Pesti Napló esti kiadás, 1889. július (40. évfolyam, 178-208. szám)

1889-07-01 / 178. szám

KÜLÖNFÉLÉK. A hív­ lapból. Kinevezések. A földmivelés­­ü­gyi miniszter : B­u­day Zádor és Autós János kul­túrmérnököket főmérnökökké, V­i­n­n­a­y Géza, S­z­a­n­k­a Dezső, S­z­a­l­a­y Dezső és Udránszky József se­g­édkulturmérnököket kultúrmérnökökké, M­á­t­é­f­f S­ándor és D­i­m­s­í­t­s Lázár oki. mérnököket pedig se­géd kultúrmérnökökké ; a budapesti főügyész Lakos Lajos pestvidéki törvényszéki bijnokot a nagyváradi ügyészséghez írnokká nevezte ki. Névmagyarosítások. A belügyminiszter megengedte, hogy Muszka József bereczki lakos sa­ját, úgy Emma és József nevű kiskorú gyermekei vezeték­nevét­­­Kovács«-ra, Spann­raff Antal budapesti la­kos vezetéknevét »Spányi«-ra magyarosíthassa. Személyi hírek. A hivatalos lap legközelebbi számainak egyike — mint értesülünk — közölni fog­ja, hogy Garlathy Szilárd, nyugalmazott közlekedés­­ügyi minisztériumi számtanácsost, ki csak nem rég sok évi buzgó és érdemdús munkásság után vonult nyugalomba, a király ő Felsége királyi tanácsossá nevezte ki. — Mattyók Bencze pestm­egyei főszolga­bíró, a ki tegnap párbajt vívott, csak jelentéktelen sebet kapott, a mely ma már, a párbaj után 24 óra múlva teljesen behegedt. Zsófia herczegnő hozománya. A görög trónörö­kös és menyasszonya Zsófia herczegnő nevében a múlt héten írták alá Berlinben a házassági szerződést. A német császár nővére két millió márka hozo­mányt kap, a­mely összeg atyja, Frigyes császár utáni örökségét képezi. E összeget azonban csak haszonél­vezetül kapja. Az özvegy Frigyes császárné ezenkívül százezer tallért ad leányának hozományul s ez utób­binak épségben maradnak öröklési jogai anyja után. Fejedelmi eljegyzések és esküvők. Az 1889 ik évnek első fele különösen gazdag volt fejedelmi el­jegyzésekben és esküvőkben, így mindjárt az osztrák­­magyar uralkodó házban három kézfogó volt: Má­ria Valéria főherczegnő és Ferencz Salva­tor főherczeg, Margit főherczegnő, József főher­­czeg leánya és Thurn-Taxis Albert herczeg, Lajos Salvator főherczeg é.3 B1 a n k a kasztíliai herczegnő eljegyzése. Németországban nem rég tar­totta esküvőjét a császárné nővére, Lujza Zsófia herczegnő Frigyes Li­pót porosz herczeggel, Vilmos hohenzollern-sigmaringeni örökös herczeg pedig Bourbon Mária Terézia herczegnővel. A közelebbi napokban vezeti oltárhoz Frigyes anhalt-dessaui örökös herczeg Mária badeni her­­czegnőt. El vannak jegyezve továbbá Zsófia po­rosz herczegnő Konstantin görög trónörökössel, Alexandra görög herczegnő Pál nagyherczeg­­gel, Militza montenegrói herczegnő Péter Ni­­kolajevics nagy­herczeggel. Érdekes házassági tervet újságol a »World«, mely szerint a nápolyi her­cz­eg elvenni készül Frigyes császár legifjabb leányát, Margit herczegnőt. Ha ez a hir valónak bizonyul, Olaszországban mindenkor nagy lesz az iz­galom a miatt, hogy az­ olasz trónörökös protestáns herczegnővel köt házasságot. A szabolcsmegyei főispán programmbeszéde. Kállay András, Szabolcs megye újonnan kineve­zett főispánja e hó 27-én tartotta a megyei törvény­hatóság előtt székfoglaló beszédet, körvonalazva ab­ban azokat az irányelveket, a­melyek őt a megyei közigazgatás terén a jövőben vezérleni fogják. Az új főispán röviden nyilatkozva a megyei autonómia kérdéséről, áttér közigazgatási programm­­jára és megjegyzi, hogy mindenkor a törvényt, a kor­mány rendeleteit, a megyei szabályrendeleteket és Szabolcs megye érdekeit fogja hivatalos működésében szem előtt tartani. »Bejelentem — úgymond — hogy a szó szoros értelmében vett kormányi bizalmi ügye­ket kivéve, minden fontosabb ügyben ki fogom kérni a megye első tisztviselőjének tanácsát; oda fogok hatni, hogy a tisztviselők kötelessé­güket teljesítsék s hogy a jó tisztviselők kitün­­tettessenek és megjutalmaztassanak. Különös gon­doskodásom tárgyát fogják képezni Nyíregyháza rendezett tanácsú város ügyei és érdekei, nem­különben az egészségügy és tanü­gy, mint alapjai a társadalomnak és minden haladásnak. Politikai te­kintetben — talán azt mondanom sem kell — hogy a kormánynyal teljes szolidaritásban vagyok. Óhajta­nám, ha itt