Pesti Napló, 1910. december (61. évfolyam, 285–311. szám)

1910-12-15 / 297. szám

Budapest, csütörtök Pesti napló 1916.­­december 15 297. szám. 15 ............­­ — (*) Postáshangverseny. A budapesti posta- és távirdatisztviselők ének- és zeneegyesülete szerdán este tartotta hangversenyét a Vigadóban. Erkel Fe­renc századik születésnapja alkalmából a vegyes kar zenekarkísérettel elénekelte a Himnuszt. Majd a ze­nekar előadta Bloch József „Suite poétique“-jét. Irányi Ella „Erzsébet belépő“-jét énekelte Tann­­hauserből, utána Noseda egyik dalát. Horváth Emilia és Rezső Olga zongorajátékát hallottuk még, azután Schumann „Cigány élet“-ét és Hubay „Bu­­csu“-ját énekkaron. A közönség az összes műsorszá­­mokat elismeréssel tapsolta. (•) Színházak nézőterén ruhadarabok elhelye­zése. Általános szokássá vált, hogy a jegyszedéssel megbízott színházi alkalmazottak a ruhatári jegyeket a közönségtől elkérik s az előadás befejezése előtt a kiváltott ruhadarabokat a széksorokban helyezik el, vagy azokkal a kijáratok közelében az utakat elfog­lalva, a szabad közlekedést akadályozzák. Utalva a színházak tűzbiztonsága tárgyában kiadott székesfő­városi szabályrendeletre, dr. Boda Dezső főkapitány utasította a színházban ügyeletet tartó tisztviselőket, hogy az ily szabálytalanságok elkövetését akadá­lyozzák meg. (*) Főpróbák: Flers és Caillavet vígjátékénak, a „Szent Liget“-nek pénteken lesz a nyilvános főpró­bája a Vígszínházban. — A Nemzeti Sznházban szin­tén pénteken tartják meg Hofmannsthal Elektrájának és Moliére Szeleburdi­ jának a főpróbáját. (*) Országos Liszt-bizottság. Gróf Zichy Já­nos vallás- és közoktatásügyi miniszter a jövő év­ben, Liszt­ Ferenc születésének századik évfor­dulója alkalmából tervezett zenekiállítás és zene­ünnepségek rendezésére gróf Zichy Géza v. k. t. t. elnöklete alatt országos bizottságot küldött ki, amely már megkezdte tanácskozásait. A Magyar Zene­­pedagógiai Társaság, mely az ünnep rendezése ter­vét fölvetette, Hubay Jenő elnöklésével közelebb szintén értekezletet tart az országos Liszt-ünnep ügyében. (*) Reinhardt „Oedipus“­előadása Bécsben. A Berliner Tagblatt értesülése szerint Reinhardt igazgatót meghívták Bécsbe, hogy Sophokles „Oedi­­pus“-át egy bécsi cirkuszban bemutassa. Ha a tár­gyalások eredményre vezetnek, R­inhard a bécsi előadás céljaira külön ensemble-t fog összeállítani. (*) Elhunyt színigazgató, Párisból táviratozzák. La­garde, a Nagy Opera társigazgatója tegnap este előadás alatt a színház irodájában agyszélhűdés következtében hirtelen meghalt. Az elhunyt, aki öt­vennyolc évet élt, tehetséges festő is volt. (*) Szerződtetések. A vidéki színigazgatók már most megkezdik a szerződtetéseket a jövő évi szín­házi szezonra és a társulatok elsőrendű tagjait már most lekötik. Almássy Endre, a szegedi színház művezető igazgatója szerződtette Szohner Olga vígjátéki színésznőt, C­s­á­d­e­r Irén anyaszínésznőt, Marton Erzsi társalgási színésznőt, W­i­r­t­h Sári na Évát és Kónyi Lujza énekesnőt. Krecsányi Ignác, a budai temesvári színházak igazgatója szer­ződtette Greguss Manci vígjátéki színésznőt és Cseh Iván komikust. (*) Wagner Siegfried Parisban, Párisból Írják: Wagner Siegfried dirigálta szombat este a La­­moureux hangversenyt és szenzációs sikere volt úgy mint zeneszerzőnek, mint dirigensnek. Zajosan meg­tapsolták a „Banadietrich“ naphimnuszát és atyja mesterművének Siegfried idiljét és egyes részleteit. A naphimnuszt Kirchof énekelte. (*) Új operettszinház Berlinben, Berlinből táv­iratozzák. Berlin egyre inkább operett-várossá növi ki magát. Úgy hírlik, hogy a Neues Theaterből is operettszinházat csinálnak. Nelson kabaré-igazgató akarja erre a célra Schmieder igazgatótól kibé­relni. Ez volna a negyedik nagyobb operettszínház Berlinben. (*) A főhadnagy drámája. Jovanovits Pál 38-ik gyalogezredbeli főhadnagy „A háború“ címmel háromfelvonásos drámát irt, amely Kecskeméten M­a­r­­­h­á­z­y Miklós színtársulatánál a jövő kedden kerül bemutatóra. A darab