nekünk országos politika kell s örven­dünk, ha ők is arra térnek. Lássuk mivel kí­nálják meg a nemzetet, s kik azok, kik az uj irány keresztülvitelével megbizatnak. Ma nincs tárgya a bírálatnak, de igenis van mi­niszteri felelősség, mely a múltra vonatkozik. Ezen felelősség alól a védtörvény megszava­zása nem hogy felmentette volna a kormányt, ellenkezőleg helyzetét súlyosbította. Nem­csak az ellenzékkel szemben feszült, sőt ki­állhatatlan a viszony, nemcsak a nemzettel szakított a kormány, saját pártjában is hely­zete megromlott az által, hogy sokan vannak olyanok, kik reformokat követelnek, melyek­kel a szabadelvű párt létjogosultságát a nem­zet előtt bebizonyítsák s legalább a pártot mentsék meg, ha talán a kormányt meg nem menthetnék is. Viszont mások a kormány meg­mentésén fáradoznak s a politikai irányvál­toztatást perkorreskálják. Lehetetlennek tartjuk azonban, hogy a legbefolyásosabb politikai körök is, a nagy vita után végig tekintve az eseményeken, melyeknek tanúi voltunk mindnyájan a ház­ban és a házon kívül, visszagondolván azokra a nagy szónoklatokra, nagy mozgalmakra és nagy szenvedélyekre , melyek megrázták egész Magyarországot, de ne lássák, hogy itt nagy baj van, mely az­által orvosolva nincs, hogy a véderő­vita kimerült és befe­jeztetett. Hogy ezt az országot fogásokkal, erőszakkal és korrupczióval tovább kormá­nyozni immár lehetetlen, hogy itt rendet kell csinálni s a rend az országban nem azt je­lenti, ha rendőrök kisérik a miniszterelnököt s katonaság zárja el az utczákat, hogy a nép fel ne lázadjon a kormány ellen. Meg­nyugvást csak megelégedés adhat a polgá­roknak s a minisztereknek szükségük van nem csak a korona, hanem a nép bizalmára is. A­hol ez elenyészett, minek ott erőltetni a kormányt, hogy maradjon helyben? Sokkal jobb volna új kormányt nevezni ki. És ezen belátásnak féleredményét látjuk a véderő-vi­tában erkölcsileg megbukott Tisza-kormány rekonstrukc­iójának kísérletében. Ám ezen re­­konstrukc­ió ismét félrendszabály, hasonló ah­hoz,mikor a 14-dik­e-t kiigazították, a 25-diket pedig Gr­aj­ák­-féle javaslattal és miniszteri nyilatkozatokkal hitték kioperálhatni. A meg­fejelt Tisza-kabinet nem lesz erős, ha tagjai kicseréltetnek, mert annak feje beteg. De a kormánypárt új politikája sem lesz sikeres, mert nem lesz szilárd. Tiszta munkát végezni nem akarnak azok, kik a jelen állapotok fen­­tartásában vannak érdekelve, tehát pancsol­nak a politikában. Az ellenzék nem törődve ezekkel, halad­jon tovább a maga útján, forduljon a nem­zethez s tartsa fenn vele a kontaktust. Ott van minden ereje a nemzetben, hagyja a po­litikai intrikát a kormánypártnak. Nincs tá­vol az idő, midőn a nemzettel számolni lesz­nek kénytelenek azok, kik ma a védtörvényt rákényszerítették. A nemzet pedig számolni fog azokkal, kik azt megszavazták. Budapest, április 1. A képviselőház holnapi ülésén valószínűleg el fogják intézni a véderőről szóló törvényjavaslat egyetlen, még függőben levő szakaszát és azután szerdán megtörténik a harmadszori olvasás, úgy­hogy e javaslat a főrendiház bizottságában e hét végén letárgyalható és jövő hétre a főrendiház plénumában napirendre tűzhető lesz. Minthogy e tárgyalások alatt hosszú ideig