a zöld asztalnál a jelszó jutna érvényre : »Kevés politika és annál több közigazgatás« és bíz­nék a politikát inkább a választókerületekre, mind­azonáltal vegye a tekintetes megyehatósági bizottság ígéretemet, hogy sem anyagi előnyök ígéretével vagy adásával a képviselői választásokat befolyásolni nem fogom. És ha jönne kormány, mely tőlem ennek ellenkezőjét követelné, nem ígéretemet hagynám cser­ben, de állásomról mondanék le. Viszont kérem a tekintetes bizottság minden tagját a politikai türelem gyakorlására, a tisztviselőktől pedig elvárom azt, hogy politikai nézetüknek tüntető kifejezést ne adjanak, politikai tüntetésekben részt ne vegyenek.­­ Majd beszélve a társadalmi életről megjegyzi, hogy abban nincs meg a kellő érintkezés s igy azt kívánja, hogy az elavult ósdi társadalmi válaszfalak leromboltassa­nak és nyíljanak meg a társadalom sorompói rang, felekezet és vagyon különbség nélkül minden tisztes­séges elemnek. Az uj főispán programmbeszédét nagy tetszéssel fogadták. A párisi grófot, mint a »Figar­o« jelenti, július 4-ikére várják Veveybe, hol a Grand Hotel első eme­letét tartották fenn számára. A párisi gróf hat napig fog Veveyben tartózkodni s ott fogadja Francziaor­­szág nyugati és déli részeiből a royalista küldöttsé­geket. Ismét tűzvész Sárospatakon. Alig pár hete, hogy Sárospatakon nagy tűzvész pusztított s már újabb ily katasztrófának hire érkezik. Az elmúlt hó 2- án dél­után 5 órakor a nagy vendéglő, valószínűleg szalon­nát sütő tótok vigyázatlansága következtében, kigyult s egy negyed óra múlva tüzet fogott tőle a rom. kath. templom is, mely földig égett, azután a plébániára csapott át a láng s meggyuladt az apáczazárda is. Ezt azonban a helyszínére érkezett tűzoltóságnak si­került megmentenie. Még több épület lett a lángok martalékává, úgy hogy a kár megközelíti az ötven­ezer forintot. A Kossovo ünnepély Párisban. Mint az »Agence Libre« jelenti, a páriai szerb gyarmat e hó 27-én délben ünnepelte meg a Daru utczában levő orosz templomban a kossovoi ütközet emlékét. Az isteni tiszteleten körülbelül százötvenen vettek részt, legna­gyobbrészt a szerb kolónia tagjai, továbbá oroszok csehek s más szláv nemzetiségűek. A szertartás után a meghívottak az orosz egyházban dívó szokás szerint kolivot ettek. A szertartást két orosz főpap, Tatskov és Vasiliev végezte egy szerb pap segédlete mellett. Jelen volt a szerb követ és az egész követségi személyzet. S­p­u 11 e­v külügyminisztert tit­kárainak egyike képviselte. A szertartás Te Deum-mal végződött. A legújabb puska. Egy orosz lap szerint az orosz hadsereget nemsokára új kiskaliberű fegyver­rel látják el, melyet Francziaországban rendelnek meg. Ez uj puska valószínűleg a Pratou kapitány által feltalált fegyver, melynek hordereje a 2000 mé­­­­tert túlhaladja s melyet annak idején a feltaláló a franczia hadügyminiszternek bemutatott volt. A budai internátus, mint a »Nemzet« jelenti, már a jövő tanévvel életbe lép. Az intézetbe egyelőre csak húsz növendéket vesznek fel, kik tandíj és ellá­tás fejében nyolczszáz forintot fizetnek. Az in­ternátus kertjeinek ültetvényezését már meg is kez­dették. Bolgár tisztek az osztrák-magyar hadseregben. Bulgáriában, mint a »Times« írja, rendkívül jó ha­tást gyakorolt uralkodónknak amaz elhatározása, hogy több bolgár tiszt mint hallgató felvétetik a bécsi katonai akadémiába és csak későbben a vezérkarban és a hadbiztossági osztályban fognak szolgálni. Fer­­dinánd fejedelem kormánya legmélyebb köszönetét fejezte ki uralkodónk irányában azért, hogy Bulgá­ria iránt jóakaratának ismét ily fényes bizonyitékát adta. Külföldi tiszteknek felvétele a hadseregbe ki­képzés czéljából oly udvariassági ténynek tekintetik, melyben csak barátságos hatalmak tisztei részesül­hetnek s a jelen esetben — igy szól a »Times«, •—ez több, mint egyszerű udvariasság, mert annak bizonyí­téka, hogy az oroszok érzékenysége iránti gyengéd figyelem megszűnt az osztrák magyar monarchia ke­leti politikájában tényezőt képezni. Giordano Bruno-múzeum. Rómából jelentik, hogy azokat a koszorúkat, melyeket a Giordano Bruno­­emlék leleplezésénél a szoborra helyeztek, valamint az összes üdvözlő táviratokat, a szoborra vonatkozó okmányokat s egyéb emléktárgyakat az egyetemen őr­zik s alapját fogják képezni egy felállítandó Giordano Bruno-múzeumnak, melyet nemzeti adakozásból fog­nak építeni. E múzeumban fognak összegyűjteni min­dent, a­mi a nagy szabadgondolkozóra, életére, vérta­­nuságára, műveire s az emlékszobor felállítására vo­natkozik.