iránt igen nagy az ér­deklődés. (*) A megbízhatatlan Mascagni, Newyorkbó! Írják: Ha nem csalnak a jelek, úgy a fél év óta oly nagy garral hirdetett amerikai „Isabel“-premier semmibe fog foszlani, bár az összes előkészületeket megtették; megérkezett a harminc énekesből és százötven muzsikusból és kórusból álló társaság s a maestro megérkezését decemberre várták. Azok, akik Mascagnit ismerik, kezdettől fógva nem bíztak a dologban. Tudják tapasztalásból, hogy az ünnepelt komponista nem nagyon megbízható. Miután az amerikai zeneműkiadó-cég már két hónap előtt ígérte a teljes partitúra elkészítését, most bevallják, hogy a hangszerelés csak háromnegyed részben van kész. A karpróbákat félbe kellett szakítani, az énekesek sétálgatnak és a helyzet, ami a vállalkozónak ötven­ezer márka heti költséget jelent, egyre elviselhetet­lenebb lesz. A legkeservesebb a dologban, hogy két­százezer korona elővételi összeget kellett vissza­fizetni. A novemberre hirdetett premiert januárig halasztották el, de nem valószínű, hogy addig Mascagni elkészül. (*) Magyar színművészeti almanach. Dr. I­n­c­z­e Henriknek színészed lexikonnal kibővített alma­nachja már megjelent az 1911-ik évre. A szövegben, képben egyaránt érdekes és tartalmas könyv a szer­zőnél (Csáky­ utca 6.) kapható. (*) Hangversenyek. M­i­t­n­i­t­z­k­y Issay decem­ber 15-én tartja második hangversenyét a Royal­­teremben. Jegyek a Lyránál válthatók.­­ A Har­mónia Rt. január 3-án és 4-én tartandó két estélyén a Wiener Tonkünstler Orchester nagy zenekarát dr. Weingartner Felix fogja vezényelni és közre­működnek Marcel Lucille és Magistretti Luigi, a páratlan művészetű hárfaművész. A második estélyen a karnagy tisztét N­e­d­b­a­l Oszkár vállalta el és közreműködőkn­l Kurz Zelma és Godow­­s­z­k­y Lipót szerepelnek. — Sugár Viktor, a Nemzeti Zenede tanára és V­e­n­c­z­e­ll Béla a minap elhalasz­tott orgona-dalestélyüket december 19-én tartják a Zeneakadémia termében, változatos műsorral. — Sauer Emil egyetlen zongoraestjét január 5-én tartja a fővárosi Vigadó nagytermében. — A Trieszti Vonósnégyes társulat január 2-án tartja a Ze­neakadémia termében bemutatkozó estélyét. Jegyek a Harmónia Rt.-nál válthatók. — S­a­b­a­t­h­­­e­r Rezső hegedűművész holnap, pénteken tartja meg hangver­senyét a Royal-teremben. — A R­o­s­é-vonósnégyes jövő hétfőn, december 19-én tartja a Royal-teremben első kamaraestélyét. — Gerhardt Elena jövő ked­den, december 20-án tartja a Royalban dalestélyét. AVIATIKA. (—) Graham White kitüntetése. Londonból táviratozzák. Lord Roberts ma azt a kijelentést tette, hogy­ Graham White aviatikus, az angol lég­hajózás körül kifejtett érdemei elismeréséül a brit birodalom aviatikai társaságnak arany érmét fogja megkapni. A kitüntetést nagy ünnepség keretében fogják átnyújtani. (—) Tábornok a repülőgépen, Bécs-Ujhely­ről táviratozzák. Benigni v. Moldenburg, raguzai brigadéros és fivére Benigni alezredes, ma megjelentek az itteni repülőtéren és érdeklődés­sel nézték Zilner és Fiedler pilóták repüléseit. A brigadérosnak annyira megtetszett Zilner repülése, hogy maga is kedvet kapott egy légi sétára és Zilner „Etrich IV.“ gépén hat percig vitette magát a ma­gasban. Zilner végül 20 méter magáéból siklórepülés­sel ereszkedett a földre. (—) Boxoló aviatikusok, Memphisből (Ame­rika) táviratozzák. Az itteni versenyen csúnya botrányt rendezett M­o­i­s­a­n­t és Hamilton aviatikus. Moisant azzal vádolta Hamiltont, hogy készakarva késleltette gépe kijavítását. A szóbeli civakodást tettlegesség váltotta fel­­ az izgalmas boxversenynek, csak a közbelépő aviatikusok vetet­tek véget. Moisant a m’emphisi verseny befejezése után felhagy a repüléssel. (—) A piótavizsgák szigorítása. Párisból je­lentik: Az 1910. évi halálos balesetek energikus rendszabályok életbeléptetésére késztették az aero­­nautikai szövetséget. 