szükséges lesz, hogy a honvédelmi miniszter a főrendiház ülésein jelen le­gyen, a kormány — mint a Bud. Korr. jelenti — a honvédségről szóló törvényja­vaslatot csak a húsvéti szünetek után szán­dékozik tárgyalás alá vétetni. — A soro­zásra vonatkozólag a véderőről szóló tör­vényjavaslat tartalmazza az összes szükséges in­tézkedéseket, tehát a véderőtörvény megalkotá­sa után az ez évi újonctjutalékra vonatkozó tör­vényjavaslat előterjeszthető és annak megszavazása után a sorozás, anélkül, hogy a honvédségről szóló törvényjavaslat elintézését bevárni kellene, eszközöl­hető lesz. A sorozás ennélfogva május ele­jére okvetlenül várható. A képviselőházban a 12. vagy 13-án kezdődő húsvéti szünetekig kü­lönböző vasúti és kisebb törvényjavaslatok fognak tárgyalás alá vétetni. Szögyény-Marich Lászlóról, a külügyminiszté­rium osztályfőnökéről, rendkívüli elismeréssel nyilat­kozik a »Times« ma érkezett száma. A City-lap ama hir kapcsán szól Szögyényről, hogy a Tisza-kabinet­­ben a belügyi tárczát fogja átvenni s azt mondja róla, hogy egyike ama szerencsés férfiaknak, kiknek nincse­nek ellenségeik. »Mint igazi gavallér, fényes tehetsé­gével, — igy szól a »Times« — és ritka tapintatával A PESTI NAPLÓ TÁRCZÁJA. — Április 1. — Árverés a műcsarnokban. A képzőművészeti társulat ma ismét egy újabb lépést tett arra, hogy a műtárgyak kedvelését minél szélesebb körökben meghonosítsa. Modern képeket és szobrokat bocsátott árverés alá a műcsarnokban, melynek termei ez ideig csakis kiállítások rendezé­sére szolgáltak. Hosszabb idő óta ez volt az első ko­moly műárverés a magyar fővárosban , mert ilyen gyanánt nem fogadhatjuk el azokat a pár év előtt rendezett kótyavetyéket, melyekkel egy-egy bécsi vagy helybeli műárus boldogította a nagy nevek után kapkodó, de se ízléssel, se műismeretekkel nem bíró közönséget. Ma már, hála az égnek, finomodott annyira a képvásárlók ízlése, hogy az ilyen szerencsevadászok nem koc­káztatnak újabb kísérleteket. Pettenkofene­­ket és Vineákat nem találunk az Andrássy-uti ki­rakatokban , de a vevők is megtanultak annyit, hogy az ilyen elsőrangú mesterek művei nem minden bo­korban találhatók s ha olykor-olykor elvetőd­nek is hozzánk, egy-két száz forinton meg nem vásárolhatók. A nagy Raffaello képeinek töme­ges elárusitása, mely pár év előtt a külföldi mű­­­barátoknak drága pénzen meg nem szerezhető mu­latságot szerzett, nagy tanulság volt arra nézve, hogy a pénz még nem pótolhatja sem az ízlést, sem az ismereteket. Ma már nem merészelne senki egy­szerre harmincz Rafaellót vásárolni, de olyan mű­árus is alig akadna, a­ki az isteni mester eredeti alkotásait tuc­at számra merné ajánlani vásárlóinak. A magyar amateur összes utódaiért lefizette az isko­la­pénzt, egyszer s mindenkorra. Köszönet érte a ke­­vésb­é tehetősek nevében. * Azt azonban még ma is merészség volna koc­­­káztatnunk, hogy a magyar közönség öntudatos becs­lője a művészet alkotásainak; hogy a kiállítások és árverések ma már nálunk teljesen tájékoztatott, a kiállított tárgyak értékét helyesen mérlegelni tudó pumblikumra találnak. Mindettől ma még távol állunk. De valljuk be őszintén, mindeddig az előfeltételek is hiányzottak, hogy a nagy­közönségtől a művészeti dolgokban