­­ A szobor talapzatán csak hat bronzko­­szorút hagytak meg. Még most is éjjel-nappal két rendőr áll a szobor mellett. Szerencsétlenül járt léghajós. Parisból távírják mai kelettel, hogy az új Bastilleban, a kiállítás kö­zelében egy léghajó kötelei elszakadván, a léghajó nekivágódott egy gerendázatnak. A csalnak össze­tört s Meyer léghajós és még más két ember 20 méternyi magasságból lezuhant. De csak Meyer léghajós sebesült meg súlyosan, két útitársa kik a gerendázathoz kapaszkodtak, csak könnyű zú­­zódásokat szenvedtek. Lövés az ablakon keresztül. Sárbogárd községet e hó 27-én nagy izgalomba hozta egy rejté­­­lyes lövés, melyet a mondott napon késő este a köz­ségi jegyző családja ellen intéztek. A jegyző már nyugalomra tért s neje az asztal mellett ülve, olva­sott, midőn lövés zaja riasztotta fel őket. A megejtett kutatás után kiderült, hogy valaki a jegyzőék lak­osztályának az udvarra nyíló ablakán a redőzet kö­zött lőtt be a szobába s a golyót az ablakkal szem­közt levő falban meg is találták. A golyó az olvasó jegyzőné mellett sivitott el s fúródott a falba. A csendőrség a fenforgó gyam­okok alapján még az éjjel nyomozást tartott S. István állami hivatal­noknál s az adóhivatali szolgánál s az előbb helyen két revolvert foglalt le. Azt hiszik, hogy a merényletet S. követte el s erre bosszú indította, Mamács Mihály elitélve. A budapesti főkapi­tányság tegnap Lipcséből azt a hivatalos értesítést kapta, hogy Goldstein Salamon alias Mendl rec­e Mamács Mihály hírhedt betörőt és tolvajt, a lip­csei törvényszék egy nagy betöréses lopás miatt ki­­lencz évi fegyházra ítélte. Ezzel Mamács ki a budapesti bünkrónikában jelentékeny szerepet játszott s kit az utóbbi időkben is több, Budapesten elkövetett betöréssel gyanúsítottak —­ jó időre letűnt a »szerep­lések« színpadáról, mert felteszszük, hogy Lipcsében jobban fognak vigyázni rá mint nálunk, a­hol egy szép napon megtette azt a tréfát, hogy megszökött. — jól. 1. Helyi h­í­r­e­k. Elfogott sikkasztó. Nemrég közöltük a hírt, hogy a budapesti Strobentz-testvérek vegyészeti cz­ég kárára a c­ég egyik alkalmazottja, egy Kramer Béla nevű, alig felserdült gyakornok nagyobb sik­kasztást követett el. A fiú ugyanis a rábízott taka­rékpénztári könyvvel több ezer frtot vett fel s az­zal megszökött. Több napig bujdokolt a főváros­ban, míg végre megunva a folytonos üldözte­tést, az összeg nagy részét visszaküldte egyik rokona czimére, ki azután a károsult czégnek átadta. De azért a sikkasztó fiút tovább üldözték s most a budapesti főkapitányság azt a távirati értesítést kapta Bécs­újhelyből, hogy az odavaló rendőrség Kramer Bélát és egy Dobi Alajos nevű társát letartóztatta. A bécs­újhelyi rendőrség a két fiatal­embert átadta az ebreichsdorfi járásbíróságnak, mely gondoskodni fog arról, hogy mind a kettő haza szállíttassák. Életunt súgó: Garai Ferencz, nagyváradi szü­letésű, 39 éves, róm. kath. nőtlen súgó, ki a budai színkörben van alkalmazva, ma délelőtt véget akart vetni életének. A súgó az Árok­ utcza 11. számú ház­ban szerény viszonyok közt lakott egy özvegy asz­­szonynál s ma tiz óra tájban tiz csomag gyufát vízben felolvasztott s azután az egészet kiitta. Eszméletét vesztette s a helyszínre jött mentők csak nehezen tud­ták eszméletre hozni. De azért állapota még most is fölötte veszélyes. A tett okát nem tudják. Garai négy levelet hagyott hátra barátainak s rokonainak. Halálozások. Szüry Lajos kir. tanácsos, Komárom me­gye volt alispánja tegnap meghalt. Szüry Lajossal a magyar közélet egy tevékeny munkása száll sírba. Pályáját Szerém megyében mint tiszti ügyész kezdette meg, s élénken küzdött szóval, tollal egyaránt az úgy­nevezett illyr nemzetiségű irányzat ellen, mely a negyvenes években egész Szlavóniában