1911. január 1-től kezdve életbe­lépnek, a léghajózási kongresszus által elkészített új vizsgaszabályok, amelyek az eddigieknél jóval ne­hezebbek. A szövetség nemcsak az új aviatikusok elé gördít akadályokat, hanem a régieket is meg­­rendszabályozza. Az 1911. évre kiadott pilótaigazol­ványok ugyanis 1910. december 15-én elvesztik ha­tályukat s az 1911. évi versenyeken csakis olyan aviatikusok vehetnek részt, akiknek új pilóta­igazolványuk lesz. (—) Kísérletezés eső­ernyőkkel. Párisból táviratozzák. Az Eiffel-torony tetején eső-ernyőkkel kísérleteznek mostanában. Francois R­e­i­c­h­e 11 az Eiffel-torony tetejéről eső-ernyővel ellátott bábut dobott le s azt konstatálta, hogy a sebesség alig csökkent valamivel. A kísérlet sikertelenségét az Eiffel-torony csekély magasságával magyarázzák, mert az tudvalevő dolog, hogy az eső­ernyővel le­ereszkedő­ léghajósok előbb 600—1000 méter magasra emelkednek s onnan bocsátkoznak le. Reichelt legkö­zelebb léggömbökkel fog kísérletezni. (—) Amerigo rekordja. Strassb­urgből je­lentik: Amerigo, az Aviatik-Gesellschaft pilótája már napok óta foglalkozott azzal a tervvel, hogy Euler 3:06:16 időtartamrekordját megjavítsa. Első kísérlete nem járt eredménynyel. Három részletben 4 óra 37 percig repült s a leghosszabb repülés 2 óra 47 percig tartott. Ekkor került forgalomba az a téves hír, hogy Amerigo 4 óra 37 perces idővel rekordot állított fel. Amerigo második kísérlete azonban fényes sikerrel járt. Oppen hadnagygyal együtt emelke­dett a magasba és 3 óra 19 perc 39 mp.-et repülvén, új német időtartam és egy utassal való repülési rekordot állított fel. Amerigo tovább is repült volna, de a magával vitt 60 liter benzin kevésnek bizonyult és ez késztette leszállásra. (—) Drótnélküli táviratozás aeroplánról. Páris­ból jelentik: Watkins hadnagy pályázik báró Forest 100.000 frankos díjára. A díjat az az angol aviatikus nyeri, aki legrövidebb idő alatt repüli át a La Manche csatornát. Watkins hadnagy Marconi­­távirót szereltetett gépére s repülés közben állandó távirati összeköttetésben lesz a doveri parttal. (—) Amerikai katonai repülés. Washington­ból Írják: Dickinson hadügyminiszter azt a ki­jelentést tette, hogy a katonai célokra szolgáló re­pülőgépekhez szükséges összeget engedélyezi. Dickin­son Berlinben és Párisban tanulmányozta a repülést és azt találta, hogy a repülőgépek a felderítő szol­gálatban óriási előnyöket nyújtanak. (2) A legújabb aeroplán, Potsdamból jelentik. A „Garuda“ névre hallgató legújabb repülőgép teg­nap jelent meg először a bornstedti repülőtéren. A monda szerint Garuda egy a Wisnu istennek szánt szent madár volt. Egy szegény asztalos készítette és Wisnu repülési képességgel ajándékozta meg. A modern Garuda 12 méter széles és 24 négyzetméter felülettel bír. A vezető ülése és az 50 H. P. motor a madárfelületű váz belsejében vannak. Az új aeroplánt Kornmann és dr. Ewald készítették és első alkalommal egy kilométert repültek vele. KÖZOKTATÁS. (Tiltakozás a Tanítók Szabad Egyesületének fel­oszlatása ellen.) A Magyarországi Tanítók Szabad Egyesületének feloszlatása miatt holnap, pénteken délután hat órakor az Újvárosháza közgyűlési termé­ben nagy tiltakozó gyűlés lesz Az erre vonatkozó hirdetés ma falragaszokon jelent meg mintegy há­romszáz fővárosi és vidéki polgár aláírásával. (Kitüntetett diák.) G­ó­­­­­á­n Rezső, a pozsonyi líceum VIII. osztályának tanulója részt vett egy né­met nemzetközi matematikai pályázaton. A kétszáz­ötven pályázó közül ő nyerte meg az első díjat. (A zágrábi egyetem.) Zágrábból táviratozzák. Az egyetemi tanács mai ülésén a zágrábi egyetem reci­procitásának kérdésével foglalkozva, megállapította, hogy ragaszkodik ahoz az állásponthoz, amely sze­rint a zágrábi egyetemet a monarkia többi egyete­meivel való egyenjogúság illeti meg. Ezen álláspont nem novum, minthogy a zágrábi egyetemi tanács ezt a követelését mindenkor hangoztatta. A­merikai humor. Tehénkém te olyan rut vagy, mint egy nő, aki nem használ Yes porcellánpondert. Az American Porcelain Powder , Co. Ltd. Naw-York jól Ahagyia á Tal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék