Pesti Napló, 1911. január (61. évfolyam, 1–26. szám)

1911-01-01 / 1. szám

// 7­62-dik évfolyam. 1. szám.1 M előfizetési Arak « Égés* ért« _ _ SS kor. — fill fé]trrt _ _ _ 14 » — . Pegged erre____T . — . Egy bér»------3 , 40 , 9 _ Egye* szám _ _ 10 fill. Budapest, 1911. NAPLÓ IB AP&CHUUMErZ8EK ÁRA: Egyse 8*6 S fillér, va.et.gkbb listüvel 10 QUér Hirdetései* millimeter számítás­sait díjszabás szerint Megjel­zik l­étre kivésü­lvet Bhoua&iát, ünnep utas is. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Podmanicky­ utca 12. Vasárnap, január 1. Kérjük azokat a tisztelt vidéki előfizetőinket kiknek előfizetése december vé­gén lejárt, hogy előfizetésüket az illető postahivatalnál szívesked­jenek minél később megújítani, hogy a lap szétküldésében fennakadás ne legyen. "Já,­­ ! Éjféli mise, Budapest, december 31. Ma éjfélkor nem zúgtak a haran­gok, mint karácsony éjszakáján, de a magyar kultúrának ez az óra mégis ne­vezetes ünnepét jelenti. Mikor az annyi csalódást hozott s annyi kénytől ázta­tott esztendő alázuhan a semmiségbe, az újév fontos igazságok megállapítá­sára hivatott dátummal kezdődik. Tiz év fejlődésének, a magyar nemzet ereje felvirulásának, reményeink teljesedésé­nek és aggodalmaink valóra válásának egyformán állítja össze mérlegét az a munka, mely a törvényhozás paran­csára megszámlálja Magyarország la­­osságát. Politikai harcaink, a tanyái­unkon átáramlott irányzatok, gazda­ági törekvéseink sorban nyomot hagy­­ak ezen a statisztikán. Próféták álmo­­ásai és meghasonlott lelkek kétségbe­­sett pesszimizmusa egyaránt ettől várja maga igazolását. Vajjon melyik oldalra billen a mér­leg? Úgy érezzük, nincs okunk fel­­lengző reményekre. Az utolsó tíz év nem jelent haladást az ország életében. Azokat a válságokat, melyek a parla­mentet annyiszor megrázkódtatták, meg­érezte az egész ország. Hányszor akadt meg a törvényhozás munkája s ezzel a közgazdasági és kulturális fejlődés és a polgári társadalom nyugodt haladá­sának alapföltételét, az ország külön­böző emberrétegeinek harmóniáját hány földindulás dúlta fel! Körülbelül tiz év óta nincs politikai béke Magyarorszá­gon s a folytonos villámlásoktól égő mennyboltozat csak zivatarokat zúdí­tott reánk, de átólásos és terméke­nyítő erő nem hullott belőle. Az alkotmányküzdelmeket felekezeti és osz­­tályvillongások kísérték. Megkoptunk, el­szegényedtünk, a nép ereje egyre jobban­­fogy, de az állam szükségletei és köte­lességei folyton emelkedtek. A szüksé­gességek és a lehetőségek közt egyre szélesebb a szakadék. Volt perc, mikor azt hittük, alázuhanunk s magunkkal rántjuk ezer esztendő minden eredmé­nyét, egy dicsőséges múlt egész kincses­házát !­­ Ennek a keserves decenniumnak hadi költségeit fogják most megállapítani. A magyar nép gyönyörű ősereje és termé­kenysége, amely­­már annyi veszedelem­­'s me­­dacott, tab­u a természetes sza­­porod­ás törvényes érvényesülését minden viszontagság, a szociális állapotok ezer nyomorúsága dacára is biztosította. De örülhetünk ennek az eredménynek? S mikor az ország boldogulásának alap­föltételeiben javulás nem állott be, néz­­hetjük tiszta és derűs szívvel azt a perspektívát, amelyet a mai éjszaka nyit meg? Hol vannak a források, melyekből új életet, friss erőt és a munka lehető­ségét merítse a magyar nép? Ma nem­csak a népszámlálás tíz éves jubileumát ülhetjük meg a halotti tor hangulatában, hanem az új kornak beköszöntésével is most van az első évfordulója. A koalí­ciós kormány bukása nyomában mennyi illúziónak a pusztulása ez is! Fáradt és rezignált kedvvel fogadtuk azt az ala­kulást, mely a nemzeti munka jelszavá­val köszöntött reánk. Mit váltott be ebből a program in­ból? Volt az új rendszernek eddig egyetlen olyan pozitív alkotása, melyet a nemzeti erőgyűjtés eredményének te­kinthetni? Ellenben nagyok az ellenté­tek, amelyek társadalmunkat és a kü­lönböző gazdasági érdekköröket eddig is elriasztották, gyűlölködő ékekké he­­gyesedtek ki, melyeket talán soha ki nem húzhatni a nemzet testéből. Milli­árdos budget és földhöz ragadt, ron­gyos koldus ország. Kivezető utat eb­ből az elrémítő szituációból hiába keres a révedező szem. Amit várhatunk, csak újabb megpróbáltatás. Az új évvel, amely eltemette a gazdasági önállóság egyik reményét, a nemzeti bankot, jön­nek a katonai követelések, melyekkel a bibliai csudát akarják megismételni, anyagi hajótörésünk zátonyából friss vi­zet kívánnak fakasztani. Jön a közigaz­gatás