lábra kapott volt. A forradalom lezajlása után a bírói pályán mű­ködött mint járásbíró, később pedig mint törvényszéki bíró. A törvénykezés terén kifejtett tizenkilencz évi munkássága után a politikai pályára lépett. Két évig volt Komárom megye alispánja és a megyei közigaz­gatás terén nagy munkásságot fejtett ki. Az utóbbi éveket csendes visszavonultságban családja körében töltötte. A gyászjelentés igy hangzik: özv. Szüry Lajosné szül. Bartakovits Karolina és gyermekei: Szüry Etelka, férje Hyross József és leányuk Vilma; — Szüry Dénes; — Szüry Kálmán, neje Jaross Lajka és gyermekeik : Viola, Aspasia és Lajka; — végül Szüry János fájdalomtól megtört szív­vel jelen­tik, hogy forrón szeretett felejthetetlen férje, illetve édesatyjuk, apósuk és nagyatyjuk Szüry Lajos kir. tanácsos, Komárom vármegye volt alispánja és ottani földbirtokos, hosszas szenvedés és a hal­doklók szentségeinek felvétele után, f. évi június hó 3- án éjjeli 1 órakor életének 71-dik évé­ben csendesen jobblétre szenderült. A szeretett halott földi maradványai f. évi július hó 2-án délután 4 órakor fognak a gyászházban (IV. ker., Molnár­ utcza 40. sz. a.) a róm. kath. egyház szertar­tásai szerint beszenteltetni és a budapesti németvöl­gyi sirkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az en­gesztelő szent miseáldozatok Budapesten a szent Ferenczrendiek templomában, úgyszintén Keszegfal­­ván i. é. julius hó 3-án d. e. 10 órakor fognak az ég urának bemutattatni. Budapesten, 1889. évi junius hó 30-án. Az örök világosság fényeskedjék neki ! Hebenstreit Gyula ügyvédjelölt e hó 2- án 25 éves korában Gödöllőn tüdőkór következté­ben meghalt. Tetemeit tegnap helyezték örök nyuga­lomra Budapesten a kerepesi­ uti sírkertben levő csa­ládi sírboltban. Özv. beregszói Vukovics Sebőné, szül. gyükészi Darányi Erzsébet a múlt hó 25 én elhunyt. S­p­o­r­t. Nagy tornaünnepély Münchenben Július vége felé tartják Münchenben a hetedik német tornaünnepélyt, melyen az összes európai országok, valamint Amerika és Ausztrália is képvi­selve lesznek. A hivatalos jelentés szerint eddig mint­egy tizenháromezer résztvevő jelentkezett: Bajorországból 2800, Szászországból 2580 és Ausz­tria-Magyar­országból állítólag 1200 tornász. Magyar tornásznak azt hisszük azok után, a­mik néhány évvel ezelőtt történtek, Drezdába aligha lesz kedve elmenni németországi tornaünnepélyre. T­á­v­i­r­a­t­o­k. A magyar delegációból. Bécs, jul. l.A magyar d­e­l­e­g­á­c­z­i­ó had­ügyi albizottsága ma délelőtt 10 órakor tar­tott ülésében megkezdte az ordinárium tárgyalását. Elnök: Tisza Lajos gróf; előadó: Rakovszky István. Jelen vannak a közös minisztérium részéről: Bauer báró közös hadügyminiszter, L­a ra­bert vezérhadbiztos, Hermann ezredes, Bar­ka­s­s­y alezredes, Dobrudszky és Pern­­h­o­f­f­e­r intendánsok és Páter százados; a magyar kormány részéről: Orczy báró és W­e­­ker­­­e miniszterek. Az ötödik czimnél a gya­logsági főfelügyelő, a hetedik czimnél a lét­­szám és a védtörvény költségeire nézve hosszabb eszmecsere fejlődött ki, melyben Beöthy, Bolgár, Nákó gróf, Hegedűs, Münnich, Pulszky, Wahrmann, Rakovszky előadó és Tisza Lajos gr. elnök vettek részt. Az ordinárium tárgyalása to­vább foly. Titkos konzisztórium a pápánál. Róma, jul. 1. A »Popolo Romano« írja: A pápa tegnap két órai titkos k­o­z­i­s­z­tó­ri­u­m­o­t­ tartott, melyen csupán a táborno­kok jelenhettek meg minden kíséret nélkül. A bíbornokok kötelesek a lefolyt tanácskozá­sokat titokban tartani. Ily konzisztóriumokat igen ritkán, csupán kivételes és fontos esetek­ben tartanak. IX. Pius pápa egy ily kon­­zisztóriumot tartott. Nem lehetetlen, hogy e konzisztórium tartására Crispinek Olasz­ország és a pápa kibékülésére vonat­kozólag tett pénteki nyilatkozatai adtak okot. Róma, jul. 1. Határozottan állítják, hogy a pápa a tegnapi konzisztóriumban allokácziót tartott, melyben kifejtette, hogy a Giordano Bruno emlé­kének emelt szobor nem csak megtámadása a pápák világi tekintélyének, hanem egyenes támadás az egyház, a vallás és a hit alaptételei ellen. Az allokácziót ma este teszik közzé. Jen­son a klerikális kormány ellen. Brüsszel, jul. l.A szabadelvű párt tegnapi lakomáján az elnök ifi Neujean a királyra mondott pohárköszöntőjében ki­emelte, hogy a király minden cselekedeténél mindenkor számot vetett a nemzeti érzelmek­kel. Két emlékezetes alkalommal fölhasználta a király előjogát, hogy tiszteletet szerezzen az ország akaratának. Ma ismét bölcsességé­hez fordulunk és bizalommal várjuk elh­atá­rozását., J a­n­s­o­n megelégedéssel üdvözli a szabadelvűek ébredését, kik el vannak tö­kélve, előre haladni, hogy le­szorítsák a klerikális több­séget. A szabadelvűek egyesülése vissza­vonhatatlanul megtörtént. Ugyanily szel­lemben szólott O­r­e­a­u­x is, míg Ferrou kiemelte, hogy a szabadelvűeket a jövőben csak egy óhaj fogja lelkesíteni: hogy meg­se­m­m­i­s­í­t­s­é­k a klerikális kor­mányt, kivigyék a­ kép­viselő­ház feloszlatását és véget vessenek az igaz­ságtalanságoknak a társadalmi téren. B­a­r­a fölhívta a szabadelvűeket, hozzanak meg min­den áldozatot a kormány megbuktatására, mely kormány ellen az egész ország tilta­kozik. A boulangisták Páris­ jul. 1. A Cette-ben megtartott szű­­kebb községi választásoknál Boulanger, Laguerre, Naquet, Derouléde és L­a­i­s­a­n­t nyerték a viszonylagos többséget. Páris, jul. 1. Hírlik, hogy a boulangisták szán­déka a kereskedelmi miniszter ellen ma újabb parlamenti támadást intézni. Pétervár, jul. 1. A czári család, a görög királyné és gyermekei, az edin­­burgi herczegné és az edinburgi herczeg a finn öbölbe utaztak. London, júl. 1. A Reuter-ü ügynökségnek jelentik D­u­r­b­a­n b­ő­t június 30-áról. A Delegola-öbölből, portugál-barát forrásból érkezett távirati jelentés szerint a vasúti tisztviselők makacs ellenállása csak­nem összeütközésre vezetett a csapa­tokkal. Az a hír, hogy a rendőrség rálőtt a moz­donyvezetőre, nem nyer megerősítést. A portugál kezekben levő vasútvonalon kedden újra felveszik az üzemet. Intézkedések tétettek a vonal helyreállítására és a munkálatok folytatására. Róma, jul. 1. A »Riforma« jelenti: Scalabrino testvérek, olasz halászok panaszt emeltek a tuniszi konzulnál, hogy tuniszi vámőrök olasz lobogóval ellá­tott bárkájukat megrohanták és leszedve a lo­bogót bárkájuk rakományát lefoglalták Oda is nyilatkoztak, hogy magát a lobogót is széttépel­hetnék. Az olasz konzul felszólalása következtében a tuniszi külügyminiszter az ügyben elrendelte a vizs­gálatot. Ennek eredménye az, hogy a bárka a parton volt és raktárul szolgált. A vámőrök átkutatták a bárkát és lefoglalták az ott talált sót, mely e­gyed­ár­u­s­á­g tárgyát képezi, és úgy mint ezt bármely más üzleti helyiségben tették volna. A külügyminisz­ter külön vizsgálatot rendelt el az iránt, várjon az olasz lobogó tényleg megsértetett-e vagy sem. Róma, jan. 30. A pápa Gos­sard spanyol nagykövetet búcsukihallgatáson fogadta, mely alka­lommal személyesen nyújtotta át neki a Krisztus­rend jelvényeit. Marseille, jul. 1. A rakodók és fuvarosok meg­szüntették a munkát. Károly­város, jul. 1. (A Pesti Napló tudó­sítójának távirata.) Gr. Khuen-Héderváry bán ma Stankovics, Sperecz osztályfőnök, Kovacsevics főispán és Kurkovics osztálytaná­csos kíséretében ide megérkezett. Banija község és Károlyváros városa ünnepélyesen fogadta a bánt, kit a bánijai indóházban Holjac kerületi elöljáró üdvö­zölt. Azután a bán kísérőivel az elöljáróságot és az iskolát tekintette meg. Károlyvárosnál a feldíszített bidon Jordan polgármester és a községtanács fogad­ták a bánt, ki a polgármester üdvözlő szavaira figye­lemre méltó beszéddel válaszolt,melyben kiemelte, hogy a város kívánságairól és szükségleteiről személyesen kiván meggyőződni s egyetértve a polgársággal, elő fogja mozdítani a város jólétét. Egyes károlyvárosiak politikai irányára czélozva, megjegyzi a bán, hogy az általánosan tévesnek elismert iránynyal föl kell hagy­ni s a polgármesternek a viszonyokhoz kell alkalmaz­kodnia. Azután a küldöttségeket fogadta a bán. Fiume, jul. 1. A »Friedrich« hadihajó az aka­démiai növendékek első osztályával ma indult el gya­korlati útra. — Forgalmunk m­ult hóban nagyon élénk volt. — Az időjárás folyton változó. KÖZGAZDASÁG, Bécs, jul. 1. Az 1854-iki ál­l­am­i sor s