teljes vagy számottevő tájékozottságot is kíván­hassunk. A magyar műbarátok, leszámítva azokat a szerencsésebb anyagi viszonyok közt élő kivételes egyéneket, kik külföldön képezték ízlésüket s elősze­retetből vagy számításból rendes látogatói a világvárosok internaczionális tárlatainak, idehaza mindezideig kevés alkalmat találhattak arra nézve, hogy ízlésüket kiműveljék s művészi kérdésekben számot tevő ítélet kimondására jogot szerezzenek. Nyilvános képtáraink aránylag még mindig szegé­nyek a modern művészet termékeiben, s mindeddig nem tudtunk odáig jutni, hogy csak egy jóravaló műárus is érdemesnek találta volna, hogy állandó üzletet nyisson a magyar fővárosban. Festőink, szob­rászaink évről-évre szaporodnak; műtermeikből éven­ként több kép kerül a kiállításokba s ezekről elis­meréssel, sokszor magasztalólag szól a bírálat; de nincs állandó műkereskedésünk, a­hol ezek a képek a tárlatok bezárása után helyet találhatnának, s a­hová a művészek időről-időre elküldhetnék kisebb igényű alkotásaikat. Ami szintén nagy baj: nincs szakközlönyünk sem, mely a művészet aeszthetikáját magyarázná, az újabb iskolákat ismertetné, itthon és künn élő művé­szeink tevékenysége felől értesítene, szóval írásban és képben mindent megtenne arra nézve, hogy azok, kik a magyar képzőművészet iránt érdeklődést mutatnak, egyúttal a felől is kimerítő és becsü­letes tájékoztatást nyerjenek, mi módon díszít­hetik szobáikat, termeiket, ha már egyszer arra szánták el magukat, hogy falaikra képeket füg­­geszszenek, egy-egy sarokba szoborműveket helyez­zenek. Pedig a magyar közönségnek van érzéke a szép dolgok iránt, s ha ezen a téren kellő útbaigazítást nyerne, nem dobna ki aránylag jelentékeny összege­ket hitvány színnyomatokért, hanem ezek helyett eredeti képeket, szobrokat vagy legalább is művészi értékű rézkarézokat vásárolna. De a legtöbb műbarát még megvárja az utasítást erre nézve, a­mint meg­várta más országokban is, a­hol most már csak kissé rendezett viszonyok közt élő ember is szégyenletes dolognak tartaná gyárilag előállított, értéknélküli másolatokat függeszteni szobája falaira. Meg vagyok arról győződve, hogy a mi közön­ségünk ízlése is, nagy és gyors fejlődésnek indulna, ha egy lelkiismeretesen szerkesztett szakközlöny ka­lauzolására támaszkodhatnék vagy jól rendezett mű­­kereskedések és állandó kiállítások nyújtanának neki alkalmat arra, hogy ízlését folyvást szép tárgyak lá­tása által finomíthassa. Ekkor aztán fiatal képiróink nem volnának arra kényszerítve, hogy folyvást a hazai közöny felett panaszkodjanak s ujabb munkáikat, az őszi kiállítá­sok bezárása után, potom árakon adják fel a megszo­rult helyzetükre spekuláló külföldi műárusoknak. A képzőművészeti társulat mellett a kormány is tagadhatatlanul sokat tett arra nézve, hogy a fia­tal tehetségek ide­haza s a külföldi akadémiákon mű­vészi kiképeztetést nyerhessenek, de buzgalmából mindezideig mégis csak kevés haszna volt a hazai művészetnek. Mert nem elegendő művészeket kiké­pezni ; amennyire a viszonyok engedik, arról is gon­doskodni kellene, hogy ezek a művészek műveit kö­zönségre és működési térre találjanak. A művészeti iparnak közlönyt teremtett Trefort Ágoston éles lá­tása s ez a közlöny a közönség szélesebb köreibe is elvitte a szép iparczikkek kedvelését; ilyen közlöny­ről kellett volna gondoskodni már régen a képzőmű­vészetek számára is, hogy ne csak termelők, hanem egyúttal fogyasztók is támadjanak. Mert hiába van­nak művészeink, ha nincs közönség, mely a művésze­ket megértse s azokat anyagi segítséggel is támo­gatni kész legyen. Műértő közönség nélkül csak a művészi proletariátust szaporítjuk, vagy legfölebb a külföld számára nevelünk szobrászokat és kép­írókat. *­­ Az öntudatos, biztos ítéletre támaszkodó kö­zönség hiánya, mint fentebb mondom, a műcsarnok árverésén is érezhető volt. Mintegy ötven, hatvan árverező jelent meg a teremben; köztük alig egy­­kettő olyan, kinek gyűjtői szenvedélye szélesebb kör­ben is ismeretes. Nagyobbára fővárosi polgárok, kik nemcsak kényelemmel, hanem díszszel is szeretik berendezni lakásaikat, de arra nézve már nem eléggé válogatósak, hogy egy tenyérnyi, de művészileg fes­tett képecskét a nagyterjedelmű, hivalkodó vásznak­nál többre becsüljenek. Az árverésen legjobb árakat azok a képek értek el, amelyek vagy nagyságuk által imponáltak, vagy tetszetős thémáikkal kötötték le a vevők érdeklődését. A legtöbben egyszerű szobadíszt, a fal bizonyos térségét jól fedő vásznat, s nem igazi műtárgyakat kerestek. Ezért az értékesebb számokat vissza kellett vonni s azok a jobb képek, amelyek a szomorú auspic­iumok daczára is árverés alá kerül­tek, aránylag sokkal kisebb árakon mentek el, mint a közepes, vagy éppen értéknélküli festmények. Nem akarom senki illúzióját megrontani, de még­sem hallgathatom el, hogy az árverés legszebb darabjai megmaradtak, vagy csak kínos erőfeszítés után találtak vevőre az első árverés közönségében, így a külföldön, különösen Angliában nagy elisme­résnek örvendő Joanovics Pál »Montenegrói csa­ládi élet« czímű vázlatát, egyikét a gyűjtemény leg­értékesebb darabjainak, csak 206 forintért váltotta magához dr. Mészáros, Skuteczky Döme »Nehéz ! számolás« a, Baditz Ottó »Szegedi árviz«-e­s­ K­a­r­c­s­a­y Lajos pompás »Vásári jelenet«-e pedig­­ épenséggel nem találtak árverezőre. Böhm Pál erős naturalisztikus érzékkel jellemzett genre-képe: a »Ködmönös paraszt«, 80 forinton kelt el, Ligeti Antal hangulatos nagy tájképéért a »Retyezát hegy­­sége«-ért csak 301 forintot fizettek, a Bruck Miksa »Hazafelé« czímű képe, melyről az őszi kiállítás al­kalmával az egész sajtó nagy elismeréssel szólt, nem talált még csak olyan árverezőre sem, a­ki érte a sze­rény kikiáltási árt megígérte volna. Külföldön bizo­nyára jobban meg fogják becsülni. Nagy érdeklődést keltett a »Divatürelem­­p­r­ó­b­á­j­á«-nak sorsa. A nagy kép a geniális Vágó Pál műve s a­mint általánosan tudva van, a Strobl Alajosnak minta gyanánt ülő Pálmai Ilka asz­­szonyt ábrázolja. Többen versenyeznek érte s mégis Kolozsvárra kerül, a­hol szintén számos tisztelője van a művésznőnek. Lutz Károly odavaló műárus váltotta magához, aránylag cse­kély áron, 610 forinton. Lutz úr általában mind­végig nagy kitartással vett részt az árverésben; a képeknek közel egyharmada hozzá kerül. A legtöbb esetben ízléssel válogatott­ megérkezését érdeklődés­sel várhatják a kolozsvári műbarátok. Kívüle Hege­dűs Sándorné úrnő és Bischitz Mór úr vásároltak értékesebb képeket.