államosítása, hogy a tönkretett ország kezéből jogaink és alkotmányunk megvédésének utolsó fegyverét, a vár­megyei ellenállás lehetőségét is kiüs­ Postavárás. Irta: Tömörkény István. lliíannrotn£( Htot.) A hegyeket belepte a hó, a völgyeket is belepte a hó, minden megfagyott, csak a Lim vize szaladt sebesen a kősziklák között. Hab­jainak gyors szaladását nézte a partról a ka­tona, ennek a víznek minden csöppje fölfelé igyekezett, Magyarország felé; a vizek mindig, folyton-folyvást mentek fölfelé, mi pedig min­dig és folyton-folyvást odalent maradtunk és nem tudtuk még azt sem, hogy mikor jövünk haza. Két esztendő lesz-e belőle, vagy három esztendő, vagy hogy úgy lehet, hogy soha haza nem érünk, hanem ott maradunk a nagy hegyek között, a völgyek kietlen hómezőin és bámul­nak reánk meredek veres szirtek időtlen főkig, most huszonegy esztendeje volt ez oda alá Novibazárban. Ott voltunk, ott éltünk, csak a gondolatok jártak haza. Azok sem voltak valami alk­algiás gondolatok, a szívek vágytak haza a pusztára, amely ilyenkor csodaszép mélységesen, mikor , a hó ellepi a mezőt, a fehér tanyákat és fehér kutyákat egyaránt. Nagy, csúnya hegy állott a tábor oldalán, fenyegetőleg, mintha mindig le akarna ránk esni: a katona utoljára a sóhajtá­saival hozá fordult: — Ghrhogy ugyan miért nem szakadsz le már vagy egyszer? De úgy szakadj le, hogy agyonüss valamennyiünket, legalább nem szak­­gatódna a szívünk. A honvágy ült a lelkeken, olyképp, miként valami szomorú fekete holló. Volt eset rá, hogy az emberek játszottak egymással bolondos ka­tonajátékokat, tréfaképp verekedtek is, azután akkor valaki a barok sarkában egy hosszút só­hajtott. Semmi egyebet nem tett, csak sóhajtott egy hosszút, amilyen a lélekből szokott fölfa­kadni. Azt mindenek egyszerre meghallották, a játék abban maradt, a tréfa elült, az izmos ka­rok leereszkedtek és szótalanul bámultak egy­más szemébe az emberek. Rossz kis halvány petróleumlámpa szomorúan pislákolt lefelé, a barák tetejéhez madzaggal kötözve lévén, egy ember írta alatta a nagy betűkkel haza a leve­let: Kelt a levelem ideki a kistanyán, kívánom az isteniül, hogy ezen pár sor írásom egész­ségbe, erőbe találja magukat... Találja, ha találja. De miként menjen el a levél onnan a Pokol ez házáról haza a hóban? Nagy havak vannak, szörnyű nagy havak van­nak (ha a tavaszra mind megolvad, a hegyek tetejére kell mászni előlü­k.) Ha esni kezdett, ú­gy esett, hogy nem látszottak tőlük a hegyek. Az éjjeli szolgálat emberei az eső, hótól nem látták meg egymást, volt eset rá, hogy rá is lőttek egymásra, de a golyó éppen csak a sapkarózsát találta, okos golyó volt, hogy nem ment két ujjnyival lejebb, kis temetőnk megint gazdagodott volna egy halot­tal s minek azt így is gazdagítani, mikor gaz­dagodott amúgy is. Nem, nem­ kell ok nélkül bele­ereszteni a golyót az emberekbe a sáncokról sem; egyszer ugyan egy kódorgó bús tehenet éjszaka meglőttek, pedig bizonyára békés volt a jövetele. De beszélni nem tudván, halálok ha­lálát nyerte. Még különben jobb, ha így telik az idő, leg­alább van miről tárgyalni. A posta már vagy másfél hete elakadt valahol a kietlen nagy ha­vakban, nem jöhet senkinek hazulról se jó hír, se rossz hír. A szülőanya otthonról írt öreges betűi a leveleken állnak valahol, valamely ut­­széli barákban, ahol velük a patrul elakadt. Ott­hon azt hiszik, hogy a levél már a fiúhoz ért, tizennégy nap alatt leginkább le szokott volt érni s otthon tizennégy napot kiszámítván, re­ménykedve gondolják, hogy most... no, most már ott a fiúnál a levél. Pedig dehogy, dehogy, szerelmes istenem, dehogy. Nem jön ide semmi, erre még a madár sem jár, ami igaz is, mert télen nem szokott járni. Csak őszszel szoktak arra haladni lefelé mentükben a magyarországi fecskék, télen nincsen ott egyéb, csak sas, de az sem sok, mert nem is igen volna mit ennie. Ugyan az embereknek sem igen van. A faluk­ban arra lejebb az albánok felé ki-kitör az éh­ínség s az albán hősök ilyenkor elmennek az 5-szerb falvakba rabolni, de most a hó akkora, hogy még a szokásos csereüzletet sem gyako­rolhatják: adok a fejedbe két golyót s' te adsz nekem érte' három kecskét. Csend volt most, a hő mindent eltemetett, még a szent szolgálat­ból is csak annyi ment, amennyi éppen mehetett. Az őrök fölálltak helyeikre s nézték a semmit. Török parasztok szaporán szedegették a lábai­kat azon utakon, amiken még járni lehetett. exists Mai számunk 60 oldal.

Next