j­e­­g­y­e­k mai sorozathuzásánál a következő sorozatszá­mok hozattak ki: 39 91 114 121 127 238 425 603 615 616 625 662 687 827 866 968 1071 1082 1111 1143 1322 1421 1514 1727 1901 1942 1943 2132 2160 2298 2375 2407 2411 2538 2566 2823 2853 2933 3152 3186 3188 3242 3254 3336 3369 3417 3658 3694 3799 3867. Ipar és kereskedelem Sertésbeviteli szabályzat. A stájerországi hely­­tartóságnak közelebb kibocsátott hirdetése szerint más országokból Stájerországba a következő feltéte­lek mellett vihetők be sertések : A sertésbevitel csak járványmentes helyekről, és rendszerint csak vasúton és oly állomásokhoz tör­ténhetik, a­melyek rakodó­állomások, a­hol a sertés­­szállítmányok a kirakás alkalmával megvizsgáltatnak. Rakodásra nem engedélyezett vasúti állomásokon is történhetik sertéskirakás , ez esetben azonban a po­litikai hatóság engedélye előzetesen kieszközlendő, a­mely hatóság a fél költségére a szemle teljesítése vé­gett az állatorvost kirendeli.­­ A lerakó állo­mástól a rendeltetési helyig a sertések, a darab­­számra való tekintet nélkül, kizárólag csak lófo­­gatu kocsikon s állíthatók tovább. A határszéli köz­ségekbe a sertések lófogatu kocsikon, de kizárólag csak leölés czéljából közvetlenül is behozhatók. Erről azonban a községek eleve értesitendők. A sertések csak szabályszerű marhalevéllel vihetők be. A serté­seknek eladás czéljából lábon és községről­ községre való hajtása tilos. Vas vármegyéből, továbbá Galicziából származó sertéseknek és kérődzőknek bevitele továbbra is tilos. Forgalmi kimutatások: Duna-gőzhajózási t­á­r­s­a­s­á­g : Kimutatás a június 7-től június 13-dikáig terjedő bét bevételéről: 288.913 — fo­rint, a múlt év hasonló időszakában 375.815­ — írt, ehhez a bevételek a hajózás kezdetétől június 13-ig 4,517.903 — forint; a múlt év hasonló időszakában: 4,255.426'— frt. Összesen: 4,806.816'— frt; a múlt év hasonló időszakában: 4,631.241'— frt.— Mo­hács-pécsi vasút. Kimutatás június 10-től jú­nius 16 ig terjedő bér bevételéről: 15.944'—frt; a múlt év hasonló időszakában : 16.908'— frt; ehhez a bevé­telek a m. é. deczember hó 1-től június 9-ig: 564.838'— frt;,­a múlt év hasonló időszakában: 421.301' — frt. Összesen : 580.782'— frt; a múlt év hasonló időszakában: 438.209'— frt. A bud­apesti gabona­tőzsdéről. Búzát ma gyengén kínáltak, a vételkedv jó az irányzat szilárd volt és 15,000 mm. kelt el 10— 15 krral magasabb árakon. Elkelt: Bont: tiieavi d'é k i: 100 mm. 80-5 k. 7 frt 85 kr, 100 mm. 80'5 k. 7 frt, 87‘/a kr, 100 mm. 80-5 k. 7 frt 80 kr, 100 mm. 80 k. 7 frt 80 kr, 200 mm. 80 k. 7 frt 87‘/a kr, 300 mm. 80 k. 7 frt 80 kr, 800 mm. 80 k. 7 frt 85 kr, SCO mm. 80 k. 7 frt 80 kr, 1300 mm. 79 5 k. 7 frt 85 kr, időre. P e s t v. : 100 mm. 80 k. 7 frt 80 kr, 200 mm. 78'2 k. 7 frt 55 kr, időre. Fehér megyei: 250 mm. 79 k. 7 frt 82 k/s kr, időre. Bocs­k­a­i: 200 mm. 78 k. 7 frt 65 kr, 100 mm. 77 5 k. 7 frt 65 kr, 500 mm. 78­5 k. 7 frt 75 kr, időre. Sziváczi: 550 mm. 775 k. 7 frt 65 kr, időre. Bánáti: 1700 mm. 793 k. 7 frt 60 kr, időre. Raktári áru : 2200 mm. 77 k. 7 frt 40 kr, időre. Zab : 1700 mm 5.75, 400 mm. 5.55, készpénzben. A határidő-üzletben felmondtak 113,000 mm. tengerit. A délelőtti jegyzések a következők: Búza tavaszra 7.69—7.81, tengeri jul.—aug.-ra 4.56—4.62, aug.—szept.-re 4.76—4.78, uj 5.09—5.11, zab tavaszra 5.72—5.73, káposzt­arepcze 16.25 — 16.50. A déli tőzsde zárlatai pedig B n e a tavaszra 7.83 pénz, 7.84 áru ; tsogei ! jul.—a­ug.-ra 4.59 pénz, 4.60 áru ; aug. — szept.-re 4.73 pénz, 4.75 áru ; uj 5.09 pénz, 6.11 áru; zab tavaszra 5.71 pénz, 5.78 áru ; káposztarepere aug.—szept.-re 16*/, pénz, 16*/s áru Mai hivatalos effektiv árak: A budapesti term­énytőzsdéről. Terményekben mérsékelt volt a forgalom. Disznó­zsír kellemesebb irányzatot követett és 56.50—67 írttal zárult. Parasztszalon az 51.50—52, városi áru 6 dbos 52.50— 53, 4 dbos 50—51 írttal kelt. Boszniai szilva 100 dbos okt.— nov.