* Az árverés közel négy óra hosszáig tartott s belőle nagy tanulságot vonhattak le fiatal művészeink. Megtanulhatták, hogy a magyar fővárosnak van mű­­vásárló közönsége, de a képíróknak, ha állandó si­kerekre számítanak, ma még e közönség erszényéhez kell alkalmazkodniok. Képeikre a kiállításokon hiába függesztenek több száz, vagy ezer forintos árakat; e magas igényekről egyelőre még le kell mondaniuk, ha azt akarják, hogy nevetséges alkudozásokkal egé­szen tönkre ne tegyék hitelüket, vagy saját műter­meik számára ne dolgozzanak. A magyar közönség örömest vásárol képeket, ezt a mostani árverés is megmutatta, de viszonyai nem engedik meg, hogy olyan árakat fizessen, a­minőket a külföldön is csak elismert hírnévnek örvendő művészek követelnek. A művészet pártolása mi nálunk még mindig dicséretre méltó fényűzés s nem a műveltebb szelle­mek szükséglete, a mivé az a műveltebb népek között vált. Hogy erre a fokra emelkedjék, abban első­sor­ban maguknak a művészeknek kell közreműködniök. Tegyék lehetővé, hogy műveikben ne csak sokan gyö­nyörködhessenek, hanem hogy azokat minél többen meg is szerezhessék. A műtárgyak ára a műértő közönség gyarapo­dásával együtt növekedik, azt mesterségesen fokozni lehetetlen. így volt ez a világon mindenütt; így lesz nálunk is. Csak az első kép megszerzése jár nehéz­ségekkel ; a­kinek már egy festménye vagy szobra van, vesz az többet is. Mert a művészet szeretete szintén szenvedély, s mint ilyen folytonos táplálé­kot kíván. Szana Tamás­ minden alkalommal képes volt eloszlatni azokat a visszásságokat, melyek a nemzetközi érintkezésben időnkint fel-felmerülnek s a diplomácziai karban ki­váló állást biztosított magának.« Említettük, hogy az a kombináczió, melyről a »Times« szól, hogy t. i. Szögyény-Marich László belügyminiszterré nevezte­tik ki a Tisza-kabinetben, meghiúsult. Pártértekezletek. Az országgyűlési mérsékelt ellenzék ma este Királyi Pál elnöklete alatt értekezletet tartott, melyben az elnök meleg hangon emlékezett meg a korán elhunyt báró Bánffy Györgyről. A párt jegyzőkönyvileg ad kifejezést fájdalmának, a rava­talra koszorút helyez és a gyászszertartáson küldött­ség­ileg képviselteti magát gr. Károlyi László és Fenyvessy Ferencz által. Ezután az értekezlet tárgyalás alá vette Fenyvessy Ferencz indítvá­nyát, mely szerint íróknak és művészeknek kitűnő szolgálataik esetére az egyéves önkéntesség megadassék. Az értekezlet tudomásul vette az indítványozó ama kijelentését, hogy a honvédelmi miniszter megnyugtató nyilatkozata következtében indítványát visszavonja. Nagy István indítványát illetőleg az értekezlet elhatározta, hogy annak 1., 3. és 5. pontjának a törvényszövegébe leendő felvételéhez feltétlenül ragaszkodik, ak­ik pon­tot illetőleg megnyugszik a honvédelmi miniszter amak ígéretében, hogy a szükséges rendelkezés az utasításba felvétetik. A 4-ik pontot, mely az első pontban implicite hen foglaltatik, elejti az értekezlet arra az e­s­e­t­r­e, ha az első elfogadtatik, de ha ez nem történnék, a negyedikhez is ragaszkodik. A tárgyhoz hozzászólottak Nagy István indítványozó, A­p­p­o­n­y­i Albert gróf, Bolgár Ferencz, H­o­­d­o­s­sy Imre és mások. A függetlenségi és 48 as párt ma este értekez­letet tartott, melyen Irányi Dániel elnök több be­jelentést tett. Bejelentette többek közt, hogy a buda­pesti lengyel egyesület a pártkör tagjait zászlószen­­telési ünnepélyére meghívta s felkérte, hogy a párt­kor nevében egy megbízott szeget verjen a zászlóba. E tisztre az elnököt, akadályoztatása esetére Mada­rász Józsefet kérték fel. A napirend előtt szót emelt P­o­s­o­n­y­i Géza s a debreczeni jogakadémia pol­gárai küldöttségének köszönetét és háláját tolmá­csolja a párttal s kivált T­h­a­l­y Kálmán debreczeni képviselővel szemben a véderőtörvényjavaslat ellen kifejtett hazafias munkálkodásért. Ugyancsak Po­lo­n­y­i Géza felemlíti, hogy a többi politikai perek közt Herman Ottó ellen is indíttatott egy, pedig Herman ékesszólásával arra intette az ifjúságot, hogy megtévén kötelességét, immár szüntesse be a to­vábbi akc­iót. Indítványozza, hogy mihelyt e tendenc­iózus politikai per komo­lyabb stádiumba jut, a párt a további lépések megtétele végett azonnal ér­tekezletet tartson, melyre a párt ösz­­szes tagjai a tárgy megjelölésével meg­­hivassanak. Ez indítványt az értekez­let egyhangúlag magáévá tette. A Fenyvessy Ferenc é­s Nagy István-féle módo­­sítványok kerülvén tárgyalás alá, az értekezlet elhatá­rozta, hogy azokra nézve a párt tagjai az eddigi megállapodások szerint fognak szavazni, megmen­tendő a megmenthetőket. Az országgyűlési szabadelvű párt ma este 61 /2 órakor Podmaniczky Frigyes báró elnök­lete alatt tartott értekezletet, melyen a véderő-bizott­ságnak Nagy István és Fenyvessy Ferencz képviselők által a véderőről szóló törvényjavaslat 25. és 26. §§-ai közé iktatni javasolt új szakaszokra vo­­­­natkozó jelentését tárgyalta. Münnich Aurél előadó és Fejérváry báró honvédelmi miniszter felszólalásai után a véderő-bizottság határozatát fogadta el a párt. Magyarok a párisi kiállításon. Az Eiffel-torony tetejére feltűzték a lo­bogót. A nagy rau elkészült és vele a kiállí­tás egész telepe gyorsan halad a befejezés felé. Egy hónap múlva megnyílik a nagy­szerű tárlat, mely egyesíteni fogja magában a világipar legújabb csodáit. Nemzetek és világrészek gazdasági alkotásai adnak egy­másnak Párisban találkozót a nagy verseny­re. És a­mit az anyaföld gyümölcseitől kezd­ve az emberi mesterség különböző ágazatain át a munka csak termelhet : minden fel lesz halmozva abban a nagy panorámában, mely­nek legnagyobb csodatárgyába tegnap ütötték az utolsó szöget. A szárazföldi és a tengeren túl való világ országai felhalmozzák munkáik legjavát és várjon ebben a színgazdag kép­ben milyen helyet foglal el majd a magyar ipar és gazdálkodás ? Senki nem ütközött meg rajta, sőt csak természetesnek látszott, hogy a kormány arra az álláspontra helyezkedett, miként Ma­gyarország hivatalosan nem vehet részt azon a kiállításon, melyet 1889-ben a forra­dalom évszázados emlékének szentelnek. De a hivatalos részvétel elől való elzárkózásban senki veszélyt nem láthatott, mert ez a forma egyáltalán nem hátráltathatott volna egyet­len magyar iparost és termelőt sem abban a szándékában, hogy magán után részt ve­gyen a gazdasági munka 1889. évi nemzet­közi monstre-versenyén. Így gondolkozott maga Tisza Kálmán miniszterelnök is, midőn a magánosok erkölcsi támogatását biztos kilátásba helyezte. Meg is indult a moz­galom országszerte. Kereskedelmi kamarák, szaktes­tületek szolgáltak útmutatással. A leg­szélesebb körben készültek,hogy Magyarország a párisi kiállításon méltón képviseltessék, mi­dőn egyszerre sarkon fordult a miniszterel­nök és a magyar képviselőház előtt oly nyi­latkozatot tett, mely után nem csoda, ha le­lohadt az a lelkesedés, mely a budapesti or­szágos kiállítás fényes erkölcsi sikere által ébresztetvén, arra buzdította a nemzetet, hogy ne csak saját, de a nemzetközi mérkőzés tük­rében is vizsgálja meg önmagát. Kitűnő közgazdasági miniszterünk jó­voltából kerültek ki titkos rendeletek is, melyek arra intették a kamarákat, hogy kezet fogva a magyar kormánynyal, óvakod­janak attól, hogy a magyar iparnak használ­janak. Félt a kormány attól, hogy magyar­­ellenes tüntetések lesznek a párisi kiállításon, hogy meg fogják sérteni a magyar zászló és a magyar színek becsületét. És mert ily rém­képei támadtak, tehát eltiltotta az intézőket köteles tisztük teljesítésétől és belekénysze­­rítette egy oly rendelkezés jármába, mely a milyen káros, épp oly nevetséges és indoko­latlan is. A medve. Regény, egy kötetben. (8) Irta: ERDÉLYI GYULA. — Magam akarok lenni... szólt s­ajtót muta­tott a három udvariénak. Mikor ezek távoztával egye­dül maradt, felhangolta ábrándjait s ábrándozott Csenkeszy Paliról... Miért nem lehetett az övé ? Miért nem őt s mi­ért Derenteyt hozta a sors útjába. Az élet rossz ve­gyész, a háborgó és egymással nem egyező elemekből akar egyet alkotni, de ez kegyetlenül megbosszulja magát. Az emberek egyesülnek, sírigtartó szövet­séget kötnek a nélkül, hogy A a B-t ismerné. Még a közön­séges anyagi vásárlásoknál sem nézik, tartós-e a kel­me, a tárgy. A divat maga is egy nagy összhangta­­lanság. Az élet harmóniái kivesztek... A­mint­egy ábrándjait folytatta, arra is rájött, hogy a szerelmet nem keresni kell, hanem találni... Ő nem találta meg, de meg fogja találni. Joga van az elváláshoz, hiszen nem börtön az élet... Mese­beszéd az, hogy a váláshoz nincsen ok, s az inkább csak divat, vagy tár­sadalmi kórtünet. A fa elhullatja levelét, a kőtől el­válik a por, felhőből esik az eső, a madár elszáll, a nap leáldozik, virág elejti himporát, az ember sem lehet helyhez kötve és egyhez lánczolva érzelmeiben, ha egy­szer Pálos Muki vagy néhány hozzá hasonló ósdi ember talán már egyebeket jegyeztek volna meg okoskodá­saira, de ő saját ügyének a legjobb védője lehet. Senki nem ismerheti úgy. Erre is azt szokták mon­dani idősebb rokonai, hogy az a baj, hogy nem ismeri magát, annyit foglalkozott külsőségeivel, hogy lelkét, szívét nem vizsgálta. Milyen bolondok az emberek, még házi­orvosuk is. Ez a kegyetlen ember az elválást majdnem elme­bajnak tekinti. Higyelejűségnek, hibás agyrendszer­nek, idegességnek, pedig a válásra akkor gondolnak, mikor komolyan szemügyre veszik az illetőt egy éles bírálat után. Azt mondja a házi­orvos, hogy a bírá­lat felületes. Minden betegnek egyforma adagot ren­del ő ? Ugy­e nem ? Az embereket nem formára ön­­tik s nem lehet valamennyi egyenlő. Lehet, hogy az anyag talál, illik egymáshoz, de a lélek és szív kirívó

Next