-re 7’/1, szerb 1887-iki áruból 6 vagyon köttetett 3£/„ írttal. Szerb szilvasz 15.50—15.75, szlavóniai 16.50—17 írttal zárult. Heremagvak közül vörös luczerna zárlata ■ 52, — pénz, 56, — áru. A budapesti értéktőzsdérőL A magasabb külföldi jegyzések következtében a tőzsde szilárdabb irányzatot követelt, különösen a két járadék volt előnyben és emelkedett jelentéke­nyen. A helyi piac­ nem részesült figyelemben. Valu­ták és külföldi váltók lanyhultak. Az árfolyamok következőleg alakultak: Az előtőzsdén szilárd irányzat mellett osztr. hitelrészvény 301.70—302 10 frton, magyar ári­nyjáradék 101.05 —101 07*/, írton, magyar papi záradék 95.07*/,—95.15 frton került forgalomba. A déli tőzsdén magyar 4 száz. aranyjáradék 100.75—100.80 írton, magyar papirjáradék 96.20—95.25 írton, 3889. adóm. m. k. áll. vasúti kötes, ezüstb. id-jegy. 115.25 írton, magy ált. hitelbank 314.75 írton, lesz. és pénzváltóbank 1031/1—100.50 írton, osztr. hitelint. 801.91 —302.20 frton, pesti közúti vasút 419.60—420 frton, aj­­antalvölgyi üveggyár 455 frton, 8 frt.os arany 9.44 frton köttetett. Mai hivatalos árfolyam Államadósság. Magy. aranyj. 4*/a-pe ICO 10 papirri­ad, 5»/»*vs 95 25 M vasúti k. 120 frt o. é. (30*1 fcs) 5vs-16 — M. vasúti k. 120 frtos darabokban 6*/»-os —.— M. 1860. keleti v. áll. kötv. (elsőbbs.) 6*/, ICO. — M. 1878. kel. v. ar. v. ez. (eleobb.) 5*/. — Magy. 1876. keleti v. aranyban 5*/« 112 — 1889.1. k. adóm. m. k. áll. vas. köles. ar. 41/,“/« 115.— M. nyer. köles, let. frt, 189­­0 » » » 60 » 188­­0 Tiszai és szeg. köl. 4*/. 126.— M.kir.4%, adóm.Magyar­­orsz. földt. k. i. j. 8 , M. földteherm. k. &•/« 105.— Ugyanaz 1867. zár. 6*/« 106.— M. földt. k. tismesi 6J/. 105.— M földteber, s. •«V. rkr.­k 1 6 •/. 105.— M. földt. k. erdélyi 5*/­ 106.— M. úrbéri válts. kötv. (100 frtos) 6*/. 18­60 Eaves feáess. 489.25 a) Hank­ok, Angol-osetl­ák bank. — .— Bpesti bankegyes. 117 60 Bpesti k. és ipar' * A 63 — M. ált. hitel». 914 50 M. jele, hitelbank — Ugyanaz II. kib. 140.76 M. lesz. és pv. b. 103.60 M. orsz. bank r,-r, -----­Osztr. hiteláit 362 20 Oszt.-magy. bank 906 — I. ns. iparban», 182. — Pesti m­. ker. b. 729.— Szí­széki bitelbani — Union lmis — b) .fsat. tareatagm. Bécsi hist. társ. 185 -Bécsi életjár. b. int. 270.— Első m­últ. b. t. 8200-Fond­érs pesti b. 1­­66 — Magy.-fracczia fc. 1­80.— Pannonia vb. i. 1026.­o­­ttosvnalmok. Concordia m. 43­1.— Első bpesti m. 875 — Erzsébet m 261. -Henger m­. 590 — Lujza malom 215.— Molnárok és s. n. 190 — Pannónia in. 73­1 — Victoria m. 155 — d) Etilek, vállal. »Adria« m. t. h. t. 1­­6 -Alföld-fiaméi v. 6•/» 201. f0 Bpest-pécsi v. r. t. 6•/• 205 — Bpest-Szt-Lőrincs v. — » » eis. r — Dó­i vasút 6S/. 120 — Észak-keleti v. 187.­Erdélyi vasut &•/« 200.— Itassa-érdeb. v. 4»/. 166.60 M. földb. int.6*/. 101­25 Ugyanaz 4*/«. p. 100 75 » 4 •/»•/. 98.90 » v. ez. 5•/ 128 — M. Jelzálogb. 6*/.*/. 108.— » » 5 •/.­­ 126 » » 4«/»°/. 99.75 M. orsz. közp tbp.4†/. 98.60 Kisb. o. földb. i. 5•/.»/* 102.60 » » » 6 •/. 10125 Oszt.-magy. b. 4*/­*/« 101 70 » » ‘ » 4*/« 100.50 » » 50 év. 4V. 100 50 Pesti m kér. b. 6*/, 101 — » r » » 61/«*/« K I — Alföldi vasút 5*/, 100,— » » 1874. 5»/, 100.— Bp. közúti vasút 5*/,*/, 97.— Báttasz.-d.-z. v. 5*/, 100.— Bpesti lánczhíd 8•/, 103.— Bpest-pécsi vasút. 5»/, — .— Éjszak«, vas fc 5*/, 9­.76 » » ar. 6•/, — » * ar. 8*/. —.— Lloyd-épü­let 6*/, 99.50 Magy.gal. -vasút 100.— Victoria malom. e. k. — Osztr. hitelintézet 182.— , Magy. vet. kér. so!*j. —­ Cs. k. arany (vert.) 5 66 » » » (körm.) 5,66 O.-magy. 8 frtos ar. 9 48 febr. és aug. 4•/„•/» 86 25 Egyes, adósé. ez. k. j­an.-jul. 4 */a/* *4.­­Egyes. a,lóss. ez. k. ápril-okt. 4•/„•/, P 4 — Szőlő dézsmav. k. (100 frt) 5*/. 100.— Osztr. aran­ysáv. 4*/« 109.­Oszter -tani k­ár. 5*/. 99.26 Osztr. adósság 1864. 250 frt p. 4*/. Osstr. adósság IbJ., 500 frt 6‘/. 140 — Osztr. adósság 1860. 100 frt 5»/. 114 51 Osstr. adósság 1964. 100irt 172 — Osztr. adósság 1864. 50 irt 172.— A temes-bégavöl. vis­­szab. társ. 6*/. 98 — Pestv. k. 1870, 6»/. 111 60 Peatv. k. 1871. ÖV. 105.50 Budapest töv, köl, 1980. 5«/. k. 1(0 25 Szerb nyer. 8*/. 81.69 Bécs v. ny. k. 1874. — Magyar-gal. v. 64/. 192. — M. nyugati v. 5*/. 188.— Mária. sóv. r. t.­­». r. 97.— Ú.­magy. áll vasút 6*/* 233 50 Pécs-barosi v. 6*/« 194 — Tiszavidéki v. 6*/. — .— Dunagözh. társ. 5*/, 881.— Pesti közúti vp. 42­1.~ Pesti k. v. élv. t, 22).~ e­ l­ak.-pinstilak. Bpast III. kar. 105.— Orsz. köep. 495.TM Pesti hazai 8876.— S­gyes. bp. föv. 460.— M. lit. takarék». 10160 f) Kidánfík vállalatok. Alagnt 162. — Alt. wagg. k, t, 72 — •Athenaeum« t. 445.— »Franklin« t. 215 — Pesti könyvnyomda 1066 — Pallas i. ny. r. t. 186 — Fiam. I. m­. rizsh. gy.t. 990.— Ganz v. o. és ggy. 1165 -Gsobwínd jegy. 382 — Gyapjú-mosó 248. — Kereak, épület 760.— Kössénb, (Dr.suha) 320 — 8.-tarjáni kstb. 800 — Gősszégi, gy. köb. 278 — Tégla- és mészégető 140. — Magy. fegyver gyár 163 — Semz. wagy. k. 70. — Riinam.-s.-turj, » 122 50 Schlick vasönt. 197.— 8erf8'riöde, I, m, 810 — Sertéshizlaló 310 — Spod, s csontsent gy. 134 — Szálloda r.4, 117 — Szeg.­szgy. és fia r. t.-----­Török dohány », L­­, 110. — Uj- Ant&lv. tiv.-gy. r.t. 456.— Pesti m. ker. k. 6*/, 1­­1 — » » » » 4•/•*/* 100.— Bpesti m. k. b. kk. 4'/» 101­­ »Albin*« t. s. h. i. 6*/* 101 » » » » » 5•/. 98 60 Nagysz. föld. */••/« 101,— » » 5 •/, 101.75 » » 6 •/. 103 75 » ált. takp. 5*/. 102 — M. jelet. ny. k. k. 1“/. 109.'— » » nyer. jegy. 17.— Oszt. f. i. d. k. k. 8°/. 109.50 Osztr. f. int. dijk. k. 8“/» 18.— Pesti hazai e. tp. 5«/» 101 60 » » » » 4‘/.‘7. 90.60 M. nyug. op. 5*/. 101.­­~ » » 1974. kib. 6*/. 100.50 M. vasút els. köles. bér. őzés. ar. 6*/, 118.60 » » » 4 '/,*/. 115.25 1. erdélyi vasút 6»/, 100.— Kassa-odb. v. ez. 5*/, 101.60 » eperj. tarn, v, m. ",) ez. 5*/, lül 25 Kassa-odb. v. (oszt. v. 1879. kib. 6*/, lül 60 Tiszav. vasút 5»/, 100 60 Elő tőzsde Oszt. hitelmt. részv. 802.60 Unio-bruik-részvény 227.— 20 frankos arany 9.441/« Magyar hitelrészvény 324.— 6°/0 magyar papir-jár. 95.16 Angol-osztr.-bank-r. 128.— Déli vasúti részvény 122.— Osztr. államvasuti r. 232.75 4°/0 magyar arany-jár. 101.66 (látra.) Ném. bp. ICO kir. m. 58 16 Amsterd. 100 boll. írt 98 60 t Megnyitás­i Osztr. hitel-részv. 802.25­­ Unió -bank-részvény — 120 frankos arany 9.441/« Magy. jelz. hitelb.-r. Magy. orsz. bank r. — Magyar hitelb.-réser. — 4‘A magy. arany-jár. 100,50 M. iusiám, és vártób.-r — oszt. vor. teer, sorsj. lb ou Olasz » » » 6 75 Páris 100 frank 4? 26 Svájcai piaceok 100 frk. 47.16 London 10 tot szerl. 119 10 Részvényes. Posxnsnek. Magán*9i ígjt­­ek, Kin­ek árlfilyaffik. A bécsi értéktőzidéről. — Julius 1. — írttól írtig Búza uj bánsági.. 77-81 kig —.— — .— » » tiszavidéki .... 78—81 » • 7.65 7.75 » » pestvidéki .... 78- 81 » 7 50 7-70 » » fehérmegyei ... 78—81 » 715 7.75 » » bácskai.. 78 81 » 7.55 7.76 » » északmagyarorsz. 78-81 » —.—­­ .— Rozs­a................... 70-72 » 6.­ 6 21 Árpa » takarmány .... 60 - 62 » - — .— » » égetni való .... 62—64 » —.—-----­» ’ » serfőzdéi............. 64—66 » —.— —.— Zab »................... 39-41 » 5.50 6.30 Tengeri uj bánsági. 75 » 4.66 4.70 » » másnemű............... 73 » 4.46 4.60 KOles ».................... - » 4.80 5.40 23 frankos arany 0 45 20 márka 11 62 Német kir. bj. 100 m. 68. 0 A­ kiadótulajdonos Atroanaama irodalmi­­ nyomdai r. társulat betűivel. Budapest, barátok­ tere, Athenaeum-épüés. Felelős szerkesztő: Ifj. ÁBRÁNYI KORNÉL. Kivonat a Budapesti Közlönyből. — Julius 1. — Árverések Budapesten. Erzsébet-körut 56. julius 1. Prinner János ingós. 427 frt 90 kr. — Kere­­pesi-út 65. julius 2. Gross Matild ingós. 473 frt. — Üllői-út 81. julius 1. Mayer Hermina ingós. 468. frt. — Nagy- Korona-utcza 17. julius 1. Brachfeld Miksa ingós. 2010 frt. — Óriás-utcza 22. julius 11. Hemmerling Ferencz ingós. 1395 frt. — Vas-utcza 16. julius 1. Szabó Sándor ingós 491 frt 20 kr. Árverések a vidéken. M.­Szalka, julius 4. ifj Schwarz Jakab ingós. 7416 frt. — Tata, julius 8. Schwartz Lajos ingós. 4921 frt 20 kr. — Miskolcz, julius 9. Köves Ferencz ingós. 6451 frt 37 kr. Pályázatok. A brassói adóhivatalnál adó­tiszti áll. fiz. 500 frt 2 hét. — A komáromi törvényszéknél segédtelek könyvvezetői áll. fiz. 600 frt. — Postames­teri állásokra, Scsavnyikon, (Sárosm.) Puszta Kalánban (Hunyadm.) és Bozókon (Hontm.) 2 hét. Színházak, ma: Július 1-én: Városligeti nyári színház: Az eleven ördög. (A népszínház több elsőrendű tagjának közreműködésével.)­­ Budai szín­kör: Ágnes asszony.

Next